HOTĂRÂRE nr. 594 din 13 mai 2009pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 26 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la sfârşitul anului şcolar 2008-2009 sunt şi rămân beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu» elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în lunile iunie, iulie şi august 2008, a fost de maximum 200 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit."2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc 3 noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(3) Autorităţile locale efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar. (4) Ancheta socială prevăzută la alin. (3) se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006. (5) Personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, care efectuează ancheta socială prevăzută la alin. (3), răspunde, în conformitate cu prevederile legale, pentru veridicitatea datelor înscrise în formularul de anchetă socială."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 594.------------