LEGE nr. 197 din 29 mai 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 23 mai 2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2007, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului «Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav»."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) La finalizarea lucrărilor de construire a aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea, precum şi terenurile pe care sunt amplasate intră de drept în domeniul public al statului, potrivit pct. I. 25 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Suprafaţa de teren prevăzută în anexă se utilizează exclusiv pentru realizarea obiectivului «Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav». (3) Suprafaţa de teren prevăzută în anexă nu poate fi trecută în categoria proprietate privată. (4) În cazul nerealizării obiectivului «Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav», în termen de 5 ani, suprafaţa de teren prevăzută în anexă revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov."3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare se modifică în mod corespunzător."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 29 mai 2009.Nr. 197.-----------