ORDIN nr. 403 din 30 martie 2009privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2009  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale pentru politici de sănătate şi resurse umane nr. 3.185 din 25 martie 2009,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces: a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică; b) medicii confirmaţi specialişti şi, respectiv, în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie. (2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti/urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.Art. 8^2. - (1) Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti/urgenţe medico-chirurgicale/asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească. (2) Înscrierea la programul prevăzut la alin. (1) se poate face în primii 3 ani de la finalizarea pregătirii în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească. După expirarea acestui termen, admiterea la program se face numai după promovarea probei de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi practice, organizată în acest sens.Art. 8^3. - Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare."2. În anexa nr. I "Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice", la poziţia nr. 19 se bifează prin "X" simplu atât la grupa de specialităţi "Medicale", cât şi la grupa de specialităţi "Chirurgicale".3. Poziţia nr. 64 din anexa nr. I "Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice" şi poziţia nr. 14 din anexa nr. IV "Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică" se elimină.4. În anexa nr. I "Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice", după poziţia 2 se introduc două noi poziţii, poziţiile 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
    Nr. crt.Atestat de pregătire complementară în:Responsabil naţionalCentru de pregătireCondiţii de participare Specialităţi
    MedicaleChirur- gicalePara- cliniceMedicină de familie
    "2^1.Asistenţa medicală de urgenţă prespitaliceascăDr. Cristian BoeriuBucureştiXX   X
    Dr. Hadrian BorceaCluj-Napoca        
    Craiova        
    Iaşi        
    Oradea        
    Târgu Mureş        
    Timişoara        
    Arad        
    2^2.Asistenţa medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelorDr. Cristian BoeriuBucureştiXX   X"
    Dr. Hadrian BorceaCluj-Napoca        
    Craiova        
    Iaşi        
    Oradea        
    Târgu Mureş        
    Timişoara        
    Arad        
  5. În anexa nr. IV "Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică", după poziţia 2 se introduc două noi poziţii, poziţiile 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Atestat de pregătire complementară în: Responsabil naţional Centru de pregătire
  "2^1. Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea Bucureşti Cluj-Napoca Craiova Iaşi Oradea Târgu Mureş Timişoara Arad
  2^2. Asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor Dr. Cristian Boeriu Dr. Hadrian Borcea Bucureşti Cluj-Napoca Craiova Iaşi Oradea Târgu Mureş Timişoara Arad"
   +  Articolul IIDirecţia generală pentru politici de sănătate şi resurse umane, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 30 martie 2009.Nr. 403.-----------