STRATEGIA NAŢIONALĂ din 9 septembrie 2004 (**actualizată**)de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor(actualizată până la data de 24 aprilie 2007**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie 2004.----------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 954 bis din 18 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 358 din 11 aprilie 2007.STRATEGIA NAŢIONALĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR1. INTRODUCEREStrategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor este elaborată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor şi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 426/2001. Aceasta a fost elaborată pentru perioada 2003 - 2013, urmând a fi revizuită periodic în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului.Elaborarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic.Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD) se aprobă prin Hotărâre de Guvern şi se revizuieşte periodic.Prevederile SNGD se aplică pentru toate tipurile de deşeuri definite conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.Pentru scopul prezentei Strategii, toate tipurile de deşeuri generate pe teritoriul ţării sunt clasificate, în mod formal, în:● deşeuri municipale şi asimilabile: totalitatea deşeurilor generate, în mediul urban şi în mediul rural, din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi prestatoare de servicii (deşeuri menajere), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri din construcţii şi demolări, nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti;● deşeuri de producţie: totalitatea deşeurilor generate din activităţile industriale; pot fi deşeuri de producţie nepericuloase şi deşeuri de producţie periculoase;● deşeuri generate din activităţi medicale: sunt deşeurile generate în spitale, policlinici, cabinete medicale şi se împart în două categorii: deşeuri medicale periculoase care sunt cele infecţioase, înţepătoare-tăietoare, organe anatomo-patologice, deşeurile provenite de la secţiile de boli infecţioase, etc. şi alte deşeuri exclusiv cele menţionate mai sus, care intră în categoria deşeuri asimilabile.2. CADRUL GENERAL2.1. Corelarea cu politica de mediuProgramul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene şi internaţionale, asigurând protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia.În anul 1999, Guvernul a adoptat Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, iar în anul 2002 a fost elaborată Strategia Protecţiei Mediului. Acest document stabileşte ca principii generale:● conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor;● dezvoltarea durabilă;● evitarea poluării prin măsuri preventive;● conservarea diversităţii biologice şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate;● conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice;● principiul "poluatorul plăteşte";● stimularea activităţii de redresare a mediului.Criteriile pe baza cărora au fost stabilite obiectivele protecţiei mediului sunt:● menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii;● menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii productive şi de suport a sistemelor ecologice naturale;● apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor;● respectarea prevederilor Convenţiilor internaţionale şi ale Programelor internaţionale privind protecţia mediului;● maximizarea raportului beneficiu / cost;● integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană.Au fost stabilite obiective pe termen scurt până în anul 2005, obiective pe termen mediu până în anul 2010 şi obiective pe termen lung până în 2013. În Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor sunt cuprinse pe lângă obiectivele stabilite în strategie şi ţintele pentru gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri precum şi măsurile pentru atingerea acestora.Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului cuprinde 286 de proiecte prioritare - 233 de proiecte corespunzătoare obiectivelor pe termen scurt şi 53 de proiecte corespunzătoare obiectivelor pe termen mediu. Acesta are cuprinse şi o serie de proiecte referitoare la gestiunea deşeurilor.2.2. Cadrul legislativCadrul legislativ general pentru protecţia mediului în România este reprezentat prin:Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare (MO 505/14.07.2000);Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare (MO 584/30.06.2004);Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 (MO 633/06.10.2000) privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001 (MO 773/04.12.2001);Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001 (MO 411/25.07.2001);Hotărârea de Guvern nr. 918/2002 (MO 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2002 (MO 223/03.04.2002) privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002 (MO 901/12.12.2002);Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 (MO 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.Acquis-ul Communautaire în domeniul gestionării deşeurilor cuprinde un număr de 16 acte normative, dintre care cele mai multe au fost deja transpuse în legislaţia română, conform cu cele prezentate în tabelul următor.┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Legislaţie europeană │ Legislaţie românească │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva Cadru privind deşeurile nr. │Legea nr. 426/2001(MO 411/25.07.2001)││75/442/EEC, amendata de Directiva nr. │pentru aprobarea Ordonanţei de Urgen-││91/156/EEC │ţă nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) ││ │privind regimul deşeurilor ││ │Hotărârea de Guvern 123/2003 (MO 113/││ │24.02.2003)privind aprobarea Planului││ │Naţional de etapa de Gestionare a ││ │Deşeurilor │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 91/689/EEC privind │Legea nr. 426/2001(MO 411/25.07.2001)││deşeurile periculoase │pentru aprobarea Ordonanţei de Urgen-││ │ţă nr. 78/2000 (MO 283/22.06.2000) ││ │privind regimul deşeurilor │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 75/439/EEC privind ule- │Hotărarea de Guvern nr. 662/2001 (MO ││iurile uzate, amendata de Directiva │446/08.08.2001) privind gestionarea ││nr. 87/101/EEC şi de Directiva nr.91/ │uleiurilor uzate, completată şi modi-││692/EEC │ficata de Hotărârea de Guvern 441/ ││ │2002 (MO 325/16.05.2002) ││ │Hotărârea de Guvern nr. 1159/2003 (MO││ │715/14.10.2003) pentru modificarea ││ │Hotărârii de Guvern nr. 662/2001 (MO ││ │446/08.08.2001) privind gestionarea ││ │uleiurilor uzate │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 91/157/EEC privind bate-│HG nr.1057/2001 (700/05.11.2001) pri-││riile şi acumulatorii care conţin anu-│vînd regimul bateriilor şi acumulato-││mite substanţe periculoase şi Direcţi-│rilor care conţin substanţe pericu- ││va 93/86/EC privind etichetarea bate- │loase ││riilor │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 99/31/EC privind │Hotărârea de Guvern nr. 162/2002 (MO ││depozitarea deşeurilor │164/07.03.2002) privind depozitarea ││ │deşeurilor ││ │Ordinul Ministrului Apelor şi Protec-││ │ţiei Mediului nr. 867/2002 (MO 848/ ││ │25.11.2002) privind definirea crite- ││ │riilor care trebuie îndeplinite de ││ │deşeuri pentru a se regăsi pe lista ││ │specifica a unui depozit şi lista ││ │naţionala de deşeuri acceptate în ││ │fiecare clasa de depozit de deşeuri ││ │2002 ││ │Ordinul Ministrului Apelor şi Protec-││ │ţiei Mediului nr. 1147 din 10 decem- ││ │brie 2002 (MO 150/07.03.2003) pentru ││ │aprobarea Normativului tehnic privind││ │depozitarea deşeurilor - construirea,││ │exploatarea, monitorizarea şi inchi- ││ │derea depozitelor de deşeuri │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 2000/76/EC privind │Hotărârea de Guvern nr. 128/2002 (MO ││incinerarea deşeurilor │160/06.03.2002) privind incinerarea ││ │deşeurilor ││ │Ordinul Ministrului Apelor şi Protec-││ │ţiei Mediului nr. 1215 din 10 ianua- ││ │rie 2003 (MO 150/07.03.2003) pentru ││ │aprobarea Normativului privind inci- ││ │nerarea deşeurilor │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 94/62/EC privind ambala-│Hotărârea de Guvern nr. 349/2002 (MO ││jele şi deşeurile de ambalaje │269/23.04.2002) privind gestionarea ││ │ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje││ │Ordinul Ministrului Apelor şi Protec-││ │ţiei Mediului nr. 1190/2002 (MO 2/ ││ │07.01.2003) privind procedura de ra- ││ │portare a datelor referitoare la am- ││ │balaje şi deşeuri de ambalaje │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 96/59/EC privind elimi- │Hotărârea de Guvern nr. 173/2000 (MO ││narea bifenililor şi trifenililor po- │131/28.03.2000) pentru reglementarea ││licloruraţi (PCB şi PCT) │regimului special privind gestiune şi││ │controlul bifenililor policlorurati ││ │şi a altor compuşi similari. ││ │Ordinul Ministrului Apelor şi Protec-││ │ţiei Mediului nr. 279/2002 (MO 459/ ││ │27.06.2002) privind înfiinţarea Se- ││ │cretariatului tehnic pentru gestiona-││ │rea şi controlul compuşilor desemnaţi││ │în cadrul Direcţiei de gestiune a ││ │deşeurilor şi substanţelor chimice ││ │periculoase │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de │Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 (MO ││Decizia nr. 2001/119 privind lista │659/05.09.2002) privind evidenta ges-││deşeurilor,(ce înlocuieşte Decizia nr.