ORDIN nr. 477 din 22 aprilie 2009privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe şi al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 3.974/273 din data de 22 aprilie 2009/15 aprilie 2009,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Registrul Naţional de Transplant, denumit în continuare RNT. (2) RNT asigură monitorizarea continuă a activităţii de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenţia Naţională de Transplant.  +  Articolul 2Se aprobă lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din RNT din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Orice persoană, pentru a putea beneficia de un transplant, este obligatoriu să fie înscrisă în RNT.  +  Articolul 4 (1) Înscrierea în RNT are drept consecinţă atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, denumit în continuare codul CUIANT. (2) Datele necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului CUIANT sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Toate documentele medicale care se eliberează după aprobarea prezentului ordin (fişe medicale, reţete sau alte documente) conţin codul CUIANT.  +  Articolul 5Persoanele nominalizate pentru gestionarea datelor din RNT îndeplinesc următoarele cerinţe şi responsabilităţi: a) sunt angajate cu contract de muncă în unităţile din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi îndeplinesc toate obligaţiile ce decurg din această calitate; b) răspund de acurateţea datelor înscrise în RNT, precum şi de arhivarea documentelor pe baza cărora a fost atribuit codul CUIANT; c) au obligaţia de a nu divulga datele de acces la RNT (utilizator, parolă, Smart card, PIN), care constituie secret de serviciu, iar încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea potrivit legii; d) notifică imediat Agenţia Naţională de Transplant în situaţia în care există suspiciuni în legătură cu securitatea datelor sau cu accesul la RNT; e) raportează imediat Agenţiei Naţionale de Transplant situaţia în care, din diferite motive tehnice, nu se poate obţine accesul la internet pentru eliberarea electronică a codului CUIANT; f) actualizează datele pe baza cărora a fost eliberat codul CUIANT imediat ce situaţia medicală şi operativă o permite, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data efectuării transplantului; g) arhivează datele persoanelor care au beneficiat de transplant şi le pun la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 24 de ore de la externarea posttransplant.  +  Articolul 6Agenţia Naţională de Transplant va pune la dispoziţia persoanelor nominalizate pentru gestionarea datelor un cont unic de acces pentru actualizarea datelor în cadrul RNT şi pentru obţinerea codului CUIANT.  +  Articolul 7Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 22 aprilie 2009.Nr. 477.  +  Anexa 1 LISTApersoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţionalde Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentruefectuarea de transplant de organe    1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul de Chirurgie Generală       şi Transplant Hepatic Fundeni       - dr. Bogdan Dorobanţu    2. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - Centrul de Chirurgie Urologică,       Dializă şi Transplant Renal       - dr. Dorina Tacu    3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Secţia Clinică de       Hematologie şi Transplant de Celule Stem       - dr. Benedek Erzsebet    4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Centrul de Hemodializă       şi Transplant Renal       - dr. Tiberiu Răzvan Bardan    5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Clinica de Chirurgie       - dr. Raluca-Alice Pasăre    6. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca       - dr. Dan Luscalov    7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Turcanu" Timişoara -       Compartimentul de Transplant Medular       - Ela Gai    8. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia de Chirurgie       Cardiovasculară       - dr. Şerban Brădişteanu    9. Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş       - prof. dr. Radu Deac    10. Centrul de Hematologie şi Transplant Medular Fundeni       - dr. Alina Daniela Tănase    11. Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iaşi - Clinica de Urologie       - dr. Luminiţa Voroneanu.  +  Anexa 2 DATEnecesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unicde înregistrare la Agenţia Naţională de TransplantNumePrenumeCod numeric personalGrup sanguinTelefonAdresăDiagnosticMELD_________