REGULAMENT din 10 mai 2009privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2009   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Au dreptul să iniţieze proiecte de documente de politici publice şi proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuţiilor şi domeniului lor de activitate, următoarele autorităţi publice: a) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative autonome; b) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află; c) prefecţii, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 2 (1) Potrivit Constituţiei României, republicată, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. (2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legilor. (3) Ordonanţele emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice se adoptă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. (4) Ordonanţele de urgenţă se adoptă în condiţiile prevăzute de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţia României, republicată. (5) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă potrivit Constituţiei României, republicată, prin însuşirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice şi transmiterea acestora spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.  +  Capitolul II Documentele de politici publice şi actele normative  +  Articolul 3 (1) Documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale. (2) Documentele de politici publice includ şi informaţii cu privire la evaluarea impactului, măsurile de monitorizare, evaluare şi implementare a soluţiilor identificate. (3) Documentele de politici publice, definite şi structurate conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare, sunt: a) strategia; b) planul; c) propunerea de politici publice.  +  Articolul 4Documentele de politici publice se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 5Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu Constituţia României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu principiile ordinii de drept, precum şi cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 6 (1) Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare se elaborează pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau Guvern. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică: a) actelor cu caracter individual care au ca obiect exclusiv:- numiri şi revocări din funcţie;- stabilirea unor date;- aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii;- aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, a rectificării acestora, precum şi a normativelor de cheltuieli, pentru cazurile prevăzute de lege;- acordarea de ajutoare financiare şi de urgenţă;- alocarea de fonduri de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi din Fondul naţional de dezvoltare;- aprobarea finanţării de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;- aprobarea stemelor pentru judeţe, municipii, oraşe şi comune;- schimbarea regimului juridic al unor imobile;- atestarea domeniilor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale;- transferurile de imobile;- încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri sau a unor sectoare de drumuri;- darea în folosinţă gratuită a unor imobile; b) legii speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice; c) actelor normative care transpun legislaţia comunitară sau care creează cadrul juridic necesar aplicării acesteia; d) actelor normative iniţiate ca urmare a aprobării de către Guvern a tezelor prealabile elaborate în condiţiile art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) actelor normative prin care se ratifică, aprobă, aderă sau acceptă un tratat, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele; f) actelor normative prin care se aprobă norme metodologice prevăzute prin lege.  +  Articolul 7 (1) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, autorităţile publice iniţiatoare au obligaţia să respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. (2) Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu partenerii sociali, autorităţile publice iniţiatoare au obligaţia să supună proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial. (3) Pentru asigurarea consultărilor preliminare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, autorităţile publice iniţiatoare au obligaţia transmiterii proiectelor de acte normative preşedinţilor structurilor asociative, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.  +  Capitolul III Alte documente  +  Articolul 8Pentru a exprima punctul de vedere oficial al României în faţa instituţiilor Uniunii Europene, iniţiatorul elaborează un document de poziţie naţională, sub forma unui mandat sau a unui mandat general, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene.  +  Articolul 9Tratatele internaţionale se negociază şi se semnează de către persoanele desemnate în acest scop, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 590/2003.  +  Articolul 10 (1) Memorandumul este instrumentul prin care se supune spre aprobare iniţierea negocierii şi/sau semnarea unui tratat internaţional, respectiv suspendarea aplicării unui tratat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003. (2) Memorandumul poate fi elaborat şi în cazul în care este necesară o decizie a Guvernului într-o anumită problematică. Memorandumul va fi avizat de instituţiile implicate şi va cuprinde descrierea respectivei probleme şi propuneri pentru rezolvarea acesteia. (3) Memorandumul este un act intern al Guvernului, care nu se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 11 (1) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care s-au constituit comisii de specialitate, în condiţiile art. 26 şi următoarele din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează şi se aprobă teze prealabile, conform structurii prevăzute la art. 12. (2) Pentru proiectele de coduri sau alte proiecte de legi complexe, pentru care nu s-au constituit comisii de specialitate, în condiţiile art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează documente de politici publice, astfel cum sunt acestea definite în prezentul regulament.  +  Articolul 12Tezele prealabile, supuse aprobării Guvernului, se referă în principal la: a) informaţii generale relevante; b) rezultatele cercetărilor, studiilor şi documentărilor ştiinţifice efectuate; c) componenţa comisiei de elaborare conform dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) descrierea succintă a soluţiilor şi a variantelor propuse de actul normativ preconizat; e) descrierea impactului social şi economic asupra mediului de afaceri sau asupra mediului înconjurător, după caz; f) prezentarea succintă a conţinutului proiectului de cod propus sau al altor proiecte de legi complexe; g) descrierea, în funcţie de specificul prevederilor incluse, a capitolelor sau a secţiunilor de prevederi legale propuse, a aspectelor care urmează să fie reglementate; h) descrierea activităţilor planificate pentru desfăşurarea discuţiilor publice; i) prezentarea informaţiilor privind estimările financiare; j) concordanţa cu legislaţia comunitară şi cu cea naţională; k) măsuri de implementare a modificărilor propuse; l) rezultate aşteptate în urma implementării modificărilor propuse.  +  Articolul 13 (1) În scopul exclusiv al raportării şi al informării cu privire la evoluţia procesului de soluţionare a unor probleme specifice, la stadiul implementării documentelor de politici publice şi/sau a actelor normative iniţiatorii elaborează şi transmit Guvernului o notă. (2) Nota nu poate constitui temei juridic pentru elaborarea, avizarea şi adoptarea unui act normativ. (3) Înaintea prezentării notei în cadrul şedinţei Guvernului, aceasta se transmite de către iniţiator Cabinetului Primului-Ministru.  +  Articolul 14 (1) Proiectul punctului de vedere al Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare este elaborat şi supus Guvernului spre aprobare de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 411/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. (2) După aprobarea în şedinţa Guvernului, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul transmite punctul de vedere la Camera Deputaţilor sau la Senat, după caz.  +  Capitolul IV Procedura de elaborare şi consultare a proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice  +  Articolul 15 (1) Iniţiatorul elaborează o formă iniţială a proiectului de act normativ sau a proiectului de documente de politici publice, pe care are obligaţia să o supună concomitent atât consultării publice, în condiţiile Legii nr. 52/2003, cât şi consultării preliminare interinstituţionale. (2) Consultarea preliminară interinstituţională se realizează în urma afişării proiectului de act normativ sau a proiectului de documente de politici publice, însuşit de conducătorul acestuia, pe site-ul iniţiatorului, cu respectarea termenului prevăzut de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, precum şi prin transmiterea concomitentă, în format electronic/PDF, către Secretariatul General al Guvernului. (3) Forma electronică transmisă Secretariatului General al Guvernului va fi însoţită de o adresă de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. (4) La primirea formei electronice, Secretariatul General al Guvernului afişează de îndată, pe site-ul propriu, proiectul de act normativ sau proiectul de document de politici publice. (5) Desfăşurarea întregului proces de consultare, atât cu cetăţenii şi cu asociaţiile legal constituite, cât şi consultarea preliminară interinstituţională, cade în sarcina exclusivă a iniţiatorului. (6) Proiectele de acte normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare sunt supuse consultării însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare elaborate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi de documentul de politică publică aferent. (7) Proiectele de hotărâre a Guvernului care nu au impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare, sunt supuse consultării însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare elaborate conform art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006.  +  Articolul 16 (1) Pentru fiecare proiect de document de politici publice sau proiect de act normativ, precum şi pentru structura şi conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare aferent, autorităţile publice prezintă iniţiatorului un punct de vedere în scris. (2) Punctul de vedere constă în observaţii şi propuneri care privesc aspectele de fond din aria proprie de competenţă. (3) Punctul de vedere este semnat de conducătorul instituţiei, de un secretar de stat sau de către secretarul general. Adresa de înaintare a punctului de vedere cuprinde şi datele persoanei de contact desemnate.  +  Capitolul V Procedura de avizare/adoptare a proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice  +  Articolul 17 (1) La finalizarea procedurii de elaborare şi consultare, autoritatea publică iniţiatoare are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic/PDF, în vederea înregistrării, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative însuşite, prin semnare, de către conducătorul/conducătorii autorităţii/autorităţilor publice iniţiatoare, împreună cu o adresă de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Adresa de înaintare prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente, după caz: a) proiectul de document de politică publică sau proiectul de act normativ; b) instrumentul de prezentare şi motivare; c) tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ naţional care îl transpune, elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; d) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare. (3) Prin grija autorităţii publice iniţiatoare, în aceeaşi zi în care au fost înaintate către Secretariatul General al Guvernului, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative sunt transmise, în original, şi instituţiilor ce urmează să avizeze proiectul, însoţite de o adresă de înaintare, elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (4) În această etapă, proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative care urmează să fie avizate de Ministerul Finanţelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene, sau, după caz, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, vor fi transmise acestor instituţii, în copie, în vederea analizei. (5) În această etapă Ministerul Finanţelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene sau, după caz, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti are obligaţia transmiterii unui punct de vedere iniţiatorului numai în urma sesizării unor probleme de fond din aria proprie de competenţă. (6) Iniţiatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), precum şi pentru concordanţa dintre informaţiile prezentate în formă scrisă şi în cea electronică.  +  Articolul 18 (1) La nivelul fiecărei autorităţi publice dintre cele prevăzute la art. 1 se constituie o structură unică, cu atribuţii de primire şi înregistrare a proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice supuse avizării, precum şi de comunicare a tuturor datelor necesare pentru urmărirea procesului de avizare. (2) Din cadrul structurii prevăzute la alin. (1) se desemnează o singură persoană, care va avea dreptul la semnătură electronică, având ca atribuţie principală gestionarea tuturor activităţilor legate de procedura de elaborare şi avizare a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative.  +  Articolul 19 (1) La primirea proiectelor de documente de politici publice sau a proiectelor de acte normative, în forma prevăzută la art. 17, Secretariatul General al Guvernului procedează de îndată la înregistrarea acestora, la publicarea pe pagina de internet şi la verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă prevăzute de prezentul regulament. (2) Nerespectarea condiţiilor cu privire la forma şi documentele care trebuie să însoţească proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative se constată de către Secretariatul General al Guvernului şi se comunică autorităţii publice iniţiatoare în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului.  +  Articolul 20 (1) Instituţiile publice avizatoare trebuie să transmită iniţiatorului proiectul de act normativ sau proiectul de document de politici publice, în original, avizat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la structura unică din cadrul instituţiilor avizatoare prevăzută la art. 18 alin. (1). (2) În vederea obţinerii avizului conform, proiectele de documente de politici publice se transmit Secretariatului General al Guvernului în original, împreună cu o copie, numai după obţinerea tuturor avizelor instituţiilor publice interesate. Avizul conform se emite cu privire la respectarea standardelor şi procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru elaborarea documentelor de politici publice, încheind operaţiunile din etapa de avizare. (3) Termenul pentru avizul conform este de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la structura unică prevăzută la art. 18 alin. (1) din cadrul Secretariatul General al Guvernului. (4) După primirea avizelor solicitate în condiţiile alin. (1), proiectele de acte normative şi/sau documentele de politici publice se transmit spre avizare, după caz, Ministerului Finanţelor Publice, Departamentului pentru Afaceri Europene şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (5) Termenul de avizare pentru Ministerul Finanţelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti este de 4 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la structura unică prevăzută la art. 18 alin. (1). Termenul se calculează pe zile libere, neintrând în calcul ziua când începe şi nici cea în care expiră. (6) Proiectele de acte normative care transpun prevederi comunitare, creează cadrul juridic necesar aplicării acestora ori având relevanţă comunitară se transmit spre avizare Departamentului pentru Afaceri Europene, ca penultimă instituţie avizatoare, însoţite, dacă este cazul, de tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ naţional care îl transpune. (7) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în original, împreună cu o copie, numai după obţinerea tuturor avizelor autorităţilor publice interesate în aplicare. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti avizează proiectele exclusiv din punctul de vedere al legalităţii, încheind operaţiunile din etapa de avizare. (8) Avizul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti nu este obligatoriu în cazul actelor cu caracter individual ce au ca obiect exclusiv: a) numiri şi revocări din funcţie; b) stabilirea unor date; c) aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii; d) aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, pentru cazurile prevăzute de lege, şi a rectificării acestora; e) acordarea de ajutoare financiare şi de urgenţă; f) alocarea de fonduri de la bugetul de stat, suplimentarea bugetelor instituţiilor publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi din Fondul naţional de dezvoltare; g) aprobarea finanţării de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României; h) aprobarea stemelor pentru judeţe, municipii, oraşe şi comune; i) atestarea domeniilor publice ale unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 21 (1) În urma analizării proiectelor, în cadrul termenelor pentru avizare prevăzute la art. 20, autorităţile publice cărora le-a fost solicitat avizul pot transmite iniţiatorului proiectul: a) avizat favorabil, fără observaţii; b) avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri; c) avizat negativ, caz în care se va preciza în instrumentul de prezentare şi motivare "Aviz negativ", precum şi motivarea emiterii acestuia. (2) Depăşirea termenelor pentru avizare prevăzute la art. 20 reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi de către iniţiator. (3) În situaţia în care proiectul a fost avizat cu observaţii şi propuneri sau avizat negativ, iniţiatorul va întocmi o notă justificativă care să cuprindă modalitatea de însuşire sau, după caz, argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi propunerilor. O copie a notei justificative se transmite de către iniţiator instituţiei care a avizat cu observaţii sau negativ.  +  Articolul 22După finalizarea procesului de avizare interministerială a proiectului de document de politici publice sau, după caz, a proiectului de act normativ, forma finală însoţită, dacă este cazul, de observaţiile instituţiilor avizatoare şi de nota justificativă privind nepreluarea acestora se transmite, prin grija iniţiatorilor, Curţii de Conturi a României, Consiliului Concurenţei, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Consiliului Economic şi Social şi/sau Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, în vederea obţinerii avizelor, dacă obţinerea acestora este obligatorie, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 23După obţinerea avizelor instituţiilor prevăzute la art. 22, iniţiatorul va transmite Secretariatului General al Guvernului, în original, forma finală a proiectului de document de politici publice sau, după caz, a proiectului de act normativ, însoţit de eventualele observaţii şi propuneri ale tuturor instituţiilor avizatoare, precum şi de nota justificativă privind însuşirea sau neînsuşirea acestora, dacă este cazul.  +  Articolul 24 (1) Pentru proiectele de acte normative primite la Secretariatul General al Guvernului în condiţiile art. 23, acesta solicită de îndată avizul Consiliului Legislativ, ce urmează să fie emis potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de: a) 24 de ore pentru proiectele de ordonanţe de urgenţă; b) două zile pentru proiectele de legi care urmează să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgenţă; c) 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative. (2) Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ.  +  Articolul 25 (1) Secretariatul General al Guvernului verifică îndeplinirea condiţiilor de formă ale fiecărui proiect de act normativ sau document de politici publice, inclusiv respectarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dacă în urma examinării proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative se constată nerespectarea cerinţelor de formă, Secretariatul General al Guvernului întocmeşte o notă cuprinzând observaţii şi propuneri, pe care o supune atenţiei iniţiatorului.  +  Articolul 26 (1) Secretariatul General al Guvernului transmite iniţiatorului avizul Consiliului Legislativ şi, după caz, nota prevăzută la art. 25 alin. (2). (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), iniţiatorul are obligaţia de a reanaliza şi, după caz, de a reface proiectul de document de politică publică sau de act normativ. (3) În situaţia în care iniţiatorul nu acceptă total sau parţial observaţiile şi propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), acesta va întocmi o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi propunerilor respective.  +  Articolul 27Proiectul de document de politică publică finalizat conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, precum şi pe e-mail, în vederea includerii la lit. a) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare, fiind însoţit, după caz, de: a) adresa de înaintare care va cuprinde lista documentelor anexate; b) procesul-verbal al şedinţei comitetului interministerial, desfăşurată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, dacă proiectul a fost analizat în oricare dintre acestea; c) observaţiile instituţiilor avizatoare şi nota justificativă privind însuşirea sau neînsuşirea acestora, după caz.  +  Articolul 28Proiectul de act normativ finalizat conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, în vederea includerii la lit. a) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare, fiind însoţit, după caz, de: a) adresa de înaintare, care va cuprinde în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, menţionarea documentului de politică publică la care se referă proiectul de act normativ aprobat de Guvern; b) instrumentul de prezentare şi motivare; c) avizul de oportunitate pentru proiectele de ordonanţă de urgenţă sau avizul privind încadrarea în domeniile în care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe, pentru proiectele de ordonanţă elaborate în temeiul legilor de abilitare; d) avizul Curţii de Conturi a României, al Consiliului Concurenţei, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Consiliului Economic şi Social şi/sau al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz; e) tabelul de concordanţă; f) în cazul tratatelor internaţionale şi a contractelor de stat - memorandum; g) observaţiile instituţiilor avizatoare şi nota justificativă privind însuşirea sau neînsuşirea acestora; h) fişa circuitului de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; i) documente relevante care atestă valabilitatea relaţiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act normativ (documente care certifică dreptul de proprietate, extrase de carte funciară, hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale prin care se solicită trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unităţi administrativ-teritoriale etc.); j) tabelul comparativ, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare.  +  Articolul 29Proiectul de act cu caracter individual întocmit conform dispoziţiilor prezentului regulament este transmis Secretariatului General al Guvernului, în original, pe suport hârtie, în copie certificată, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, în vederea includerii la lit. a) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare, fiind însoţit, după caz, de: a) adresa de înaintare, care va cuprinde în mod obligatoriu: lista documentelor anexate, proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări; b) instrumentul de prezentare şi motivare; c) fişa circuitului de avizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; d) documente relevante care atestă valabilitatea relaţiilor de ordin juridic reglementate de proiectul de act cu caracter individual (documente care atestă dreptul de proprietate, extrase de carte funciară, hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale prin care se solicită trecerea unor bunuri în domeniul public sau privat al respectivelor unităţi administrativ-teritoriale etc.); e) tabelul comparativ, în situaţia în care proiectul de act cu caracter individual conţine modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare; f) tabelul de concordanţă.  +  Articolul 30În situaţia în care se constată lipsa documentelor însoţitoare obligatorii conform prezentului regulament, Secretariatul General al Guvernului restituie iniţiatorului documentul împreună cu materialele anexate pentru completarea acestora.  +  Capitolul VI Dispoziţii speciale cu privire la avizarea ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor Guvernului  +  Articolul 31 (1) Proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt avizate de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul din punctul de vedere al oportunităţii promovării acestora, în sensul motivării situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, precum şi a prezentării consecinţelor neadoptării proiectului de act normativ în regim de urgenţă. (2) La primirea avizului de oportunitate din partea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, iniţiatorul transmite proiectul Secretariatului General al Guvernului, potrivit art. 17, şi demarează procedura de avizare, în termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament. (3) După obţinerea tuturor avizelor, ordonanţele de urgenţă vor fi prezentate în reuniunea de lucru pregătitoare, iar apoi vor fi incluse pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. (4) În situaţia în care avizul prevăzut la alin. (1) este negativ, proiectul de ordonanţă de urgenţă va putea fi refăcut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament. (5) Dacă autoritatea care a elaborat proiectul de ordonanţă de urgenţă susţine necesitatea promovării lui în această formă, chiar după obţinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul, însoţit de o notă explicativă privind motivele neacceptării avizului nefavorabil, se înscrie pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului în care se va adopta o hotărâre finală. (6) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadă de 20 de zile calendaristice de la data emiterii.  +  Articolul 32 (1) Proiectele de ordonanţe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului, adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţie României, republicată, vor fi avizate de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe. (2) La primirea avizului de oportunitate din partea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, iniţiatorul transmite proiectul Secretariatului General al Guvernului, potrivit art. 17, şi demarează procedura de avizare, în termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament. (3) În cazul în care avizul prevăzut la alin. (1) este favorabil cu amendamente, iniţiatorii transmit proiectele spre avizare, potrivit art. 17, numai după refacerea acestora conform avizului. (4) În situaţia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul va putea fi refăcut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament. (5) Proiectele de ordonanţă elaborate în temeiul unei legi de abilitare a Guvernului nu pot fi incluse pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul favorabil al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. (6) Avizul prevăzut la alin. (1) este valabil numai pe perioada de abilitare prevăzută în legea de abilitare a Guvernului în temeiul căreia se elaborează respectivul proiect de ordonanţă.  +  Capitolul VII Statutul, componenţa, organizarea şi desfăşurarea reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului  +  Articolul 33 (1) Reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului este organizată de Secretariatul General al Guvernului şi condusă de secretarul general al Guvernului sau, după caz, de secretarul general adjunct, iar în lipsa acestora, de un reprezentant desemnat în acest scop. (2) Reuniunea de lucru pregătitoare are loc săptămânal.  +  Articolul 34 (1) La reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului participă reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai Secretariatului General al Guvernului, ai viceprim-ministrului, miniştrilor, miniştrilor de stat, miniştrilor-delegaţi cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului pentru care Parlamentul a acordat votul de încredere, precum şi consilieri de stat ai primului-ministru, denumiţi în continuare membri permanenţi. (2) La reuniunea de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului participă, în calitate de membri permanenţi, şi reprezentanţii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului ai căror conducători nu au calitatea de membri ai Guvernului. (3) Secretarul general al Guvernului poate invita la reuniunea de lucru pregătitoare şi alte persoane în vederea participării la dezbateri.  +  Articolul 35Pentru eficientizarea procesului de avizare a actelor normative, în ziua stabilită pentru desfăşurarea reuniunii de lucru pregătitoare a şedinţei Guvernului, Secretariatul General al Guvernului asigură cadrul necesar, inclusiv din punct de vedere logistic, pentru consultări formale şi informale, la nivel decizional şi de experţi, dintre autorităţile publice iniţiatoare şi avizatoare, după caz.  +  Articolul 36 (1) Agenda reuniunii de lucru pregătitoare este elaborată de Secretariatul General al Guvernului şi se aprobă de către secretarul general al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului transmite agenda reuniunii de lucru pregătitoare, împreună cu actele incluse în aceasta, membrilor permanenţi şi participanţilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de reuniunea pregătitoare.  +  Articolul 37Agenda reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului cuprinde: a) proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului cuprinzând lista proiectelor de acte normative, a proiectelor de documente de politici publice avizate şi a altor documente; b) lista proiectelor de acte normative şi alte documente transmise la Secretariatul General al Guvernului şi neincluse în proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului, inclusiv proiectele de acte normative avizate negativ din punctul de vedere al legalităţii de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; c) lista proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice pentru care s-a demarat procedura de avizare cuprinzând menţionarea datei expirării termenelor de avizare, instituţiile avizatoare şi observaţiile privind îndeplinirea condiţiilor de formă; d) lista proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice supuse procedurilor de transparenţă decizională; e) lista proiectelor de acte normative adoptate de Guvern şi nefinalizate, precum şi a proiectelor de documente de politici publice care nu au fost reformulate ca urmare a modificărilor aprobate de Guvern; f) alte aspecte, inclusiv informarea privind sarcinile încredinţate în şedinţa Guvernului ministerelor şi altor autorităţi publice sau rezultate din acte normative.  +  Articolul 38Un proiect de document de politici publice sau un proiect de act normativ poate fi retras în cadrul reuniunii de lucru pregătitoare, la solicitarea autorităţii publice iniţiatoare, urmând să fie eliminat de îndată de pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.  +  Capitolul VIII Dispoziţii privind analiza, supunerea spre adoptare în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative, precum şi procedura ulterioară adoptării acestora  +  Articolul 39 (1) Primul-ministru stabileşte data, ora şi locul desfăşurării şedinţei Guvernului pe care o conduce. (2) Proiectul agendei de lucru a şedinţei Guvernului este întocmit de Secretariatul General al Guvernului şi prezentat spre aprobare primului-ministru. (3) Agenda de lucru a şedinţei Guvernului se comunică de către Secretariatul General al Guvernului, împreună cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum şi documentele însoţitoare respective, tuturor membrilor Guvernului, conducătorilor altor autorităţi publice interesate, precum şi altor participanţi la şedinţa Guvernului, cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua şedinţei Guvernului.  +  Articolul 40 (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora iniţiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amânarea proiectelor de documente de politici publice, proiectelor de acte normative sau a altor documente aflate pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. (2) În cazuri excepţionale, primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăşurării şedinţei Guvernului să fie luate în discuţie şi proiecte de documente de politici publice, proiecte de acte normative sau alte documente neînscrise pe agenda de lucru, dacă acestea reclamă o decizie urgentă a Guvernului. (3) În cazul acestor chestiuni urgente, iniţiatorul are obligaţia să îşi însuşească observaţiile şi propunerile cu privire la forma şi legalitatea acestor proiecte cuprinse în documentele prevăzute la art. 24 şi 25.  +  Articolul 41 (1) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de document de politici publice, proiect de act normativ sau alt document, luată ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anunţul primului-ministru privind adoptarea/ aprobarea, amânarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz. (2) Stenograma şedinţei Guvernului se întocmeşte prin grija Secretariatului General al Guvernului şi se certifică de către secretarul general al Guvernului. Aceasta reflectă hotărârile luate, punctele de vedere, persoanele care au luat cuvântul, sarcinile şi termenele de implementare a sarcinilor.  +  Articolul 42 (1) După adoptare, Secretariatul General al Guvernului finalizează proiectul de act normativ prin operarea observaţiilor de tehnică legislativă. (2) Dacă proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ este aprobat cu modificări de formă în şedinţa Guvernului, iniţiatorul are obligaţia să modifice textul respectivului proiect de document de politici publice sau de act normativ şi să îl transmită Secretariatului General al Guvernului. (3) În situaţia în care iniţiatorul nu operează modificările aprobate de Guvern, proiectul de act normativ sau proiectul de document de politici publice va fi repus în mod obligatoriu pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare în vederea modificării sau retragerii acestuia.  +  Articolul 43 (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării şi adoptării lor în şedinţa Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ, a Curţii de Conturi a României, a Consiliului Concurenţei, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a Consiliului Economic şi Social şi/sau a Consiliului Superior al Magistraturii, după caz. În situaţia în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorităţi, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului. (2) Repunerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului este obligatorie şi în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 40, dacă: a) acceptarea ulterioară a observaţiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 22 şi 24 determină modificări de fond ale proiectului; b) avizele Consiliului Legislativ, Curţii de Conturi a României, Consiliului Concurenţei, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Consiliului Economic şi Social şi/sau al Consiliului Superior al Magistraturii sunt negative, după transmiterea de către iniţiator a punctului său de vedere la Secretariatul General al Guvernului. (3) În toate cazurile, dacă ulterior adoptării iniţiatorul solicită operarea altor modificări, care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia să repună respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.  +  Articolul 44Iniţiatorul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului formele refăcute ale proiectelor de acte normative atât pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o adresă care să cuprindă proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, cât şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.  +  Articolul 45 (1) După şedinţa Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la: a) definitivarea actului normativ adoptat, în condiţiile art. 42 şi 43; b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lui în executare, în vederea contrasemnării. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării acestuia de către primul-ministru; c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data şedinţei Guvernului în care acestea au fost adoptate; d) transmiterea la Senat, la Camera Deputaţilor ori, după caz, la Administraţia Prezidenţială a proiectelor de legi, însoţite de expunerile de motive ale acestora, de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, de tabelul comparativ sau de concordanţă, dacă este cazul, semnate de primul-ministru; e) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, însoţite, după caz, de instrumentele de prezentare şi motivare ale acestora, semnate de ministrul sau miniştrii iniţiatori. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului şi/sau anexele acestora care intră sub incidenţa art. 108 alin. (4) ultima teză din Constituţia României, republicată, sau a art. 2 alin. (2), a art. 15 lit. e) şi f), a art. 17, 18, 23 şi a art. 31 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, hotărâri şi/sau anexe care se trimit numai instituţiilor interesate. Declasificarea hotărârilor Guvernului şi/sau a anexelor acestora se face la solicitarea motivată a iniţiatorului, prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; f) publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului; g) transmiterea la Senat, la Camera Deputaţilor ori, după caz, la Administraţia Prezidenţială a ordonanţelor şi a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, însoţite de expunerea de motive a proiectelor de legi pentru aprobarea acestora, de hotărârile de adoptare, de tabelul comparativ sau de concordanţă, dacă este cazul, şi de avizul Consiliului Legislativ, semnate de primul-ministru. (2) Secretariatul General al Guvernului transmite secretarului general al Camerei Deputaţilor actele normative adoptate de Guvern, în vederea publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o pagină care să cuprindă proprietăţile documentului referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat. (3) Certificarea se realizează prin aplicarea ştampilei Secretariatului General al Guvernului pe fiecare pagină, fără a se suprapune pe text, iar pentru forma electronică, prin semnătură electronică. Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care vor avea dreptul la semnătură electronică. (4) În procesul de publicare, Secretariatul General al Guvernului şi iniţiatorii actelor normative adoptate de Guvern au obligaţia de a comunică neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi precizări, solicitate de acesta sau, în mod nemijlocit, de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerinţelor legale de publicare. În cazul în care solicitarea de date, informaţii şi precizări se face pe cale electronică, răspunsul se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică. (5) Transmiterea către Senat şi Camera Deputaţilor a proiectelor de legi, respectiv a ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă potrivit alin. (1) lit. d) şi g) se face de către Secretariatul General al Guvernului, acesta comunicând Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul copii ale tuturor acestor documente, în vederea monitorizării procesului legislativ parlamentar. (6) În vederea publicării pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea I, iniţiatorilor le revine obligaţia să transmită Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, instrumentul de prezentare şi motivare, semnat numai de conducătorul/conducătorii autorităţii/ autorităţilor publice iniţiatoare, care să se refere la forma finală a actului normativ, precum şi la avizul Consiliului Legislativ. (7) În conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Constituţia României, republicată, se supun spre dezbatere şi adoptare: a) Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare; b) Senatului, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi prevăzute la art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 46 (1) Secretariatul General al Guvernului publică documentele de politici publice aprobate de Guvern pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, în baza de date a documentelor de politici publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare. (2) Documentele de politică publică aprobate de Guvern sunt publicate şi de către iniţiator pe pagina de internet proprie, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt menţinute pe pagina de internet pe toată durata valabilităţii acestora.  +  Articolul 47Instrumentele de prezentare şi motivare, variantele şi formele succesive ale proiectelor de acte normative, originalul actului normativ adoptat, precum şi documentele de politici publice se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoaşterea întregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.  +  Capitolul IX Dispoziţii privind deciziile primului-ministru  +  Articolul 48 (1) Deciziile primului-ministru se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului. (2) Deciziile primului-ministru se elaborează, se iniţiază, se emit şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu principiile ordinii de drept. (3) Autorităţile publice prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) pot iniţia proiecte de decizii ale primului-ministru.  +  Articolul 49 (1) Secretariatul General al Guvernului examinează proiectul de decizie a primului-ministru din punctul de vedere al conformităţii cu dispoziţiile actelor normative în vigoare şi cu normele de tehnică legislativă. Dacă Secretariatul General al Guvernului nu are obiecţii privind proiectul de decizie, acesta este finalizat şi definitivat. (2) Proiectul de decizie care nu corespunde condiţiilor de formă prevăzute în prezentul capitol este restituit iniţiatorului de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lui. Iniţiatorii au obligaţia de a comunică Secretariatului General al Guvernului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării, toate informaţiile şi documentele necesare definitivării proiectelor de decizie. (3) Secretariatul General al Guvernului prezintă proiectele de decizie primului-ministru, în vederea semnării. Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de secretarul general al Guvernului.  +  Articolul 50Proiectul de decizie se transmite de către iniţiatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţit de o adresă care să cuprindă proprietăţile documentelor referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat.  +  Articolul 51După semnarea deciziilor de către primul-ministru, Secretariatul General al Guvernului procedează la: a) numerotarea deciziilor în cadrul anului calendaristic şi arhivarea acestora, în original; b) transmiterea deciziilor către secretarul general al Camerei Deputaţilor, pe suport hârtie, în copie certificată, însoţite de o pagină care să cuprindă proprietăţile documentului referitoare la numărul de caractere şi data ultimei salvări, precum şi pe e-mail, în fişier electronic certificat, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) comunicarea deciziilor către autorităţile publice care au obligaţia punerii lor în aplicare, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 52 (1) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage inexistenţa deciziilor. (2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile primului-ministru clasificate potrivit legii. (3) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.  +  Articolul 53Cheltuielile determinate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor primului-ministru se suportă de Regia Autonomă "Monitorul Oficial", din bugetul propriu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul X Dispoziţii privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de prefecţi  +  Articolul 54 (1) Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele ale prefecţilor se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor, a hotărârilor Guvernului şi a legislaţiei comunitare. (2) Ordinele cu caracter normativ ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care transpun legislaţia comunitară, care creează cadrul juridic necesar aplicării acesteia sau care prezintă relevanţă comunitară sunt transmise Departamentului pentru Afaceri Europene în vederea evaluării compatibilităţii prevederilor acestora cu dreptul comunitar, înaintea semnării de către conducătorii autorităţilor emitente. (3) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte se emit cu încadrarea în termenul stabilit şi cu indicarea expresă a temeiului legal. (4) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte vor fi elaborate respectându-se normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii publice respective, şi vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu. (5) Actele prevăzute la alin. (1) se semnează numai de conducătorii autorităţilor publice emitente.  +  Articolul 55 (1) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte cu caracter normativ ale miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija acestora. (2) Prefecţii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ clasificate potrivit legii, precum şi cele cu caracter individual.  +  Capitolul XI Monitorizarea sarcinilor încredinţate autorităţilor publice de către Guvern  +  Articolul 56 (1) Secretariatul General al Guvernului monitorizează îndeplinirea sarcinilor încredinţate autorităţilor administraţiei publice în actele adoptate de Guvern. (2) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicită ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice informaţii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice informează Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunică motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum şi termenul în care se va îndeplini sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitării. (3) Secretariatul General al Guvernului prezintă în reuniunea de lucru pregătitoare stadiul sarcinilor.  +  Articolul 57 (1) Secretariatul General al Guvernului monitorizează sarcinile rezultate din şedinţa Guvernului şi le comunică ministerelor şi autorităţilor publice. (2) Dacă nu se dispune altfel, termenul de îndeplinire a sarcinilor rezultate din şedinţa Guvernului este de 30 de zile. (3) La expirarea termenului de îndeplinire a sarcinii, Secretariatul General al Guvernului solicită ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice informaţii cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinii. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice informează Secretariatul General al Guvernului cu privire la progresul înregistrat în îndeplinirea sarcinii sau comunică motivele pentru întârzierea îndeplinirii sarcinii, precum şi termenul în care se va îndeplini sarcina, în termen de 10 zile de la primirea solicitării. (4) Secretariatul General al Guvernului prezintă în reuniunea de lucru pregătitoare stadiul sarcinilor.  +  Capitolul XII Republicarea şi rectificarea actelor normative adoptate de Guvern  +  Articolul 58Actul normativ modificat sau completat în mod substanţial va fi republicat, conform dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 59 (1) În cazul în care după publicarea actelor normative adoptate de Guvern se descoperă erori materiale în cuprinsul acestora, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare. (2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresată secretarului general al Camerei Deputaţilor. În acest sens, autorităţile publice iniţiatoare ale proiectelor de acte normative care conţin erori materiale au obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabilă, justificând necesitatea îndreptării erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Dispoziţii privind plângerile prealabile formulate împotriva unui act al Guvernului sau a unei decizii a primului-ministru  +  Articolul 60 (1) Guvernul României, în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, poate să revoce/modifice actele adoptate/aprobate numai dacă acestea nu au produs efecte juridice. (2) Plângerea prealabilă se adresează Guvernului, se înregistrează la Secretariatul General al Guvernului şi se comunică de îndată iniţiatorului actului atacat. (3) Iniţiatorul are obligaţia să reanalizeze actul şi să propună Guvernului, în termen de 7 zile de la primirea plângerii, menţinerea, modificarea sau, după caz, revocarea actului atacat. (4) În situaţia în care propune modificarea sau