HOTĂRÎRE nr. 477 din 5 mai 1990privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 8 mai 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Se aprobă numărul de personal pe direcţii generale pentru agricultura şi industrie alimentara şi trusturile economice din cadrul acestora potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Structura organizatorica tip a Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara se aproba de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.În cadrul Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara se pot utiliza urmatoarele functii de conducere: director general, director general adjunct (coordonează direct şi problemele economice şi financiare ale directiei generale), director cu producţia vegetala, director cu producţia animala şi contabil sef.În structura organizatorica a Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara se constituie şi un compartiment de economie de piaţa şi bursa.Statul de functii al Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara se avizeaza de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se aproba de primaria judeţului sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Structura organizatorica şi statul de functii ale Trustului de Întreprinderi Agricole de Stat, Trustului Horticulturii şi Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii se aproba de organul ierarhic superior de profil al acestora din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.În cadrul acestor trusturi se pot utiliza urmatoarele functii de conducere:- Trustul de Întreprinderi Agricole de Stat: director, inginer sef cu producţia vegetala, inginer sef cu producţia animala, inginer sef cu mecanizarea, inginer sef adjunct hidroamelioratii (se acordă numai la trusturile cu peste 100 mii ha amenajate prin lucrari de desecare, irigatii şi combaterea eroziunii solului) şi director economic, salarizat potrivit anexei nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 3 din Legea nr. 57/1974, plus o clasa;- Trustul Horticulturii: director, inginer sef cu producţia horticola, inginer sef cu mecanizarea şi contabil sef;- Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii: director, inginer mecanic sef, inginer agronom sef şi contabil sef.  +  Articolul 4Inspectoratele sanitare veterinare din cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara se organizeaza ca direcţii sanitare veterinare în subordinea directa a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Directia generală sanitara veterinara.Directiile sanitare veterinare sînt unităţi bugetare cu personalitate juridica, avînd denumirea, sediul şi obiectul de activitate prevăzute în anexa nr. 2.Finantarea Directiei sanitare veterinare se face de la bugetul local.  +  Articolul 5În cadrul fiecarei direcţii sanitare veterinare funcţionează cite un laborator de profil, organizat potrivit legii.  +  Articolul 6La directiile sanitare veterinare se pot utiliza functiile de director şi contabil sef.  +  Articolul 7Personalul de conducere al direcţiilor sanitare veterinare va fi salarizat potrivit prevederilor din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33, coloanele 4 şi 5 pentru functia de director şi nr. curent 78 pentru functia de contabil sef, majorate pentru ambele functii cu o clasa.Pentru personalul de execuţie de specialitate se vor aplica nivelurile de salarizare prevăzute în aceeasi anexa, cap. III, lit. B, b.  +  Articolul 8Directiile sanitare veterinare au în subordine circumscriptiile sanitare veterinare constituie la nivelul fiecarei comune, prin reorganizarea actualelor dispensare comunale care se desfiinteaza, şi circumscriptiile sanitare veterinare pentru controlul alimentelor de origine animala, organizate potrivit legii.Programele de acţiuni sanitare veterinare pentru unitatile din agricultura şi industria alimentara se stabilesc împreună cu directiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara, directiile sanitare veterinare avînd obligaţia să prezinte informari lunare directorului general al Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara.  +  Articolul 9Structura organizatorica şi statele de functii pentru directiile sanitare veterinare se aproba de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.Organizarea direcţiilor sanitare veterinare se face în cadrul numarului de posturi existent în reteaua sanitara veterinara.  +  Articolul 10Inspectoratele pentru protectia plantelor din subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara îşi schimba denumirea în inspectorate pentru protectia plantelor şi carantina fitosanitara, completindu-şi în mod corespunzător obiectul de activitate şi numărul de personal pentru activitatea de carantina fitosanitara.  +  Articolul 11Oficiile de cadastru şi organizarea teritoriului, inspectoratele pentru protectia plantelor şi carantina fitosanitara, inspectoratele pentru calitatea semintelor şi materialului saditor şi oficiile de reproductie şi selecţie a animalelor se organizeaza ca unităţi bugetare cu personalitate juridica, iar oficiile de studii pedologice şi agrochimice se organizeaza ca unităţi cu personalitate juridica şi funcţionează ca institutii de stat autofinanţate potrivit Decretului nr. 151/1975, toate în subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara, avînd denumirea, sediul şi obiectul de activitate prevăzute în anexele nr. 3-6.Aceste unităţi au subordonare tehnica şi la directiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi îşi pot constitui laboratoare potrivit prevederilor legale.Activitatea în teritoriu a acestor unităţi se va desfăşura, în continuare, prin subunitati şi formatii de lucru organizate potrivit reglementarilor legale în vigoare.  +  Articolul 12Statele de functii pentru unitatile prevăzute la art. 11 se aproba de consiliile de administratie ale acestora, cu acordul conducerii Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara, tinindu-se seama de volumul activităţilor şi normativelor aprobate.Nivelurile de salarizare pentru functiile de conducere la aceste unităţi sînt cele prevăzute în Legea nr. 57/1974, anexa nr.IV, cap. III, lit. B, a - nr. curent 33-38, iar personalul de execuţie de specialitate va fi salarizat potrivit prevederilor din aceeasi anexa, cap. III, lit. B, b.Nivelurile de salarizare prevăzute în Legea nr. 57/1974, de la cap. III, lit. B, a, pozitia 34, coloana 4 şi 5 se vor aplica şi inspectorului sef al Inspectoratului pentru Calitatea Semintelor şi Materialului Saditor.  +  Articolul 13Laboratorul pentru controlul calităţii nutreturilor şi alimentatia animalelor este unitate de specialitate agricola, prin care Directia generală pentru agricultura şi industrie alimentara executa programele de control pentru determinarea componentelor nutritive pentru retetele furajere, pentru obtinerea unor productii animaliere cit mai ridicate. Acestea funcţionează ca unităţi bugetare, fără personalitate juridica, în subordinea Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara.  +  Articolul 14Se aprobă înfiinţarea Laboratorului central pentru controlul calităţii semintelor cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.Laboratorul central pentru controlul calităţii semintelor este unitate autofinantata parţial, potrivit art. 1 din Decretul nr. 151/1975, cu personalitate juridica, avînd în conducere un sef de laborator şi un contabil sef şi un numar de 10 posturi - personal de specialitate.Laboratorul central pentru controlul calităţii semintelor are urmatorul obiect de activitate:- verificarea prin controlul periodic a modului de executare a analizelor de valoare culturala, efectuate de laboratoarele de controlul semintelor din cadrul inspectoratelor judetene;- certificarea puritatii biologice la seminte din verigi superioare, produse de I.C.C.P.T. Fundulea şi controlul acestora în toate fazele de condiţionare, pastrarea calităţii şi livrarea către beneficiari;- implementarea perfectionarii metodologice de analiza valorii culturale a semintelor în concordanta cu recomandarile cercetării şi ale Asociaţiei Internationale pentru Controlul Semintelor;- rezolvarea litigiilor şi sesizarilor prin analiza de expertiza, privind valoarea culturala a semintelor;- instruirea şi verificarea periodica a personalului din laboratoarele judetene pentru controlul calităţii semintelor.Laboratorul central pentru controlul calităţii semintelor are gradul I de organizare, iar seful de laborator se salarizeaza potrivit Legii nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. IV, lit. A, nr. crt. 1, iar contabilul sef potrivit anexei nr. IV, lit. B, a, nr. crt. 38, coloana 4.  +  Articolul 15Se aprobă înfiinţarea Casei Agronomului ca unitate fără personalitate juridica, care se organizeaza şi funcţionează ca institutie de stat autofinantata potrivit Decretului nr. 151/1975, subordonata direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judetene şi a municipiului Bucureşti, avînd ca obiect de activitate organizarea şi realizarea instruirii, perfectionarii şi pregatirii profesionale a specialistilor din agricultura de stat şi cooperatista şi a tuturor producătorilor individuali, precum şi organizarea asistentei tehnice, implementarea şi generalizarea rezultatelor cercetării.Personalul administrativ, de deservire şi personalul pentru camine şi cantine se normeaza potrivit normelor stabilite pentru centrele de perfectionare. Statul de functii pentru Casa Agronomului se aproba de Directia generală pentru agricultura şi industrie alimentara în cadrul careia funcţionează.  +  Articolul 16Intreprinderile de imbunatatire şi exploatare a pajiştilor prevăzute în anexa nr. 7 trec în subordinea directa a Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara, excepţind pajistile impadurite.Intreprinderile de imbunatatire şi exploatare a pajiştilor din subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara se organizeaza pe principii economice şi au subordonare şi la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - Directia generală a zootehniei.  +  Articolul 17Circumscriptiile agrozooveterinare comunale organizate în zonele de deal şi munte se desfiinteaza.În comunele unde nu funcţionează cooperative agricole de productie şi în cele care îşi au sediul statiunile pentru mecanizarea agriculturii, se organizeaza ocoale agricole comunale, incadrate cu 1-3 specialisti şi tehnicieni agricoli, ca organe tehnice de lucru ale Directiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara.Specialistii incadrati la ocoale agricole acorda pentru producătorii individuali asistenţa tehnica, sprijina aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte, masini şi utilaje specifice şi valorificarea mai buna a productiilor agricole, asigura conlucrarea cu primariile comunale pentru dezvoltarea vietii economice şi sociale a satelor.Pentru incadrarea în activităţi productive a specialistilor agricoli disponibilizati, ca urmare a atribuirii loturilor în folosinţă indelungata şi altor măsuri, în fiecare cooperativa agricola se va organiza redimensionarea actualelor ferme agricole pe suprafete şi efective de animale care să poată fi cuprinse şi exploatate în condiţii optime, urmind ca în fermele noi să fie numiti ca şefi de ferma acesti specialisti.Pînă la reglementarea limitelor de gradare a unităţilor şi subunitatilor agricole cooperatiste dezarondate, retributiile personalului tehnico-economic şi de administratie se va face la gradul avut de acestea înainte de dezarondare.  +  Articolul 18Veniturile realizate de unitatile bugetare prevăzute în prezenta hotărîre se varsă integral la bugetul statului.  +  Articolul 19Normele de structura aprobate pentru agricultura de stat, la unitatile agricole de stat, se completeaza cu functiile de inginer sef adjunct mecanic, care raspunde de activitatea de mecanizare în cadrul unităţilor, cu functia de inginer sef cu hidroamelioratiile la unitatile cu peste 5.000 ha amenajate la irigat şi cu functia de inginer sef adjunct cu producţia animala în unitatile de profil vegetal sau mixt cu cel puţin două ferme de taurine sau trei ferme de alte specii de animale. Salarizarea functiei de inginer sef adjunct va fi cea prevăzută în Legea nr. 57/1974 pentru functia de contabil sef la intreprinderile agricole de stat cu grad similar de organizare.  +  Articolul 20În structura organizatorica a unităţilor agricole functia de epizootolog sef se poate utiliza la toate unitatile care au peste 4.000 unităţi vita mare sau 2.000 capete taurine.La unitatile agricole care au gradul III şi IV de organizare, salarizarea epizootologului sef este mai mica cu 2 clase decit cea prevăzută pentru functia de inginer sef la unitatile de acelasi grad de organizare.  +  Articolul 21La combinatele pentru producerea şi industrializarea carnii de porc, la unitatile agricole pentru cresterea şi ingrasarea porcilor cu o capacitate de peste 60.000 capete şi la unitatile avicole cu un efectiv rulat anual de peste 1 milion de păsări se organizeaza cite un laborator de analiza şi control. Laboratoarele de analiza şi control vor produce şi autovaccinuri şi seruri cu avizul Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.  +  Articolul 22Normele de structura aprobate pentru agricultura de stat la unitatile agricole de stat se completeaza cu un sector de hidroamelioratii şi un sector de constructii, rezultate prin reorganizarea sectorului de hidroamelioratii şi constructii existent.  +  Articolul 23Asociaţiile economice intercooperatiste se gradeaza după metodologia unităţilor agricole de stat şi se aplică pentru intregul personal nivelurile de salarizare utilizate în agricultura de stat.  +  Articolul 24La functiile de conducere salarizate de la bugetul statului, din cooperativele agricole, se aplică nivelurile de salarizare prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 25Directorul general adjunct, directorii direcţiilor de profil şi contabilul sef din cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara, vor fi salarizati la nivelul directorilor trusturilor de întreprinderi agricole de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap. III, lit. B, a - nr. crt. 1 şi, respectiv, 3 pentru contabilul sef.  +  Articolul 26Salarizarea functiei de inspector principal de specialitate de la Directia generală pentru agricultura şi industrie alimentara, pe care vor fi incadrati ingineri şi economisti şefi ai fostelor consilii unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, se va face potrivit Legii nr. 57/1974, anexa nr. IV, cap.IX, lit. a - nr. crt. 13 şi 14, coloana 4.  +  Articolul 27Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare poate aproba în cazuri deosebite incadrarea în functii a unor cadre care indeplinesc condiţiile de studii, dar nu au stagiul cerut de indicator, fiind salarizati cu o clasa de salarizare sub salariul tarifar prevăzut în functia respectiva.  +  Articolul 28Personalul care trece la alte unităţi ca urmare a aplicarii prezentei hotărîri se considera transferat în interesul serviciului. Personalul devenit disponibil sau trecut pe functii cu niveluri de salarizare mai mici îşi menţine, pe o perioadă de trei luni, nivelurile de salarizare avute la data reorganizarii.  +  Articolul 29Activul şi pasivul stabilite pe baza bilantului contabil incheiat, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele aferente incheiate la unitatile prevăzute la art. 4, 13, 14, 16 şi 17 se preiau pe bază de protocol.  +  Articolul 30Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi primariilor judetene şi a municipiului Bucureşti vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990, care rezultă din aplicarea prezentei hotărîri.  +  Articolul 31Parcul auto la directiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara se suplimenteaza cu cite 1 autoturism de teren pentru transport persoane şi cite un autolaborator pentru protectia muncii, la Casa Agronomului cite un microbuz, iar la unitatile prevăzute la art. 4, 11, 13, 14 cite un mijloc de transport persoane în interesul serviciului şi 1-3 autolaboratoare de profil.  +  Articolul 32Prezenta hotărîre se aplică cu data de 1 aprilie 1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 5 mai 1990.Nr. 477.