HOTĂRÂRE nr. 516 din 28 aprilie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1) litera g), punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. cetăţenia;".2. Anexa nr. 1 "Forma şi conţinutul cărţii de identitate" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IICărţile de identitate eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate a acestora.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 28 aprilie 2009.Nr. 516.  +  Anexă-----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006)--------------------------------------------------CARTEA DE IDENTITATE - FAȚĂ - 1. Formatul cărţii de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: a) lungimea de 105 mm; b) lăţimea de 74 mm; c) grosimea de 0,7 mm.2. Structura cărţii de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.3. Fotografia este color, are dimensiunile de 38 x 30 mm şi este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate.4. Elementele de particularizare a cărţii de identitate sunt: a) drapelul României, având dimensiunile de 45 x 7 mm şi poziţionarea în partea superioară a cărţii de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; b) stema ţării, având dimensiunile de 30 x 41 mm şi poziţionarea în centrul spaţiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului; c) sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conţinând abrevierea sintagmei "evidenţa persoanelor" - "evp" -, poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la dreapta; d) fondul - fonta de siguranţă - cuprinde curbilinii de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării.5. Zona de citire automată cu caractere identificabile optic: a) este poziţionată în partea inferioară a cărţii de identitate; b) are lungimea de 102 mm şi lăţimea de 17 mm; c) conţine: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele titularului, seria şi numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea şi codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data naşterii.6. Textul cărţii de identitate este tipărit la imprimantă laser color, utilizându-se codificarea standardizată a setului de caractere româneşti şi tastatura standard românească.-------------