LEGE nr. 172 din 8 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.2. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 9, literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranță și educative, liberarea condiționată și revocarea acesteia, sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal, achitarea amenzii penale;....................................................................e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;»3. La articolul I punctul 13, litera e) a alineatului (1) al articolului 13^1 se modifică și va avea următorul cuprins:e) au fost dizolvate și radiate și au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;4. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 13^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.5. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.6. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:15^1. La articolul 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se atașează informațiile referitoare la sancțiunile cu caracter administrativ aplicate conform Codului penal și măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2).7. La articolul I punctul 18, după alineatul (5) al articolului 20^1 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) La copia de pe cazierul judiciar solicitată de autoritățile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se atașează și informațiile referitoare la măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre și înregistrate conform art. 6 alin. (2).8. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Persoanele fizice sau juridice pot obține propriul certificat de cazier judiciar în condițiile stabilite la art. 21^1-21^4.9. La articolul I punctul 21, alineatul (2) al articolului 21^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.10. La articolul I punctul 21, alineatul (3) al articolului 21^1 se abrogă.11. La articolul I punctul 21, alineatul (4) al articolului 21^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.12. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 21^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21^3(1) Pentru obținerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.13. La articolul I, punctul 22 se abrogă.14. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 23, cu următorul cuprins:23. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Până la realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliție își desfășoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în vigoare.  +  Articolul IIPrezenta lege transpune Decizia 2005/876/JAI a Consiliului din 21 noiembrie 2005 privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 8 mai 2009.Nr. 172.