│tiunea deşeurilor şi aprobarea listei││94/3/CE privind lista deşeurilor şi │cuprinzând deşeurile, inclusiv deşe- ││Decizia nr. 94/904/CE privind lista │urilor periculoase). ││deşeurilor periculoase │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 86/278/EEC privind pro- │Ordinul Ministrului Agriculturii, Pă-││tecţia mediului şi în particular a │durilor, Apelor şi Mediului 49/2004 ││solului, atunci când nămolul de la │(MO 66/27.01.2004) pentru aprobarea ││staţiile de epurare este utilizat în │normelor tehnice privind protecţia ││agricultură │mediului în special a solurilor, când││ │se utilizează nămoluri de epurare în ││ │agricultura │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 2000/53/EC privind │(a fost elaborat Draft-ul de HG) ││vehiculele scoase din uz │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Regulamentul nr. 259/93/EEC privind │Hotărârea de Guvern nr. 1357/2002 (MO││supravegherea şi controlul transportu-│893/10.12.2002) pentru stabilirea ││rilor de deşeuri │autorităţilor publice responsabile de││ │controlul şi supravegherea importului,│ │exportului şi tranzitului de deşeuri;││ │Hotărârea de Guvern nr. 228/2004 (MO ││ │189/04.03.2004) privind controlul ││ │introducerii în ţara a deşeurilor ││ │nepericuloase în vederea importului, ││ │perfecţionării active şi a tranzitu- ││ │lui; ││ │Legea 6/1991(MO 18/26.01.1991) pentru││ │aderarea României la Convenţia de la ││ │Basel privind controlul transportului││ │peste frontiere al deşeurilor pericu-││ │loase şi al eliminării acestora │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr. 2002/95/EC privind │(se va elabora în 2005) ││restrictionarea utilizării anumitor │ ││substanţe periculoase în echipamentele│ ││electrice şi electronice precum şi │ ││Directiva 2002/96/EC privind deşeurile│ ││de echipamente electrice şi electro- │ ││nice (DEEE) │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│Directiva nr.78/176/CEE privind de- │(se va elabora în 2005) ││şeurile din industria dioxidului de │ ││titan │ ││Directiva nr. 82/883/CEE privind │ ││procedeele pentru supravegherea şi │ ││monitorizarea mediului datorită deşe- │ ││urilor din industria de dioxid de titan ││Directiva nr. 92/112/CEE privind │ ││procedeele pentru armonizarea progra- │ ││melor pentru reducerea şi eventual │ ││eliminarea poluării cauzate de deseu- │ ││rile din industria dioxidului de titan│ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Faţă de conţinutul Acquis-ului Communautaire şi de legislaţia - cadru pentru protecţia mediului, legislaţia română mai cuprinde o serie de acte normative ce conţin prevederi referitoare la gestionarea deşeurilor, după cum urmează:Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 (MO 543/01.09.2001) privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată prin Legea nr. 139/2002 (MO 233/08.04.2002) cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 (MO 86/01.02.2002) privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002 (MO 578/05.08.2002);Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 (MO 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;Ordin nr. 536/1997 (MO 140/03.07.1997) al Ministrului Sănătăţii, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;Ordin nr. 219/2002 (MO 386/06.06.2002) al Ministrului Sănătăţii şi Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;Legea nr. 98/1994 (MO 317/16.11.1994) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea de Guvern nr. 170/2004 (MO 160/24.02.2004) privind gestionarea anvelopelor uzate;Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 16/2001 (MO 104/07.02.2002) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin Legea nr. 465/2001 (MO 422/30.07.2001) şi modificată prin Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 61/2003 (MO 461/28.06.2003);● Ordinul Comun al Ministrului Industriei şi Resurselor şi Ministrului Administraţiei Publice nr. 265/503/2001 (MO 566/11.09.2001) pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice şi a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile;Ordin Comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 2/05.01.2004 (MO 324/15.04.2004), al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 211/06.02.2004, al Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 118/02.03.2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României;Hotărârea de Guvern nr. 228/2004 (MO 189/04.03.2004) privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului.Autoritatea competentă căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi pentru gestionarea deşeurilor este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale.2.3. Considerente privind stadiul implementării legislaţieiÎn conformitate cu Directiva Cadru şi Directiva nr. 1996/61/EC (IPPC) s-a realizat o primă Strategie Naţionala de Gestionare a Deşeurilor ce a inglobat strategiile sectoriale ale ministerelor implicate. De asemenea, începând din 2001, s-au realizat Planurile Judeţene de Gestionare a Deşeurilor. Pe baza Strategiei Naţionale şi a Planurilor Judeţene a fost elaborat primul Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor, plan naţional de etapa, ce a fost adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2003. Aceste documente naţionale pentru gestiunea deşeurilor au fost apoi îmbunătăţite în cadrul unor grupuri de lucru lărgite, formate din reprezentanţi ai autorităţilor centrale, asociaţiilor patronale şi profesionale, ai unor asociaţii ale autorităţilor locale, reprezentanţi ai universităţilor şi ONG-uri, precum şi experţi germani, francezi, englezi şi japonezi, implicaţi în programe PHARE de twinning şi în programul de asistenţa tehnica acordată de JICA.După elaborarea Strategiei şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, vor fi elaborate până în 2007, Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor pe baza unui Ghid de elaborare a Planurilor Regionale a Deşeurilor.În ceea ce priveşte implementarea Directivei nr. 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor s-au realizat următorii paşi:● s-a creat cadrul legislativ prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 şi prin aprobarea Ordinelor Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 867/2002 şi nr. 1147/2002;● s-au atribuit responsabilităţile pentru planificare şi autorizare către instituţiile administraţiei publice;● s-au identificat, inventariat şi clasificat depozitele existente de deşeuri municipale şi industriale;● s-a planificat închiderea şi condiţionarea depozitelor existente de deşeuri municipale şi construirea altora;● s-au evaluat tipurile şi cantităţile de deşeuri existente în depozitele industriale.Pentru implementarea Directivei nr. 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor s-a realizat:● crearea cadrului legislativ prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 şi aprobarea Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1215/2003;● stabilirea autorităţilor competente;● stabilirea unui sistem în concordanţă cu prevederile Directivei pentru acordarea de autorizaţii pentru instalaţiile de incinerare;● identificarea şi inventarierea staţiilor de incinerare şi co-incinerare existente şi potenţiale pentru valorificarea / eliminarea deşeurilor municipale, din activităţi medicale şi industriale;● examinarea situaţiei incineratoarelor existente;● stabilirea unui sistem eficient de predare-primire a deşeurilor;● stabilirea condiţiilor de funcţionare a instalaţiilor de incinerare;● stabilirea metodelor de calcul a concentraţiilor şi valorilor şi măsurarea emisiilor.