HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 13 noiembrie 2007  Notă
  ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 57 DIN ANEXA NR. 7 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57 DIN 3 IULIE 2019, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, ORICE REFERIRE ȘI ORICE TRIMITERE ÎN ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE LA HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.344/2007 PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIILOR DE DISCIPLINĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, SE VOR CONSIDERA REFERIRE LA DISPOZIȚIILE PREZENTEI ANEXE.
  DE ASEMENEA, A SE AVEA ÎN VEDERE ȘI DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR. 737 DIN 8 OCTOMBRIE 2020, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1189 DIN 7 DECEMBRIE 2020, PRIN CARE, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ADMIS EXCEPȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE REFERITOARE LA PREVEDERILE ART. 79 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, CONSTATÂNDU-SE CĂ ACESTEA SUNT NECONSTITUȚIONALE.
  PRIN URMARE, AVÂND ÎN VEDELE CELE EXPUSE MAI SUS, CONSIDERĂM CĂ HOTĂRÂREA nr. 1.344 din 31 OCTOMBRIE 2007, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 768 din 13 noiembrie 2007 ȘI-A ÎNCETAT EFECTELE JURIDICE.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele privind modul de constituire, organizare, funcționare, componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale comisiilor de disciplină.  +  Articolul 2Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuțiilor ce le revin, care au competența de a analiza faptele funcționarilor publici sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizării, după caz.  +  Capitolul II Norme privind constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină  +  Secţiunea 1 Norme generale privind constituirea și componența comisiilor de disciplină  +  Articolul 3În cadrul fiecărei autorități și instituții publice se constituie, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, o comisie de disciplină.  +  Articolul 4(1) Comisia de disciplină are în componență 3 membri titulari, funcționari publici definitivi numiți în funcția publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz, de organizația sau organizațiile sindicale reprezentative ori de majoritatea funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat. Alegerea reprezentanților funcționarilor publici se face prin vot secret.(2) Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplină se desemnează, în condițiile prevăzute la alin. (1), câte un membru supleant. Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența membrului titular corespunzător din comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen, în condițiile prezentei hotărâri.(3) Membrii titulari și membrii supleanți ai comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.(4) Președintele comisiei de disciplină se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre aceștia. În situația în care nu se poate întruni majoritatea, va fi ales președinte membrul care are cea mai mare vechime în specialitate juridică sau, în cazul în care acesta nu există, membrul care are cea mai mare vechime în funcția publică.(5) Comisia de disciplină are un secretar titular și un secretar supleant, numiți de conducătorul autorității sau instituției publice pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină și secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.  +  Secţiunea a 2-a Norme speciale privind constituirea și componența comisiilor de disciplină  +  Articolul 5(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, comisia de disciplină poate fi constituită pentru mai multe autorități sau instituții publice, în cazul în care în cadrul uneia dintre acestea își desfășoară activitatea mai puțin de 10 funcționari publici.(2) Constituirea comisiilor de disciplină potrivit alin. (1) se face cu respectarea principiului vecinătății teritoriale, pentru autoritățile administrației publice locale, respectiv principiului subordonării ierarhice, pentru instituțiile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea unei autorități ori instituții publice centrale sau locale.(3) În situația prevăzută la alin. (1), comisia de disciplină se constituie prin act administrativ comun al conducătorilor autorităților sau instituțiilor publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4.(4) În actul administrativ de constituire a comisiei de disciplină se stabilește și locul de desfășurare a activității acesteia.  +  Articolul 6(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, se constituie la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București, câte o comisie de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin ordin al prefectului și are următoarea componență:a) subprefectul care are atribuții în domeniul verificării legalității;b) secretarul județului, respectiv secretarul municipiului București;c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul respectiv.(3) Membrii supleanți pentru comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) sunt:a) secretarul unității administrativ-teritoriale reședință de județ, respectiv secretarul unui sector al municipiului București;b) un reprezentant al instituției prefectului din județul respectiv;c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul respectiv.(4) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (4), președintele comisiei de disciplină se desemnează prin actul administrativ prevăzut la alin. (2).(5) Prevederile art. 4 alin. (2), (3) și (5) se aplică în mod corespunzător.(6) Comisia prevăzută la alin. (1) își desfășoară activitatea la sediul instituției prefectului din județ, respectiv din municipiul București.  +  Articolul 7(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 și 6, se constituie la nivel național o comisie de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor județelor și ale secretarului municipiului București.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și are următoarea componență:a) un funcționar public din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative;b) un funcționar public din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția;c) un secretar al județului, desemnat de majoritatea secretarilor județelor și de secretarul municipiului București.(3) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) are un secretar titular și un secretar supleant, numiți prin actul administrativ prevăzut la alin. (2), la propunerea majorității funcționarilor publici pentru care este constituită comisia de disciplină, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină și secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.