ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 27 mai 2009    Având în vedere actuala criză economico-financiară prin care trece România şi lipsa unui cadru juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din rezerva de stat cu titlu gratuit în situaţii economice excepţionale, pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale,ţinând seama de faptul că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecinţe grave asupra bunei funcţionări a instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, elemente care vizează interesul public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul UNICArticolul 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) pentru situaţii economice excepţionale, la propunerea instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului."2. Alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"În condiţiile alin. 1 lit. a), b) şi d), produsele din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat se scot cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Vasile MunteniţăBucureşti, 20 mai 2009.Nr. 48.__________