În cadrul procesului de implementare a Directivei nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje s-a realizat:● crearea cadrului legislativ prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 precum şi prin aprobarea Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1190/2002 şi a Ordinului Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 128/2004;● stabilirea unui sistem eficient pentru reutilizare/ colectare şi reciclare / valorificare a ambalajelor post-consum şi a deşeurilor de ambalaje;● monitorizarea proiectelor pilot şi diseminarea rezultatelor;● adoptarea standardelor privind conţinutul anumitor metale grele în materialele de ambalaje;● adoptarea standardelor europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje● obligativitatea agenţilor economici implicaţi în sectorul ambalajelor de raportare a datelor relevante către autoritatea competentă;● realizarea unei baze de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, în conformitate cu cerinţele Deciziei Comisiei nr. 97/138/EC.● constituirea unei persoane juridice legale ECO-ROM Ambalaje S.A. în scopul organizării unui sistem de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, prin transferul de responsabilitate al agenţilor economici care pun pe piaţa produse ambalate.3. DATE GENERALE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILORGestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte" sau după caz, producătorilor în conformitate cu principiul "responsabilitatea producătorului".Organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţiilor publice locale.Categoria deşeurilor municipale include:- deşeuri menajere generate în gospodăriile populaţiei;- deşeuri de tip menajer generate în unităţi economico-sociale;- deşeuri din comerţ;- deşeuri stradale;- deşeuri din parcuri şi grădini;- nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti;- deşeuri din construcţii şi demolări.În mediul urban, gestionarea deşeurilor municipale este realizată în mod organizat, prin intermediul serviciilor proprii specializate ale primăriilor sau al firmelor de salubritate. Acestea lucrează pe bază de contract cu generatorii individuali, dar acest sistem acoperă numai 95 % din totalul generatorilor de deşeuri municipale din mediul urban.În mediul rural, în general nu există servicii organizate pentru gestionarea deşeurilor, transportul la locurile de depozitare fiind făcut în mod individual de către generatori. Sunt deservite de servicii organizate pentru gestionarea deşeurilor numai o mica parte din localităţile rurale şi în special numai acele localităţi rurale aflate în proxima vecinătate a centrelor urbane.Cantitatea totală de deşeuri municipale şi asimilabile (împreună cu deşeurile din construcţii şi demolări şi nămolurile din staţiile de epurare orăşeneşti) generate în anul 2002 a fost estimată la 9,58 milioane tone, din care cantitatea de deşeuri menajere s-a estimat ţinând cont de valorile indicelui mediu de generare (1,04 kg/locuitor.zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor.zi în mediul rural). Astfel, pentru anul 2002 s-a obţinut o valoare estimată totală de 7,66 milioane tone deşeuri menajere rezultată de la populaţie şi de la agenţii economici (din care numai 5,72 milioane tone - colectate de serviciile de salubritate).Compoziţia medie a deşeurilor menajere generate în anul 2002 este următoarea:- hârtie şi carton: 11 %- sticlă: 5 % metale: 5 %- plastic: 10%- textile: 5 %- deşeuri organice biodegradabile: 51 %- alte deşeuri: 13 %.Deşeurile menajere sunt colectate neselectiv (există numai câteva proiecte la scară pilot) şi eliminate prin depozitare (pe depozite de deşeuri urbane); se apreciază că numai 5 % din cantitatea de deşeuri menajere este colectată în vederea recuperării.Organizarea activităţii de gestionare a deşeurilor de producţie este obligaţia generatorului. Unităţile economice realizează aceste activităţi cu mijloace proprii sau contractează serviciile unor firme specializate. La momentul actual, există foarte puţine firme care au ca domeniu de activitate gestionarea deşeurilor de producţie, iar serviciile pe care le oferă acestea sunt limitate atât în ceea ce priveşte tipurile de deşeuri, cât şi capacităţile de lucru.În anul 2002 a fost raportată o cantitate totală de 372,4 milioane tone deşeuri din activităţi productive, respectiv 24,5 milioane tone deşeuri de producţie (periculoase şi nepericuloase) şi 347,9 milioane tone de deşeuri care nu intră sub incidenţa Legii nr. 426/2001 privind Regimul Deşeurilor. Cea mai mare parte a acestora din urmă este reprezentată de deşeuri generate din activităţi extractive.Ponderea cea mai mare a deşeurilor de producţie a reprezentat-o industria producătoare de energie (11,7 milioane tone), industria metalurgică (4,8 milioane tone), industria alimentară (1,2 milioane tone) şi industria chimică/petrochimică (1,1 milioane tone).Din cantitatea de deşeuri de producţie, circa 33% a fost valorificată, restul de 67% fiind eliminată (prin depozitare, incinerare).La nivelul anului 2002, s-au generat aprox. 600 000 tone de deşeuri periculoase, ceea ce reprezintă 2,5% din totalul deşeurilor de producţie. Din totalul deşeurilor periculoase generate, 49% au fost valorificate şi 51% eliminate.începând cu anul 1995, colectarea şi procesarea informaţiilor referitoare la tipurile şi cantităţile de deşeuri s-a făcut în conformitate cu cerinţele europene de clasificare (Catalogul European al Deşeurilor, înlocuit în anul 2002 cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase) şi de raportare la EUROSTAT şi la Agenţia Europeană de Mediu (prin reţeaua EIONET).Cantităţile de deşeuri generate înregistrate au variat semnificativ de la un an la altul, din motive cum ar fi:● modificările survenite în activităţile companiilor industriale şi de prestări servicii;● înregistrarea sau neînregistrarea ca deşeu a sterilului de la excavarea minereurilor;● modul de evaluare a cantităţii de către fiecare generator (cântărire sau estimare);● conştientizarea diferită de către generatorii de deşeuri a importanţei activităţii de colectare şi raportare a datelor;● controlul diferit, din partea autorităţilor de mediu locale, privind îndeplinirea obligaţiilor legale de colectare şi raportare a datelor de către generatorii de deşeuri;● modificarea periodică a chestionarelor de anchetă (ca de exemplu modificarea chestionarelor în anul 2003 - pentru raportarea datelor aferente anului 2002).● Variaţiile înregistrate între anii 2001 şi 2002 pot fi datorate (pe lângă celelalte motive mai sus menţionate), şi faptului ca s-a trecut la noua Lista europeană a deşeurilor.4. PRINCIPII ŞI OBIECTIVE STRATEGICEPrincipiile care stau la baza activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt enunţate în cele ce urmează.- principiul protecţiei resurselor primare - este formulat în contextul mai larg al conceptului de "dezvoltare durabilă" şi stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare.- principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării BATNEEC ("Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive") -stabileşte că, pentru orice activitate (inclusiv pentru gestionarea deşeurilor), trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltării tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia mediului, alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic.- principiul prevenirii - stabileşte ierarhizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor, în ordinea descrescătoare a importanţei care trebuie acordată: evitarea apariţiei, minimizarea cantităţilor, tratarea în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu.- principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului - stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie suportate de generatorul acestor.- principiul substituţiei - stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloase, evitându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase.- principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei - stabileşte că deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate cât mai aproape de sursa de generare; în plus, exportul deşeurilor periculoase este posibil numai către acele ţări care dispun de tehnologii adecvate de eliminare şi numai în condiţiile respectării cerinţelor pentru comerţul internaţional cu deşeuri.- principiul subsidiarităţii (corelat şi cu principiul proximităţii şi cu principiul autonomiei) - stabileşte acordarea competenţelor astfel încât deciziile în domeniul gestionării deşeurilor să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi naţional.