(4) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.(5) Comisia prevăzută la alin. (1) își desfășoară activitatea la sediul Agenției.  +  Articolul 8(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, se constituie la nivel național o comisie de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele înalților funcționari publici, denumită în continuare comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici.(2) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici este compusă din 5 înalți funcționari publici, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative. Cel puțin unul dintre membrii comisiei are studii superioare juridice.(3) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.(4) Secretariatul comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici este asigurat de Agenție. Secretarul titular și secretarul supleant se desemnează prin ordin al președintelui Agenției.(5) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici își desfășoară activitatea la sediul Agenției.(6) Reprezentarea în instanță și apărarea intereselor comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici se asigură de către Secretariatul General al Guvernului. (la 12-08-2008, Alin. (6) al art. 8 a fost introdus de art. II din HOTĂRÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008. ) (7) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici și Agenția Națională a Funcționarilor Publici furnizează Secretariatului General al Guvernului datele și informațiile necesare pentru asigurarea reprezentării în instanță a comisiilor. (la 12-08-2008, Alin. (7) al art. 8 a fost introdus de art. II din HOTĂRÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008. ) (8) În cursul reprezentării în instanță, Agenția Națională a Funcționarilor Publici colaborează cu Secretariatul General al Guvernului în vederea susținerii apărării necesare. (la 12-08-2008, Alin. (8) al art. 8 a fost introdus de art. II din HOTĂRÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008. )  +  Secţiunea a 3-a Competențele comisiilor de disciplină  +  Articolul 9(1) Comisia de disciplină competentă să desfășoare procedura disciplinară este cea constituită pentru autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară la data săvârșirii faptei sesizate.(2) Comisia de disciplină înaintează raportul de propunere a sancțiunii disciplinare aplicabile sau, după caz, raportul de clasare a sesizării persoanei care are competența legală de aplicare a sancțiunii disciplinare la momentul înaintării acestui raport.  +  Articolul 10(1) Comisia de disciplină competentă să desfășoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autorității sau instituției publice ierarhic superioare, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele următorilor funcționari publici:a) conducători ai autorităților sau instituțiilor publice aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia și adjuncți ai acestora, numiți prin act administrativ al autorității sau instituției publice superioare;b) conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și adjuncți ai acestora, numiți prin act administrativ al autorității sau instituției publice superioare;c) conducători ai serviciilor publice înființate în subordinea sau sub autoritatea autorităților administrației publice locale, numiți prin act administrativ al autorității sau instituției publice superioare.(2) În situația în care numirea în funcția publică se face prin act administrativ al conducătorului altei autorități sau instituții publice decât cea ierarhic superioară, comisia de disciplină competentă să desfășoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autorității sau instituției publice al cărei conducător emite actul administrativ de numire.(3) Comisia de disciplină competentă să desfășoare procedura disciplinară este cea constituită:a) potrivit art. 6, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare;b) potrivit art. 7, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor județelor și ale secretarului municipiului București;c) potrivit art. 8, pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele înalților funcționari publici. (la 15-10-2008, Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008. )  +  Secţiunea a 4-a Condiții de desemnare și mandatul membrilor comisiilor de disciplină  +  Articolul 11(1) Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcționarul public care îndeplinește următoarele condiții:a) are o bună reputație profesională și o conduită corespunzătoare în exercitarea funcției publice;b) are studii superioare;c) este funcționar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată;d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4).(2) Cel puțin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii juridice sau administrative.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care nu există cel puțin un funcționar public care are studii juridice sau administrative, în comisia de disciplină poate fi desemnat membru unul dintre funcționarii publici încadrați pe funcții publice din clasele I sau, după caz, a II-a.(4) Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de disciplină funcționarul public care se află în următoarele cazuri de incompatibilitate:a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membrii în comisia de disciplină, cu persoanele care au competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară sau cu ceilalți funcționari publici desemnați membri în comisie;b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, conform legii.(5) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie în cazul membrilor comisiilor de disciplină constituite potrivit art. 5.  +  Articolul 12(1) Membrii comisiei de disciplină își exercită mandatul de la data emiterii actului administrativ de constituire a comisiei de disciplină până la data expirării duratei acestuia sau înainte de termen, în condițiile prezentei hotărâri.