LEGE nr. 194 din 27 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 1 iunie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 3 martie 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 16, articolul 175^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 175^1Cesiunea creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală poate cesiona creanțele fiscale principale și accesorii pe care le are în administrare, datorate de contribuabili, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri de creanță și confirmate prin certificate de atestare fiscală.(2) Cesiunea creanțelor fiscale se face prin licitație, selecție de oferte sau încredințare directă, după caz.(3) Procedura de cesiune a creanțelor fiscale este demarată la inițiativa Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau a unităților sale subordonate și începe prin transmiterea spre publicare a unui anunț de intenție.(4) Publicarea anunțului de intenție nu creează Agenției Naționale de Administrare Fiscală obligația de a efectua respectiva cesiune de creanțe.(5) Intenția de cesionare a creanței fiscale se va notifica debitorului fiscal. Începând cu data eliberării certificatului de atestare fiscală, orice plată efectuată de debitor sau în numele său se consideră a fi efectuată în contul obligațiilor fiscale curente sau viitoare. În cazul în care nu se realizează procedura cesiunii creanțelor fiscale, organul fiscal va proceda la stingerea creanțelor fiscale cu sumele achitate în condițiile prezentului alineat, cu respectarea prevederilor art. 114 și 115 din prezentul cod.(6) Agenția Națională de Administrare Fiscală poate cesiona creanțele fiscale principale și accesorii pe care le administrează, ale debitorilor prevăzuți la alin. (1), la un preț care nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale principale, parcurgând următoarele etape:a) se publică anunțul de participare la cesionarea creanțelor fiscale prin licitație publică cu strigare, la un preț ce nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanță și confirmate prin certificate de atestare fiscală;b) în situația în care există un singur ofertant pentru care oferta a fost declarată calificată, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate să treacă la încredințarea directă, cu condiția ca prețul din ofertă să nu fie mai mic decât valoarea totală a creanțelor fiscale. În situația în care există mai multe oferte declarate calificate este declarată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă;c) în cazul în care nu există nicio ofertă, licitația în vederea cesiunii creanțelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publică un nou anunț în care prețul nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale principale plus 75% din valoarea creanțelor fiscale accesorii;d) în cazul în care nu există nicio ofertă, licitația în vederea cesiunii creanțelor fiscale se va organiza la un alt termen, pentru care se va publică un nou anunț în care prețul nu va putea fi mai mic decât valoarea creanțelor fiscale principale la care se adaugă 50% din valoarea creanțelor fiscale accesorii;e) în cazul în care în cadrul etapei prevăzute la lit. c) sau d) există un singur ofertant, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate să treacă la încredințarea directă, cu condiția ca prețul din ofertă să nu fie mai mic decât valoarea creanțelor fiscale înscrisă în anunț. Dacă există mai multe oferte calificate, este declarată câștigătoare oferta cea mai avantajoasă;f) dacă nu se obține prețul înscris în anunț, cesiunea creanțelor fiscale va fi făcută la cel mai mare preț oferit, dacă acesta depășește valoarea creanțelor fiscale principale.(7) Distribuirea prețului cesiunii creanțelor fiscale se face de organul fiscal competent, mai întâi pe obligațiile fiscale principale și apoi, după caz, diferența se va distribui pe obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii acestora.(8) Cesionarul creanței fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanță toate drepturile cedentului, inclusiv garanțiile deținute de creditorul bugetar.(9) Contractul de cesiune a creanțelor încheiat în aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fără a fi necesară transmiterea titlurilor de creanță și a titlurilor executorii.(10) După realizarea cesiunii creanțelor fiscale, acestea devin creanțe comerciale.(11) Cesiunea creanțelor fiscale nu poate fi făcută persoanelor afiliate cu debitorul cedat. Creanțele fiscale cesionate în condițiile prezentului cod nu pot fi cesionate de către cesionar către debitorul cedat sau persoanelor afiliate cu debitorul cedat, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(12) În situația în care ulterior realizării cesiunii creanțelor fiscale, potrivit prezentului cod, au fost încălcate prevederile alin. (11), cesionarul are obligația de plată a diferenței dintre creanța fiscală totală cesionată și valoarea la care s-a realizat cesiunea. Această diferență se stabilește prin decizie întocmită de organul fiscal competent în administrarea cesionarului, dispozițiile art. 28 aplicându-se în mod corespunzător.(13) În situația în care nu se realizează cesiunea de creanță, debitorul va fi notificat asupra acestui fapt, prevederile art. 114 și 115 aplicându-se în mod corespunzător.(14) Procedura și condițiile de realizare a cesiunii creanțelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. La articolul I punctul 21, partea introductivă a alineatului (2^1) al articolului 220 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei următoarele fapte:Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 27 mai 2009.Nr. 194.----