LEGE nr. 178 din 13 mai 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti. Expertul tehnic judiciar este expert oficial şi poate fi numit de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de alte organe cu atribuţii jurisdicţionale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare."2. La articolul 10 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) are un stagiu de cel puţin 3 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;".3. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se publică anual pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor."4. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) La cerere, poate dobândi calitatea de expert tehnic judiciar într-o anumită specialitate: a) persoana care a dobândit calitatea de expert extrajudiciar în acea specialitate; b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităţii în acea specialitate în condiţiile legii speciale ce reglementează organizarea şi desfăşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta; c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă. (2) Dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în condiţiile alin. (1) are loc cu susţinerea unui interviu organizat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, care are drept scop verificarea gradului de însuşire a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi drepturile şi obligaţiile experţilor. (3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar, candidaţii plătesc o taxă al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (4) Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen, în condiţiile prezentului articol."5. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Specializările expertizei tehnice judiciare sunt stabilite în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti."6. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum şi în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii. (2) Suspendarea calităţii de expert tehnic judiciar se dispune de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la cererea motivată a expertului. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi specialiştilor."7. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a încuviinţat expertiza. (2) După stabilirea onorariului definitiv, precum şi, dacă este cazul, a cuantumului cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu atribuţii jurisdicţionale înştiinţează biroul local de expertize în vederea efectuării plăţii."8. La articolul 32, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) întocmeşte şi publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora, precum şi modificările intervenite în cazul radierii unor experţi tehnici judiciari;".9. La articolul 33, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) ţin evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili pe baza listelor publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi a comunicărilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare; b) comunică anual organelor prevăzute la art. 2 lista experţilor sau specialiştilor care pot efectua expertize judiciare în condiţiile prevăzute de lege;".10. La articolul 33, litera d) se abrogă.11. La articolul 33, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) plătesc onorariile cuvenite experţilor tehnici judiciari, specialiştilor şi experţilor contabili şi sumele reprezentând cheltuieli de transport, cazare, diurnă sau alte cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, după comunicarea cuantumului acestora în condiţiile art. 22. Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activităţii de expertiză tehnică şi contabilă revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 178.-------