LEGE nr. 125 din 29 aprilie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și pentru abrogarea cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și pentru abrogarea cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 20 octombrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României2. La articolul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 6, litera b) se abrogă.3^2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră funcționează Consiliul Consultativ Superior, constituit din inspectorul general, adjuncții acestuia și personalul cu funcții de conducere din cadrul Poliției de Frontieră Române.3. La articolul I, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) La nivel teritorial, Poliția de Frontieră Română organizează inspectorate județene, grupuri de nave și sectoare ale poliției de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează și funcționează puncte ale poliției de frontieră.(2) În județele care au ca limită frontiera de stat sau Dunărea interioară se organizează și funcționează, ca unități cu personalitate juridică, inspectorate județene ale poliției de frontieră.(3) La țărmul Mării Negre se organizează pe grupuri de nave și funcționează componenta maritimă a Poliției de Frontieră Române, în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța.(4) În cadrul inspectoratelor județene se organizează și funcționează, la nivel teritorial, sectoare ale poliției de frontieră.(5) Structurile teritoriale ale poliției de frontieră prevăzute la alin. (2)-(4) sunt conduse de un șef, ajutat de adjuncți.(6) Șefii inspectoratelor județene sunt numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, cu avizul consultativ al prefectului.(7) Adjuncții șefilor inspectoratelor județene ale poliției de frontieră, șefii grupurilor de nave, șefii de sectoare, precum și adjuncții acestora sunt numiți și eliberați din funcție de inspectorul general, la propunerea șefilor inspectoratelor județene ale poliției de frontieră.(8) Șefii punctelor poliției de frontieră sunt numiți și eliberați din funcție de inspectorul general, la propunerea șefilor inspectoratelor județene ale poliției de frontieră sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Inspectoratele județene se organizează intern pe servicii, birouri și compartimente, după caz, prin ordin al ministrului administrației și internelor.5. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir și a munițiilor corespunzătoare, aparținând unor persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.2. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39 În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent, se pot executa activități cum sunt: mineritul, exploatările de țiței, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătățiri funciare și irigații, îndiguirile, lucrările ori construcțiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condițiilor de navigație, construcțiile și amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.3. Articolul 45 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfășura numai după obținerea prealabilă a avizului din partea șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau a șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităților administrației publice locale și a altor autorități prevăzute de lege, după caz.(2) Condițiile de eliberare de către șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum și obligațiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În aviz se menționează obligațiile persoanelor avizate.4. La articolul 75, literele e) și f) vor avea următorul cuprins:e) accesul la uscat fără aprobarea șefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor românești de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staționeze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămași pe teritoriul României la agenția companiei de navigație de care aparține nava, pentru a li se rezolva situația; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcați pe navele aflate în porturile românești care navighează între porturile Constanța, Sulina și Moldova Veche fără pașaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea șefului punctului de trecere; desfășurarea oricărei activități în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent, al șefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administrației publice locale sau al altei autorități prevăzute de lege; nerespectarea obligațiilor prevăzute în avizul eliberat de șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);f) accesul persoanelor în fâșia de protecție a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate ori fără aprobarea șefului formațiunii locale a poliției de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activități dincolo de fâșia de protecție a frontierei de stat, în situația în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum și în insulele și ostroavele aparținând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte condiții decât cele stabilite de șeful formațiunii locale a poliției de frontieră; accesul persoanelor în insulele și ostroavele de formațiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenței acestora; desfășurarea activităților prevăzute la art. 39 fără avizul șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritățile competente ori fără avizul prealabil al șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră competent; păstrarea bărcilor și ambarcațiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile competente ori neluarea de către cei care le dețin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite; desfășurarea activităților de agrement și sportive în apele de frontieră, marea interioară și marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administrației publice locale ori fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră sau, după caz, al șefului grupului de nave al poliției de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcațiunilor cu excursioniști în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; pășunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâșia de protecție a frontierei de stat; pășunatul animalelor în timpul nopții în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile administrației publice locale sau fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, și de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfășurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al șefului sectorului poliției de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porțiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfășoară diferite activități în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplasează ori desfășoară activități în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetățenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convențiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.5. La articolul 76, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins:(2^1) Săvârșirea în mod repetat a contravenției de nerespectare a obligațiilor prevăzute în avizul eliberat de șeful inspectoratului județean al poliției de frontieră competent sau de șeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei și cu retragerea avizului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 29 aprilie 2009.Nr. 125.-------