HOTĂRÂRE nr. 636 din 27 mai 2009privind modificarea şi completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 29 mai 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%" din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", punctul P6 "Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever"2. La secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", punctul P6, subpunctul P6.4 "Mucoviscidoză", după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4, cu următorul cuprins:
  "4 Pancreatinum** A09AA02"
  3. La secţiunea C2, punctul P6, după subpunctul P6.9 "Boala Pompe" se introduc două noi subpuncte, subpunctele P6.10 şi P6.11, cu următorul cuprins:"P6.10: Tirozinemie
  1 Nitisinonum A16AX04
  P6.11: Sepsis sever
  1 Drotrecoginum Alfa** B01AD10"
  4. La secţiunea C2, punctul P9, la subpunctul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 20 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21, cu următorul cuprins:
  "21 Proteina plasmatică umană** J06BB04"
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Ion BazacPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Irinel PopescuBucureşti, 27 mai 2009.Nr. 636._________