(2) Cu 30 de zile înainte de data expirării duratei mandatului membrilor comisiei de disciplină, autoritățile și instituțiile publice au obligația inițierii procedurilor de constituire a comisiei de disciplină al cărei mandat urmează a intră în vigoare, în condițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 13(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă în cazul în care:a) soțul, ruda sau afinul său, până la gradul al patrulea inclusiv, exercită cu caracter temporar funcția care implică competența legală de a numi reprezentanți în comisia de disciplină ori de a aplica sancțiunea disciplinară, pentru perioada numirii temporare în cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public care are calitatea de membru în comisia de disciplină, pentru cercetarea administrativă în cauză;b) este în concediu de odihnă, medical sau alt concediu, este delegat ori detașat în cadrul altei autorități sau instituții publice ori este suspendat din funcția publică, pentru perioada concediului, delegării, detașării sau suspendării raportului de serviciu, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;c) comisia de disciplină a primit o sesizare din partea sau cu privire la un funcționar public cu care membrul comisiei de disciplină este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, pentru cercetarea administrativă în cauză;d) s-a pronunțat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior propunerii comisiei de disciplină pentru soluționarea cauzei, pentru cercetarea administrativă în cauză;e) comisia de disciplină a primit o sesizare îndreptată împotriva sa, pentru cercetarea administrativă în cauză;f) se află în una dintre situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 14, pentru cercetarea administrativă în cauză;g) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive, pentru perioada solicitată.(2) În caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, ședințele se desfășoară cu participarea membrului supleant corespunzător.(3) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) are obligația de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia cunoștință de existența vreuneia dintre acestei situații. Suspendarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoană care sesizează existența uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f).(4) Cererea de suspendare se face în scris, cu menționarea perioadei pentru care se solicită suspendarea, și se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu probele doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii.(5) Președintele comisiei de disciplină are obligația de a convoca ceilalți membri ai comisiei de disciplină pentru întocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină se întocmește în lipsa membrului care face obiectul cererii de suspendare, cu menționarea expresă a perioadei pentru care se suspendă mandatul membrului comisiei de disciplină, și se comunică:a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de suspendare;c) persoanei care a solicitat suspendarea, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. b);d) membrului supleant, în cazul în care acesta va face parte din comisia de disciplină pe durata suspendării titularului.(6) În situația în care mandatul membrului care are calitatea de președinte al comisiei de disciplină se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului titularului, președintele comisiei de disciplină se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 14(1) Membrii și secretarul comisiei de disciplină se află în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:a) au relații cu caracter patrimonial cu funcționarul public a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;b) interesele patrimoniale personale, ale soțului, soției sau rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor corespunzătoare care îi revin potrivit prezentei hotărâri;c) se află în raporturi ierarhice directe cu funcționarul public a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată;d) se află în relații de prietenie sau dușmănie cu funcționarul public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară;e) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii disciplinare pot fi afectate.(2) Prevederile art. 13 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.(3) La prima ședință a comisiei de disciplină pentru analizarea oricărei sesizări adresate acesteia, membrii și secretarul comisiei de disciplină au obligația de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la alin. (1).(4) În situația în care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii disciplinare, membrii și secretarul comisiei au obligația de a actualiza declarația prevăzută la alin. (3) și de a solicita suspendarea mandatului în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f).(5) Declarațiile se păstrează de către secretarul comisiei. Încălcarea dispozițiilor alin. (3) și (4) constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 15(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină încetează:a) la data expirării perioadei pentru care a fost desemnat în comisia de disciplină;b) la data transferului în cadrul unei alte autorități sau instituții publice;c) la data mutării în cadrul unei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice;d) la data la care a intervenit o situație de incompatibilitate prevăzută la art. 11 alin. (4);e) atunci când se află în concediu medical sau alt concediu, este delegat ori detașat în cadrul altei autorități sau instituții publice ori este suspendat din funcția publică pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;f) la data încetării raportului de serviciu;g) la data solicitată de funcționarul public, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renunțarea la calitatea de membru în comisia de disciplină.(2) În caz de încetare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, se numește ca membru titular membrul supleant corespunzător și se demarează procedura pentru desemnarea unui alt membru supleant.(3) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) are obligația de a aduce la cunoștința comisiei de disciplină, prin cerere formulată în scris, existența cauzei de încetare a mandatului.(4) Încetarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoană care sesizează existența situației prevăzute la alin. (1) lit. d). Cererea de încetare se face în scris și se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu orice probe doveditoare ale susținerilor care fac obiectul cererii.(5) Președintele comisiei de disciplină convoacă ceilalți membri ai comisiei de disciplină pentru întocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină se întocmește în lipsa membrului care face obiectul cererii de încetare a mandatului de membru al comisiei de disciplină și se comunică:a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de încetare;c) persoanei care a solicitat încetarea mandatului de membru al comisiei de disciplină, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. b);d) membrului supleant, în cazul în care a fost numit în comisia de disciplină ca titular.  +  Articolul 16(1) Secretarul titular și supleantul acestuia au, de regulă, studii superioare juridice sau administrative.(2) Secretarului titular și secretarului supleant li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 11-15.  +  Articolul 17(1) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul acesteia, precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31 au dreptul la o indemnizație lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acordă în lunile în care comisia de disciplină își desfășoară activitatea, respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă de autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea persoanele menționate, pe baza certificării de către președintele comisiei a desfășurării activității comisiei pe luna respectivă. (la 14-04-2009, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de art. XVI din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. ) (2) Pentru participarea la lucrările comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici, membrii și persoanele care asigură secretariatul tehnic au dreptul la o indemnizație reprezentând 1% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția publică de secretar general din cadrul ministerelor. (la 14-04-2009, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de art. XVI din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. ) (3) Indemnizațiile prevăzute la alin. (2) se plătesc de Agenție pe baza proceselor-verbale încheiate ca urmare a activității comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici.(4) Membrii, secretarul comisiilor de disciplină care își desfășoară activitatea în alte localități decât cea de domiciliu, precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31 beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă în condițiile stabilite pentru salariații instituțiilor publice.(5) Decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, în condițiile prevăzute la alin. (4), se asigură de autoritățile sau instituțiile publice în cadrul cărora sunt numiți funcționari publici membrii, secretarul comisiei de disciplină, precum și persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă potrivit prevederilor art. 31. (la 15-10-2008, Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008. )  +  Articolul 18Orice persoană care constată desemnarea unui membru al comisiei de disciplină sau al secretarului acesteia fără respectarea procedurii prevăzute în prezenta hotărâre se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 5-a Activitatea și atribuțiile comisiei de disciplină  +  Articolul 19(1) Activitatea comisiei de disciplină are la bază următoarele principii:a) prezumția de nevinovăție, conform căruia funcționarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcționarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligația de a asigura persoanelor aflate pe poziții divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;d) proporționalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie aplicată;e) legalitatea sancțiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;f) unicitatea sancțiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară;g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligația de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a procedurilor prevăzute de lege și de prezenta hotărâre;h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.(2) Comisia de disciplină își desfășoară activitatea numai în baza unei sesizări, în limitele și raportat la obiectul acesteia.(3) Competențele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii comisiilor a atribuțiilor care le revin, cu respectarea principiilor independenței, stabilității în cadrul comisiei, integrității, obiectivității și imparțialității în analizarea faptelor și luarea deciziilor.(4) Refuzul unui membru al comisiei de disciplină de a-și exprima opinia sau abținerea de la vot pe parcursul cercetării administrative constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.  +  Articolul 20(1) În desfășurarea activității și îndeplinirea atribuțiilor, membrii și secretarul comisiei de disciplină au următoarele obligații:a) să asigure prin activitatea desfășurată respectarea legislației în vigoare, precum și aplicarea principiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) în derularea procedurii de cercetare administrativă;b) să aducă la cunoștința președintelui comisiei de disciplină orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;c) să participe la ședințele de lucru, stabilite potrivit procedurii de cercetare administrativă;d) să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;e) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;f) să evite orice contact privat cu persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată pe durata procedurii de cercetare administrativă;g) să respecte regimul incompatibilităților și al conflictului de interese și să aplice prevederile legale privind modalitățile de evitare a conflictului de interese.(2) Membrii comisiei de disciplină pot absenta de la ședințele de lucru stabilite potrivit procedurii de cercetare administrativă din motive obiective, aduse la cunoștința președintelui comisiei de disciplină, în scris, cu cel puțin două zile înaintea ședinței comisiei de disciplină, fiind înlocuiți de membrii supleanți corespunzători. În cazul în care în această situație se află președintele comisiei de disciplină, acesta va fi înlocuit de membrul supleant corespunzător. Președintele comisiei de disciplină pentru ședința respectivă se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia.  +  Articolul 21Atribuțiile comisiei de disciplină sunt:a) administrative;b) funcționale.  +  Articolul 22(1) Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții administrative:a) alege președintele comisiei de disciplină, în condițiile prezentei hotărâri;b) primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul comisiei de disciplină;c) întocmește procese-verbale, în condițiile prezentei hotărâri;d) întocmește rapoarte, în condițiile prezentei hotărâri;d^1) întocmește recomandări cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare administrativă; (la 15-10-2008, Litera d^1) a alin. (1) al art. 22 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008. ) e) întocmește orice alte înscrisuri în condițiile prezentei hotărâri.(2) Comisia de disciplină se întrunește în vederea alegerii președintelui în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data numirii acesteia sau de la data suspendării ori încetării mandatului președintelui. Alegerea are loc prin vot secret. Este desemnat președinte al comisiei de disciplină membrul care cumulează cele mai multe voturi. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(3) Comisia de disciplină are obligația de a primi, prin secretarul acesteia, orice document care îi este destinat. Acesta se înregistrează în registrul de evidență al comisiei de disciplină.  +  Articolul 23(1) Comisia de disciplină îndeplinește următoarele atribuții funcționale:a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;b) propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării în condițiile prezentei hotărâri, cu votul majorității membrilor comisiei;c) propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, în cazul în care aceasta a fost contestată la conducătorul autorității sau instituției publice.(2) Contestația cu privire la sancțiunea disciplinară aplicată potrivit art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării actului administrativ prin care aceasta a fost aplicată.(3) În situația prevăzută la alin. (2) conducătorul autorității sau instituției publice sesizează comisia de disciplină în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. În acest caz, comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sancțiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată.  +  Articolul 24Președintele comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:a) stabilește locul, data și ora ședințelor comisiei de disciplină;b) conduce ședințele comisiei de disciplină;c) coordonează activitatea comisiei de disciplină și a secretarului acesteia;d) reprezintă comisia de disciplină în fața oricăror persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 25Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:a) primește și înregistrează documentele adresate comisiei de disciplină în registrul de evidență al comisiei de disciplină;b) convoacă membrii comisiei de disciplină, precum și orice altă persoană, la solicitarea președintelui acesteia;c) redactează și semnează toate documentele emise de comisia de disciplină, alături de membrii acesteia, și ține evidența acestor documente;d) primește și transmite corespondența comisiei de disciplină;e) efectuează alte lucrări necesare desfășurării activității comisiei de disciplină, din dispoziția președintelui acesteia.  +  Articolul 26Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici, cu avizul conform al Agenției. Regulamentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Procedura disciplinară  +  Secţiunea 1 Sesizarea comisiei de disciplină  +  Articolul 27(1) Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcționar public.(2) Sesizarea se depune la registratura autorității sau instituției publice în cadrul căreia funcționarul public își desfășoară activitatea, respectiv la registratura autorității ori instituției publice la nivelul căreia este constituită comisia de disciplină competentă potrivit prezentei hotărâri. Sesizarea se transmite secretarului comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare.(3) Sesizarea se înregistrează de secretarul comisiei de disciplină și se înaintează președintelui comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.(4) Președintele comisiei de disciplină va fixa cu celeritate termenul primei ședințe a comisiei de disciplină și va dispune, prin adresă, convocarea membrilor.  +  Articolul 28(1) Sesizarea se formulează în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente:a) numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea și sediul persoanei juridice, precum și numele și funcția reprezentantului legal;b) numele și prenumele funcționarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară și denumirea autorității sau a instituției publice în care își desfășoară activitatea;c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia;d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;e) adresa de corespondență, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a);f) data;g) semnătura.(2) Sesizarea se depune în termen de maximum 1 an și 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate ca abatere disciplinară și trebuie însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin.(3) În situația în care persoana care formulează sesizarea nu cunoaște informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare a funcționarului public ale cărui fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare.  +  Articolul 29(1) Prima ședință a comisiei de disciplină se desfășoară pentru:a) verificarea respectării termenului de depunere a sesizării;b) identificarea obiectului sesizării și stabilirea competenței de soluționare;c) verificarea elementelor constitutive ale sesizării.(2) Sesizarea se clasează, întocmindu-se în acest sens un raport, dacă:a) nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 28 alin. (2);b) nu conține elementele constitutive prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a)-c) și f)-g) sau funcționarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate în conformitate cu art. 28 alin. (3);c) privește același funcționar public și aceeași faptă săvârșită în aceleași circumstanțe pentru care s-a desfășurat procedura de cercetare administrativă și s-a propus aplicarea unei sancțiuni disciplinare sau clasarea sesizării.(3) În situația în care obiectul sesizării nu se circumscrie sferei legale de competență a comisiei de disciplină, aceasta transmite sesizarea comisiei de disciplină competente și comunică persoanei care a formulat sesizarea declinarea competenței. Comunicarea se face printr-o adresă semnată de președinte și de ceilalți membri ai comisiei de disciplină, precum și de secretarul acesteia.(4) Dacă există mai multe sesizări cu același obiect, împotriva aceluiași funcționar public, acestea se conexează.(5) Comisia de disciplină începe procedura de cercetare administrativă pentru sesizările care nu au fost clasate în condițiile prevăzute la alin. (2). Președintele comisiei de disciplină stabilește data și locul desfășurării următoarei ședințe și dispune convocarea membrilor, a funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată, precum și a persoanei care a formulat sesizarea.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții generale privind procedura cercetării administrative  +  Articolul 30(1) Procedura cercetării administrative este obligatorie pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, precum și în cazul în care sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a) din același act normativ a fost contestată la conducătorul autorității sau instituției publice.(2) Procedura cercetării administrative constă în:a) audierea persoanei care a formulat sesizarea și a funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot oferi informații cu privire la soluționarea cazului sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară în condițiile prevăzute la art. 31;b) administrarea probelor propuse de părți, precum și, dacă este cazul, a celor solicitate de comisia de disciplină;c) dezbaterea cazului.(3) Pe parcursul cercetării administrative, ședințele comisiei de disciplină, respectiv ședințele persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31 sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.