METODOLOGIE din 15 mai 2009de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 613 din 15 mai 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 22 mai 2009.
     +  Articolul 1Utilizarea autovehiculelor pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se realizează pe baza unui referat tehnic eliberat de unul dintre institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara.  +  Articolul 2Categoriile de deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, acceptate la transportul cu autovehicule, cu denumiri din Catalogul european al deșeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, sunt următoarele:a) deșeuri anatomopatologice și părți anatomice, care corespund codului 18 01 02, respectiv fragmente și organe umane, incluzând recipiente de sânge și sânge conservat;b) deșeuri infecțioase, care corespund codului 18 01 03, respectiv deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;c) deșeuri înțepătoare-tăietoare, care corespund codului 18 01 01, respectiv obiecte ascuțite;d) deșeuri farmaceutice, care corespund codului 18 01 09, respectiv medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 (medicamente citotoxice și citostatice).  +  Articolul 3Autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.  +  Articolul 4În vederea obținerii referatului tehnic pentru autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, operatorii economici se vor adresa unuia dintre institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, unde vor depune un dosar care va conține:a) cerere de eliberare a referatului tehnic;b) declarație pe propria răspundere privind documentația prezentată, că aceasta corespunde cu originalul și că autovehiculul este dotat cu aer condiționat sau instalație de frig în stare de funcționare;c) copie de pe certificatul de înregistrare al firmei;d) licența de transport sau certificatul de transport în cont propriu;e) copia conformă a licenței de transport rutier public de mărfuri sau copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu de mărfuri, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depășește 3,5 tone;f) documente privind instruirea consilierului de siguranță și a conducătorului auto asupra riscurilor transportului de deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală și a metodelor de reducere a posibilităților de apariție a eventualelor incidente (certificat de consilier de siguranță, decizia transportatorului de repartizare a consilierului de siguranță la punctul respectiv de lucru al transportatorului și certificat A.D.R. al conducătorului auto);g) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;h) certificat de înmatriculare al autovehiculului (inclusiv revizia tehnică);i) fișa tehnică a autovehiculului, din care să reiasă dotările acestuia în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.  +  Articolul 5În funcție de categoriile de deșeuri transportate, autovehiculul va fi dotat cu aer condiționat sau echipament frigorific.a) Autovehiculele dotate cu aer condiționat în compartimentul destinat containerelor ce conțin deșeuri pot transporta:(i) deșeuri infecțioase - codul 18 01 03, alte deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;(ii) deșeuri înțepătoare-tăietoare - codul 18 01 01, obiecte ascuțite;(iii) deșeuri farmaceutice - codul 18 01 09, medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08.b) Autovehiculele dotate cu echipament frigorific în compartimentul destinat containerelor ce conțin deșeuri pot transporta toate categoriile de deșeuri sanitare stipulate în art. 2.  +  Articolul 6(1) Operatorii economici care transportă deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu dețin referat tehnic pentru autovehiculul care transportă deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, au obligativitatea de a-l solicita și obține până la data de 30 iunie 2009, conform art. 24 alin. (3), lit. c) și, respectiv, art. 29 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008. În cazul în care referatul tehnic nu se obține până la acest termen, se suspendă dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.(2) Referatul tehnic are o valabilitate de 2 ani, după care se solicită un nou referat tehnic.(3) Costul pentru elaborarea referatului tehnic se suportă de operatorul economic care realizează transportul.  +  Articolul 7Orice modificare a documentației ce a stat la baza elaborării referatului tehnic anulează valabilitatea acestuia.  +  Articolul 8Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, prin structurile de control, verifică îndeplinirea condițiilor și valabilității, stipulate în referatul tehnic pentru autovehiculele utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, eliberat de institutele de sănătate publică.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează conform reglementărilor în vigoare, în conformitate cu cap. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.-----