HOTĂRÂRE nr. 645 din 27 mai 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului consultativ al Oficiului Român pentru Adopţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Oficiului Român pentru Adopţii" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.2. La anexa nr. 2, după capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Compartimentul de relaţii cu publiculArt. 11^1. - Compartimentul de relaţii cu publicul are următoarele atribuţii principale: a) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate Oficiului; b) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate; c) urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului la petiţii; d) expediază răspunsurile către petiţionari; e) redirecţionează petiţiile greşit îndreptate în termenul prevăzut de lege; f) furnizează oricărei persoane sau mijloacelor de informare în masă informaţiile de interes public prevăzute de lege; g) întocmeşte şi supune aprobării conducerii Oficiului lista cu informaţiile de interes public furnizate din oficiu şi la cerere; h) organizează audienţele acordate la sediul Oficiului; i) întocmeşte şi asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a raportului periodic de activitate al Oficiului; j) ţine evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite din cadrul instituţiei, potrivit legii; k) păstrează documentele create sau deţinute de Oficiu în condiţii corespunzătoare; l) depune spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale şi la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale documentele prevăzute de lege."  +  Articolul II (1) Se înfiinţează Consiliul consultativ, organism fără personalitate juridică cu rol consultativ, care funcţionează pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii, în coordonarea secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopţii, denumit în continuare Consiliu. (2) Consiliul are următoarele atribuţii principale: a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ai căror reprezentanţi îl compun; b) analizează politicile existente în domeniul adopţiei şi formulează puncte de vedere/recomandări cu privire la îmbunătăţirea acestora; c) analizează necesitatea îmbunătăţirii cadrului normativ în domeniul adopţiei şi identifică soluţii pentru implementarea eficientă a normelor legale în vigoare; d) formulează propuneri privind necesitatea implementării de programe în domeniu; e) formulează propuneri privind îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniu; f) formulează propuneri privind îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor interinstituţionale dintre autorităţile publice implicate în domeniul adopţiei.  +  Articolul III (1) Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organisme: a) Oficiul Român pentru Adopţii - secretar de stat; b) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; c) Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; d) Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil; e) Asociaţia directorilor direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; f) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România. (2) Lucrările Consiliului sunt conduse de secretarul de stat al Oficiului Român pentru Adopţii.  +  Articolul IV (1) Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopţii. (2) La lucrările Consiliului pot participa, la invitaţia secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopţii, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice decât cele prevăzute la art. III alin. (1), reprezentanţi ai asociaţiilor/fundaţiilor părinţilor adoptatori, specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile. (3) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. II alin. (2), Consiliul poate formula recomandări.  +  Articolul V (1) Lucrările de secretariat tehnic ale Consiliului sunt asigurate de Oficiul Român pentru Adopţii. (2) Convocarea Consiliului se face în scris, cu cel puţin 15 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin două zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării sunt puse la dispoziţie membrilor Consiliului materialele înscrise pe ordinea de zi. (3) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuOficiul Român pentru Adopţii,Bogdan Adrian Panait,secretar de statAutoritatea Naţională pentruProtecţia Drepturilor Copilului,Ileana Savu,secretar de statBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 645.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004)----------------------------------------------------40 posturi, exclusiv demnitarulSTRUCTURA ORGANIZATORICĂA OFICIULUI ROMÂN PENTRU ADOPŢII ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ Compartimentul ├─────────┤ SECRETAR DE STAT │ │ audit │ │ │ └───────────────────┘ └──┬──────┬─────┬───┘                                  │ │ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────┐ │Serviciul strategii├────────────┘ │ └───────────┤ Cabinet │ │ şi programe │ │ └───────────────┘ └───────────────────┘ │                               ┌─────────┴─────────┐                               │ SECRETAR GENERAL │                               └─────────┬─────────┘                                         │               ┌─────────────────┬───────┴───────┬───────────────┐               │ │ │ │    ┌──────────┴────────┐ ┌─────┴───────┐ ┌────┴────┐ ┌───────┴────────┐    │Serviciul economic,│ │ Biroul │ │ Biroul │ │ Compartimentul │    │ resurse umane │ │ de evidenţă │ │ juridic │ │ de relaţii │    │ şi administrativ │ │ adopţii │ │ │ │ cu publicul │    └───────────────────┘ └─────────────┘ └─────────┘ └────────────────┘------------