- principiul integrării - stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte integrantă din activităţile social-economice care le generează.Opţiunile de gestionare a deşeurilor urmăresc următoarea ordine descrescătoare a priorităţilor:- prevenirea apariţiei - prin aplicarea "tehnologiilor curate" în activităţile care generează deşeuri;- reducerea cantităţilor - prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri;- valorificarea - prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei;- eliminarea - prin incinerare şi depozitare.Obiectivul general al Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor este dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor eficient din punct de vedere economic şi care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului.Obiectivele Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor sunt prezentate în tabelele 1-4 după cum urmează:Tabelul 1. Obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilorTabelul 2. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuriTabelul 3. Obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor periculoaseTabelul 4. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri periculoase    Tabel 1. Obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Domeniul / Activitatea │ Obiective principale │ Obiective subsidiare │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│1. Politica şi cadrul │1.1. Armonizarea politi- │1.1.1. Crearea cadrului ││ legislativ │cii şi legislaţiei naţi- │legislativ adecvat pen- ││ │ionale în domeniul gesti-│tru întreg sistemul de ││ │onării deşeurilor cu po- │gestionare a deşeurilor ││ │liticile şi prevederile │cu specificarea clară a ││ │legislative europene, │tuturor "părţilor impli- ││ │precum şi cu prevederile │câte (asoc. prof., pa- ││ │acordurilor şi convenţii-│tronale, ONG-uri, sindi- ││ │lor internaţionale la │câte, soc.civilă etc.)", ││ │care România este parte. │responsabilităţilor şi ││ │ │obligaţiilor acestora. ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │1.2. Integrarea problema-│1.2.1. Corelarea politi- ││ │ticii de gestionare a de-│cii şi a actelor norma- ││ │şeurilor în politicile │tive interne cu prevede- ││ │sectoriale şi de companie│rile legislative europe- ││ │ │ne şi internaţionale în ││ │ │domeniul gestiunii deşe- ││ │ │urilor. ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │1.3. Creşterea eficientei│1.3.1. Creşterea impor- ││ │de aplicare a legislaţiei│tantei acordate aplicării││ │în domeniul gestiunii de-│legislaţiei şi contro- ││ │şeurilor. │lului acesteia. ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │1.3.2. Întărirea capaci- ││ │ │tăţii instituţionale ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │1.3.3.Încurajarea iniţi- ││ │ │ativei private în dome- ││ │ │niul gestionării deşe- ││ │ │urilor │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│2. Aspecte instituţionale│2.1.Adaptarea şi dezvol- │2.1.1. Crearea condiţii- ││şi organizatorice │tarea cadrului institu- │lor pentru eficientiza- ││ │ţional şi organizatoric │rii structurilor insti- ││ │în vederea îndeplinirii │tuţionale şi a sisteme- ││ │cerinţelor naţionale şi │lor aferente activităţi- ││ │compatibilizarea cu │lor de gestionare a de- ││ │structurile europene │şeurilor. ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │ 2.1.2.Întărirea capaci- ││ │ │tăţii administrative a ││ │ │instituţiilor guvernamen-││ │ │tale la toate nivelele ││ │ │(naţional, regional, ju- ││ │ │deţean, local) cu compe- ││ │ │tente şi responsabilităţi││ │ │în aplicarea legislaţiei │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│3. Resursele umane │3.1. Asigurarea resurse- │3.1.1.Asigurarea de per- ││ │lor umane ca număr şi │sonal suficient şi bine ││ │pregătire profesională │pregătit profesional şi ││ │ │cu dotări corespunzătoa- ││ │ │re la toate nivelele atât││ │ │în sectorul public, cat ││ │ │şi în sectorul privat. │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│4. Finanţarea sistemului │4.1. Crearea şi utiliza- │4.1.1.Stimularea creării ││de gestionare a deşeuri- │rea de sisteme şi meca- │şi dezvoltării unei pie- ││lor │nisme economico-financi- │ţe viabile de deşeuri ││ │re pentru gestionarea de-│reciclabile ││ │şeurilor în condiţiile │ ││ │respectării principiilor │ ││ │generale, cu precădere a │ ││ │principiului poluatorul │ ││ │plăteşte │ ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │4.1.2.Optimizarea utili- ││ │ │zării tuturor fondurilor ││ │ │disponibile (fondul de ││ │ │mediu, fonduri private, ││ │ │fonduri structurale,etc) ││ │ │pentru cheltuielile de ││ │ │capital în domeniul ges- ││ │ │tionarii deşeurilor ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │4.1.3.Îmbunătăţirea me- ││ │ │canismelor economico-fi- ││ │ │nanciare pentru gestio- ││ │ │narea deşeurilor munici- ││ │ │pale (calculare taxe, ││ │ │programe naţionale spe- ││ │ │ciale de la buget) ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │4.1.4.Îmbunătăţirea me- ││ │ │canismelor economico-fi- ││ │ │nanciare pentru gestio- ││ │ │narea deşeurilor indus- ││ │ │triale (deşeuri rezultă- ││ │ │te direct din activităţi ││ │ │industriale), inclusiv a ││ │ │celor industriale peri- ││ │ │culoase. ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │4.1.5.Crearea şi susţi- ││ │ │nerea unor mecanisme ││ │ │economico-financiare ││ │ │adecvate pentru gestio- ││ │ │narea fluxurilor de de- ││ │ │şeuri speciale: acumula- ││ │ │tori şi baterii, uleiuri ││ │ │uzate, anvelope uzate, ││ │ │ambalaje, electrice şi ││ │ │electronice, vehicule ││ │ │scoase din uz etc. (sis- ││ │ │teme depozit, responsa- ││ │ │bilizarea producătorului,││ │ │mecanisme de eco-finan- ││ │ │tare) ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │4.1.6. Utilizarea com- ││ │ │pleta şi eficienta a ││ │ │fondurilor naţionale şi ││ │ │internaţionale disponi- ││ │ │bile (ISPA, etc) ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │4.1.7. Finanţarea siste- ││ │ │mului naţional de moni- ││ │ │torizare în domeniul ││ │ │gestionării deşeurilor ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │4.1.8.Finanţarea securi- ││ │ │zării intermediare şi a ││ │ │reabilitării finale a ││ │ │zonelor contaminate or- ││ │ │fane │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│5.Conştientizarea pârti- │5.1. Promovarea unui sis-│5.1.1.Intensificarea co- ││lor implicate │tem de informare, con- │municării între toate ││ │ştientizare şi motivare │părţile implicate ││ │pentru toate părţile ├─────────────────────────┤│ │implicate │5.1.2.Organizarea şi ││ │ │susţinerea de programe ││ │ │de educare şi constien- ││ │ │tizare a populaţiei ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │5.1.3.Stimularea agenţi- ││ │ │lor economici ce finan- ││ │ │ţează acţiuni de educare ││ │ │şi conştientizare a po- ││ │ │pulaţiei, prin deduceri ││ │ │din sumele datorate la ││ │ │Fondul pentru Mediu ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │5.1.4.Elaborarea de ghi- ││ │ │duri legislative şi do- ││ │ │cumente informative │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│6. Colectarea şi rapor- │6.1. Obţinerea de date şi│6.1.1.Îmbunătăţirea sis- ││tarea de date şi informa-│informaţii complete şi │temului naţional de co- ││ţii privind gestionarea │corecte care să corespun-│lectare, prelucrare şi ││deşeurilor │da cerinţelor de rapor- │analizare a datelor şi ││ │tare la nivel naţional şi│informaţiilor privind ││ │european │gestionarea deşeurilor ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │6.1.2.Îmbunătăţirea sis- ││ │ │temului de raportare la ││ │ │nivel european şi inter- ││ │ │naţional a datelor pri- ││ │ │vînd gestiunea deşeurilor│├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│7. Prevenirea generării │7.1. Maximizarea preveni-│7.1.1.Promovarea şi apli ││deşeurilor │rii generării deşeurilor │carea principiului pre- ││ │ │venirii în industrie ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │7.1.2.Promovarea şi apli-││ │ │carea principiului preve-││ │ │nirii la consumator │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│8. Valorificarea poten- │8.1. Exploatarea tuturor │8.1.1.Dezvoltarea pieţii ││ţialului util din deşeuri│posibilităţilor de natura│pentru materiile prime ││ │tehnica şi economică pri-│secundare şi susţinerea ││ │vînd valorificarea deşe- │promovării utilizării ││ │urilor │produselor obţinute din ││ │ │materiale reciclate ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │8.1.2.Decuplarea generă- ││ │ │rii deşeurilor de creş- ││ │ │terea economică şi rea- ││ │ │lizarea unei reduceri ││ │ │globale a volumului de ││ │ │deşeuri. ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │8.2. Dezvoltarea activi- │8.2.1.Promovarea priori- ││ │taţilor de valorificare │ţara a valorificării ma- ││ │materială şi energetică │teriale în măsura posi- ││ │ │bilităţilor tehnice şi ││ │ │economice în condiţii de ││ │ │siguranţa pentru sănăta- ││ │ │tea populaţiei şi mediu ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │8.2.2.Promovarea valori- ││ │ │ficării energetice în ││ │ │instalaţii cu randament ││ │ │energetic ridicat în ca- ││ │ │zul în care valorifica- ││ │ │rea materială nu este ││ │ │fezabila din punct de ││ │ │vedere tehnico-economic, ││ │ │beneficiul energetic re- ││ │ │zultat în urma incineră- ││ │ │rii este pozitiv şi ││ │ │exista posibilitatea ││ │ │utilizării eficiente a ││ │ │energiei rezultate │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│9. Colectarea şi trans- │9.1. Asigurarea deservi- │9.1.1.Extinderea siste- ││portul deşeurilor │rii unui număr cât mai │melor de colectare a de- ││ │mare de generatori de de-│şeurilor în mediul urban ││ │şeuri de către sistemele │şi rural ││ │de colectare şi transport├─────────────────────────┤│ │a deşeurilor │9.1.2.Optimizarea sche- ││ │ │melor de transport │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │9.2. Asigurarea celor mai│9.2.1.Stabilirea unor ││ │bune opţiuni pentru co- │principii şi cerinţe u- ││ │lectarea şi transportul │nitare care să stea la ││ │deşeurilor, în vederea │baza funcţionarii tutu- ││ │unei cât mai eficiente │ror companiilor de salu- ││ │valorificări │britate ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │9.2.2.Separarea fluxuri- ││ │ │lor de deşeuri pericu- ││ │ │loase de cele nepericu- ││ │ │loase ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │9.2.3.Introducerea şi ││ │ │extinderea colectării ││ │ │selective la sursa a ││ │ │deşeurilor ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │9.2.4. Controlul activi- ││ │ │tăţii de transport deşe- ││ │ │uri pe plan intern: în- ││ │ │tărirea capacităţii în- ││ │ │stituţionale de control; ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │9.2.5.Eficientizarea ││ │ │controlului activităţii ││ │ │de transport deşeuri ││ │ │peste frontiera: ││ │ │- stabilirea cadrului le-││ │ │gal şi instituţional ca- ││ │ │re să permită aplicarea ││ │ │directa a Regulamentului ││ │ │259/93/CEE; ││ │ │- stabilirea autorităţii ││ │ │competente; ││ │ │- întărirea capacităţii ││ │ │instituţionale de con- ││ │ │trol; implementarea Re- ││ │ │gulamentului 259/93/CEE. │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│10. Tratarea deşeurilor │10.1. Promovarea tratării│10.1.1.Încurajarea tra- ││ │deşeurilor în vederea │tării deşeurilor în ve- ││ │asigurării unui manage- │derea: ││ │ment ecologic naţional │▼ valorificării ││ │ │▼ facilitării manipulării││ │ │▼ diminuării caracterului││ │ │periculos ││ │ │▼ diminuării cantităţilor││ │ │de deşeuri eliminate ││ │ │final în condiţii de şi- ││ │ │guranţa pentru sănătatea ││ │ │populaţiei şi mediu │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│11. Eliminarea │11.1. Eliminarea deşeuri-│11.1.1. Asigurarea capa- ││ │lor în conformitate cu │cităţilor necesare pen- ││ │cerinţele legislaţiei în │tru eliminarea deşeuri- ││ │domeniul gestiunii deşeu-│lor prin promovarea cu ││ │rilor în scopul protejă- │prioritate a instalaţii- ││ │rii sănătăţii populaţiei │lor de eliminare la nivel││ │şi a mediului │zonal. ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │11.1.2. Închiderea depo- ││ │ │zitelor de deşeuri ne- ││ │ │conforme cu cerinţele UE │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│12. Cercetare-dezvoltare │12.1.Încurajarea şi sus- │12.1.1.Adaptarea la con- ││ │ţinerea cercetării româ- │diţiile locale a unor ││ │neşti în domeniul gesti- │tehnologii curate de ││ │onării integrate a deşe- │producţie. ││ │eurilor. ├─────────────────────────┤│ │ │12.1.2.Elaborarea de ││ │ │tehnologii noi pentru ││ │ │neutralizarea şi elimi- ││ │ │narea deşeurilor pericu- ││ │ │loase. ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │12.1.3.Creşterea disponi-││ │ │bilităţii pentru dezvol- ││ │ │tarea de noi soluţii ││ │ │pentru prevenire, mini- ││ │ │mizare, reciclare şi eli-││ │ │minare a acestora. ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │12.1.4. Diseminarea în- ││ │ │formaţiilor privind noi ││ │ │soluţii precum şi noi ││ │ │tehnologii │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘Tabel 2. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri┌──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐│ Categoria │ │ Obiectiv │ Obiectiv ││ de deşeuri │ Sub-categoria │ principal │ subsidiar │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│1. Deşeuri din │1.1. Deşeuri vege-│1.1.1.Eficientizarea│ ││agricultura, creş-│tale, dejecţii, │controlului privind │ ││terea animalelor, │rumeguş, deşeuri │depozitarea deşeuri-│ ││silvicultura şi │de la industriali-│lor netratate │ ││industria lemnului│zarea lemnului ├────────────────────┼──────────────────┤│industria alimen- │ │1.1.2.Încurajarea │ ││tară │ │valorificării prin │ ││ │ │procedee aerobe şi │ ││ │ │anaerobe │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │1.1.3.Susţinerea va-│ ││ │ │lorificării energe- │ ││ │ │tice acolo unde va- │ ││ │ │lorificarea materi- │ ││ │ │ală nu este fezabilă│ ││ │ │dpdv tehnico-econo- │ ││ │ │mic, în condiţii de │ ││ │ │siguranţă pentru să-│ ││ │ │nătatea populaţiei │ ││ │ │şi mediu. │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│2. Deşeuri de la │2.1.Zgura, cenuşa │2.1.1.Susţinerea va-│ ││producerea ener- │de vatra, cenuşa │lorificării energe- │ ││giei termice şi │zburătoare, gips │tice │ ││electrice, inci- │de la centrale │ │ ││nerare şi co-inci-│termoelectrice │ │ ││ ├──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │2.2.Zgura,cenuşa │2.2.1.Tratare înain-│ ││ │de vatra,cenuşa │tea depozitării în │ ││ │zburătoare, gips │cazul în care recu- │ ││ │de la instalaţii │perarea nu este po- │ ││ │de incinerare şi │sibilă │ ││ │co-incinerare │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│3. Deşeuri din │3.1.Deşeuri din │3.1.1.Susţinerea re-│3.1.1.1.Recupera- ││construcţii şi de-│construcţii şi de-│utilizării şi reci- │rea şi valorifica-││molări │molări (contamina-│clării deşeurilor │rea materială şi/ ││ │te şi necontami- │din construcţii şi │sau energetică a ││ │nate) │demolări necontami- │deşeurilor rezul- ││ │ │nate │tate din demolări ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │3.1.2.Tratarea deşe-│ ││ │ │urilor contaminate │ ││ │ │din construcţii şi │ ││ │ │demolări în vederea │ ││ │ │recuperării sau eli-│ ││ │ │minării │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │3.1.3.Dezvoltarea │ ││ │ │sistemului de faci- │ ││ │ │lităţi în vederea e-│ ││ │ │liminării corespun- │ ││ │ │zătoare │ ││ ├──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │3.2.Deşeuri din │3.2.1.Reutilizarea │ ││ │excavarea soluri- │şi reciclarea, în │ ││ │lor (contaminate │măsura în care aces-│ ││ │şi necontaminate) │tea nu sunt conta- │ ││ │ │minate │ ││ ├──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │3.3.Deşeuri din │3.3.1.Reutilizarea │ ││ │construcţia dru- │şi reciclarea, în │ ││ │murilor │măsura în care aces-│ ││ │ │tea nu sunt conta- │ ││ │ │minate │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │3.3.2.Tratarea deşe-│ ││ │ │urilor contaminate │ ││ │ │din construcţia dru-│ ││ │ │murilor în vederea │ ││ │ │recuperării sau eli-│ ││ │ │minării şi elimina- │ ││ │ │rea corespunzătoare │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│4. Deşeuri prove- │4.1.Nămoluri pro- │4.1.1.Asigurarea, în│ ││nite de la staţii-│venite de la sta- │măsura posibilităţi-│ ││le de epurare │ţiile de epurare │lor, a recuperării │ ││ │ │şi utilizării ca │ ││ │ │fertilizant sau amen│ ││ │ │dament agricol, a │ ││ │ │nămolurilor ce cores│ ││ │ │pund calităţii sta- │ ││ │ │bilite în cerinţele │ ││ │ │legale │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │4.1.2.Deshidratarea │ ││ │ │şi pre-tratarea în │ ││ │ │vederea eliminării │ ││ │ │prin co-incinerare │ ││ │ │în cuptoarele din │ ││ │ │fabricile de ciment │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │4.1.3.Prevenirea eli│ ││ │ │minării necontrolate│ ││ │ │pe soluri │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │4.1.4.Prevenirea