LEGE nr. 170 din 8 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 20 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 11 februarie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 7, partea introductivă și litera a) ale alineatului (1) al articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Încadrarea ca funcționar public cu statut special se face prin următoarele modalități:a) repartizarea cu prioritate a absolvenților instituțiilor de învățământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofițeri și agenți;2. La articolul I punctul 7, alineatul (4) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Candidații declarați «ADMIS» la instituțiile de învățământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puțin 9 ani în sistemul administrației penitenciare, după absolvirea studiilor.3. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Funcționarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești depune jurământul de credință în fața unui reprezentant al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, împuternicit prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.4. La articolul I punctul 13, articolul 20^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Ofițerii se numesc în funcțiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade față de cele pe care le au. Numirea ofițerilor în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade față de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiției și libertăților cetățenești.5. La articolul I punctul 17, alineatele (3) și (5) ale articolului 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din stat se face fără examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești..........................................................................(5) Funcționarii publici cu statut special se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut și dacă au fost apreciați în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puțin calificativul «bun».6. La articolul I punctul 18, litera d) a punctului B al articolului 25 se modifică și va avea următorul cuprins:d) agent de penitenciare 4 ani.7. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Trecerea agenților în corpul ofițerilor din sistemul administrației penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităților de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta lege.8. La articolul I punctul 21, articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Funcțiile de execuție vacante din sistemul administrației penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11.(2) În situația neocupării posturilor vacante prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare și al funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului și din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11.(3) Funcțiile de conducere vacante din sistemul administrației penitenciare se ocupă prin avansarea ofițerilor și agenților, prin concurs. Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere persoanele care au o vechime de cel puțin 3 ani în sistemul administrației penitenciare.(4) Funcțiile de conducere din sistemul administrației penitenciare, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condițiile stabilite la alin. (3), se ocupă prin concurs din sursă externă.(5) În situația în care posturile rămân vacante, ca urmare a neocupării în condițiile prevăzute la alin. (3) și (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare și al funcționarilor publici cu statut special din alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului și din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 11.9. La articolul I punctul 22, articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Regulamentul privind ocuparea funcțiilor de conducere și de execuție se aprobă prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.10. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. La articolul 34, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, în cazul în care viața, sănătatea ori bunurile sale, ale soțului/soției și ale copiilor aflați în întreținerea sa sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menționate se acordă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;11. La articolul I punctul 25, litera p) a articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins:p) consultanță juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.12. La articolul I, punctul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:27. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Funcționarii publici cu statut special, titulari ai contractului de închiriere a locuinței de serviciu, care au lucrat în sistemul administrației penitenciare peste 15 ani și care s-au pensionat potrivit legii, precum și cei care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și s-au pensionat pentru invaliditate, în condițiile legii, își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței de serviciu și după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soțul/soția își păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieții.13. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care este detașat sau, după caz, trecut temporar în altă funcție sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale.14. La articolul I punctul 29, articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, ei sau soțul/soția nu beneficiază de locuință în proprietate ori nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale.(2) Funcționarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuință potrivit prevederilor alin. (1) și care nici ei și nici soțul/soția nu au în proprietate o locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condițiile legii.(3) Condițiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.(4) Funcționarii publici cu statut special, inclusiv soțul/soția acestora, care au înstrăinat o locuință proprietate personală, în localitatea în care își desfășoară activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare, nu beneficiază de prevederile alin. (1) și (2).(5) Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale funcționarului public cu statut special ori ale soției/soțului acestuia/acesteia.(6) Funcționarii publici cu statut special cărora li s-a atribuit o locuință de serviciu pot solicita schimbarea acesteia și atribuirea unei alte locuințe disponibile în fondul locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau al unității penitenciare în cauză, care să corespundă cerințelor minimale de suprafață locativă astfel cum sunt prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de schimb de locuințe se soluționează cu prioritate.(7) Funcționarii publici cu statut special, beneficiari ai unei locuințe de serviciu, pot face între ei schimb de locuințe, cu avizul conducerii unității care a aprobat acordarea locuinței de serviciu.15. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:31^1. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Absolvenților instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (3), declarați "șef de promoție", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.16. La articolul I punctul 35, literele q) și r) ale articolului 46 se modifică și vor avea următorul cuprins:q) să informeze șeful ierarhic despre existența în unitatea în care își desfășoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soț/soție sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soțul/soția, în situația în care iau cunoștință de aceste situații;r) să aducă la cunoștința compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reședința, precum și schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora.17. La articolul I punctul 46, alineatul (3) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Raportul de serviciu al funcționarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislația muncii.18. La articolul I punctul 49, articolul 55^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55^1Funcționarii publici cu statut special se pot transfera sau detașa în alte instituții publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituției la care solicită transferul sau detașarea.19. La articolul I punctul 57, articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor publici cu statut special sunt:a) mustrarea scrisă;b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;d) trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut;e) revocarea din funcția de conducere;f) destituirea din sistemul administrației penitenciare.20. La articolul I, punctul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:58. La articolul 63, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Sancțiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârșită de funcționarul public cu statut special în cauză și audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67........................................................................(4) Sancțiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.»21. La articolul I, punctul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:59. Articolul 64 se abrogă.22. La articolul I punctul 60, articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 62 se aplică de ministrul justiției și libertăților cetățenești, de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unității din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcție de competențele prevăzute la art. 20.23. La articolul I, după punctul 60 se introduce un nou punct, punctul 60^1, cu următorul cuprins:60^1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Sancțiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competențelor prevăzute la art. 65, care se comunică funcționarului public cu statut special sancționat, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.24. La articolul I punctul 61, alineatul (1) al articolului 67 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, în Administrația Națională a Penitenciarelor și în fiecare unitate de penitenciar și au competența de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară și de a propune, dacă se constată vinovăția, una dintre sancțiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, constituită prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, are competența de a cerceta faptele comise de funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești și pe cele comise de funcționarii publici cu statut special numiți în funcții de director general, director general adjunct, director de direcție și director în sistemul administrației penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor are competența de a cerceta faptele comise de funcționarii publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și de ofițerii numiți în funcții publice de conducere din unitățile de penitenciare, cu excepția celor aflați în competența comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităților de penitenciare au competența de a cerceta faptele comise de ofițerii care îndeplinesc funcții de execuție și agenții, încadrați în statele de organizare ale unității de penitenciare.25. La articolul I punctul 66, articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Prevederile prezentei legi se aplică și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.(2) Funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare pot fi transferați sau detașați în cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești. Detașarea se realizează pe posturi de funcționar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care sunt detașați, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detașării. În situația în care drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care este detașat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.(3) Funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești pot fi transferați sau detașați în cadrul sistemului administrației penitenciare. Detașarea se realizează pe posturi de funcționar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care sunt detașați, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detașării. În situația în care drepturile salariale corespunzătoare funcției pe care este detașat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.26. La articolul I punctul 71, alineatul (2) al articolului 80^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Clerul din sistemul administrației penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofițerilor corespunzătoare gradelor militare prevăzute de Legea nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, drepturile salariale și pensionarea fiind similare cu cele ale funcționarilor publici cu statut special.  +  Articolul II(1) Personalul contractual din cadrul sistemului administrației penitenciare, aflat în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, care are atribuții similare cu funcționarii publici cu statut special și îndeplinește condițiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, poate dobândi, la cerere, în urma unei examinări, calitatea de funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, posturile transformându-se în mod corespunzător. Cererea se poate formula în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Criteriile pentru dobândirea calității de funcționar public cu statut special se stabilesc prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul contractual care în prezent ocupă o funcție de conducere rămâne în continuare în funcție.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 8 mai 2009.Nr. 170.