DECIZIE nr. 499 din 7 aprilie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 21 mai 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată din oficiu de Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale în Dosarul acestuia nr. 3.073/108/2008.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.210-2.225D/2008, nr. 2.295-2.299D/2008, nr. 2.385D/2008, nr. 2.519D/2008, nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886-2.891D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 şi nr. 504D/2009.La apelul nominal se prezintă partea Ene Marinică, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 2.210-2.225D/2008, nr. 2.295-2.299D/2008, nr. 2.385D/2008, nr. 2.519D/2008, nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886-2.891D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 şi nr. 504D/2009 la Dosarul nr. 2.209D/2008.Partea prezentă, precum şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.210-2.225D/2008, nr. 2.295-2.299D/2008, nr. 2.385D/2008, nr. 2.519D/2008, nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886-2.891D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 şi nr. 504D/2009 la Dosarul nr. 2.209D/2008, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, partea prezentă solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că dispoziţiile legale criticate nu retroactivează, întrucât norma procedurală în cauză nu instituie o nouă taxă, ci o redefineşte pe cea deja existentă. Mai mult, prin efectul textului contestat, contribuabilul îşi recuperează suma de bani ce a fost plătită în plus faţă de cuantumul taxei datorate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 21 octombrie 2008, 22 octombrie 2008, 4 noiembrie 2008, 5 noiembrie 2008, 12 noiembrie 2008, 18 noiembrie 2008, 20 noiembrie 2008, 2 decembrie 2008, 4 decembrie 2008, 5 decembrie 2008, 10 decembrie 2008, 16 decembrie 2008, 14 ianuarie 2009, 22 ianuarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 3.073/108/2008, nr. 3.371/108/2008, nr. 4.092/108/2008, nr. 3.074/108/2008, nr. 2.649/108/2008, nr. 2.684/108/2008, nr. 2.683/108/2008, nr. 2.734/108/2008, nr. 2.759/108/2008, nr. 2.648/108/2008, nr. 2.682/108/2008, nr. 2.681/108/2008, nr. 2.658/108/2008, nr. 2.657/108/2008, nr. 2.656/108/2008, nr. 2.633/108/2008, nr. 2.659/108/2008, nr. 1.215/108/2008, nr. 1.217/108/2008, nr. 2.685/108/2008, nr. 2.760/108/2008, nr. 4.319/108/2008, nr. 2.632/108/2008, nr. 305/96/2008, nr. 2.044/112/2008, nr. 779/96/2008, nr. 1.777/90/2008, nr. 3.057/90/2008, nr. 1.935/90/2008, 1.888/112/2008, nr. 2.683/90/2008, nr. 3.489/90/2008, nr. 4.745/108/2008, nr. 4.417/108/2008, nr. 4.737/108/2008, nr. 4.336/108/2008, nr. 2.791/103/2008, nr. 2.294/112/2008, nr. 4.897/108/2008, nr. 2.454/103/2008 şi nr. 3.233/103/2008, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, Tribunalul Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ, Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal şi Curtea de Apel Bacău - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată în cauze având ca obiect anularea actului administrativ prin care a fost încasată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi restituirea acestei taxe.În dosarele nr. 2.044/112/2008, nr. 1.888/112/2008 şi nr. 2.294/112/2008 ale Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv nr. 305/96/2008 şi nr. 779/96/2008 ale Curţii de Apel Târgu-Mureş - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Garofiţa Irimiaş, Marin Dumitru Moldovan şi Societatea Comercială "Petramona" - S.R.L. din Sângeorz-Băi, respectiv Societatea Comercială "Co Mod" - S.R.L. din Miercurea-Ciuc şi Societatea Comercială "Ing Service" - S.R.L. Miercurea-Ciuc, în toate celelalte dosare excepţia fiind ridicată, din oficiu, de instanţele de judecată.În motivarea excepţiei, în esenţă, se arată că textul legal criticat, reglementând restituirea diferenţei rezultate între cuantumul taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule şi cel al taxei pe poluare pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, retroactivează, întrucât impune plata pentru trecut a taxei pe poluare pentru autovehicule. Or, o atare taxă poate fi percepută doar din momentul intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă care a instituit-o, şi anume de la 1 iulie 2008, şi nicidecum pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.Pentru a ajunge la această concluzie, instanţele de judecată au mai arătat că taxa specială pentru autovehicule achitată de contribuabili în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 se restituie şi că pentru aceleaşi autovehicule pentru care s-a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule s-a instituit, începând cu 1 iulie 2008, taxa pe poluare.Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată.Curtea de Apel Târgu-Mureş - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este întemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată în dosarele nr. 2.209D-2.225D/2008, nr. 2.295-2.299D/2008 şi nr. 2.519D/2009 este neîntemeiată, iar în dosarele nr. 2.592-2.596D/2008, nr. 2.605D/2008, nr. 2.886-2.891D/2008, nr. 46D/2009, nr. 126D/2009, nr. 294D/2009, nr. 503D/2009 şi nr. 504D/2009 consideră că excepţia formulată este inadmisibilă.Avocatul Poporului apreciază, în dosarele nr. 2.209-2.225D/2009 şi nr. 2.295-2.299D/2008, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, pe când, în celelalte dosare, consideră că textul legal contestat este constituţional.