*Font 9*         DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA                                ┌───────────────────┐                                │ DIRECTOR GENERAL │                                └─────────┬─────────┘                                          │                            ┌─────────────┴────────────┐                            │ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT │                            └─────────────┬────────────┘                                          │┌──────┬────────────┬────────────┬────────┴───────┬───────────────────┬─────────┬───┬───┐│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐ │ ┌───┴────┐ │ │ │││Director cu││Director cu││Director cu│ │ │Contabil│ │ │ │││ producţia ││ producţia ││ industria │ │ │ sef │ │ │ │││ vegetala ││ animala ││ alimentara│ │ └───┬────┘ │ │ ││└─────┬─────┘└─────┬─────┘└─────┬─────┘ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ ┌──┬─┴┬──┐ ┌──┬─┴┬──┐ ┌─┴─┐ ┌───┬───┬─┴─┬───┬───┐ ┌───┬─┴─┬───┐ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌─┴┐┌─┴┐ ┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐││1││2││3││4│ │5││6││7││8│ │9 ││10│ │11││12││13││14││15││16││17││18││19││20││21││22││23││└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ └──┘└──┘ └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──────────┬───────────────┬───────────────┐   ┌───────┴────────┐┌─────┴───────┐┌──────┴───────┐   │ Trustul de ││ Trustul ││Trustul pentru│   │ Întreprinderi ││Horticulturii││ Mecanizarea │   │Agricole de Stat││ ││ Agriculturii │   └────────────────┘└─────────────┘└──────────────┘    LEGENDA:    1 = Cereale şi plante tehnice    2 = Imbunatatiri funciare, chimizare    3 = Gospodarii particulare    4 = Indrumarea şi controlul productiei vegetale    5 = Producţia animala    6 = Baza furajera    7 = Gospodarii particulare    8 = Indrumarea productiei zootehnice    9 = Producţia industriei alimentare    10 = Contractari, achizitii    11 = Plan investitii, mecano-energetic, protectia muncii    12 = Aprovizionare, livrari, transport    13 = Cooperare    14 = Economie de piaţa şi bursa    15 = Organizare, normare, salarizare personal-invatamint    16 = Mica industrie şi prestări servicii    17 = Indrumarea activităţii economico-financiare    18 = Preţuri şi tarife    19 = Financiar-contabilitate    20 = Control financiar intern    21 = Secretariat, administrativ, juridic    22 = Corpul de control    23 = Oficiul de calcul  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi de administratie dindirectiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        Numărul maxim de posturi               ────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     din care :                                       ──────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Total Aparatul Aparatul Trustul Trustul Trustul Între- crt. bugetar economic I.A.S. Horti- pentru prinderi                                               culturii Mecaniza- cu atri-                                                        rea Agri- butii de                                                        culturii trust ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. posturi 5075 2973 2102 791 579 728 4    din care: 1. Alba 111 67 44 15 14 15 - 2. Arad 153 87 66 30 16 20 - 3. Arges 119 70 49 15 15 19 - 4. Bacau 112 70 42 10 15 17 - 5. Bihor 136 83 53 20 15 18 - 6. Bistrita-    Nasaud 91 52 39 15 10 14 - 7. Botosani 131 80 51 20 13 18 - 8. Brasov 114 65 49 20 13 16 - 9. Braila 153 83 70 34 16 20 -10. Buzau 127 78 49 15 15 10 -11. Caras-    Severin 105 65 40 15 11 14 -12. Calarasi 162 85 77 39 16 22 -13. Cluj 131 75 56 25 13 18 -14. Constanta 178 98 80 39 16 25 -15. Covasna 89 52 37 10 13 14 -16. Dîmboviţa 109 65 44 15 15 14 -17. Dolj 169 98 71 30 16 25 -18. Galaţi 131 75 56 25 11 20 -19. Giurgiu 112 65 47 15 14 18 -20. Gorj 90 53 37 10 14 13 -21. Harghita 111 75 36 10 11 15 -22. Hunedoara 91 52 39 10 14 15 -23. Ialomita 155 85 70 30 16 24 -24. Iasi 137 80 57 25 14 18 -25. Maramures 94 63 31 - 14 15 226. Mehedinti 120 75 45 15 15 15 -27. Mures 138 80 58 25 11 22 -28. Neamt 104 64 40 10 13 17 -29. Olt 138 80 58 20 16 22 -30. Prahova 118 66 52 20 15 17 -31. Satu Mare 122 70 52 20 15 17 -32. Salaj 80 52 28 - 11 15 233. Sibiu 126 71 55 25 14 16 -34. Suceava 112 75 37 10 13 14 -35. Teleorman 161 98 63 25 16 22 -36. Timiş 185 105 80 39 16 25 -37. Tulcea 129 70 59 25 16 18 -38. Vaslui 132 80 52 20 14 18 -39. Vilcea 90 52 38 10 15 13 -40. Vrancea 103 56 47 20 11 16 -41. Municipiul    Bucureşti 106 58 48 15 18 15 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Numărul de posturi pentru aparatul bugetar al direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara poate fi modificat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar cel al trusturilor economice de profil, de către organele ierarhice superioare ale acestora, tinindu-se seama de schimbarilor care intervin în volumul de activitate.  +  Anexa 2 LISTAdirecţiilor sanitare veterinare judetene, denumirea, sediul şiobiectul de activitate  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sediul crt. ───────────────────────────                                                    localitatea judeţul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Directia sanitara veterinara Alba Alba-Iulia Alba  2. Directia sanitara veterinara Arad Arad Arad  3. Directia sanitara veterinara Arges Pitesti Arges  4. Directia sanitara veterinara Bacau Bacau Bacau  5. Directia sanitara veterinara Bihor Oradea Bihor  6. Directia sanitara veterinara Bistrita-     Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud  7. Directia sanitara veterinara Botosani Botosani Botosani  8. Directia sanitara veterinara Brasov Brasov Brasov  9. Directia sanitara veterinara Braila Braila Braila 10. Directia sanitara veterinara Buzau Buzau Buzau 11. Directia sanitara veterinara Caras- Caras-     Severin Resita Severin 12. Directia sanitara veterinara Calarasi