(4) Persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată pot participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori reprezentate de avocați, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 31(1) Comisia de disciplină poate desemna 1 ori 2 membri sau, după caz, poate solicita compartimentului de control din autoritatea ori instituția publică în cadrul căreia funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară își desfășura activitatea la data săvârșirii faptei să efectueze cercetări administrative potrivit art. 30 alin. (2) lit. a) și b) și să prezinte un raport care să cuprindă rezultatele activității de cercetare, precum și documentele care au stat la baza întocmirii raportului.(2) Solicitarea de efectuare a cercetării administrative se transmite compartimentului de control, potrivit alin. (1), după aprobarea de către conducătorul autorității sau instituției publice în cadrul căreia funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară își desfășura activitatea la data săvârșirii faptei.(3) În cazul în care compartimentul de control se află în subordinea sau în coordonarea funcționarului public a cărui faptă este sesizată ori nu există un compartiment cu atribuții de control, efectuarea cercetării administrative poate fi delegată compartimentului de control din cadrul autorității sau instituției publice ierarhic superioare. Cercetarea abaterilor disciplinare ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean poate fi delegată compartimentului de control din cadrul instituției prefectului.(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), comisia de disciplină întocmește un proces-verbal care va cuprinde:a) numărul de înregistrare al sesizării pentru care se deleagă competența cercetării administrative;b) persoana care a formulat sesizarea și persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea;c) persoana/persoanele sau compartimentul către care se face delegarea de competență;d) limitele delegării de competență;e) termenul stabilit pentru prezentarea raportului cuprinzând rezultatele activității de cercetare, precum și a documentelor care au stat la baza întocmirii raportului;f) data;g) semnătura președintelui și a celorlalți membri ai comisiei, precum și a secretarului.  +  Articolul 32În situația în care comisia de disciplină nu se poate pronunța pe baza raportului înaintat de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă, poate dispune efectuarea sau poate efectua cercetări suplimentare.  +  Articolul 33Lucrările fiecărei ședințe a comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele și de ceilalți membri ai comisiei de disciplină, precum și de secretarul acesteia.  +  Secţiunea a 3-a Convocarea membrilor comisiei de disciplină și a persoanelor care urmează a fi audiate  +  Articolul 34(1) Convocarea membrilor comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31 se face prin adresă, de către secretarul comisiei de disciplină, la solicitarea președintelui acesteia.(2) Comunicarea adresei se face personal, cu semnătură de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică. Dovezile de comunicare se depun la dosar.  +  Articolul 35(1) Convocarea persoanelor care urmează a fi audiate, pentru prezentarea în fața comisiei de disciplină sau în fața persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31, se face de către președintele comisiei de disciplină, prin citație.(2) Citația este individuală și cuprinde următoarele elemente constitutive, sub sancțiunea nulității:a) numărul de înregistrare și data emiterii;b) numele, prenumele, domiciliul sau sediul instituției unde își desfășoară activitatea și calitatea ori funcția celui citat;c) numărul și data înregistrării la comisia de disciplină a sesizării aflate pe rolul comisiei de disciplină;d) locul, data și ora organizării ședinței;e) numele, prenumele și semnătura președintelui comisiei de disciplină.  +  Articolul 36(1) Comunicarea citației și a tuturor actelor de procedură se face de către secretarul comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.(2) Comunicarea citației și a tuturor actelor de procedură prin scrisoare recomandată se face la domiciliul sau reședința celui citat ori la adresa de corespondență. Schimbarea domiciliului uneia dintre părți în timpul cercetării administrative trebuie, sub sancțiunea neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoștință comisiei de disciplină.(3) Dacă persoana citată refuză să primească citația sau să semneze dovada de primire se încheie un proces-verbal.(4) Citația se consideră comunicată părților și în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru a o ridica, deși există dovada avizării sale.(5) Citația, sub sancțiunea nulității, va fi comunicată celui citat cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea termenului stabilit.(6) Prezența persoanei citate în fața comisiei de disciplină, personal sau prin mandatar, acoperă orice vicii de procedură.  +  Articolul 37(1) Citația pentru audierea funcționarului public a cărui faptă face obiectul sesizării se comunică împreună cu un exemplar al sesizării, precum și cu copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.(2) După primirea citației, a sesizării îndreptate împotriva sa și a înscrisurilor depuse de persoana care a formulat sesizarea, funcționarul public poate să formuleze o întâmpinare care să cuprindă răspunsul la toate capetele de fapt și de drept ale sesizării, precum și mijloacele de probă prin care înțelege să se apere.(3) Se consideră mijloace de probă, în înțelesul prezentei hotărâri, înscrisurile și martorii.  +  Articolul 38Persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată pot cere în scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfășoare și în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu excepția termenelor stabilite pentru audiere.  +  Secţiunea a 4-a Audierea  +  Articolul 39(1) Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară. La solicitarea uneia dintre părți și cu acordul celeilalte, audierea se poate realiza în prezența persoanei care a formulat sesizarea și a funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată.(2) Audierea se consemnează într-un proces verbal distinct, care conține întrebările formulate de membrii comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31 și răspunsurile persoanei audiate.(3) Procesele-verbale de audiere se semnează pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la audieri. Adăugările, ștersăturile sau schimbările aduse se semnează în același mod, sub sancțiunea de a nu fi luate în seamă.(4) În timpul audierii persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă este cercetată au obligația de a propune mijloacele de probă pe care le consideră necesare.