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerea părţii prezente, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, având următorul cuprins:"Taxa rezultată ca diferenţă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin art. I din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, s-a introdus în Codul fiscal cap. II^1 "Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule", cu art. 214^1-214^3.Curtea constată că taxa instituită avea un pronunţat caracter de taxă pe poluare, o atare concluzie fiind întărită de faptul că anexa nr. 4 din lege stabilea că valoarea taxei depinde de capacitatea motorului, de standardele de emisie şi de vârsta autovehiculului. Prin urmare, Legea nr. 343/2006 are un obiect concret de reglementare, şi anume instituirea unui venit la bugetul de stat sub forma unui impozit indirect, materia impozabilă constituind-o autovehiculele înmatriculate pentru prima dată în România, scopul declarat al acestei reglementări fiind acela de protecţie a mediului.Curtea constată, de asemenea, că prin chiar art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 se redefineşte taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, astfel cum rezultă şi din prevederile art. 4 şi art. 14 alin. (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, stabilind că obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie autovehiculele înmatriculate pentru prima dată în România.Prin urmare, Curtea reţine că redefinirea unei taxe printr-un act normativ distinct faţă de cel iniţial nu echivalează cu instituirea unei noi taxe, atât timp cât natura juridică a celor două taxe este identică.Faptul că iniţial taxa a fost definită ca taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule şi, ulterior, a fost definită drept taxă pe poluare nu poate acredita ideea că se instituie taxa pe poluare pentru trecut, câtă vreme respectiva taxă formase deja obiectul unor acte administrativ-fiscale (decizii de impunere), care, la momentul contestării lor, fuseseră aduse la îndeplinire prin plată voluntară, iar art. 11 din ordonanţa de urgenţă viza numai restituirea sumei plătite în plus de contribuabil faţă de cuantumul datorat.Cu totul altfel s-ar fi pus problema în situaţia în care prin noua reglementare cuantumul taxei s-ar fi majorat.De altfel, cuantumul taxei a fost din nou modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009, reducându-l cu o treime, fapt ce nu poate duce la concluzia că ar fi vorba de reglementarea unei alte taxe.De asemenea, nici faptul că veniturile realizate prin plata acestei taxe sunt afectate unui fond sau altul nu este un motiv pentru a se susţine că legiuitorul a reglementat două taxe distincte din moment ce ambele reglementări normative vizează o taxă pe poluare.Astfel, Curtea reţine că natura juridică a taxei a rămas nealterată - taxă pe poluare -, ceea ce s-a modificat a fost doar modalitatea de calcul al acesteia şi diminuarea cuantumului său.De asemenea, Curtea reţine că textul contestat reprezintă o normă de procedură care dă posibilitatea contribuabilului ce a achitat o sumă mai mare în raport cu cea datorată să îşi recupereze suma plătită în plus, normă care, de altfel, îi este şi favorabilă.În sfârşit, Curtea apreciază că nici împrejurarea că majoritatea instanţelor judecătoreşti au dispus restituirea către contribuabilii contestatari a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule nu constituie un motiv pentru a se susţine neconstituţionalitatea textului criticat.Eventuala netemeinicie şi/sau nelegalitate a majorităţii hotărârilor judecătoreşti, prin care s-a dispus restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, nu poate forma obiect al controlului de constituţionalitate, un asemenea control putând fi exercitat doar prin căile de reformare prevăzute de lege.Prin urmare, critica potrivit căreia dispoziţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 ar retroactiva nu poate fi reţinută.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată din oficiu de instanţa de judecată în dosarele nr. 3.073/108/2008, nr. 3.371/108/2008, nr. 4.092/108/2008, nr. 3.074/108/2008, nr. 2.649/108/2008, nr. 2.684/108/2008, nr. 2.683/108/2008, nr. 2.734/108/2008, nr. 2.759/108/2008, nr. 2.648/108/2008, nr. 2.682/108/2008, nr. 2.681/108/2008, nr. 2.658/108/2008, nr. 2.657/108/2008, nr. 2.656/108/2008, nr. 2.633/108/2008, nr. 2.659/108/2008, nr. 1.215/108/2008, nr. 1.217/108/2008, nr. 2.685/108/2008, nr. 2.760/108/2008, nr. 4.319/108/2008, nr. 2.632/108/2008, nr. 4.745/108/2008, nr. 4.417/108/2008, nr. 4.737/108/2008, nr. 4.336/108/2008 şi nr. 4.897/108/2008 ale Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, nr. 2.683/90/2008, nr. 3.489/90/2008, nr. 1.777/90/2008, nr. 3.057/90/2008 şi nr. 1.935/90/2008 ale Tribunalului Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ, nr. 2.791/103/2008, nr. 2.454/103/2008, nr. 3.233/103/2008 ale Curţii de Apel Bacău - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv de Garofiţa Irimiaş, Marin Dumitru Moldovan, Societatea Comercială "Petramona" - S.R.L. din Sângeorz-Băi, Societatea Comercială "Co Mod" - S.R.L. din Miercurea-Ciuc şi Societatea Comercială "Ing Service" - S.R.L. din Miercurea-Ciuc în dosarele nr. 2.044/112/2008, nr. 1.888/112/2008 nr. 2.294/112/2008 ale Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv nr. 305/96/2008 şi nr. 779/96/2008 ale Curţii de Apel Târgu-Mureş - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 aprilie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly-------------