eli│ ││ │ │minării nămolurilor │ ││ │ │în apele de suprafaţa │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│5.Deşeuri biode- │5.1.Deşeuri biode-│5.1.1.Reducerea can-│ ││gradabile │gradabile: menaje-│tităţii de deşeuri │ ││ │re, deşeuri asimi-│biodegradabile prin │ ││ │labile din comerţ,│reciclare şi proce- │ ││ │servicii,industrie│(minimizarea materi-│ ││ │instituţii, deşe- │ei organice pentru │ ││ │uri stradale, nă- │reducerea poluanţi- │ ││ │moluri orăşeneşti)│lor emisi prin levi-│ ││ │ │gat şi gazul de de- │ ││ │ │pozit) │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│6.Deşeuri de amba-│6.1.Ambalaje │6.1.1.Creşterea gra-│ ││laje │ │dului de reutilizare│ ││ │ │şi reciclabilitate a│ ││ │ │ambalajelor │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │6.1.2.Optimizarea │ ││ │ │cantităţii de amba- │ ││ │ │laje pe produs amba-│ ││ │ │lat (prin reproiec- │ ││ │ │tare) │ ││ ├──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │6.2.Deşeuri de │6.2.1.Reducerea can-│ ││ │ambalaje │tităţii de deşeuri │ ││ │ │de ambalaje prin va-│ ││ │ │lorificare │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │6.2.2.Creşterea can-│ ││ │ │tităţilor de deşeuri│ ││ │ │de ambalaje colectate ││ │ │precum şi a eficien-│ ││ │ │tei colectării selec- ││ │ │tive a acestora │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │6.2.3.Crearea şi op-│ ││ │ │timizarea schemelor │ ││ │ │de valorificare ma- │ ││ │ │teriala │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │6.2.4.Crearea şi op-│ ││ │ │timizarea schemelor │ ││ │ │de valorificare ener- ││ │ │getica a deşeurilor │ ││ │ │de ambalaje ("neadec- ││ │ │vate" pentru valori-│ ││ │ │ficare materială) │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│7. Anvelope │7.1.Anvelope │7.1.1.Creşterea gra-│ ││ │ │dului de valorifi- │ ││ │ │care materială şi │ ││ │ │energetica a anvelo-│ ││ │ │pelor uzate │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│8.Vehicule scoase │8.1.Vehicule scoa-│8.1.1.Asigurarea unei ││din uz │se din uz │reţele de colectare │ ││ │ │vehiculelor scoase │ ││ │ │din uz corespunzător│ ││ │ │repartizate în teri-│ ││ │ │toriu │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │8.1.2.Asigurarea po-│ ││ │ │sibilităţii ca ulti-│ ││ │ │mul deţinător al ve-│ ││ │ │hiculului îi poate │ ││ │ │preda gratuit unei │ ││ │ │unităţi de colectare│ ││ │ │/valorificare │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │8.1.3.Restrictiona- │ ││ │ │rea utilizării meta-│ ││ │ │lelor grele la fabri- ││ │ │carea vehiculelor │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │8.1.4.Extinderea re-│ ││ │ │utilizării şi reci- │ ││ │ │clării materialelor │ ││ │ │din vehiculele uzate, ││ │ │precum şi a valori- │ ││ │ │ficării energetice a│ ││ │ │acelora care nu se │ ││ │ │pretează la valori- │ ││ │ │ficare materială │ │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│9. Echipamente │9.1.Echipamente │9.1.1.Reproiectarea │9.1.1.1.Încurajarea│electrice şi elec-│electrice şi elec-│(EEE) în scopul de a│proiectării şi pro-│tronice │tronice (EEE) │facilita repararea, │ducerii de EEE care│ │ │îmbunătăţirea, reu- │facilitează repa- ││ │ │tilizarea, dezasam- │rarea, îmbunătăţi-││ │ │blarea şi reciclarea│rea, reutilizarea,││ │ │lor │dezasamblarea şi ││ │ │ │reciclarea lor ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │9.1.2.Reducerea com-│9.1.2.1.Încurajarea│ │ │ponentelor pericu- │cercetării în ve- ││ │ │loase din EEE │derea înlocuirii ││ │ │ │materialelor peri-││ │ │ │culoase cu materi-││ │ │ │ale cu un impact ││ │ │ │redus asupra sănă-││ │ │ │tăţii omului şi ││ │ │ │mediului ││ ├──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ │9.2.Deşeuri de │9.2.1.Elaborarea ac-│ ││ │echipamente elec- │tului normativ naţi-│ ││ │trice şi electro- │onal cu privire la │ ││ │nice (DEEE) │gestionarea DEEE │ ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │9.2.2.Încurajarea │9.2.2.1.Colectarea││ │ │colectării separate │deşeurilor de echi-│ │ │şi a valorificării │pamente electrice ││ │ │materiale a deşeuri-│şi electronice ││ │ │lor de echipamente │într-o cantitate ││ │ │electrice şi elec- │de cel puţin 4 kg/││ │ │tronice │loc/an începând cu││ │ │ │2007 ││ │ │ ├──────────────────┤│ │ │ │9.2.2.2.Încuraja- ││ │ │ │rea consumatorilor││ │ │ │în vederea retur- ││ │ │ │narii DEEE ││ │ ├────────────────────┼──────────────────┤│ │ │9.2.3.Încurajarea │ ││ │ │apariţiei de noi │ ││ │ │facilitaţi de reci- │ ││ │ │clare şi tratare a │ ││ │ │deşeurilor de echipa- ││ │ │mente electrice şi │ ││ │ │electronice │ │└──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘Tabel 3. Obiective strategice generale privind gestionarea deşeurilorpericuloase┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Domeniul / Activitatea │ Obiective principale │ Obiective subsidiare │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│1. Politica şi cadrul │1.1 .Dezvoltarea unei po-│1.1.1.Crearea de sisteme ││legislativ │litici naţionale care să │administrative şi meca- ││ │conducă la crearea/apari-│nisme financiare care să ││ │ţia unui sistem de gesti-│stimuleze deţinătorii de ││ │onare a deşeurilor peri- │deşeuri periculoase de a ││ │culoase eficient din │se conformă obligaţiilor ││ │punct de vedere ecologic,│legale de gestiune a aces-│ │economic şi just din │tora ││ │punct de vedere social ├─────────────────────────┤│ │(Ex.:Aplicarea principiu-│1.1.2.Pregătirea transpu-││ │lui poluatorul plăteşte) │nerii şi implementării ││ │ │constante pas cu pas a ││ │ │directivelor UE │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│2. Aspecte instituţionale│2.1.Întărirea capacităţii│2.1.1.Întărirea capacită-││şi organizatorice │administrative a institu-│ţii administrative a în- ││ │ţiilor guvernamentale │stituţiilor guvernamentale│ │ │cu responsabilităţi în ││ │ │aplicarea legislaţiei, ││ │ │privind gestionarea deşe-││ │ │urilor periculoase la ││ │ │toate nivelurile(naţional,│ │ │regional, judeţean,) │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│3. Resurse umane │3.1.Asigurarea resurselor│3.1.1.Asigurarea de per- ││ │umane ca număr şi pregă- │sonal suficient şi bine ││ │tire profesională la toa-│pregătit profesional la ││ │te nivelele. │toate nivelele, atât în ││ │ │sectorul public, cat şi ││ │ │în sectorul privat: ││ │ │▼ întărirea capacităţii ││ │ │personalului APM-urilor ││ │ │în ceea ce priveşte apli-││ │ │carea prevederilor legale││ │ │referitoare la deşeurile ││ │ │periculoase. ││ │ │▼ întărirea capacităţii ││ │ │generatorilor de deşeuri ││ │ │în vederea gestionării ││ │ │ecologice raţionale a de-││ │ │şeurilor periculoase. │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│4.Prevenirea şi minimiza-│4.1. Promovarea şi apli- │4.1.1.Susţinerea aplicării│rea generării deşeurilor │carea principiului pre- │tehnicilor de minimizare ││ │venirii generării deşeu- │a deşeurilor şi tratare ││ │rilor periculoase şi pe │îmbunătăţită specifice ││ │cât posibil, a principiu-│diferitelor deşeuri peri-││ │lui proximităţii în tra- │riculoase ││ │tarea/eliminarea deşeuri-│ ││ │lor periculoase │ ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │4.2. Minimizarea impactu-│4.2.1.Instruirea şi res- ││ │lui deşeurilor periculoa-│ponsabilizarea agenţilor ││ │se asupra sănătăţii şi │economici privind între- ││ │mediului. │prinderile şi instalaţiile│ │ │care intra sub incidenţa ││ │ │legii 645/2002 pentru ││ │ │aprobarea şi modificarea ││ │ │OU 34/2002 │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│5. Recuperarea materială │5.1. Minimizarea impactu-│5.1.1.Promovarea reciclă-││(reciclarea) şi recupe- │lui deşeurilor pericu- │rii materialelor neferoase│rarea energiei din deşe- │loase asupra sănătăţii │folosind topitoriile ││urile periculoase │populaţiei şi mediului │existente ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │5.1.2.Promovarea valori- ││ │ │ficării termoenergetice a││ │ │deşeurilor periculoase în││ │ │cuptoarele de ciment │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│6. Colectarea şi trans- │6.1.Înfiinţarea de servi-│6.1.1.Înfiinţarea unui ││portul deşeurilor │vii de colectare şi │sistem de colectare şi ││ │transport pentru deşeuri-│transport al deşeurilor ││ │le periculoase │periculoase care să satis-│ │ │facă necesităţile genera-││ │ │torilor ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │6.1.2.Monitorizarea trans││ │ │portului şi colectării ││ │ │deşeurilor periculoase în││ │ │conformitate cu cerinţele││ │ │UE şi dezvoltarea bazei ││ │ │existente. │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│7. Tratarea şi eliminarea│7.1. Eliminarea deşeuri- │7.1.1.