DISPOZIȚII GENERALE din 16 martie 2009de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 mai 2009  Notă
  Aprobate de ORDINUL nr. 14 din 16 martie 2009, publicat în Monitorul Oficial 326 din 15 mai 2009.
   +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber, denumite în continuare dispoziții generale, se aplică în scopul reducerii riscurilor de producere a incendiilor la exploatarea unor astfel de obiective, precum și pentru asigurarea condițiilor și măsurilor tehnice și organizatorice pentru protecția utilizatorilor, forțelor de intervenție, bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor.  +  Articolul 2(1) Dispozițiile generale se aplică la construcțiile și instalațiile aferente amenajărilor temporare în spații închise sau în aer liber, în funcție de tipul activităților, indiferent de forma de proprietate/utilizare.(2) Amenajările temporare în spații închise se realizează pentru:a) spectacole;b) întruniri;c) concerte;d) proiecții de filme;e) târguri;f) expoziții.(3) Amenajările temporare în aer liber se realizează pentru:a) spectacole;b) întruniri;c) concerte;d) proiecții de filme;e) târguri;f) expoziții;g) bâlciuri;h) jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice;i) circuri;j) alimentație publică;k) patinoare;l) parcuri de distracții.  +  Articolul 3(1) Prin amenajare temporară în spații închise se înțelege structura sau construcția realizată prin compartimentarea, pe baza unui proiect tehnic, a unor spații din interiorul construcțiilor, având ca destinație organizarea unora dintre activitățile cuprinse la art. 2 alin. (2), pe o durată limitată în timp.(2) Prin amenajare temporară în aer liber se înțelege structura sau construcția realizată în aer liber, pe baza unui proiect tehnic, având ca destinație organizarea unora dintre activitățile cuprinse la art. 2 alin. (3), pe o durată limitată de timp.  +  Articolul 4Amenajările care se realizează cu ocazia organizării activităților cuprinse la art. 2 au în compunere, de regulă, următoarele:a) standuri;b) tribune;c) podiumuri;d) scene;e) grădini;f) corturi;g) rânduri de scaune;h) copertine;i) structuri gonflabile;j) spații comerciale;k) spații de alimentație publică;l) cuști pentru animale;m) parcări;n) spații de dormit;o) instalații și utilaje de agrement.  +  Articolul 5(1) Instalațiile care deservesc, de regulă, aceste amenajări sunt:a) instalații de gaze naturale;b) instalații de gaze petroliere lichefiate;c) instalații de ventilație și evacuare a fumului și gazelor;d) instalații de stingere cu diferiți agenți;e) instalații electrice de forță și iluminat;f) instalații de semnalizare a incendiilor;g) instalații de încălzire, indiferent de metoda folosită: radiație, convecție etc.;h) instalații pneumatice și hidraulice;i) sisteme pentru focuri de artificii sau spectacole pirotehnice;j) instalații de climatizare;k) instalații pentru jocuri cu laser;l) ecrane pentru proiecții video;m) instalații de sonorizare.(2) Instalațiile sau sistemele pot avea caracter temporar.  +  Articolul 6(1) Prin utilizatori se înțelege totalitatea persoanelor, respectiv public, organizator, personal de deservire, personal de ordine, care există la un moment dat pe teritoriul amenajării temporare.(2) Prin teritoriul amenajării temporare în aer liber se înțelege aria delimitată vizibil destinată amplasării spațiilor și echipamentelor.(3) Teritoriul fiecărei amenajări trebuie delimitat și marcat cu mijloace de observare și indicatoare de securitate, după caz, prin grija organizatorilor.(4) Prin teritoriul amenajării temporare în spații închise se înțelege aria precizată de proiectantul amenajării prin proiectul tehnic, delimitată vizibil în teren și destinată amplasării echipamentelor și utilizării acestora.  +  Capitolul II Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 7(1) La punerea la dispoziție, indiferent prin ce formă, a oricăror spații pentru activitățile enumerate la art. 2, deținătorii de spații sub orice titlu, denumiți în continuare deținători, trebuie să încheie cu organizatorii contracte în care să prevadă obligațiile și responsabilitățile ce le revin pe linia apărării împotriva incendiilor.(2) Contractul încheiat între părți trebuie să precizeze inclusiv obligațiile și responsabilitățile personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.(3) Personalul cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor menționat la alin. (2) trebuie să facă dovada că deține atestarea necesară obținută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor specifice atribuțiilor pe care urmează să le îndeplinească; pot îndeplini aceste atribuții și persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părți ale înțelegerii privind Zona Economică Europeană - care au obținut recunoașterea calificării pentru exercitarea ocupațiilor respective.(4) Personalul menționat la alin. (2) poate fi reprezentat de:a) cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor angajat al consiliului local/instituției/operatorului economic care pune la dispoziție spațiul;b) personal desemnat din cadrul serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență;c) persoană/e care îndeplinește/esc prin cumul atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;d) persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, pe bază de contract.  +  Articolul 8(1) Organizatorul activităților menționate la art. 2, denumit în continuare organizator, are obligația de a asigura instruirea, din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor, pe bază de proces-verbal, a personalului de deservire și de ordine.(2) Durata instructajului nu trebuie să fie mai mică de două ore și trebuie să cuprindă cel puțin aspecte privind descrierea amenajării, exploatarea spațiilor, exploatarea instalațiilor utilitare, exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului de alarmare, modul de desfășurare a controlului de prevenire de către personalul propriu, utilizarea stingătoarelor și altor mijloace de intervenție, evacuarea persoanelor și altele asemenea.  +  Articolul 9Utilizatorii sunt obligați să respecte prevederile normelor generale de apărare împotriva incendiilor și pe cele ale prezentelor dispoziții generale.  +  Articolul 10Personalul cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor are următoarele obligații principale:a) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul amenajării unde a fost desemnat;b) participă la controlul desfășurat pe linia apărării împotriva incendiilor de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene/al municipiului București;c) îl informează pe organizator despre deficiențele pe linia apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului și face propuneri de înlăturare a acestora;d) propune întreruperea activității de lucru cu publicul în cazul în care constată un pericol iminent;e) anunță, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situație de urgență în cadrul amenajării temporare;f) instruiește personalul de deservire și pe cel de ordine pe linia apărării împotriva incendiilor, în limita competențelor deținute;g) participă, în limita atribuțiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;h) verifică menținerea mijloacelor de marcare și semnalizare, precum și a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor conform modului de amplasare stabilit.  +  Articolul 11Organizatorul are următoarele obligații principale din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor:a) solicită, după caz, elaborarea documentației tehnice și includerea în aceasta a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;b) obține autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților conform legii;c) asigură încadrarea personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, pe toată perioada de funcționare a amenajării, conform contractului menționat la art. 7 alin. (1) și (2);d) asigură desfășurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București sau de către personalul prevăzut la art. 10;e) ia măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate;f) asigură informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul amenajării;g) asigură echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice menționate la lit. a), după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziții generale.  +  Articolul 12Personalul de deservire și de pază are următoarele obligații:a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor și prevederile prezentei dispoziții generale;b) să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentația tehnică;c) să informeze publicul asupra măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;d) să participe la evacuarea personalului în condiții de siguranță;e) să anunțe, conform procedurilor specifice, orice eveniment care poate produce o situație de urgență în cadrul amenajării temporare;f) să asigure prima intervenție în caz de incendiu.  +  Articolul 13Publicul are următoarele obligații principale:a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor și prevederile prezentelor dispoziții generale;b) să nu introducă sau să nu încerce introducerea pe teritoriul amenajării temporare de făclii, artificii, petarde, torțe, recipienți, materiale incendiare ori fumigene, substanțe toxice ori altele asemenea ce pot favoriza producerea și propagarea incendiilor;c) să nu aducă în stare de neutilizare, indiferent de mod, semnele, afișele, marcajele sau altele asemenea, destinate apărării împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajării temporare;d) să nu aducă în stare de neutilizare, indiferent de mod, mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate pe teritoriul amenajării temporare.  +  Capitolul III Reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor  +  Secţiunea 1 Prevederi comune tuturor amenajărilor temporare  +  Articolul 14Organizatorul asigură în permanență funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor și a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor la parametrii stabiliți în documentația tehnică menționată la art. 11 lit. a).  +  Articolul 15Pe timpul exploatării spațiilor în care se desfășoară activitățile pentru care a fost realizată amenajarea temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora.  +  Articolul 16Activitățile de realizare a amenajărilor trebuie să se finalizeze cu cel puțin 24 de ore înaintea începerii activității pentru care au fost concepute.  +  Articolul 17Pe teritoriul amenajărilor temporare nu sunt admise materiale radioactive sau explozive.  +  Articolul 18Activitatea se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.  +  Articolul 19Pe perioada executării amenajărilor se interzice accesul publicului în spațiile de lucru.  +  Articolul 20Se interzice introducerea în sălile de spectacol, ședințe și altele asemenea a scaunelor suplimentare față de numărul prevăzut prin documentația tehnică stipulată la art. 11 lit. a).  +  Articolul 21La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire, ventilare, climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică a aparatelor și instalațiilor a căror funcționare nu este necesară.  +  Articolul 22Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 23Pe timpul manifestărilor cu public, ușile de pe căile de evacuare se mențin în permanență descuiate.  +  Articolul 24Organizatorul are obligația de a asigura măsurile necesare pentru accesul și evacuarea persoanelor cu dizabilități.  +  Articolul 25În cadrul oricărui mod de amenajare, indiferent de tipul evenimentului organizat, trebuie să fie asigurate marcarea și semnalizarea:a) căilor de acces, evacuare și intervenție;b) locurilor pentru fumat;c) locurilor de adunare;d) locurilor de parcare;e) mijloacelor inițiale de intervenție.  +  Articolul 26Se interzice fumatul în clădirile sau spațiile ce adăpostesc amenajări temporare în spații închise.  +  Articolul 27(1) Lucrările cu foc deschis se execută numai după obținerea permisului de lucru cu foc și după luarea măsurilor de prevenire necesare.(2) Permisul de lucru cu foc deschis este emis de către organizator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Lucrările cu foc deschis pe timpul lucrului cu public se realizează numai după ce au fost asigurate toate condițiile privind evacuarea utilizatorilor.  +  Articolul 28Se interzice utilizarea de butelii de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defecțiuni sau în stare avansată de uzură.  +  Articolul 29(1) În spațiile în care se asigură servirea mesei pentru mai mult de 50 de persoane se impune organizarea evacuării și prin alte căi decât cele pe care s-a realizat accesul.(2) Culoarele între rândurile de mese și scaune trebuie să asigure evacuarea cel puțin a unui flux de persoane.(3) Căile de evacuare din blocul alimentar trebuie să fie distincte de cele din spațiul de servire.  +  Articolul 30Toate corpurile de iluminat din interiorul amenajărilor trebuie să fie prevăzute cu plasă de protecție și să fie amplasate la distanțe de minim 1 m față de perdele, decoruri, recuzită.  +  Articolul 31(1) Orice modificare a instalațiilor electrice existente se realizează cu acordul deținătorului și de către personal autorizat.(2) Exploatarea și întreținerea instalațiilor permanente și temporare pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de deținători.  +  Articolul 32(1) Instalația electrică se verifică obligatoriu cu cel puțin o zi înaintea începerii activității cu public, dacă s-au făcut modificări sau intervenții la instalația electrică față de proiectul inițial; în caz contrar se ia în considerare verificarea periodică, dacă nu au trecut mai mult de 6 luni de la ultima verificare.(2) Verificarea se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.(3) După încheierea verificării instalației electrice persoana fizică sau juridică autorizată eliberează un document de verificare.  +  Articolul 33La exploatarea instalațiilor electrice se interzice:a) înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție și a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;b) racordarea unor consumatori care depășesc puterea nominală a circuitelor;c) încărcarea instalației electrice peste sarcina admisă;d) nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistență de trecere comparabilă cu rezistența ohmică a conductorilor legați, sigure în timp și ușor de verificat;e) neasigurarea aceluiași nivel de izolație ca și al conductorilor la legăturile electrice;f) supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracțiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;g) lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parțiale a unei instalații;h) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără ștecher, direct în prize;i) utilizarea prizelor neprevăzute cu dispozitiv de protecție diferențială și de limitare a puterii, amplasate la distanță mai mică de 1 m de materiale combustibile;j) utilizarea receptorilor de energie electrică, precum radiatoare, reșouri, fiare de călcat, ciocane de lipit și altele asemenea, fără luarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau încăperea respectivă;k) utilizarea lămpilor mobile sau portative, alimentate prin cordoane improvizate și/sau