ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009    Având în vedere necesitatea reglementării de urgență a aspectelor privind plaja utilizată în scop turistic,ținând cont că sezonul turistic estival pe litoralul românesc va începe la data de 1 mai,luând în considerare necesitatea reglementării imediate a modului de utilizare a plajelor dat fiind stadiul lor de degradare actuală, fapt ce afectează desfășurarea activităților turistice,ținând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice sezonului estival și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților de turism pe litoralul Mării Negre,în considerarea faptului că organizarea din punct de vedere urbanistic a teritoriului unei unități administrativ-teritoriale revine exclusiv autorităților publice locale,ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situație de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către operatori economici care administrează structuri de primire turistice, de proprietari ori administratori de ansambluri rezidențiale, de operatori economici care desfășoară activități de divertisment, agrement și/sau sportive și de autorități ale administrației publice locale care pot încheia contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pe perioada unui sezon estival, în condițiile legii.(2) Titularul dreptului de administrare a plajelor încheie contracte de închiriere cu autoritățile administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, pentru o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială.(3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Procedura de emitere și de retragere a autorizației turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Întreținerea și exploatarea plajelor neutilizate în scop turistic se fac de către Administrația Națională «Apele Române», prin Direcția Apelor Dobrogea-Litoral.(6) Utilizarea plajelor cu destinație turistică pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere se reglementează prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru turism și al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului."2. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Administrația Națională «Apele Române», prin Direcția Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de întreținere și ecologizare a plajelor, lucrări finanțate atât din bugetul propriu, cât și din veniturile obținute de la utilizatorii plajelor cu destinație turistică, proporțional cu suprafața de plajă utilizată."3. La articolul 4 alineatul (1), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:"b) să asigure lucrările de canalizare și alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinație turistică;c) să asigure ordinea publică pe plaja utilizată în scop turistic;".4. La articolul 5, literele a), b) și i) vor avea următorul cuprins:"a) să solicite și să obțină autorizația turistică pentru suprafața de plajă care face obiectul contractului de închiriere;b) să întrețină și să igienizeze zilnic suprafața de plajă utilizată;..................................................................i) să monteze panouri cu instrucțiuni de utilizare a plajei, a zonei și a apei de îmbăiere;".5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Caracteristicile și modalitatea de amplasare a construcțiilor și dotărilor sunt prevăzute în documentațiile urbanistice."6. La articolul 8 alineatul (1), litera o) va avea următorul cuprins:"o) neafișarea instrucțiunilor de utilizare a plajei, a zonei și a apei de îmbăiere."7. Anexa "Criterii privind utilizarea plajelor în scop turistic" se abrogă.8. În textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006 sintagma "operatori de plajă" se înlocuiește cu sintagma "utilizatori de plajă".  +  Articolul II(1) Pentru sezonul estival 2009, prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, contractele de închiriere a plajelor sunt atribuite direct operatorilor economici care administrează structuri de primire turistică, proprietarilor ori administratorilor de ansambluri rezidențiale, operatorilor economici care desfășoară activități de divertisment, agrement și/sau sportive și autorităților administrației publice locale, cu respectarea prevederilor celorlalte dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006.(2) Modelul-cadru al contractului de închiriere, lista sectoarelor de plajă propuse spre închiriere, precum și tariful de referință pentru închirierea plajei, pentru sezonul estival 2009, se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru turism și al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Tariful de referință pentru închirierea plajei se stabilește în urma unui raport întocmit de un evaluator independent.(4) Contractele de închiriere a plajelor utilizate în scop turistic încheiate potrivit alin. (1) încetează de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată, la data de 30 septembrie 2009.  +  Articolul IIIContractele de închiriere în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, încheiate în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", nu încetează ca urmare a intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul mediului,Nicolae NemirschiViceprim-ministru, ministruladministrației și internelor,Dan NicaMinistrul finanțelor publice,Gheorghe PogeaBucurești, 6 mai 2009.Nr. 43.--------------