Încurajarea tratării│deşeurilor │lor periculoase într-un │deşeurilor periculoase în││ │mod ecologic raţional şi │vederea: ││ │eficient economic şi ac- │ ▼ valorificării (dacă ││ │ceptabil social. │este posibil) ││ │ │ ▼ facilitării manipulării│ │ │ ▼ favorizării eliminării││ │ │ ▼ diminuării caracteris-││ │ │ ticilor periculoase ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │7.1.2.Asigurarea de con- ││ │ │diţii adecvate pentru fa-││ │ │cilităţile de tratare şi ││ │ │eliminare a deşeurilor ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │7.1.3.Crearea condiţiilor││ │ │ca noile instalaţii şi fa-│ │ │cilitaţi să fie proiecta-││ │ │te, construite şi sa ope-││ │ │reze la nivelul cerinţe-││ │ │lor Uniunii Europene ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │7.1.4.Facilitarea expor- ││ │ │tului corespunzător al ││ │ │anumitor deşeuri pericu- ││ │ │loase pentru o gestionare││ │ │ecologic raţională │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│8. Gestionarea terenuri- │8.1. Asigurarea sănătăţii│8.1.1.Atingerea obiecti- ││lor contaminate │publice prin prevenirea/ │velor de calitate privind││ │minimizarea expunerii po-│apele de suprafaţa, apa ││ │pulaţiei la riscurile ge-│subterana şi asigurarea ││ │nerate de terenurile con-│îndeplinirii obligaţiilor││ │taminate, apa contaminată│internaţionale ale Româ- ││ │şi contaminanţii în sine │niei în domeniul conser- ││ │ │vării biodiversitatii şi ││ │ │prevenirii accidentelor ││ │ │ecologice pe Fluviul ││ │ │Dunărea (Convenţia Cadru ││ │ │a Dunării) ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │8.1.2.Punerea la dispozi-││ │ │ţia publicului a informa-││ │ │ţiilor privind terenurile││ │ │contaminate ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │8.2 Prevenirea apariţiei │8.2.1.Aplicarea tehnolo- ││ │de noi terenuri contami- │giilor adecvate de tra- ││ │nate │tare/eliminare a deşeuri-││ │ │lor periculoase produse ││ │ │în mod curent │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│9. Finanţarea sistemului │9.1.Dezvoltarea şi utili-│9.1.1 Dezvoltarea şi im- ││de gestionare a deşeuri- │zarea de sisteme şi meca-│plementarea eficienta a ││lor periculoase │nisme economico-financi- │unor instrumente economi-││ │are pentru gestionarea │co-financiare care să asi-│ │deşeurilor periculoase în│gure o piaţă viabilă a de-│ │condiţiile respectării │şeurilor de producţie pe-││ │principiilor generale, cu│riculoase prin aplicarea ││ │precădere a principiului │principiului poluatorul ││ │poluatorul plăteşte │plăteşte şi a principiului│ │ │responsabilităţii produ- ││ │ │cătorului ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │9.2.Îmbunătăţirea accesu-│9.2.1.Capacitarea băncilor│ │lui industriei la finan- │comerciale pentru a fi- ││ │ţarea necesară pentru în-│nanţa (oferi credite pen-││ │vestiţii eficiente şi │tru) proiecte de mediu în││ │justificate economic în │condiţii avantajoase ││ │domeniul protecţiei me- │ ││ │diului, a tehnologiilor │ ││ │de producţie curate şi │ ││ │modernizării instalaţiilor │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│10. Sistem informaţional │10.1.Dezvoltarea sistemu-│10.1.1.Îmbunătăţirea sis-││pentru gestionarea de- │temului informatic pri- │temul de autorizare şi ││şeurilor │vînd deşeurile pericu- │control în domeniul de- ││ │loase în concordanta cu │şeurilor periculoase ││ │cerinţele internaţionale ├─────────────────────────┤│ │şi ale UE │10.1.2.Îmbunătăţirea sis-││ │ │temului de informare şi ││ │ │prelucrare date la nivel ││ │ │regional şi naţional în ││ │ │vederea planificării în ││ │ │domeniul gestionării de- ││ │ │şeurilor periculoase(dez-││ │ │voltarea strategiei) ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │10.1.3.Punerea la dispo- ││ │ │ziţia publicului a infor-││ │ │maţiilor referitoare la ││ │ │gestionare deşeurilor pe-││ │ │riculoase ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │10.2. Implementarea unui │ ││ │sistem de raportare a da-│ ││ │telor privind gestionarea│ ││ │deşeurilor în concordanta│ ││ │cu cerinţele UE │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│11. Creşterea gradului de│11.1.Creşterea conştien- │11.1.1.Creşterea conşti- ││conştientizare │tizării publicului pri- │entizării asupra consecin-││ │vînd impactul deşeurilor │ţelor practicilor necores-│ │periculoase asupra sănă- │punzatoare în domeniul ││ │tăţii populaţiei popula- │gestionării deşeurilor ││ │ţiei şi a mediului │periculoase din punct de ││ │ │vedere al protecţiei me- ││ │ │diului ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │11.1.2.Creşterea conşti- ││ │ │entizării asupra necesi- ││ │ │tăţii bunelor practici în││ │ │domeniul gestionării de- ││ │ │şeurilor periculoase ││ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │11.2.Creşterea conştien- │11.2.1.Creşterea conştien-│ │tizării întreprinderilor │tizării la nivelul indus-││ │privind beneficiile apli-│triei privind producţia ││ │cării practicilor şi teh-│curata şi respectarea pre-│ │nologiilor curate │vederilor IPPC ││ │ ├─────────────────────────┤│ │ │11.2.2.Creşterea conştien-│ │ │tizării la nivelul APM- ││ │ │urilor şi administraţiei ││ │ │centrale privind producţia│ │ │curata şi prevederile IPPC│ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │11.3.Creşterea conştien- │11.3.1.Îmbunătăţirea per-││ │tizării privind "obliga- │formantei industriale prin│ │ţia de asumare a respon- │"asumarea responsabilită-││ │sabilităţii producătoru- │ţii producătorului" ││ │lui" şi "principiul polu-│ ││ │atorului plăteşte" │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘*Font 8*    Tabel 4. Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri periculoase┌──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ Categoria de deşeuri │ Sub-categoria │ Obiective principale │ Obiective subsidiare ││ periculoase │ │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤│1. Deşeuri cu conţinut│● Uleiuri uzate cu │1.1.Gestionarea în con- │1.1.1.Actualizarea periodică a ││PCB/PCT │conţinut de PCB/PCT │formitate cu prevederile│inventarului naţional de deşeuri││ │● Echipamente cu con-│legislaţiei naţionale │cu conţinut de PCB/PCT ││ │ţinut de PCB/PCT │armonizata cu cea a UE ├────────────────────────────────┤│ │ │ │1.1.2.Responsabilizarea agenţilor│ │ │ │economici în vederea interzicerii│ │ │ │utilizării echipamentelor care ││ │ │ │conţin PCB/PCT ││ │ │ │1.1.3.Depozitarea în condiţii de││ │ │ │siguranţa pentru sănătatea popu-││ │ │ │laţiei şi mediu a deşeurilor cu ││ │ │ │conţinut de PCB/PCT ││ │ │ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │1.1.4.Eliminarea stocurilor exis-│ │ │ │tente utilizând cele mai bune ││ │ │ │condiţii tehnice şi economice în││ │ │ │cel mai scurt timp posibil ││ │ │ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │1.1.5.Interzicerea utilizării ││ │ │ │uleiurilor şi a echipamentelor ││ │ │ │care conţin PCB/PCT │├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤│2. Pesticide expirate │● Pesticide expirate│2.1.Gestionarea în con- │2.1.1.Actualizarea periodică a ││ │identificate până la │formitate cu cerinţele │inventarului naţional de peşti- ││ │30 mai 2002 care fac │legale aplicabile │cide expirate şi inspectarea lo-││ │obiectul proiectului │ │curilor de stocare ││ │PHARE 2002 al MAAP │ ├────────────────────────────────┤│ │● Alte deşeuri de │ │2.1.2.Colectarea separată şi de-││ │pesticide şi ambalaje│ │pozitarea în condiţii de sigu- ││ │de pesticide care au │ │ranţa pentru sănătatea populaţiei│ │fost/vor fi identifi-│ │şi mediu a tuturor deşeurilor pe-│ │câte în afară proiec-│ │riculoase (existente şi viitoare)│ │tului PHARE 2002 │ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │2.1.3 Eliminarea stocurilor exis-│ │ │ │tente în cele mai bune condiţii ││ │ │ │tehnice şi economice cel mai cu-││ │ │ │rând posibil │├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤│3. Solvenţi organici │Toate grupele de sol-│3.1.Reducerea cantităţii│3.1.1.Reducerea consumului de ││cloruraţi │venţi organizi utili-│de deşeuri generate şi a│solvenţi şi a generării de deşe-││ │zate │emisiilor în mediu │uri prin utilizarea tehnologiilor│ │ │ │curate │├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │ │3.1.2.Reducerea cantităţii de ││ │ │ │deşeuri de solvenţi organici ││ │ │ │clorurati generate prin recupe- ││ │ │ │rarea şi reutilizarea acestora ││ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │3.2.Reducerea emisiilor │3.2.1.Reducerea deversărilor de ││ │ │în mediu │deşeuri de solvenţi în mediu ││ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │3.3. Eliminarea deşeuri-│3.3.1.Stabilirea unei gestionari││ │ │lor în condiţii cores- │şi eliminări corespunzătoare a ││ │ │punzătoare │deşeurilor de solvenţi organici ││ │ │ │clorurati │├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤│4. Uleiuri uzate │ │4.1.Creşterea gradului │4.1.1.Eliminarea pieţei ilegale ││ │ │de colectare a uleiuri- │a uleiurilor uzate a căror uti- ││ │ │lor uzate de la utiliza-│lizare generează un impact nega-││ │ │tori/populaţie │tiv asupra sănătăţii populaţiei ││ │ │ │şi mediului ││ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │4.2.Reducerea impactului│4.2.1.