revocarea actului atacat, iniţiatorul va întocmi o notă care va fi supusă aprobării Guvernului. (5) Soluţia adoptată de Guvern se comunică contestatorului, în termenul legal, de către Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 61 (1) În situaţia în care împotriva unei decizii a primului-ministru se formulează o plângere prealabilă în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Secretariatul General al Guvernului comunică de îndată iniţiatorului, care are obligaţia să reanalizeze actul respectiv şi să comunice Secretariatului General al Guvernului, în termen de 7 zile de la solicitare, propuneri de menţinere, de modificare ori de revocare a acestuia, numai dacă acesta nu a produs efecte juridice. (2) În cazul în care iniţiatorul propune menţinerea deciziei primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului comunică acest lucru persoanei care a formulat plângerea prealabilă. (3) Dacă iniţiatorul constată că plângerea prealabilă este îndreptăţită, acesta are obligaţia de a promova un proiect de modificare sau de revocare, după caz, a deciziei primului-ministru contestate, respectând dispoziţiile prezentului regulament şi ale legislaţiei privind contenciosul administrativ.  +  Capitolul XIV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 62Proiectele de documente de politici publice sau proiectele de acte normative aflate pe circuitul de avizare la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament se adoptă conform dispoziţiilor legale în vigoare la momentul iniţierii lor.  +  Articolul 63Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul regulament: a) anexa nr. 1, cuprinzând modelul adresei de înaintare care însoţeşte proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ care este supus procedurii de consultare publică şi consultare preliminară interinstituţională; b) anexa nr. 2, cuprinzând modelul adresei de înaintare care însoţeşte proiectul de document de politici publice sau proiectul de act normativ care se transmite către Secretariatul General al Guvernului la încheierea procesului de elaborare, redactată de instituţia iniţiatoare; c) anexa nr. 3, cuprinzând modelul tabelului de concordanţă; d) anexa nr. 4, cuprinzând modelul adresei de înaintare a proiectului de document de politici publice sau a proiectului de act normativ către instituţiile avizatoare, redactată de instituţia iniţiatoare; e) anexa nr. 5, cuprinzând modelul fişei circuitului de avizare.  +  Anexa 1 la regulament- model -Adresă de înaintareCătre Secretariatul General al GuvernuluiIniţiator ............Titlul proiectului ............Vă transmitem varianta electronică a proiectului .............., în vederea înscrierii pe agenda reuniunii pregătitoare, lit. d). Proiectul de act normativ/document de politici publice a fost afişat pe site-ul instituţiei noastre la data de ........., în vederea consultării publice, în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum şi a consultării preliminare interinstituţionale.Conducătorul instituţiei,..........................(numele, prenumele şi semnătura)Adresa a fost redactată de ..................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 2 la regulament- model -Adresă de înaintareCătre Secretariatul General al GuvernuluiIniţiator ............Titlul proiectului ..............Vă transmitem alăturat proiectul .............., în vederea înscrierii pe agenda reuniunii pregătitoare, lit. c).Proiectul de act normativ/document de politici publice a fost transmis în vederea avizării către:- instituţie avizatoare, ..................;- instituţie avizatoare, ..................;- instituţie avizatoare, ................. .Documentul în format electronic poate fi consultat atât pe site-ul instituţiei noastre, cât şi pe cel al Secretariatului General al Guvernului.Prin prezenta adresă de înaintare confirmăm faptul ca textul proiectului de act normativ prezentat pe suport hârtie este identic cu cel prezentat în varianta electronică la adresa de e-mail: sgg.pregatitoare@gov.ro, în data de ................. .Conducătorul instituţiei,.............................(numele, prenumele şi semnătura)Adresa a fost redactată de ....................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 3 la regulament- model -Tabel de concordanţăActul normativ comunitar ce urmează a fi transpus în legislaţia naţională (tipul, nr., data, titlul) .............Proiectul de act normativ naţional care transpune actul comunitar (tipul, titlul) ...........
  Actul normativ comunitar Proiectul de act normativ naţional Diferenţe Observaţii
  Art./Paragraf Prevederi Art./Alin. Prevederi
  1 2 3 4 5 6
  1. Se va menţiona, în ordine, articolul/paragraful din actul comunitar ce urmează a fi transpus.2. Vor fi transcrise prevederile comunitare cuprinse în articolul/paragraful menţionat în coloana 1.3. Se va menţiona articolul/alineatul din proiectul de act normativ naţional care transpune prevederile comunitare.4. Vor fi transcrise prevederile naţionale cuprinse în articolul/alineatul menţionat în coloana 3.5. Vor fi menţionate diferenţele între prevederile comunitare şi cele ale proiectului de act normativ (dacă există asemenea diferenţe).6. În cazul în care există diferenţe între proiectul de act normativ naţional şi legislaţia comunitară transpusă, vor fi expuse motivele pentru care nu au fost transpuse integral prevederile comunitare. Se vor insera orice alte menţiuni, explicaţii, trimiteri etc.NOTĂ:Iniţiatorul/coiniţiatorii actului normativ va/vor completa tabelul de concordanţă odată cu elaborarea proiectului respectiv, îl va/vor anexa la expunerea de motive/nota de fundamentare şi îl va/vor transmite Departamentului pentru Afaceri Europene.
   +  Anexa 4 la regulament- model -Adresă de înaintareCătre: (instituţia avizatoare) .................Iniţiator: ....................Titlul proiectului: ...........Vă transmitem alăturat proiectul .........................., în vederea avizării acestuia.Proiectul de act normativ/document de politici publice a fost transmis în data de ............ către Secretariatul General al Guvernului, în vederea includerii pe agenda reuniunii pregătitoare, lit. c).Documentul în format electronic poate fi consultat atât pe site-ul instituţiei noastre, cât şi pe cel al Secretariatului General al Guvernului.Conducătorul instituţiei,..............................(numele, prenumele şi semnătura)Adresa a fost redactată de ..................................(numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 5 la regulament- model -Fişa circuitului de avizare
  Titlul proiectului Iniţiator Avizatori Data solicitării avizului Data obţinerii avizului Data transmiterii la Secretariatul General al Guvernului pentru includerea pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului
  Ministru/Secretar de stat.................................(numele, prenumele şi semnătura)Persoana responsabilă cu elaborarea proiectului,....................................................(numele, prenumele, funcţia şi numărul de telefon)----