HOTĂRÂRE nr. 561 din 10 mai 2009pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 şi al art. 26 alin. (2) teza finală din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţia prefectului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 10 mai 2009.Nr. 561.  +  AnexăREGULAMENT 10/05/2009