ORDIN nr. 47 din 12 mai 2009pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 21 mai 2009    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 60/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 1 iunie 2007, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAgenţiei Naţionale Anti-Doping,Dan Gabriel NichitaBucureşti, 12 mai 2009.Nr. 47.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de apel  +  Capitolul I Cadru legislativ  +  Articolul 1Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, organizează procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 48^1 şi 48^4 din aceeaşi lege.  +  Articolul 2Procedura soluţionării contestaţiilor se desfăşoară în faţa Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care se constituie în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 227/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizare  +  Articolul 3 (1) Comisia este formată din 5 membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice fără atribuţii în activitatea sportivă, desemnaţi de acestea. (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 4 (1) Durata mandatului de membru al Comisiei este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea instituţiei din care face parte. (2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri, conform art. 3.  +  Articolul 5Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; d) să nu fi suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; e) să aibă studii superioare juridice de lungă durată, atestate în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice; c) prin revocare de către instituţia care i-a desemnat; d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agenţiei; e) deces. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 7 (1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către personalul anume desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru şi nu are drept de vot.  +  Capitolul III Funcţionare  +  Articolul 8 (1) Comisia se întruneşte la solicitarea preşedintelui. (2) Preşedintele Comisiei se desemnează din rândul membrilor, cu votul majorităţii acestora, pe o perioadă de maximum un an, fără posibilitatea desemnării consecutive.  +  Articolul 9Convocarea membrilor Comisiei se face în scris, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare.  +  Articolul 10Şedinţele Comisiei nu sunt publice.  +  Articolul 11Şedinţele Comisiei sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către decanul de vârstă dintre ceilalţi membri prezenţi.  +  Articolul 12 (1) Comisia este legal întrunită în prezenţa a minimum 3 membri, iar deciziile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa este hotărâtor. (3) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 10 zile calendaristice. (4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Comisiei, membrii care au votat urmând a-şi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective. (5) Membrii Comisiei îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.  +  Articolul 13Pentru fiecare şedinţă a Comisiei se întocmeşte câte un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenţi la şedinţă, de contestator şi/sau de reprezentantul acestuia, precum şi de secretar. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretariatul Comisiei.  +  Articolul 14 (1) Secretariatul Comisiei ţine o evidenţă strictă a documentaţiei aferente fiecărui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor acesteia, a deciziilor luate, precum şi a celorlalte documente depuse la Comisie sau emise de aceasta. (2) Documentele menţionate la alin. (1) se arhivează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia emite decizii, sub semnătura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.  +  Capitolul IV Atribuţii  +  Articolul 16Comisia are următoarele atribuţii principale: a) cercetează aspectele pentru care a fost sesizată; b) dispune menţinerea, modificarea, completarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori a Agenţiei, după caz; c) dispune orice măsură necesară pentru justa soluţionare a cauzei pentru care a fost sesizată.  +  Articolul 17Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei; b) verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor; c) conduce şedinţele Comisiei; d) coordonează activitatea Comisiei şi a secretariatului acesteia; e) reprezintă Comisia în faţa altor autorităţi sau instituţii publice, precum şi în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 18Principalele atribuţii ale secretariatului Comisiei sunt: a) înregistrarea contestaţiei; b) convocarea, la solicitarea preşedintelui, a membrilor Comisiei, a reprezentantului Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenţiei, după caz, a contestatorului şi, dacă este cazul, a persoanelor ce urmează să fie audiate; c) punerea la dispoziţia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz); d) redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi a deciziilor emise; e) comunicarea deciziei adoptate contestatorului, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, după caz; f) păstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14; g) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept.  +  Capitolul V Confidenţialitatea informaţiilor  +  Articolul 19 (1) Membrii Comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum şi la orice informaţie aflată în cursul procedurii de stabilire a sancţiunilor. (2) Membrii Comisiei semnează declaraţii de confidenţialitate.  +  Capitolul VI Procedura de soluţionare a contestaţiilor  +  Articolul 20Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: a) dreptul la o audiere echitabilă şi imparţială; b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa; c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată şi comunicată într-un timp rezonabil.  +  Articolul 21 (1) Pot fi contestate deciziile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 227/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Deciziile contestate îşi păstrează efectele pe durata desfăşurării procedurii de soluţionare a contestaţiei, cu excepţia situaţiei în care Comisia decide suspendarea efectelor acestora, în cazuri temeinic justificate.  +  Articolul 22 (1) Sesizarea Comisiei se face prin depunerea şi înregistrarea contestaţiei la secretariatul Agenţiei. (2) Agenţia va transmite de îndată contestaţia secretariatului Comisiei, care va verifica dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 23. Dacă este cazul, contestatorului i se pune în vedere să completeze sau să modifice de îndată contestaţia. În cazul în care contestaţia a fost primită prin poştă, contestatorului i se vor comunică în scris lipsurile ei, cu menţiunea că urmează să facă completările sau modificările necesare în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul 23 (1) Contestaţia va cuprinde în mod obligatoriu: a) numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa, precum şi calitatea contestatorului, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor menţiona totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail; b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiu; c) decizia contestată; d) obiectul contestaţiei; e) motivele contestaţiei; f) arătarea dovezilor pe care se sprijină contestaţia; g) precizarea numelui şi domiciliului martorilor, în cazul în care se solicită proba cu martori; h) data şi semnătura contestatorului. (2) Lipsa menţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi h) atrage clasarea contestaţiei.  +  Articolul 24 (1) La primirea contestaţiei, respectiv după completarea sau modificarea acesteia potrivit art. 22 alin. (2), secretariatul Comisiei informează preşedintele acesteia, care fixează termenul pentru întrunirea membrilor în vederea soluţionării contestaţiei. (2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 15 zile de la data depunerii sau completării ori modificării contestaţiei, după caz. (3) La solicitarea preşedintelui Comisiei, secretariatul convoacă membrii Comisiei, părţile, respectiv reprezentantul Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenţiei, după caz, şi contestatorul, pentru data, ora şi locul stabilite. Totodată, vor fi convocate şi persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul. (4) Notificarea datei stabilite pentru soluţionarea contestaţiei se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.  +  Articolul 25 (1) Dacă contestatorul, până la data stabilită pentru soluţionarea contestaţiei, renunţă în scris la aceasta, membrii Comisiei se vor întruni la data stabilită pentru a lua act de renunţare. (2) Dacă contestatorul renunţă la contestaţie în cadrul dezbaterilor, acesta are obligaţia de a da o declaraţie scrisă în acest sens. (3) Renunţarea se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, contestaţia urmând a fi clasată.  +  Articolul 26 (1) Procedura de soluţionare a contestaţiei se desfăşoară în prezenţa părţilor. (2) Dacă una dintre părţi, deşi legal notificată, nu se prezintă la şedinţa Comisiei, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. (3) În cazul în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezenţa la dezbateri a părţii lipsă, aceasta poate stabili un nou termen de soluţionare a contestaţiei, cu notificarea părţii în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 10 zile calendaristice.  +  Articolul 27 (1) După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, preşedintele Comisiei verifică dacă a fost formulată în termen contestaţia. În caz contrar, Comisia decide respingerea contestaţiei ca tardiv formulată. (2) În cazul în care contestaţia a fost formulată în termen, preşedintele Comisiei acordă cuvântul părţilor în vederea susţinerii contestaţiei, prezentării probelor utile soluţionării acesteia, aflate în legătură directă cu aceasta. (3) Membrii Comisiei pot pune întrebări şi, după caz, pot interoga martorii propuşi.  +  Articolul 28 (1) După încheierea dezbaterilor, Comisia se pronunţă în şedinţă secretă, printr-o decizie scrisă şi motivată, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1), (2) şi (4). (2) Decizia Comisiei este obligatorie.  +  Articolul 29Comisia verifică motivele contestaţiei şi temeinicia deciziei contestate pe baza documentelor şi materialelor aflate la dosarul cauzei, precum şi a probelor noi depuse.  +  Articolul 30Soluţionând contestaţia, Comisia poate decide: a) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate, dacă contestaţia a fost tardiv formulată ori dacă este nefondată; b) admiterea contestaţiei, cu modificarea, completarea sau desfiinţarea deciziei contestate.  +  Articolul 31Decizia Comisiei trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii: a) data, ora şi locul unde s-a desfăşurat şedinţa Comisiei; b) obiectul contestaţiei; c) decizia contestată; d) numele şi prenumele părţilor prezente şi ale celor care au lipsit, cu precizarea calităţii lor; e) temeiurile de fapt şi de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea contestaţiei; f) decizia luată de Comisie; g) termenul de exercitare a căii de atac; h) data şi numărul deciziei; i) semnătura preşedintelui Comisiei.  +  Articolul 32 (1) Decizia se comunică părţilor în cel mult 15 zile calendaristice de la data pronunţării ei. (2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire. (3) Decizia poate fi înmânată şi personal contestatorului ori reprezentantului acestuia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării. (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.  +  Articolul 33 (1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi membrii acesteia, de secretar, contestator şi/sau de reprezentantul acestuia. (2) Procesul-verbal de şedinţă va cuprinde: a) componenţa nominală a Comisiei, locul şi data întrunirii membrilor; b) locul şi data pronunţării deciziei; c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei; d) susţinerile părţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi; e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu precizarea considerentelor pe care aceasta se sprijină; f) semnăturile membrilor prezenţi, a secretarului Comisiei, contestatorului şi/sau a reprezentantului acestuia. (3) La cererea contestatorului, se comunică o copie de pe procesul-verbal de şedinţă.  +  Articolul 34Decizia Comisiei poate fi contestată la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile de la comunicare.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 35Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc respectarea principiului echităţii.___________