HOTĂRÂRE nr. 623 din 20 mai 2009privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009    În vederea susţinerii măsurilor generale anticriză iniţiate de Guvernul României, prin restrângerea cheltuielilor în contextul crizei economice,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) CNCAN este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, aflată în coordonarea primuluiministru, printr-un consilier de stat."2. La articolul 5 alineatul 1, literele d) şi h^1) vor avea următorul cuprins:"d) elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Economiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;........................................................................................h^1) iniţiază, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe şi a Secretariatului General al Guvernului, acţiuni de cooperare cu instituţii de profil, privind pregătirea profesională, din alte state;".3. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Preşedintele raportează primului-ministru, anual sau ori de câte ori i se solicită, prin secretarul general al Guvernului, stadiul desfăşurării activităţilor de control al activităţilor nucleare din România."4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului cu funcţii de conducere se fac cu avizul secretarului general al Guvernului, în condiţiile legii."5. La articolul 9, alineatele (2), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de CNCAN, cu avizul secretarului general al Guvernului, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a direcţiilor. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi ale altor componente se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin ordin al preşedintelui. (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 137, exclusiv preşedintele......................................................................................... (5) Statul de funcţii al CNCAN se aprobă prin ordin al preşedintelui, cu avizul secretarului general al Guvernului."6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Preşedintele înfiinţează, prin ordin, Consiliul autorizări, denumit în continuare consiliu."7. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) se reorganizează astfel: a) se înfiinţează Direcţia ciclul combustibilului nuclear în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei reactori nucleari şi Direcţiei radioprotecţie şi deşeuri radioactive, care se desfiinţează; b) se înfiinţează Serviciul garanţii nucleare, transporturi şi protecţie fizică în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Serviciului garanţii nucleare şi a Serviciului protecţie fizică la instalaţii nucleare, care se desfiinţează; c) se desfiinţează Direcţia generală resurse, relaţii şi comunicare, iar structurile din componenţa direcţiei generale trec în subordinea directă a preşedintelui; d) se înfiinţează Direcţia managementul resurselor, în subordinea directă a preşedintelui, prin comasarea activităţilor şi a personalului Direcţiei economice şi a Compartimentului resurse umane; e) se înfiinţează Compartimentul relaţii publice, în subordinea directă a preşedintelui, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei relaţii publice, presă şi protocol, care se desfiinţează; f) se înfiinţează Compartimentul documente clasificate şi informatică, în subordinea directă a preşedintelui, prin comasarea activităţilor şi a personalului Compartimentului documente clasificate şi a Compartimentului informatică; g) se înfiinţează Compartimentul juridic în subordinea directă a preşedintelui, prin desfiinţarea Serviciului juridic din subordinea directă a preşedintelui. (2) Toate celelalte componente din structura organizatorică a CNCAN rămân neschimbate. (3) Personalul cu funcţii de execuţie al direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor desfiinţate va fi preluat, potrivit atribuţiilor prevăzute în fişa postului, de către structurile nou-înfiinţate, precum şi de către celelalte componente existente în structura CNCAN. (4) Posturile de conducere ale direcţiilor şi ale serviciilor nouînfiinţate vor fi scoase la concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textului o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul ActivităţilorNucleare,Vajda BorbalaSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 20 mai 2009.Nr. 623.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Regulament)Nr. maxim de posturi = 137 (exclusiv preşedintele)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) *Font 8*                               ┌──────────────┐                               │ PREŞEDINŢE │                               └───────┬──────┘ ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ Consiliul Autorizări ├──┼──┤ Comitetul pentru Situaţii de urgenţă │ └──────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ Compartimentul Juridic ├──┼──┤ Compartimentul Documente Clasificate │ │ │ │ │ şi Informatică │ └──────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐ │ Compartimentul Audit Intern ├──┼──┤ Compartimentul Control Managerial Intern │ └──────────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘                                       │ ┌───────────────────────────────────────────────┐                                       ├──┤ Compartimentul Relaţii Publice │                                       │ └───────────────────────────────────────────────┘                      ┌────────────────┴──────────────────────┬────────────────────────┐                      │ │ │ ┌────────────────────┴────────────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌───────────┴───────────┐ │ Direcţia Generală Reglementare, │ │ Direcţia Relaţii │ │ Direcţia Managementul │ │Autorizare şi Control Activităţi Nucleare│ │ Internaţionale │ │ Resurselor │ └────────────────────┬────────────────────┘ └──────────────────┘ └───────────────────────┘                      │                      │ ┌───────────────────────────────────────────┐                      ├──┤ Serviciul Garanţii Nucleare, Transporturi │                      │ │ şi Protecţie Fizică │                      │ └───────────────────────────────────────────┘        ┌─────────────┴────────────┬───────────────────────────┐ ┌──────┴──────────┐ ┌────────────┴─────────┐ ┌───────────────┴──────────────┐ │ Direcţia Ciclul │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Combustibilului │ │ Autorizare Utilizare │ │ Supraveghere │ │ Nuclear │ │ Radiaţii Ionizante │ │ Utilizare Radiaţii Ionizante │ └─────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────────────┘----