(5) Dacă persoanele audiate nu vor sau nu pot să semneze, se va menționa acest lucru în procesul-verbal.(6) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menționează în procesul-verbal și nu împiedică desfășurarea cercetării administrative.(7) În procesul-verbal se stabilește în mod obligatoriu termenul până la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate în fața comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31, dar nu mai târziu de termenul limită la care comisia de disciplină administrează probele.(8) Termenul prevăzut la alin. (7) se comunică funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată, precum și persoanei care a formulat sesizarea.  +  Secţiunea a 5-a Administrarea probelor  +  Articolul 40Mijloacele de probă care nu au fost solicitate în condițiile art. 39 nu vor mai putea fi invocate în fața comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31.  +  Articolul 41Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse în timpul audierii de către persoana care a formulat sesizarea și de către funcționarul public a cărui faptă este cercetată, precum și a probelor pe care comisia de disciplină le consideră necesare.  +  Articolul 42Audierea martorilor se face cu respectarea prevederilor art. 39.  +  Articolul 43Comisia de disciplină are obligația de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care a formulat sesizarea și al funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată la documentele utilizate în sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere disciplinară.  +  Articolul 44(1) În cazul în care sunt indicii că funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, comisia de disciplină are obligația de a întocmi un raport de propunere de mutare temporară a acestuia în cadrul altui compartiment sau altei structuri a instituției ori autorității publice și/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.(2) Raportul se înaintează persoanei competente să aplice sancțiunea disciplinară funcționarului public a cărui faptă este cercetată, care are obligația de a înștiința comisia de disciplină, în termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra măsurilor dispuse.  +  Articolul 45În cazul în care sunt indicii că fapta săvârșită de funcționarul public poate angaja răspunderea civilă, contravențională sau penală, comisia de disciplină are obligația de a lua măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor abilitate.  +  Secţiunea a 6-a Dezbaterea cazului  +  Articolul 46Dezbaterea cazului se face de către comisia de disciplină pe baza:a) proceselor-verbale de ședință;b) proceselor-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea și a funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;c) probelor administrate;d) raportului persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 31, dacă s-a dispus efectuarea procedurilor de cercetare administrativă.  +  Articolul 47(1) Comisia de disciplină poate să propună, în urma dezbaterii cazului:a) aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, în cazul în care s-a dovedit săvârșirea unei abateri disciplinare;b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.(2) La individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarului public comisia de disciplină ține seama de:a) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;b) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;c) gradul de vinovăție;d) gravitatea și consecințele abaterii disciplinare;e) conduita funcționarului public;f) existența unor antecedente disciplinare ale funcționarului public, care nu au fost radiate în condițiile prevăzute de lege.(3) În situația în care, prin aceeași sesizare, se semnalează mai multe fapte ca abateri disciplinare săvârșite de același funcționar public, comisia de disciplină propune, în urma cercetării administrative, aplicarea unei singure sancțiuni disciplinare, cu luarea în considerare a tuturor abaterilor disciplinare.(4) În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, aceasta va propune și durata acestora și, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv treapta sau funcția pe care urmează a se aplică sancțiunea retrogradării.  +  Secţiunea a 7-a Finalizarea procedurii de cercetare administrativă  +  Articolul 48(1) Procedura de cercetare administrativă se finalizează:a) la închiderea dezbaterii cazului;b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu excepția situației prevăzute la lit. c), în măsura în care funcționarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândește calitatea de funcționar public în această perioadă;c) la data decesului funcționarului public.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sesizarea se clasează, întocmindu-se în acest sens un raport care se înaintează persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină și care se comunică persoanei care a formulat sesizarea.(3) Autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt numiți funcționari publici au obligația să solicite de la ultimul loc de muncă situația disciplinară a funcționarului public, în termen de 10 zile de la data emiterii actului administrativ de numire. Obligația revine autorităților și instituțiilor publice numai pentru funcționarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat cu mai puțin de 3 luni înainte de data numirii în funcția publică. (la 15-10-2008, Alin. (3) al art. 48 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008. )  +  Articolul 49(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative potrivit art. 48 alin. (1) lit. a), comisia de disciplină întocmește un raport cu privire la sesizarea în cauză, care trebuie să conțină următoarele elemente:a) numărul și data de înregistrare ale sesizării;b) numele complet și funcția deținută de funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, precum și compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea;c) numele complet și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de aceasta;d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate și a circumstanțelor în care a fost săvârșită;e) probele administrate;f) propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a sesizării;g) motivarea propunerii;h) numele complet și semnăturile președintelui și ale celorlalți membri ai comisiei de disciplină, precum și ale secretarului acesteia;i) data întocmirii raportului.(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) lit. f) se formulează pe baza majorității de voturi. Membrul comisiei care are o altă părere va redacta și va semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.