Încurajarea utilizării ule-│ │ │asupra sănătăţii popula-│iurilor într-o maniera ecologic ││ │ │ţiei şi mediului prin │raţională în cuptoarele de ciment│ │ │îmbunătăţirea gestionării ││ │ │uleiurilor uzate │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤│5. Deşeuri rezultate │● Deşeuri infectioase│5.1.Colectarea separată │5.1.1.Reducerea cantităţii de ││activitatea medicală │(codurile 18.01.01; │a deşeurilor infectioase│deşeuri medicale infectioase şi ││şi din instituţii de │02 şi 03) din unităţi│şi periculoase (altele │periculoase de către spitale prin│cercetare │medicale şi de cerce-│decât cele infecţioase) │colectarea separată (pe categorii│ │tare │ │de deşeuri) şi eliminarea finală││ │● Deşeuri periculoase│ │a acestora într-o maniera eco- ││ │altele decât deşeuri-│ │logic raţională şi eficienta ││ │le infecţioase │ │economic ││ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │5.2.Colectarea separată │ ││ │ │a deşeurilor nepericu- │ ││ │ │loase │ ││ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │5.3.Eliminarea în sigu- │5.3.1.Realizarea unei depozitări││ │ │ranţă a deşeurilor medi-│temporare ecologic sigure a de- ││ │ │cale fără afectarea să- │şeurilor infectioase şi pericu- ││ │ │nătăţii personalului me-│loase ││ │ │dico-sanitar şi a popu- │5.3.2.Interzicerea depozitarii ││ │ │laţiei │finale a deşeurilor periculoase ││ │ │ │fără pretratare, în vederea iner-│ │ │ │tizarii totale. În cazul deşeu- ││ │ │ │rilor infectioase şi periculoase││ │ │ │vor fi excluse metodele de pre- ││ │ │ │tratare care transferă poluanţi ││ │ │ │în alţi factori de mediu. │├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤│6. Baterii şi acumula-│● Baterii şi acumu- │6.1.Gestionarea baterii-│6.1.1.Restrictionarea introduce-││tori │latori │lor şi acumulatorilor │rii pe piaţa a bateriilor şi acu-│ │ │uzaţi în concordanţă cu │mulatorilor, care conţin anumite││ │ │cerinţele specifice le- │substanţe periculoase ││ │ │gislaţiei naţionale ar- │ ││ │ │monizată cu cea europeană────────────────────────────────┤│ │ │ │6.1.2.Colectare separată pentru ││ │ │ │bateriile şi acumulatorii uzaţi ││ │ │ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │6.1.3.Eliminarea în condiţii de ││ │ │ │siguranţa pentru sănătatea popu-││ │ │ │laţiei şi mediu a componentelor ││ │ │ │periculoase nevalorificabile din││ │ │ │baterii şi acumulatori uzaţi ││ │ │ ├────────────────────────────────┤│ │ │ │6.1.4.Recuperarea materialelor ││ │ │ │valoroase conţinute în baterii ││ │ │ │şi acumulatori │└──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┘5. INSTRUMENTE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICEInstrumente de reglementare - va fi completat şi îmbunătăţit cadrul legislativ referitor la activităţile de gestionare a deşeurilor prin:- acte de reglementare a impactului asupra mediului;- acte de reglementare a activităţilor de valorificare materială şi energetică;- acte de reglementare vizând responsabilităţile generatorilor de deşeuri/producătorilor de bunuri care devin deşeuri;- acte de reglementare vizând responsabilităţile autorităţilor publice şi relaţiile ce trebuie definite între acestea şi ceilalţi factori implicaţi.Instrumente economice care să încurajeze reflectarea costurilor activităţilor de gestionare a deşeurilor atât în preţul produselor, cât şi în statutul pe piaţă al producătorului. Aplicarea corectă a stimulentelor financiare pe de o parte, şi a penalităţilor pe de altă parte, va încuraja activităţile de gestionare prin prevenire, reducere şi recuperare, conducând în acelaşi timp la eliminarea practicilor de gestionare cu impact asupra mediului sau care vin în contradicţie cu principiul "poluatorul plăteşte".Instrumente statistice pe baza cărora să se obţină date corecte referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor şi care să permită evaluarea situaţiei actuale şi stabilirea obiectivelor de îndeplinit. Este necesară îmbunătăţirea şi adaptarea sistemului actual de colectare, validare şi raportare a datelor la nivel judeţean şi naţional.Alte instrumente- aplicarea şi controlul aplicării legislaţiei existente; elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor;- crearea unor comitete care să cuprindă reprezentanţi ai tuturor factorilor implicaţi în activităţile de gestionare a anumitor tipuri de deşeuri;- analiza ciclului de viaţă al produselor şi realizarea "bilanţurilor ecologice", în scopul implementării celor mai bune practici de gestionare a deşeurilor.6. FACTORI IMPLICAŢIPentru îndeplinirea obiectivelor naţionale şi europene în domeniul gestionării deşeurilor este necesară implicarea, practic, a întregii societăţi, reprezentată prin:- autorităţi publice centrale şi locale (mediu, administraţie, sănătate, industrie, finanţe);- generatori de deşeuri (persoane fizice şi juridice);- asociaţii profesionale şi institute de cercetare-dezvoltare;- societate civilă (consumatori de bunuri, organizaţii non-guvernamentale etc).7. CONCLUZII- Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor este elaborată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor şi conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 426/2001.- Elaborarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic.- Prevederile SNGD se aplică pentru toate tipurile de deşeuri definite conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 426/2001.- Autoritatea competentă căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi pentru gestionarea deşeurilor este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale.- Începând cu anul 1995, colectarea şi procesarea informaţiilor referitoare la tipurile şi cantităţile de deşeuri s-a făcut în conformitate cu cerinţele europene de clasificare (Catalogul European al Deşeurilor, înlocuit în anul 2002 cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase) şi de raportare la EUROSTAT şi la Agenţia Europeană de Mediu (prin reţeaua EIONET). Sunt colectate şi raportate informaţii referitoare la: deşeurile urbane (deşeuri menajere, deşeuri din parcuri şi grădini, nămol de la epurarea apelor uzate orăşeneşti), deşeurile industriale (periculoase şi nepericuloase), deşeurile generate din activităţile medicale.- Principiile pe baza cărora se realizează activităţile de gestionare a deşeurilor sunt: principiul protecţiei resurselor primare, principiul măsurilor preliminare corelat cu utilizarea BATNEEC, principiul prevenirii, principiul "poluatorul plăteşte" corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului, principiul substituţiei, principiul proximităţii corelat cu principiul autonomiei, principiul subsidiarităţii, principiul integrării.- Opţiunile de gestionare a deşeurilor sunt în ordinea descrescătoare a priorităţilor: prevenirea apariţiei/minimizare generare deşeuri; reutilizare/reciclare; valorificare materială sau energetica; tratare/ depozitare.- Obiectivele Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor sunt stabilite după cum urmează: obiective generale pentru gestionarea deşeurilor; obiective specifice pentru gestionarea unor fluxuri speciale de deşeuri; obiective generale pentru gestionarea deşeurilor periculoase; obiective specifice pentru gestionarea unor fluxuri speciale de deşeuri periculoase.- Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei sunt necesare: instrumente de reglementare, instrumente economice, instrumente statistice, alte instrumente.- Pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale şi europene în domeniul gestionării deşeurilor este necesară implicarea, practic, a întregii societăţi, reprezentată prin: autorităţi publice centrale şi locale; generatori de deşeuri; asociaţii profesionale şi institute de cercetare; societate civilă.-----------