HOTĂRÂRE nr. 562 din 10 mai 2009pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 21 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de descentralizare în sistemul de sănătate, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se desemnează Ministerul Sănătăţii ca instituţie responsabilă pentru coordonarea implementării Strategiei. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătăţii colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu atribuţiile legale ale acestora şi cu prevederile Strategiei.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 10 mai 2009.Nr. 562.  +  AnexăSTRATEGIE 10/05/2009