uzate;l) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină sau a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;m) așezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile cum ar fi cârpe, hârtii, folii de materiale plastice, lemne;n) utilizarea radiatoarelor și a reșourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucțiuni sau agremente tehnice;o) folosirea în stare defectă, uzată și/sau cu improvizații a instalației electrice și/sau a receptorilor electrici;p) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;q) agățarea sau introducerea în interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;r) depozitarea de obiecte și/sau materiale combustibile în posturile de transformare și/sau încăperile tablourilor generale de distribuție electrică;s) efectuarea lucrărilor de întreținere, revizii și reparații de către personal necalificat și neautorizat;t) neafișarea schemei electrice de conexiuni în interiorul tablourilor electrice.  +  Articolul 34Combustibilul necesar pentru instalațiile de încălzire trebuie să fie depozitat în spații amenajate corespunzător; cantitatea maximă admisă în centrala termică nu trebuie să depășească consumul zilnic.  +  Articolul 35Instalațiile de încălzire locală trebuie să fie omologate, conform legii, și adecvate spațiului în care sunt utilizate.  +  Articolul 36În cazul în care se impune, suplimentarea cu surse de căldură trebuie să se facă cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.  +  Articolul 37Se interzice utilizarea surselor de încălzire cu flacără deschisă în spațiile de lucru cu publicul.  +  Articolul 38Instalațiile pentru gaze petroliere lichefiate - G.P.L. se utilizează doar cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.  +  Articolul 39(1) În cazul în care se constată prezența gazelor, înainte de a se aprinde focul se aerisește încăperea respectivă, se depistează și se înlătură, de către personal autorizat, defectele care au provocat scăpările de gaze.(2) Depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă și săpun sau cu alte metode indicate de producător.  +  Articolul 40(1) Aprinderea și stingerea focului în sobe se execută numai de către personal instruit în acest scop.(2) Pentru aceasta, la fiecare sobă se pune câte o etichetă, pe care se menționează, pe lângă ora de aprindere și stingere, următorul text: "Pentru aprinderea și stingerea focului răspunde (numele și prenumele persoanei)".(3) Înainte de aprinderea arzătorului de gaze robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcțiune ușa cenușarului trebuie să fie deschisă.(4) Atât la aprinderea, cât și la stingerea focului gazele trebuie să fie închise sau, respectiv, deschise mai întâi de la robinetul principal, de siguranță, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului.  +  Articolul 41Materialele sau elementele combustibile din fața focarelor și cenușarelor trebuie să fie așezate la distanță de minimum 1,5 m față de acestea.  +  Articolul 42(1) Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 0,50 metri la mijloacele de încălzire.(2) Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra mijloacelor de încălzire.  +  Articolul 43Mașinile și aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum și rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucțiunile de folosire.  +  Articolul 44În fața ușiței de alimentare a cazanelor, sobelor și altele asemenea, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m.  +  Articolul 45(1) Periodic, înainte de utilizare, mijloacele de încălzire și coșurile de fum se verifică amănunțit, se repară, se curăță în vederea dării în exploatare în perfectă stare de funcționare.(2) Nu se admite utilizarea mijloacelor de încălzire ale căror focare și cenușare sunt defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor.(3) În timpul funcționării mijloacelor de încălzire ușițele focarului și cenușarului se mențin închise.  +  Articolul 46Este strict interzisă aprinderea focului prin turnare de benzină, petrol sau alte lichide combustibile.  +  Articolul 47Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe părțile fierbinți ale mijloacelor de încălzire sau în imediata apropiere a lor.  +  Articolul 48Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător.  +  Articolul 49Se numesc persoane care să răspundă de aprinderea și stingerea focului corespunzător fiecărui spațiu ori construcție la care încălzirea se realizează astfel.  +  Articolul 50Cenușa se evacuează periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, și numai după ce se sting complet resturile de jar.  +  Articolul 51Se interzice funcționarea mijloacelor de încălzire peste parametrii funcționali.  +  Articolul 52Se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia.  +  Articolul 53Aparatele pentru controlul temperaturii și presiunii din cazane și conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranță etc. se mențin în perfectă stare de funcționare.  +  Articolul 54(1) Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în fața focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalații.(2) Scurgerile accidentale de combustibil se colectează și se înlătură imediat ce se constată.  +  Articolul 55(1) Rezervoarele pentru consumul zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel și se întrețin corespunzător.(2) La aceste rezervoare nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă.  +  Articolul 56Se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire.  +  Articolul 57Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul și se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil.  +  Articolul 58Focarele și canalele de fum se ventilează timp de 10 minute, folosindu-se instalația prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.  +  Articolul 59Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torțe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizațiile.  +  Articolul 60Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.  +  Articolul 61Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcțiune numai după verificarea arzătoarelor și numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme.  +  Articolul 62(1) Controlul etanșeității conductelor/instalațiilor/echipamentelor cu gaz se face numai cu emulsie de apă și săpun sau conform prescripțiilor tehnice.(2) La apariția unei neetanșeități sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de pe conducta principală și se deschid ferestrele și ușile pentru aerisirea intensă a sălii.  +  Articolul 63Aprinderea arzătoarelor cu gaze se face pe principiul "gaz pe flacără".  +  Articolul 64Circuitul de alimentare al fiecărui arzător se prevede cu două ventile montate în serie, dintre care unul cu acționare manuală.  +  Articolul 65Poziția ventilelor "închis" sau "deschis" trebuie marcată vizibil.  +  Articolul 66Pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei și lucrărilor de reparații potrivit termenelor prevăzute de prescripțiile tehnice.  +  Articolul 67Personalul care deservește centralele termice trebuie să fie autorizat conform prescripțiilor tehnice ISCIR.  +  Articolul 68(1) Înainte de începerea activității cu public, instalațiile de ventilare se verifică conform instrucțiunilor producătorului, urmărindu-se totodată dacă acestea corespund destinației amenajării.(2) La verificarea instalațiilor de ventilare se ține cont de modul de funcționare a clapetelor antifoc, a etanșeităților la trecerea tubulaturii prin elemente de construcție, de modul de asigurare și funcționare a motoarelor de rezervă etc.  +  Articolul 69Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți trebuie să asigure, în caz de incendiu, evacuarea fumului și gazelor fierbinți din clădire, pentru a permite ieșirea utilizatorilor și accesul echipelor de intervenție în condiții de siguranță.  +  Articolul 70Sistemele de ventilare natural-organizată și sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întrețin și se utilizează astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substanțe în cantități ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie.  +  Articolul 71Prizele de ventilare sunt prevăzute cu plase de sârmă sau grătare de protecție în bună stare astfel încât să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare.  +  Articolul 72Amplasarea în încăperi a gurilor de absorbție se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.  +  Articolul 73Ventilatoarele montate în încăperile sau zonele cu degajări de substanțe combustibile cum ar fi gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substanțe se mențin în bună stare de funcționare și protejate corespunzător mediului.  +  Articolul 74Se interzice evacuarea, prin aceeași instalație de ventilare, a substanțelor combustibile și a celor inflamabile, precum și a substanțelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie.  +  Articolul 75De asemenea, la exploatarea instalațiilor de ventilare se realizează și măsuri pentru:a) menținerea unei exhaustări continue și a unei viteze constante de circulație a aerului în canale pentru a se înlătura posibilitățile de formare a amestecurilor explozive;b) interzicerea utilizării surselor de căldură sau scântei la instalațiile amplasate în medii în care există praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;c) întreținerea, verificarea și curățarea periodică a canalelor, tubulaturii și a ventilatoarelor de depunerile combustibile;d) limitarea posibilităților de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreținerea în bune condițiuni a clapetelor antifoc prevăzute.  +  Articolul 76La instalațiile de ventilare aflate în medii care prezintă pericol de incendiu sau explozie se respectă și următoarele măsuri specifice:a) tubulatura de aspirație trebuie să asigure posibilitatea curățării ei fără dificultate;b) conductele de ventilare trebuie să fie bine întreținute, pentru a nu permite scăpări de particule și de vapori inflamabili;c) grătarele care se află deasupra canalelor de aspirație ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale ce nu produc scântei la lovire.  +  Articolul 77(1) Instalațiile utilitare nu se montează pe căile de evacuare.