ORDIN nr. 46 din 12 mai 2009pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 21 mai 2009    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 27/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 10 aprilie 2007, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru stabilirea sancţiunilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 28/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 10 aprilie 2007, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleAgenţiei Naţionale Anti-Doping,Dan Gabriel NichitaBucureşti, 12 mai 2009.Nr. 46.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şia personalului asistent al sportivilor care au încălcatreglementările anti-doping  +  Capitolul I Cadru legislativ  +  Articolul 1Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, prin Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, învinuit de una dintre încălcările reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 227/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizare  +  Articolul 3Comisia de audiere este formată din 9 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei, după cum urmează: a) preşedintele Agenţiei, care este şi preşedintele Comisiei de audiere; b) vicepreşedintele Agenţiei; c) directorul Direcţiei juridice şi resurse umane din cadrul Agenţiei; d) 3 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului; e) un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului; f) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; g) un reprezentant al federaţiei sportive naţionale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimată.  +  Articolul 4 (1) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevăzuţi la art. 3 lit. a)-f) este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea instituţiilor din care fac parte. (2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului prevăzut la alin. (1), Agenţia va declanşa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3. (3) Mandatul reprezentantului federaţiei sportive naţionale prevăzut la art. 3 lit. g) durează până la pronunţarea deciziei de către Comisia de audiere, conform art. 25. Reprezentantul federaţiei sportive naţionale, la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimată, se numeşte cu minimum 14 zile calendaristice înainte de data şedinţei Comisiei de audiere.  +  Articolul 5Membrii Comisiei de audiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; d) să nu fi suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 6 (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează înainte de termen, în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice; c) prin revocare de către instituţia care i-a desemnat; d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agenţiei; e) deces. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeşte un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 7 (1) Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării activităţii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurată de către personalul anume desemnat prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (2) Secretarul Comisiei de audiere nu are calitatea de membru şi nu are drept de vot.  +  Capitolul III Funcţionare  +  Articolul 8Comisia de audiere se întruneşte la solicitarea preşedintelui.  +  Articolul 9Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data şedinţei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare.  +  Articolul 10Şedinţele Comisiei de audiere nu sunt publice.  +  Articolul 11Şedinţele Comisiei de audiere sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către decanul de vârstă dintre ceilalţi membri prezenţi.  +  Articolul 12 (1) Comisia de audiere este legal întrunită în prezenţa a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa este hotărâtor. (3) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru cel mult 10 zile calendaristice. (4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivă putându-şi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective. (5) Membrii Comisiei de audiere îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia celor absenţi şi a celor care au votat împotriva unei decizii şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal.  +  Articolul 13Pentru fiecare şedinţă a Comisiei de audiere se întocmeşte câte un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenţi la şedinţă, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora, de martorii audiaţi în cauză, precum şi de secretar. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretariatul Comisiei de audiere.  +  Articolul 14 (1) Secretariatul Comisiei de audiere ţine o evidenţă strictă a documentaţiei aferente fiecărui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul şedinţelor acesteia, a deciziilor luate, precum şi a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta. (2) Documentele menţionate la alin. (1) se arhivează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnătura preşedintelui, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.  +  Capitolul IV Atribuţii  +  Articolul 16Preşedintele Comisiei de audiere are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei de audiere; b) verifică existenţa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea şedinţelor; c) conduce şedinţele Comisiei de audiere; d) coordonează activitatea Comisiei de audiere şi a secretariatului acesteia; e) reprezintă Comisia de audiere în faţa conducătoruluiAgenţiei, a altor autorităţi sau instituţii publice, în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice, precum şi, împreună cu directorul Direcţiei juridice şi resurse umane, în faţa Comisiei de apel.  +  Articolul 17Principalele atribuţii ale secretariatul Comisiei de audiere sunt: a) întocmirea dosarului cauzei şi înregistrarea actelor acestuia; b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea preşedintelui; c) punerea la dispoziţia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz); d) redactarea proceselor-verbale a şedinţelor şi a deciziilor emise; e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor şi/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile, precum şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping; f) păstrarea şi arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14; g) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul şedinţelor şi dispuse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de înlocuitorul de drept.  +  Capitolul V Confidenţialitatea informaţiilor  +  Articolul 18 (1) Membrii Comisiei de audiere au obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum şi la orice informaţie aflată în cursul procedurii de audiere. (2) Membrii Comisiei de audiere semnează declaraţii de confidenţialitate.  +  Capitolul VI Procedura de audiere  +  Articolul 19Procedura de audiere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: a) organizarea audierii într-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea echităţii şi imparţialităţii; b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala proprie a persoanei; c) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor anti-doping; d) dreptul de a se apăra în faţa învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor anti-doping şi faţă de consecinţele decurgând din aceasta; e) dreptul fiecărei părţi de a prezenta probe, de a chema şi a interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere; f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere care dispune şi asupra responsabilităţii costurilor acestuia; g) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil.  +  Articolul 20 (1) În cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia sesizează Comisia de audiere. Preşedintele Comisiei de audiere stabileşte data, ora şi locul când va avea loc şedinţa de audiere. (2) Agenţia informează de îndată sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping asupra întrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinzând elementele prevăzute la art. 62 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2006. (3) Agenţia informează totodată şi clubul la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată, federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping.  +  Articolul 21La solicitarea preşedintelui Comisiei de audiere, secretariatul convoacă membrii acesteia pentru data, ora şi locul stabilite.  +  Articolul 22După deschiderea şedinţei, dacă cerinţele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping, precum şi reprezentantul acestora, după caz, au obligaţia de a se legitima şi de a da alte date necesare pentru stabilirea situaţiei personale.  +  Articolul 23 (1) Preşedintele Comisiei de audiere aduce la cunoştinţă sportivului ori persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau reprezentantului acestora, după caz, fapta care face obiectul audierii. De asemenea, i se aduc la cunoştinţă şi drepturile de care beneficiază pe parcursul întregului proces de audiere. (2) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora sunt întrebaţi cu privire la probele pe care înţeleg să le propună în apărarea lor şi apoi sunt invitaţi să declare tot ce ştiu referitor la cauză. (3) După ce sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping şi/sau reprezentantul acestora au declarat ce ştiu referitor la cauză, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebări şi, după caz, pot interoga martorii propuşi. (4) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere vor fi consemnate în procesul-verbal de şedinţă, înregistrat şi semnat potrivit prevederilor art. 13. (5) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping are dreptul să dea o declaraţie scrisă prin care recunoaşte sau infirmă acuzaţia ce i se aduce.  +  Articolul 24 (1) În cazul în care sportivul şi/sau reprezentantul acestuia solicită efectuarea contraexpertizei, prin analiza probei B, se va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă, iar luarea unei decizii de către Comisia de audiere se va amâna până la aflarea rezultatelor contraexpertizei. (2) În cazul în care sportivul şi/sau reprezentantul acestuia renunţă la efectuarea contraexpertizei, au obligaţia de a da o declaraţie scrisă în acest sens. Dacă aceştia refuză să dea declaraţie scrisă, refuzul se consemnează în procesul-verbal de şedinţă. (3) Efectuarea contraexpertizei se va face în condiţiile şi la termenele prevăzute la art. 63 alin. (2)-(7) din Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2006. (4) După primirea rezultatului contraexpertizei, Agenţia sesizează Comisia de audiere, care se va reuni cu respectarea prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 25După analizarea documentelor şi probelor existente la dosarul cauzei, a declaraţiilor şi, după caz, a rezultatului contraexpertizei (indiferent dacă acesta confirmă sau infirmă rezultatul probei A), în baza procesului-verbal de şedinţă, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisă şi motivată, se pronunţă asupra reglementării anti-doping încălcate şi sancţiunii aplicabile ori asupra nevinovăţiei sportivului sau persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping, după caz, cu respectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) şi (4).  +  Articolul 26Decizia Comisiei de audiere trebuie să conţină următoarele elemente, sub sancţiunea nulităţii: a) data, ora şi locul unde s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de audiere; b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încălcare a reglementărilor anti-doping, precum şi ale reprezentantului acestora, dacă este cazul; c) fapta care constituie încălcarea reglementărilor anti-doping; d) sancţiunea stabilită pentru fapta respectivă; e) termenul în care poate fi contestată decizia Comisiei de audiere şi organismul competent să soluţioneze contestaţia conform legii; f) data de la care începe să curgă sancţiunea aplicată sportivului şi/sau personalului asistent al acestuia; g) data şi numărul deciziei; h) semnătura preşedintelui Comisiei de audiere.  +  Articolul 27 (1) Decizia Comisiei de audiere se comunică sportivului sau persoanei care a încălcat reglementarea anti-doping, după caz, clubului la care aceştia sunt legitimaţi, federaţiei sportive naţionale responsabile, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale responsabile şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping, în cel mult 10 zile calendaristice de la data pronunţării ei. (2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire. (3) Decizia poate fi înmânată şi personal sportivului sau persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori reprezentantului acestora, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânării. (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.  +  Articolul 28 (1) Aspectele dezbătute în cadrul şedinţei Comisiei de audiere sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă, semnat de toţi membrii acesteia. (2) Procesul-verbal de şedinţă va cuprinde: a) componenţa nominală a Comisiei de audiere, locul şi data întrunirii membrilor; b) locul şi data pronunţării deciziei; c) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la procedura în faţa Comisiei de audiere; d) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei; e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijină; f) semnăturile membrilor prezenţi. (3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori a reprezentantului acestora, precum şi a structurilor sportive responsabile, se comunică o copie de pe procesul-verbal de şedinţă.  +  Articolul 29În caz de neprezentare nejustificată a sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la şedinţa Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivată, depusă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situaţii de forţă majoră, procedura de audiere poate fi amânată o singură dată pentru maximum 10 zile calendaristice.  +  Articolul 30 (1) În aplicarea prevederilor art. 27^1 din Legea nr. 227/2006, cu modificările şi completările ulterioare, audierea provizorie se desfăşoară la solicitarea preşedintelui Agenţiei, în regim de urgenţă, în faţa Comisiei de audiere. (2) Contestaţia formulată împotriva deciziei de suspendare provizorie, conform art. 48^4 din Legea nr. 227/2006 din prezentul regulament, suspendă procedura în faţa Comisiei de audiere.  +  Articolul 31Decizia Comisiei de audiere, luată în conformitate cu prevederile art. 25 din prezentul regulament, şi ale art. 35 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2006 din prezentul regulament, precum şi decizia conform căreia Comisia de audiere nu are competenţă pentru a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping, pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile art. 48^1 şi 48^3 din aceeaşi lege, după caz.  +  Articolul 32 (1) Sancţiunea aplicată sportivului şi/sau personalului asistent al acestuia curge de la data emiterii deciziei Comisiei de audiere. (2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totală de suspendare. (3) În cazul întârzierii pronunţării deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, Comisia de audiere poate decide ca perioada de suspendare să curgă de la data prelevării probelor biologice.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 33 (1) Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine federaţiilor sportive naţionale. (2) În aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federaţiile sportive naţionale trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, precum şi reglementările internaţionale în domeniu, în conformitate cu dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 34În cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, Comisia de audiere poate fi sesizată şi de federaţiile sportive internaţionale, procedura de audiere şi aplicarea sancţiunilor urmând a se efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ce se completează cu reglementările internaţionale în domeniu.  +  Articolul 35Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.__________