HOTĂRÂRE nr. 595 din 13 mai 2009pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, fondurile structurale şi fondul de coeziune; b) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale; c) Autoritatea de management ex-ISPA - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice având funcţia de autoritate de management pentru măsurile finanţate din Fondul de Coeziune în baza Regulamentului CE nr. 1.164/1994 de instituire a Fondului de Coeziune (măsuri ex-ISPA); d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - structură în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (Direcţia generală relaţii financiare externe), cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor; e) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat - structură în cadrul Ministerului Finanţelor Publice având responsabilitatea coordonării implementării componentelor de parteneriat public-privat din cadrul măsurilor ex-ISPA; f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - instituţie a administraţiei publice centrale sau locale, agenţie guvernamentală, agenţie de dezvoltare regională sau autoritate administrativă autonomă finanţată din venituri proprii, care răspunde de implementarea şi monitorizarea implementării tehnice a proiectelor PHARE; g) agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte; h) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE - OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) - structură din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor în cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte; îndeplineşte rolul de organism intermediar pentru măsurile ex-ISPA din sectorul de mediu; i) organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, autorizarea şi efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţă acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA); j) unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului PHARE - structură în cadrul autorităţii de implementare, organizată la nivel de departament, direcţie generală, direcţie, serviciu sau birou, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului autorităţii de implementare, cu regulament de organizare şi funcţionare propriu, având rol de coordonare a activităţilor prin care se realizează implementarea tehnică a proiectelor şi managementul tehnic al acestora şi al contractelor aferente; k) unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăţilor şi management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază; l) termenii autoritate de management şi organism intermediar au înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare; m) autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe; îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000; n) unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz; o) termenul autoritate comună de management are înţelesul prevăzut în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană; p) termenii autoritate naţională şi punct naţional de contact au înţelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană; q) şef de misiune pentru Fondul Social European - structură organizatorică în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu responsabilităţi în asigurarea coordonării la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate din Fondul Social European.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a) are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; b) este încadrat în următoarele structuri:1. Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale;2. Autoritatea de Certificare şi Plată;3. Autoritatea de management ex-ISPA;4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Direcţia generală relaţii financiare externe din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;6. Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat;7. agenţiile de implementare pentru programele PHARE;8. Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE;9. unităţile de implementare a proiectelor în cadrul programelor PHARE şi măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;10. structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;11. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management;12. unităţile de plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;13. structurile care au rol de autorităţi comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;14. structurile care au rol de autorităţi naţionale şi puncte naţionale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înţelegere aplicabile;15. structura care are rol de şef de misiune pentru Fondul Social European;16. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 1-15. (2) Numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară sunt cele stabilite în condiţiile legii prin normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor din care fac parte structurile menţionate la alin. (1).  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.  +  Articolul 4 (1) Salariile de bază ale personalului nou-încadrat, prin concurs sau examen, în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 se majorează cu 25% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. (2) Pentru personalul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi care îndeplineşte criteriile prevăzute în cuprinsul art. 2, salariile de bază se majorează cu 75% faţă de cele prevăzute de lege, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. (3) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către Ministerul Finanţelor Publice, care avizează structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare. (4) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009, cu condiţia obţinerii avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice. (5) Avizul se acordă de către ministrul finanţelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat coordonator al Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale şi al Autorităţii de management ex-ISPA.  +  Articolul 5Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) solicită avizul Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente: a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2); b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 9, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective; e) ordinul/decizia de numire/încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei.  +  Articolul 6 (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate, a solicitării de aviz. (2) Procedura internă de avizare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7După evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, procentul de majorare salarială poate fi menţinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează: a) în cazul obţinerii calificativului "foarte bine", majorarea salarială va fi de 75% faţă de salariul de bază prevăzut de lege; b) în cazul obţinerii calificativului "bine", respectiv a calificativului "la nivelul standardului de performanţă stabilit postului", majorarea salarială va fi de 50% faţă de salariul de bază prevăzut de lege; c) în cazul obţinerii calificativelor "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", nu se aplică majorare salarială.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri vor comunică Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5. (2) Pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, în sensul menţinerii, retragerii sau modificării avizului iniţial acordat. (3) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Finanţelor Publice, personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2.  +  Articolul 9 (1) În situaţiile în care Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul finanţelor publice va retrage sau, după caz, va modifica, motivat, avizul acordat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate.  +  Articolul 10 (1) Pentru personalul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 şi pentru care s-a obţinut avizul în baza Hotărârii Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, conducătorii instituţiilor în cadrul cărora acesta îşi desfăşoară activitatea analizează îndeplinirea criteriilor stabilite la art. 2 alin. (1) din prezenta hotărâre şi transmit Ministerului Finanţelor Publice lista nominală a personalului, pentru care confirmă, pe propria răspundere, îndeplinirea acestor criterii, cu precizarea direcţiei generale/direcţiei/serviciului/biroului/compartimentului din care fiecare persoană face parte. (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va emite un nou aviz, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 595.-----------