(2) În cazuri de excepție, dacă acest lucru nu este posibil din motive justificate tehnic, instalațiile trebuie să aibă prevăzute elemente de racordare/trecere astfel încât acestea să nu îngreuneze evacuarea utilizatorilor.  +  Secţiunea a 2-a Amenajări temporare în spații închise  +  Articolul 78Realizarea de amenajări pentru activitățile cuprinse la art. 2 alin. (2) la subsolul construcțiilor se face numai pe bază de documentație tehnică, cu asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 79Se interzic amenajarea de boxe, depozitarea de materiale și amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea pe holuri, în casele de scări, sub rampele scărilor, în poduri.  +  Articolul 80La realizarea amenajărilor pentru activitățile cuprinse la art. 2 alin. (2) trebuie să se țină cont de următoarele:a) când suprafața utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc și numărul acestora nu depășește 20 de persoane, se admit scaune mobile;b) când se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafața care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele și băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;c) când capacitatea depășește 200 de locuri, scaunele și băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiția consolidării lor pe rânduri, în pachete de 5 scaune.  +  Articolul 81(1) Pentru amenajările în spații închise, numărul maxim de persoane este cel precizat în proiectul de amenajare întocmit prin grija organizatorului.(2) Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor materiale similare, care pot împiedica evacuarea personalului.  +  Secţiunea a 3-a Amenajări temporare în aer liber  +  Articolul 82Amenajările în aer liber se realizează în perimetrele delimitate ca spații stabilite de primării cu acordul inspectoratelor pentru situații de urgență și, după caz, al celorlalte autorități, conform legii.  +  Articolul 83Amenajările trebuie să fie realizate astfel încât să fie asigurat permanent accesul mijloacelor de intervenție pe cel puțin două laturi ale acestora.  +  Articolul 84În cadrul tuturor amenajărilor temporare în spații deschise, la montarea utilităților cum ar fi energie electrică, apă, gaze, traseul aerian trebuie realizat la o înălțime de cel puțin 3,5 metri, astfel încât accesul mijloacelor de intervenție să nu fie incomodat.  +  Articolul 85Spațiile cu destinație de parcare trebuie organizate la o distanță de siguranță față de amenajare.  +  Articolul 86(1) Se interzice delimitarea spațiilor de-a lungul traseelor căilor de evacuare cu lanțuri, sfori etc. la o înălțime mai mică de 1 m.(2) Pe mijloacele de delimitare a spațiilor se prevăd obiecte de marcare, semnalizare - stegulețe, panglici, fanioane etc.  +  Articolul 87Zilnic, după terminarea activităților se execută o verificare amănunțită a instalațiilor utilitare și se îndepărtează deșeurile.  +  Articolul 88(1) Furajele necesare pentru hrana animalelor sunt aduse numai în cantitățile consumului pentru o zi.(2) Depozitul pentru furaje nu se organizează în apropierea căilor de acces pentru public, acesta împrejmuindu-se corespunzător.  +  Articolul 89Se interzice realizarea de improvizații la racordarea consumatorilor de energie electrică sau legarea direct de la stâlp.  +  Articolul 90(1) Elementele de structură ale standurilor, tribunelor, podiumurilor etc. se realizează din materiale cu clasele de reacție la foc minim A2 d0 sau d1.(2) Elementele de decor și copertinele trebuie să fie ignifugate conform prevederilor normativelor în vigoare.(3) Folosirea decorațiunilor florale din materiale sintetice trebuie limitată; în caz contrar, acestea trebuie realizate cel puțin din materiale cu clasele de reacție la foc minim Cd0 sau d1.  +  Articolul 91(1) Amplasarea vagoanelor de circ, a menajeriilor și a grajdurilor de animale se face astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor și accesul autospecialelor de incendiu.(2) Traseele căilor de evacuare pentru utilaje și animale nu trebuie să se intersecteze cu cele pentru public.  +  Articolul 92Este obligatorie asigurarea a cel puțin două căi de evacuare pentru mijloacele auto și animale și alte două căi pentru public.  +  Secţiunea a 4-a Amenajări temporare în structuri gonflabile  +  Articolul 93Prezentele dispoziții generale se aplică acelor structuri ale căror pereți sau învelitoare sunt susținute de aer introdus sub presiune direct sau prin intermediul armăturilor gonflabile și sunt destinate primirii publicului.  +  Articolul 94Amenajările temporare în structuri gonflabile, pentru mai mult de 30 de utilizatori, se realizează numai în aer liber.  +  Articolul 95În structurile destinate amenajărilor temporare în aer liber nu trebuie să se realizeze spații și instalații pentru:a) scene cu decoruri sau podea din materiale combustibile;b) biblioteci.  +  Articolul 96Structurile trebuie amplasate pe suprafețe care nu prezintă risc de incendiu.  +  Articolul 97(1) În cazul în care structurile din cadrul amenajărilor temporare adăpostesc peste 300 de persoane, ele trebuie să se găsească în apropierea unei surse de apă care să asigure un debit de cel puțin 18 mc/oră și la o distanță de cel mult 200 metri; debitul de apă trebuie asigurat cel puțin o oră.(2) În situația în care condițiile anterioare nu pot fi îndeplinite, organizatorul are obligația de a-și asigura o capacitate echivalentă, cu ajutorul unor mijloace de intervenție adecvate.  +  Articolul 98(1) În jurul structurilor din cadrul amenajărilor temporare se asigură un perimetru de siguranță cu o lățime de minimum 1 metru, marcat cu cordițe, benzi, bariere.(2) Zona se semnalizează și marchează corespunzător.(3) Accesul se interzice și în zonele de ancorare a structurilor și în zona ventilatoarelor.  +  Articolul 99(1) Se evită pe cât posibil amplasarea în pantă a structurilor din cadrul amenajărilor temporare.(2) Distanța dintre structurile din cadrul aceleiași amenajări trebuie să fie de cel puțin:a) 4 metri, dacă cele două structuri prezintă același tip de risc de incendiu;b) 8 metri, dacă cele două structuri prezintă riscuri diferite de incendiu.(3) Distanțele se măsoară pe orizontală de la piciorul structurilor.(4) Pentru fiecare structură se asigură două căi de acces, de preferat pe laturi opuse. Staționarea vehiculelor pe aceste căi este interzisă.  +  Articolul 100Niciun obiect nu se ancorează de structuri, cu excepția celor prevăzute de proiectant.  +  Articolul 101Pe standuri, estrade, tribune, gradene, planșee suspendate nu este admis un număr mai mare de persoane decât cel stabilit în documentația tehnică și de reglementările specifice pentru destinația evenimentului găzduit.  +  Articolul 102Următoarele aparate sunt interzise în interiorul structurilor gonflabile:a) aparate cu flacără deschisă, elemente incandescente sau susceptibile să degaje elemente incandescente;b) aparate care funcționează cu gaze combustibile;c) generatoare de aer cald în schimb direct.  +  Capitolul IV Planificarea și executarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu  +  Secţiunea 1 Planificarea exercițiilor de evacuare  +  Articolul 103Organizatorul este obligat ca odată cu finalizarea lucrărilor de realizare a amenajărilor să stabilească și planul de organizare a evacuării utilizatorilor, pe care să îl pună la dispoziția personalului care execută controlul, precum și a personalului de deservire și de pază.  +  Articolul 104Înainte de începerea activității în amenajările menționate la art. 2, după caz, personalul responsabil cu apărarea împotriva incendiilor trebuie instruit asupra modalităților practice de acțiune privind evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.  +  Articolul 105(1) Organizatorul trebuie să planifice și să execute un exercițiu de evacuare cu personalul de deservire și de pază cel puțin odată pe perioada existenței amenajării temporare.(2) Periodicitatea exercițiilor de evacuare nu trebuie să depășească două luni.  +  Articolul 106Planurile de evacuare trebuie să conțină modalități concrete privind evacuarea persoanelor cu dizabilități, copiilor și persoanelor în vârstă.  +  Articolul 107Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor se realizează cu mijloace adecvate fiecărui obiectiv și dinainte stabilite, astfel încât să nu producă panică în rândul utilizatorilor.  +  Articolul 108(1) În cazul amenajărilor temporare pentru care se estimează prezența a minimum 200 de persoane, în vederea prevenirii panicii, alarmarea în situații de urgență se realizează cu mesaje preînregistrate.(2) Organizatorii sunt obligații să asigure funcționarea permanentă, pe durata de existență a amenajării, a mijloacelor necesare executării evacuării.  +  Articolul 109În situația alarmării în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, aceasta se realizează cu precizarea clară a succesiunii în evacuare.  +  Articolul 110(1) Alarmarea în caz de incendiu trebuie precedată în mod obligatoriu de:a) oprirea programului desfășurat;b) punerea în funcțiune a iluminatului normal în spațiile în care programul se desfășoară cu lumină obscură.(2) Aceste activități sunt coordonate de persoana responsabilă cu apărarea împotriva incendiilor pe întreaga amenajare, respectiv reprezentantul organizatorului.  +  Articolul 111Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situații de urgență se afișează în imediata apropiere a oricărui loc prevăzut cu telefon la care prezența personalului este permanentă.  +  Secţiunea a 2-a Executarea exercițiilor de evacuare  +  Articolul 112Executarea exercițiilor de evacuare se realizează sub directa coordonare a persoanei responsabile cu apărarea împotriva incendiilor.  +  Articolul 113Pe timpul executării exercițiilor de evacuare se au în vedere următoarele, după caz:a) situația aleasă să fie printre cele mai defavorizante;b) semnalele de alarmare să fie transmise conform procedurilor adoptate în planul de organizare a alarmării;c) persoanele responsabile să își desfășoare activitatea conform atribuțiilor;d) toate activitățile au fost oprite;e) iluminatul de siguranță a fost pus în funcțiune;f) instalațiile și mijloacele necesare executării evacuării să fie funcționale;g) personalul responsabil cu apărarea împotriva incendiilor să adopte toate metodele și mijloacele necesare prevenirii și instalării panicii;h) echipele de intervenție să acționeze corespunzător situației;i) timpul de evacuare să fie cât mai mic;j) traseele stabilite să asigure evacuarea în siguranță și în cel mai scurt timp;k) evacuarea să se execute în locuri adecvate, marcate și semnalizate corespunzător;l) personalul care coordonează evacuarea trebuie să poarte echipament de identificare.  +  Capitolul V Echiparea și dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 114Prima intervenție este asigurată cu stingătoare portative adecvate riscului de incendiu local, care se amplasează vizibil, ușor accesibil, de regulă în apropierea căilor de acces/evacuare.  +  Articolul 115Echiparea și dotarea construcțiilor în care funcționează amenajări cu instalații de protecție împotriva incendiilor și alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul amenajării.  +  Articolul 116Mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor utilizate de personalul de pe locurile de muncă și/sau de forțele de intervenție se amplasează cu respectarea următoarele cerințe:a) locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile, cum sunt căile de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieșirilor și alte asemenea spații, și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;b) înălțimea de montare și greutatea acestora să fie pe măsura capacităților fizice ale persoanelor care le utilizează;c) să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.  +  Articolul 117Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.  +  Articolul 118(1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și ale standardelor specifice.(2) Pe întreaga durată a exploatării se asigură lizibilitatea marcajelor, precum și protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.  +  Articolul 119Dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru amenajări temporare se realizează conform anexei care face parte integrantă din prezentele dispoziții.  +  Articolul 120(1) Stingătoarele portative îndeplinesc cerințele stabilite în Directiva nr. 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamente sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L. 181 din 9 iulie 1997, și SR EN 3 cu privire la performanțele de stingere, cu următoarele condiții:a) stingătoarele cu CO(2) trebuie să aibă performanța de stingere cel puțin conformă cu focar 55B;b) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă performanța de stingere cel puțin conformă cu focare 21A, 113B;c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă performanța de stingere cel puțin conformă cu focare 21A, 113B.(2) Stingătoarele mobile îndeplinesc cerințele stabilite în SR EN 1866.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 121Controlul pe linia apărării împotriva incendiilor se realizează de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situații de urgență județene și al municipiului București și personalul cu atribuții de apărare împotriva incendiilor prevăzut la art. 7 alin. (4).  +  Articolul 122Rezultatele controalelor desfășurate se trec în registrul de control, care se păstrează la organizator.  +  Anexăla dispozițiiA. Dotarea minimă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru amenajări temporare în spații închise
  1. Un stingător portativ la fiecare 200 mp, dar nu mai puțin de două pe nivel*
  2. Un stingător portativ pentru acoperirea fiecărui pericol localizat (sau grupuri de pericole de aceeași natură): a) pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.) - un stingător cu CO(2), pentru focar minim 55B;b) pentru încăperi în care se depozitează lacuri, vopsele, polistiren, grăsimi și uleiuri - un stingător cu pulbere, pentru focar minim 21A, 113B; c) depozite cu o înălțime mai mare de 3 m sau pentru depozitarea de paleți, cartoane, mase plastice, deșeuri, bene cu gunoi - un stingător cu apă pulverizată, pentru focar minim 21A, 113B.
  3. În bucătării se recomandă ca fiecare aparat de gătit să fie echipat cu pătură antifoc.
  4. Un stingător mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structură din cadrul amenajărilor temporare, cu suprafața mai mare de 500 mp
  * Distanța maximă parcursă pentru a ajunge la un stingător trebuie să nu depășească 15 metri.
  B. Dotarea minimă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru amenajări temporare în aer liber
  1. Un stingător portativ cu pulbere la fiecare instalație sau utilaj de agrement
  2. Un stingător portativ pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.) - un stingător cu CO(2), pentru focar minim 55B
  3. În bucătării se recomandă ca fiecare aparat de gătit să fie echipat cu pătură antifoc.
  4. Un stingător mobil de minimum 50 de kg/l pentru fiecare structură din cadrul amenajărilor temporare, cu suprafața mai mare de 500 mp
  5. Două stingătoare portative pentru fiecare scenă amenajată, fiecare pentru focar minim 34A, 144B
  -----