(3) Raportul comisiei de disciplină se aduce la cunoștința persoanei care are competența legală de aplicare a sancțiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea și funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată.  +  Capitolul IV Aplicarea și contestarea sancțiunii disciplinare  +  Articolul 50(1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, persoana care are competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară va emite actul administrativ de sancționare.(2) În cazul în care persoana care are competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară aplică o altă sancțiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligația de a motiva această decizie.(3) Sub sancțiunea nulității absolute, actul administrativ de sancționare va cuprinde în mod obligatoriu:a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;b) temeiul legal în baza căruia se aplică sancțiunea disciplinară;c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancțiune decât cea propusă de comisia de disciplină, în situația prevăzută la alin. (2);d) termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată;e) instanța competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancțiunea disciplinară.(4) La actul administrativ de sancționare prevăzut la alin. (3) se anexează raportul comisiei de disciplină, sub sancțiunea nulității absolute.(5) Actul administrativ de sancționare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1):a) compartimentelor cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul instituției sau autorității publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;b) comisiei de disciplină care a elaborat și transmis raportul;c) funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;d) persoanei care a formulat sesizarea.  +  Articolul 51Funcționarul public nemulțumit de sancțiunea disciplinară aplicată o poate contesta, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 52(1) În termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a art. 3-8 din prezenta hotărâre, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a constitui comisiile de disciplină în condițiile prezentei hotărâri.(2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în cadrul autorităților și instituțiilor publice își desfășoară activitatea comisiile de disciplină constituite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu modificările ulterioare.(3) Mandatul membrilor comisiilor de disciplină constituite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, încetează de drept la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).(4) Comisiile de disciplină constituite în condițiile prezentei hotărâri își încep activitatea la data încetării mandatului membrilor comisiilor de disciplină constituite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 53(1) Comisiile de disciplină constituite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, au obligația ca, până la începerea activității comisiilor de disciplină constituite în condițiile prezentei hotărâri, să soluționeze sesizările aflate pe rolul lor. Măsurile dispuse înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri rămân supuse căilor de atac și termenelor prevăzute de actul normativ sub care au fost pronunțate.(2) Sesizările înregistrate după publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi soluționate, până la data începerii activității comisiilor de disciplină constituite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, de comisiile de disciplină constituite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare.(3) În situația în care nu este posibilă soluționarea potrivit prevederilor alin. (2), sesizările respective vor fi predate la data încetării mandatului membrilor comisiilor de disciplină constituite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, comisiilor de disciplină competente, constituite în condițiile prezentei hotărâri.(4) Persoanele care au avut calitatea de membru în comisiile de disciplină au obligația de a preda membrilor noilor comisii, constituite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.  +  Articolul 54(1) Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfășurată de comisia de disciplină, cu excepția raportului privind propunerea de sancționare, au caracter confidențial și se păstrează de secretarul acesteia, în situația în care ședințele comisiei de disciplină nu au avut caracter public.(2) Rapoartele privind propunerea de sancționare se publică de către comisia de disciplină la sediul autorității sau instituției publice în cadrul căreia aceasta își desfășoară activitatea, cu excepția datelor cu caracter personal, așa cum sunt ele definite prin lege. (la 15-10-2008, Art. 54 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.268 din 8 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008. )  +  Articolul 55(1) Președintele comisiei de disciplină întocmește rapoarte de activitate semestriale cu privire la activitatea comisiei de disciplină, pe care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice.(2) Formatul standard, termenele și modalitatea de transmitere a datelor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 56(1) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, precum și conducătorii compartimentelor în care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată au obligația de a sprijini activitatea comisiei de disciplină în vederea soluționării cazului.(2) Compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice sunt obligate să transmită președintelui comisiei de disciplină toate documentele solicitate ca fiind necesare în desfășurarea activităților potrivit atribuțiilor comisiilor de disciplină.  +  Articolul 57În scopul realizării rolului și atribuțiilor care îi revin, Agenția coordonează metodologic, monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autoritățile și instituțiile publice.  +  Articolul 58În situația în care regulamentul prevăzut la art. 26 nu este elaborat în termen de 60 de zile de la data constituirii, în conformitate cu dispozițiile prezentei hotărâri, a comisiei de disciplină prevăzute la art. 8, acesta se elaborează de către Agenție și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 59Orice referire și orice trimitere în actele normative existente, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, la Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2003, cu modificările ulterioare, se vor considera referire la prezenta hotărâre.  +  Articolul 60(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării, cu excepția art. 3-8, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Președintele Agenției Naționale a
  Funcționarilor Publici,
  Jozsef Birtalan
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 31 octombrie 2007.Nr. 1.344._________