HOTĂRÂRE nr. 1.621 din 22 decembrie 2003 (*actualizată*)pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti(actualizată până la data de 19 martie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 544 din 7 aprilie 2004; RECTIFICAREA nr. 544 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 737 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti se organizează şi va funcţiona ca persoană juridică română, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentei hotărâri, în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sectorul 1. (3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -ICI Bucureşti funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări ştiinţifice şi dezvoltări tehnologice în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, suport al dezvoltării societăţii informaţionale. Institutul desfăşoară activităţi de informatizare a administraţiei publice, a sectoarelor economiei naţionale şi a societăţii în ansamblu, precum şi activităţi de formare şi specializare profesională în domeniul său de activitate, de comerţ interior, operaţiuni export-import, producţie, marketing, prestări de servicii cu valoare adăugată în domeniul tehnologiilor şi comunicaţiei de date.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti se aprobă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.  +  Articolul 4Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti poate avea în structură subunităţi cu sau fără personalitate juridică, departamente, secţii, laboratoare, poate dobândi calitatea de asociat sau de acţionar fondator în cadrul altor societăţi comerciale ori structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 5 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a construcţiilor, anexelor şi a terenului aferent, aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, situate în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 8-10, sectorul 1, precum şi a imobilului - apartament de 3 camere, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand nr. 24, bl. O7, sc. B, parter, ap. 2, judeţul Vâlcea, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, imobile identificate potrivit anexei nr. 1. (2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, cu titlu gratuit, a imobilelor prevăzute la alin. (1).-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 544 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2004.  +  Articolul 6Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, format din baza materială stabilită pe baza situaţiei patrimoniului de la data de 30 iunie 2003, împreună cu construcţiile, anexele şi terenul aferent, este în sumă totală de 69.587.659 mii lei.  +  Articolul 7Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii.  +  Articolul 8Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 936/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 29 decembrie 1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Dan NicaMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.621.  +  Anexa 1                             DATELE DE IDENTIFICARE           a imobilelor care trec din domeniul public al statului şi        din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare                   în Informatică - ICI Bucureşti în domeniul            privat al statului şi care se transmit cu titlu gratuit                    în patrimoniul Institutului Naţional de              Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti ┌──────┬───────┬─────┬───────┬───────┬──────┬────┬──────────────┬─────┬─────┐ │Nr. │Codul │Denu-│Descri-│Vecină-│Adresa│Anul│ Valoarea │Situ-│Tipul│ │M.F.P.│de cla-│mirea│erea │tăţile │ │do- │ de inventar │aţia │bunu-│ │ │sifi- │ │tehnică│(după │ │bân-│ - lei - │juri-│lui │ │ │care │ │(pe │caz, pe│ │di- │ │dică │ │ │ │ │ │scurt) │scurt) │ │rii/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────┼──────────────┼─────┼─────┤ │96.964│8.29.06│Teren│Supra- │A.D.P. │Ţara: │1976│12.300.000.000│În │Imo- │ │ │ │ │faţa = │Sector │Româ- │ │ │admi-│bil │ │ │ │ │3.976,5│1, │nia, │ │ │nis- │ │ │ │ │ │mp │imobil │muni- │ │ │trare│ │ │ │ │ │ │nr. 10,│cipiul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din str│Bucu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medelni│reşti,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │-ceru- │bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui, │Mare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil │şal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12 │Ale- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din str│xandru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medelni│Ave- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │-ceru- │rescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui, │nr.8- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Apa │10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nova │secto-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │-staţie│rul 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pompare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 Mai, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 Mai │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────┼──────────────┼─────┼─────┤ │96.965│8.29.06│Sediu│S+P+7 │A.D.P. │Ţara: │1976│35.586.000.000│În │Imo- │ │ │ │corp │ │Sector │Româ- │ │ │admi-│bil │ │ │ │A │ │ 1 │nia, │ │ │nis- │ │ │ │ │ │ │ │muni- │ │ │trare│ │ │ │ │ │ │ │cipiul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reşti,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ale- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │xandru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ave- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.8- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │secto-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────┼──────────────┼─────┼─────┤ │96.966│8.29.06│Sediu│S+P+1 │A.D.P. │Ţara: │1972│ 5.164.000.000│În │Imo- │ │ │ │corp │ │Sector │Româ- │ │ │admi-│bil │ │ │ │B │ │1, │nia, │ │ │nis- │ │ │ │ │ │ │Apa │muni- │ │ │trare│ │ │ │ │ │ │Nova │cipiul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │Bucu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │staţie │reşti,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pompare│bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil │Mare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 10 │şal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │Ale- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │str. │xandru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medelni│Ave- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- ceru-│rescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui, │nr.8- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil │10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 12 │secto-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │rul 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Medelni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- ceru-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────┼──────────────┼─────┼─────┤ │96.967│8.29.06│Sediu│P-su- │A.D.P. │Ţara: │1973│ 357.000.000│În │Imo- │ │ │ │corp │prafaţă│Sector │Româ- │ │ │admi-│bil │ │ │ │C │desfă- │1, │nia, │ │ │nis- │ │ │ │ │ │şurată │Apa │muni- │ │ │trare│ │ │ │ │ │=605mp,│Nova │cipiul│ │ │ │ │ │ │ │ │supra- │- │Bucu- │ │ │ │ │ │ │ │ │faţă │staţie │reşti,│ │ │ │ │ │ │ │ │constru│pompare│bd. │ │ │ │ │ │ │ │ │-ită │imobil │Mare- │ │ │ │ │ │ │ │ │=93 mp │nr. 1 │şal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │Ale- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intr. │xandru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 Mai, │Ave- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │imobil │rescu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 3 │nr.8- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │10, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intr. │secto-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 Mai │rul 1 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼────┼──────────────┼─────┼─────┤ │96.968│8.29.06│Apar-│P │ │Ţara: │2000│ 176.000.000│În │Imo- │ │ │ │ta- │ │ │Româ- │ │ │admi-│bil │ │ │ │ment │ │ │nia, │ │ │nis- │ │ │ │ │3 │ │ │muni- │ │ │trare│ │ │ │ │came-│ │ │cipiul│ │ │ │ │ │ │ │re │ │ │Râmni-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vâlcea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ferdi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.24,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bl.O7,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sc.B, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │parter│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ap.2 │ │ │ │ │ └──────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────┴────┴──────────────┴─────┴─────┘------------Anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 544 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2004, care rectifică anexa din HOTĂRÂREA nr. 544 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2004.  +  Anexa 2REGULAMENT 22/12/2003