HOTĂRÂRE nr. 727 din 23 aprilie 2009pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 mai 2009    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 48 alin. (9), ale art. 49 alin. (9) şi ale art. 57-61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Lista posturilor vacante de la toate instanţele şi parchetele se actualizează şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, în scopul informării judecătorilor şi procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer. (2) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 5 zile de la data publicării listei posturilor vacante. (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), Consiliul Superior al Magistraturii solicită punctul de vedere al curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă curţile de apel de la care, respectiv la care se solicită transferul. (4) Punctul de vedere se transmite în scris, după consultarea instanţelor sau, după caz, a parchetelor interesate, în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării. (5) Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte, în termen de 8 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător sau procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate şi a posturilor vacante la instanţa ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior şi motivele respingerii acestora. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate şi încărcătura pe judecător ori procuror la instanţele sau parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe ţară. (6) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii în termenul prevăzut la alin. (2), se analizează şi se soluţionează până la sfârşitul lunii în curs de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în aceeaşi şedinţă, în baza criteriilor prevăzute la art. 3. (7) Judecătorul sau procurorul poate participa la şedinţa secţiei corespunzătoare, în vederea susţinerii cererii."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - La soluţionarea cererilor de transfer ale judecătorilor şi procurorilor la alte instanţe sau parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:- volumul de activitate al instanţei sau parchetului de la care se solicită şi la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante la instanţele ori parchetele implicate şi dificultăţile de ocupare a acestora;- vechimea efectivă în funcţia de judecător sau procuror;- vechimea la instanţa sau parchetul de la care se solicită transferul;- vechimea în gradul aferent instanţei, respectiv parchetului la care se solicită transferul;- domiciliul solicitantului;- locul de muncă al soţului sau soţiei;- distanţa dintre domiciliul şi sediul instanţei sau parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul şi posibilităţile reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;- starea de sănătate şi situaţia familială."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Detaşarea judecătorului sau a procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea celui care a solicitat detaşarea ori a judecătorului sau procurorului detaşat."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Virgil Viorel AndreieşBucureşti, 23 aprilie 2009.Nr. 727.----