Calarasi Calarasi 13. Directia sanitara veterinara Cluj Cluj-Napoca Cluj 14. Directia sanitara veterinara Constanta Constanta Constanta 15. Directia sanitara veterinara Covasna Sfîntul Covasna                                                    Gheorghe 16. Directia sanitara veterinara Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa 17. Directia sanitara veterinara Dolj Craiova Dolj 18. Directia sanitara veterinara Galaţi Galaţi Galaţi 19. Directia sanitara veterinara Giurgiu Giurgiu Giurgiu 20. Directia sanitara veterinara Gorj Tirgu-Jiu Gorj 21. Directia sanitara veterinara Harghita Miercurea-Ciuc Harghita 22. Directia sanitara veterinara Hunedoara Deva Hunedoara 23. Directia sanitara veterinara Ialomita Slobozia Ialomita 24. Directia sanitara veterinara Iasi Iasi Iasi 25. Directia sanitara veterinara Maramures Baia-Mare Maramures 26. Directia sanitara veterinara Mehedinti Drobeta-                                                    Turnu Severin Mehedinti 27. Directia sanitara veterinara Mures Tirgu-Mures Mures 28. Directia sanitara veterinara Neamt Piatra-Neamt Neamt 29. Directia sanitara veterinara Olt Slatina Olt 30. Directia sanitara veterinara Prahova Ploiesti Prahova 31. Directia sanitara veterinara Satu-Mare Satu-Mare Satu-Mare 32. Directia sanitara veterinara Salaj Zalau Salaj 33. Directia sanitara veterinara Sibiu Sibiu Sibiu 34. Directia sanitara veterinara Suceava Suceava Suceava 35. Directia sanitara veterinara Teleorman Alexandria Teleorman 36. Directia sanitara veterinara Timiş Timisoara Timiş 37. Directia sanitara veterinara Tulcea Tulcea Tulcea 38. Directia sanitara veterinara Vaslui Birlad Vaslui 39. Directia sanitara veterinara Vilcea Rimnicu-Vilcea Vilcea 40. Directia sanitara veterinara Vrancea Focsani Vrancea 41. Directia sanitara veterinara Bucureşti Bucureşti - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiectul de activitate:- prevenirea şi combaterea epizootiilor şi asanarea bolilor cronice la animale, pentru evitarea pagubelor şi transmiterii de boli de la animale la om;- asigurarea asistentei tehnice de specialitate în toate sectoarele, pentru prevenirea imbolnavirilor, tratarea şi redarea stării de sănătate a animalelor;- autorizarea funcţionarii unităţilor care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala şi atestarea salubritatii alimentelor destinate consumului public;- verificarea indeplinirii condiţiilor sanitare veterinare privind exportul, importul şi tranzitul de animale şi produse de origine animala;- constatarea şi sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare.  +  Anexa 3 LISTAoficiilor de cadastru şi organizarea teritoriului, denumirea,sediul şi obiectul de activitate  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Sediul Nr. ────────────────────────────── crt. Denumirea unităţii localitatea judeţul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Alba Alba Iulia Alba  2. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Arad Arad Arad  3. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Arges Pitesti Arges  4. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Bacau Bacau Bacau  5. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Bihor Oradea Bihor  6. Oficiul de cadastru şi organizarea Bistrita-     teritoriului Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud  7. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Botosani Botosani Botosani  8. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Brasov Brasov Brasov  9. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Braila Braila Braila 10. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Buzau Buzau Buzau 11. Oficiul de cadastru şi organizarea Caras-     teritoriului Caraş-Severin Resita Severin 12. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Calarasi Calarasi Calarasi 13. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Cluj Cluj-Napoca Cluj 14. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Constanta Constanta Constanta 15. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Covasna Sfîntu-Gheorghe Covasna 16. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa 17. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Dolj Craiova Dolj 18. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Galaţi Galaţi Galaţi 19. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Giurgiu Giurgiu Giurgiu 20. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Gorj Tirgu Jiu Gorj 21. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita 22. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Hunedoara Deva Hunedoara 24. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Iasi Iasi Iasi 25. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Maramures Baia Mare Maramures 26. Oficiul de cadastru şi organizarea Drobeta-     teritoriului Mehedinti Turnu Severin Mehedinti 27. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Mures Tirgu Mures Mures 28. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Neamt Piatra-Neamt Neamt 29. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Olt Slatina Olt 30. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Prahova Ploiesti Prahova 31. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Satu Mare Satu Mare Satu Mare 32. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Salaj Zalau Salaj 33. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Sibiu Sibiu Sibiu 34. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Suceava Suceava Suceava 35. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Teleorman Alexandria Teleorman 36. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Timiş Timisoara Timiş 37. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Tulcea Tulcea Tulcea 38. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Vaslui Vaslui Vaslui 39. Oficiul de cadastru şi organizarea Rimnicu     teritoriului Vilcea Vilcea Vilcea 40. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Vrancea Focsani Vrancea 41. Oficiul de cadastru şi organizarea     teritoriului Bucureşti Bucureşti - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiectul de activitate:- introducerea şi tinerea la zi a cadastrului funciar general, pentru toate categoriile de deţinători;- intocmirea de studii, proiecte de organizare şi documentaţii privind amenajarea terenurilor agricole şi folosirea rationala a fondului funciar pe zone naturale şi la nivelul judeţului;- reglementarea folosintelor agricole, potrivit legii;- coordonarea activităţii topografice şi cartografice la nivelul judeţului;- organizarea fondului de date judetean privind activitatea de geodezie, cartografie şi cadastru funciar.  +  Anexa 4 LISTAinspectoratelor pentru protectia plantelor şi carantinafitosanitara, denumirea, sediul şi obiectul de activitate  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sediul crt. ──────────────────────────                                                     localitatea judeţul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Alba Alba Iulia Alba  2. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Arad Arad Arad  3. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Arges Pitesti Arges  4. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Bacau Bacau Bacau  5. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Bihor Oradea Bihor  6. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi Bistrita-     carantina fitosanitara Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud  7. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Botosani Botosani Botosani  8. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Brasov Brasov Brasov  9. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Braila Braila Braila 10. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Buzau Buzau Buzau 11. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi Caras-     carantina fitosanitara Caraş-Severin Resita Severin 12. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Calarasi Calarasi Calarasi 13. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Cluj Cluj-Napoca Cluj 14. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Constanta Constanta Constanta 15. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi Sfîntu     carantina fitosanitara Covasna Gheorghe Covasna 16. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa 17. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Dolj Craiova Dolj 18. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Galaţi Galaţi Galaţi 19. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Giurgiu Giurgiu Giurgiu 20. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Gorj Tirgu Jiu Gorj 21. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi Miercurea-     carantina fitosanitara Harghita Ciuc Harghita 22. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Hunedoara Deva Hunedoara 23. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Ialomita Slobozia Ialomita 24. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Iasi Iasi Iasi 25. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Maramures Baia Mare Maramures 26. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi Drobeta-     carantina fitosanitara Mehedinti Turnu Severin Mehedinti 27. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Mures Tirgu Mures Mures 28. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Neamt Piatra-Neamt Neamt 29. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Olt Slatina Olt 30. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Prahova Ploiesti Prahova 31. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Satu Mare Satu Mare Satu Mare 32. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Salaj Zalau Salaj 33. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Sibiu Sibiu Sibiu 34. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Suceava Suceava Suceava 35. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Teleorman Alexandria Teleorman 36. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Timiş Timisoara Timiş 37. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Tulcea Tulcea Tulcea 38. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Vaslui Vaslui Vaslui 39. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi Rimnicu     carantina fitosanitara Vilcea Vilcea Vilcea 40. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Vrancea Focsani Vrancea 41. Inspectoratul pentru protectia plantelor şi     carantina fitosanitara Bucureşti Bucureşti - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiectul de activitate:- organizeaza, îndrumă, controlează şi raspunde, în mod unitar de activitatea de protecţie a plantelor, aplicarea tratamentelor fitosanitare şi carantina fitosanitara în toate sectoarele agriculturii (de stat, cooperatist, privat);- întocmeşte cartarea buruienilor, determina rezerva biologica de agenti patogeni şi daunatori, stabilind planul de aprovizionare cu pesticide şi alte mijloace de combatere, cu utilaje şi echipamente;- executa activitatea de inspecţie şi expertiza fitosanitara, pentru combaterea tuturor daunatorilor, bolilor şi buruienilor în culturile agricole şi în depozite;- organizeaza, îndrumă şi controlează activitatea de testare biologica a pesticidelor în loturi de verificare şi demonstrative şi adaptarea tehnologiilor, metodicilor şi recomandarilor la condiţiile specifice judeţului;- asigura controlul calităţii pesticidelor, al reziduurilor de pesticide din produsele agricole vegetale şi al eficacitatii tratamentelor aplicate, precum şi al randamentului utilajelor.  +  Anexa 5 LISTAinspectoratelor pentru calitatea semintelor şi materialului saditor,denumirea, sediul şi obiectul de activitate  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sediul crt. ─────────────────────────                                                      localitatea judeţul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Alba Alba Iulia Alba  2. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Arad Arad Arad  3. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Arges Pitesti Arges  4. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Bacau Bacau Bacau  5. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Bihor Oradea Bihor  6. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi Bistrita-     materialului saditor Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud  7. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Botosani Botosani Botosani  8. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Brasov Brasov Brasov  9. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Braila Braila Braila 10. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Buzau Buzau Buzau 11. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi Caras-     materialului saditor Caraş-Severin Resita Severin 12. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Calarasi Calarasi Calarasi 13. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Cluj Cluj-Napoca Cluj 14. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Constanta Constanta Constanta 15. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi Sfîntu     materialului saditor Covasna Gheorghe Covasna 16. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa 17. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Dolj Craiova Dolj 18. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Galaţi Galaţi Galaţi 19. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Giurgiu Baneasa Giurgiu 20. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Gorj Tirgu Jiu Gorj 21. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi Miercurea-     materialului saditor Harghita Ciuc Harghita 22. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Hunedoara Deva Hunedoara 23. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Ialomita Slobozia Ialomita 24. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Iasi Iasi Iasi 25. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Maramures Baia Mare Maramures 26. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi Drobeta-     materialului saditor Mehedinti Turnu Severin Mehedinti 27. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi Singeorgiu     materialului saditor Mures de Mures Mures 28. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Neamt Piatra-Neamt Neamt 29. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Olt Caracal Olt 30. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Prahova Ploiesti Prahova 31. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Satu Mare Satu Mare Satu Mare 32. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Salaj Zalau Salaj 33. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Sibiu Sibiu Sibiu 34. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Suceava Suceava Suceava 35. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Teleorman Alexandria Teleorman 36. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Timiş Timisoara Timiş 37. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Tulcea Tulcea Tulcea 38. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Vaslui Vaslui Vaslui 39. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi Rimnicu     materialului saditor Vilcea Vilcea Vilcea 40. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Vrancea Focsani Vrancea 41. Inspectoratul pentru calitatea semintelor şi     materialului saditor Bucureşti Bucureşti - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiectul de activitate:- controlul calităţii semintelor şi materialului saditor în toate fazele de producere, condiţionare şi de folosire în procesul de productie;- verificarea în laborator a valorii culturale a semintelor;- eliberarea certificatelor de puritate biologice şi a buletinelor de analiza a valorii culturale.  +  Anexa 6 LISTAoficiilor de studii pedologice şi agrochimice, denumirea,sediul şi obiectul de activitate  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sediul crt. ──────────────────────────────────                                             localitatea judeţul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Alba Alba-Iulia Alba  2. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Arad Arad Arad  3. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Arges Pitesti Arges  4. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Bacau Bacau Bacau  5. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Bihor Oradea Bihor  6. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Botosani Botosani Botosani  7. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Brasov Brasov Brasov  8. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Braila Braila Braila  9. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Buzau Buzau Buzau 10. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Calarasi Calarasi Calarasi 11. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Cluj Cluj-Napoca Cluj 12. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Constanta Constanta Constanta 13. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa 14. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Dolj Craiova Dolj 15. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Galaţi Galaţi Galaţi 16. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Giurgiu Giurgiu Giurgiu 17. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Gorj Tirgu Jiu Gorj 18. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Harghita Miercurea-Ciuc Harghita 19. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Hunedoara Deva Hunedoara 20. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Ialomita Slobozia Ialomita 21. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Iasi Iasi Iasi 22. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Maramures Baia Mare Maramures 23. Oficiul de studii pedologice şi Drobeta-     agrochimice Mehedinti Turnu Severin Mehedinti 24. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Mures Tirgu Mures Mures 25. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Neamt Piatra-Neamt Neamt 26. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Olt Slatina Olt 27. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Prahova Ploiesti Prahova 28. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Satu Mare Satu Mare Satu Mare 29. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Salaj Zalau Salaj 30. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Sibiu Sibiu Sibiu 31. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Suceava Suceava Suceava 32. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Teleorman Alexandria Teleorman 33. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Timiş Timisoara Timiş 34. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Tulcea Tulcea Tulcea 35. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Vaslui Vaslui Vaslui 36. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Vilcea Rimnicu Vilcea Vilcea 37. Oficiul de studii pedologice şi     agrochimice Vrancea Focsani Vrancea ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Obiectul de activitate:Efectueaza studii pedologice, agrochimice, pedohidrologice şi geotehnice, inclusiv analiza de laborator pentru soluri, sedimente, ape, ingrasaminte şi plante, după cum urmeaza:- studii pedologice pentru organizarea productiei agricole;- studii pedoameliorative şi hidrofizice pentru proiectarea lucrărilor de imbunatatiri funciare;- studii agrochimice şi analize de sol-planta şi ingrasaminte pentru elaborarea planurilor de fertilizare;- studii de poluare a solului şi apei de irigatii pentru supravegherea stării de calitate a acestora.  +  Anexa 7 LISTAîntreprinderilor de imbunatatire şi exploatare a pajiştilordin subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi MediuluiÎnconjurător care trec în subordinea directa a direcţiilorgenerale pentru agricultura şi industrie alimentara judetene  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Sediul Nr. Denumirea intreprinderii ──────────────────── Organul caruia îi sînt crt. localitatea judeţul subordonate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Alba Alba Iulia Alba Înconjurător  2. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Pădurilor şi Mediului     a a pajiştilor Arges Pitesti Arges Înconjurător  3. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Bihor Oradea Bihor Înconjurător  4. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare a Bistrita- Pădurilor şi Mediului     pajiştilor Bistrita-Nasaud Bistrita Nasaud Înconjurător  5. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Caras- Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Caraş-Severin Resita Severin Înconjurător  6. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Sfîntu Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Covasna Gheorghe Covasna Înconjurător  7. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa Înconjurător  8. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Miercurea- Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Harghita Ciuc Harghita Înconjurător  9. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Hunedoara Deva Hunedoara Înconjurător 10. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Maramures Baia Mare Maramures Înconjurător 11. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Piatra- Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Neamt Neamt Neamt Înconjurător 12. Intreprinderea de Ministerul Apelor,     imbunatatire şi exploatare Pădurilor şi Mediului     a pajiştilor Suceava Suceava Suceava Înconjurător ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8 FUNCTIIde conducere în cooperativele agricole cooperatiste  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea functiei Nivel Nivel Clasa de salarizare la nivel de baza                        studii gradatii ────────────────────────────────────                                                    Gradul de salarizare                                           ────────────────────────────────────                                                  I II III ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Inginer sef S - 31 33 31 Contabil sef S - 33 32 30 Sef de ferma sau alte subunitati asimilate S 6 27 26 25 Responsabil economic ferma, sectoare, sau alte subunitati asimilate S 6 25 21 22 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------