HOTĂRÂRE nr. 434 din 8 aprilie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 11 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 434.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 198/2004 privindunele măsuri prealabile lucrărilor de construcţiede drumuri de interes naţional, judeţean şi local  +  Articolul 1 (1) Domeniul de aplicare prevăzut la art. 1 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, este stabilit pentru realizarea lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Coridorul de expropriere reprezintă delimitarea generală a terenului ce urmează a fi afectat de lucrarea de construcţie a drumului, stabilită pe baza caracteristicilor tehnice. Elementele concrete aferente coridorului de expropriere vor fi stabilite, în condiţiile legii, în studiul de fezabilitate.  +  Articolul 2 (1) Lucrările de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local declarate de utilitate publică potrivit legii includ toate lucrările prealabile, lucrările execuţiei propriu-zise, precum şi pe cele ce urmează finalizării operaţiunii de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare ori extindere a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local. (2) În cazul în care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate, terenurile necesare pentru relocarea utilităţilor, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, precum şi cele necesare gropilor de împrumut se stabilesc de către expropriator şi se supun prevederilor din lege. (3) După finalizarea lucrărilor, în termen de 30 de zile, terenurile expropriate potrivit art. 2 alin. (4) din lege, aflate în domeniul public al statului, se predau unităţilor administrativteritoriale, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor de execuţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local aferentă unui coridor de expropriere se elaborează potrivit dispoziţiilor referitoare la studiul de fezabilitate din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. (2) În vederea elaborării studiului de fezabilitate, expropriatorul va înştiinţa printr-un anunţ afişat la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ce va cuprinde cel puţin amplasamentul lucrării şi calendarul referitor la datele în care se va permite accesul pentru activităţile necesare realizării studiului de fezabilitate. Prin amplasament al lucrării se înţelege traseul şi limitele de dezvoltare a proiectului propuse iniţial de expropriator. (3) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, indiferent de data emiterii acestora.  +  Articolul 4 (1) În situaţia în care, din motive obiective, nu este posibilă supunerea spre aprobarea Guvernului/autorităţii publice locale competente a tuturor elementelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, aprobarea declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a sumei globale estimate şi a termenului în care aceasta se virează expropriatorului va face obiectul unei hotărâri ulterioare a Guvernului/autorităţii publice locale competente. (2) Expropriatorului i se va vira, din suma globală estimată a despăgubirilor, la cererea acestuia, suma care îi este necesară în vederea acordării despăgubirilor. (3) Documentaţia cadastral-juridică pentru fiecare imobil propus spre expropriere se avizează şi se recepţionează de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea expropriatorului sau a proprietarului. (4) În vederea realizării documentaţiilor cadastral-juridice, în cazul în care proprietarii nu au putut fi identificaţi sau refuză predarea actelor necesare acestei operaţiuni, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate vor furniza expropriatorului, în termen de 5 zile de la solicitarea acestuia: a) date complete cu privire la identitatea proprietarilor rezultaţi în urma aplicării legislaţiei în vigoare, respectiv, fără a se limita la, numele şi adresa; b) copii ale înscrisurilor ce fac dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate, incluzând aici, dar fără a se limita la: acte translative de proprietate, titluri de proprietate emise potrivit legilor proprietăţii sau, în lipsa acestor titluri, copii ale proceselor-verbale de punere în posesie. (5) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, prin oficiile teritoriale, recepţionează documentaţia cadastral-juridică întocmită de expropriator potrivit art. 4 alin. (2) din lege şi, la sfârşitul fiecărei luni, transmite unităţii administrativ-teritoriale afectate de traseul lucrării respective lista imobilelor a căror documentaţie cadastral-juridică a fost recepţionată în luna în curs situate pe coridorul de expropriere. După recepţionarea documentaţiei cadastral-juridice, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii vor proceda la înscrierea în cartea funciară a intenţiei de expropriere. (6) Unităţile administrativ-teritoriale vor afişa la sediul lor lista transmisă, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia. După transmiterea acestei liste unităţilor administrativ-teritoriale afectate de traseul lucrării se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis sau oricărei autorizaţii cu privire la imobilele supuse exproprierii. (7) Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia să afişeze şi modificările ce intervin în aceste liste, în termen de 24 de ore de la primirea acestora. (8) Modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastral-juridice de expropriere va fi stabilit prin regulamentul aprobat de ANCPI, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, cu consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. (9) Orice documentaţie tehnică sau de evaluare realizată anterior intrării în vigoare a prezentelor norme sau întocmită în temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică se consideră valabilă. (10) În sensul art. 4 alin. (5) din lege, indicatorul cadastral va fi reprezentat de numărul cadastral atribuit imobilului supus exproprierii de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), iar numele proprietarului va fi cel indicat de înscrierile efectuate în cartea funciară, pentru imobilele care au cartea funciară deschisă, iar pentru celelalte imobile va fi preluat din documentaţia cadastral-juridică şi din alte înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate sau ale altui drept real. (11) La sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti în raza căreia se află imobilele supuse exproprierii se afişează şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor: a) lista imobilelor propuse spre expropriere, cuprinzând datele de identificare a acestora, respectiv numărul cadastral şi numele persoanei identificate ca fiind proprietar, stabilite pe baza documentaţiei cadastral-juridice avizate de OCPI; b) planul cu amplasamentul lucrării, realizat pe baza datelor din documentaţiile cadastral-juridice aferente imobilelor propuse spre expropriere, elaborat la scara 1: 1.000, având obligatoriu anexate coordonate ale punctelor de contur, în sistem de proiecţie Stereografică 1970; c) anunţul conform căruia titularii dreptului de proprietate şi ai celorlalte drepturi reale au dreptul ca, în termen de 10 zile de la data afişării tabelelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din lege, să depună cererea prevăzută de art. 5 din lege şi documentele ce fac dovada dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale. (12) Tabelele actualizate conform art. 4 alin. (7) din lege se supun procedurii de publicitate prevăzute la art. 4 alin. (5) şi (6) din lege. (13) Rapoartele de evaluare întocmite conform art. 4 alin. (8) din lege vor determina cuantumul despăgubirii aferente imobilelor supuse exproprierii, pe categorii de folosinţă, şi, după caz, necesitatea suplimentării sumei globale a despăgubirilor aprobate iniţial prin hotărâre a Guvernului/autorităţii locale competente.  +  Articolul 5 (1) Se consideră cerere în înţelesul art. 5 alin. (1) din lege manifestarea de voinţă făcută în formă scrisă de către titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de către persoanele care justifică un interes legitim, denumiţi în continuare persoane interesate, ce va fi însoţită de documentele doveditoare prevăzute de lege. Cererea va cuprinde următoarele elemente: a) numele şi prenumele persoanei interesate; b) adresa de domiciliu; c) documentele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată; d) opţiunea privind cuantumul despăgubirii. (2) În cazul în care comisia va fi constituită la nivelul unei localităţi unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, legalizarea copiilor de pe documentele doveditoare se va realiza de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale ale localităţilor respective, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toţi, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va ataşa cererii. (4) La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie, fără personalitate juridică, care va analiza cererile şi documentele doveditoare depuse în condiţiile art. 5 din lege, va întocmi procesul-verbal, va emite şi va comunică hotărârea de acordare a despăgubirilor în vederea efectuării plăţilor sau a consemnării sumelor pe numele persoanelor îndreptăţite, potrivit legii. (5) După numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local competent/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care are obligaţia de a asigura prin secretarul unităţii administrativ-teritoriale secretariatul comisiei, care va primi, înregistra şi arhiva cererile şi documentele doveditoare depuse potrivit art. 5 din lege. (6) Secretariatul comisiei va constitui registre şi arhive speciale, în care se vor înregistra cererile şi originalele/copiile legalizate ale documentelor anexate acestora. Cererile se arhivează şi se păstrează prin grija secretariatelor constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Registrele vor cuprinde menţiuni privitoare la: a) data înregistrării cererii; b) numele şi prenumele titularului/titularilor cererii; c) elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită despăgubirea, respectiv numărul cadastral, suprafaţa, unitatea administrativ-teritorială în care se situează, proprietarul sau titularul altui drept real; d) documentele doveditoare care însoţesc cererea. (7) Membrii comisiei au acces nelimitat la registre şi arhive. (8) După finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor, registrele şi arhivele vor fi transmise expropriatorului pentru a fi păstrate de acesta, conform reglementărilor în vigoare. (9) Comisia este formată din 5 membri, după cum urmează: a) primarul unităţii administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul; b) un reprezentant al instituţiei prefectului; c) un reprezentant al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; d) 2 reprezentanţi ai expropriatorului, având calificare juridică. (10) Comisia îşi începe activitatea în termenul prevăzut de lege la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (11) Şedinţele comisiei se vor ţine zilnic până la data la care vor fi emise şi comunicate, potrivit legii, toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii. (12) Comisia este legal întrunită şi îşi poate desfăşura lucrările în prezenţa a cel puţin 3 membri, prezenţa reprezentanţilor expropriatorului fiind obligatorie. (13) În termen de 10 zile de la data începerii activităţii, comisia va analiza cererile şi documentele anexate acestora şi, după caz: a) constată că dosarul este complet şi convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în vederea semnării procesului-verbal; b) constată că dosarul nu este complet şi convoacă titularul/titularii cererii, în scris, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termenul prevăzut de lege, în vederea completării documentelor şi a semnării procesului-verbal. (14) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul şedinţei în cadrul căreia va fi încheiat procesul-verbal ce cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre expropriere, respectiv număr cadastral şi număr de carte funciară, după caz, valoarea despăgubirii, determinată pe baza raportului de evaluare, şi, după caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate în completarea celor anexate cererii. (15) În situaţia în care titularul dreptului de proprietate, al altui drept real care este cunoscut - a fost identificat pe baza datelor de carte funciară, respectiv extrase de carte funciară pentru informare, a documentaţiei cadastral-juridice, a titlului de proprietate, a procesului-verbal de punere în posesie, a posesiei de fapt, a registrului agricol şi a altor acte/fapte similare care produc efecte juridice potrivit legii - nu întocmeşte cererea sau nu depune documentele doveditoare solicitate în completare, după împlinirea termenelor prevăzute de lege pentru îndeplinirea acestor obligaţii, comisia va face menţiune despre aceasta într-un proces-verbal, va emite şi va comunică hotărârea conform art. 7 din lege. Sumele datorate ca despăgubire vor fi consemnate de expropriator pe numele persoanei/persoanelor astfel identificate. (16) În cazul în care nicio persoană interesată nu a depus cerere, iar documentaţia cadastral-juridică prevăzută de lege a fost întocmită pe baza documentelor puse la dispoziţie de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi/sau consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale competente, şi din aceste documente nu rezultă adresa completă a titularilor drepturilor reale, comisia va face menţiune despre aceasta într-un proces-verbal şi va emite hotărârea pentru sumele propuse cu titlu de despăgubire. Notificarea respectivelor sume către aceştia se va realiza prin afişare la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti competent, iar consemnarea lor se va face potrivit legii. (17) În cazurile prevăzute la alin. (15) şi (16), persoana îndreptăţită se poate adresa expropriatorului ulterior cu o cerere însoţită de documentele doveditoare în condiţiile prevăzute de lege sau de o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, solicitând eliberarea despăgubirii, potrivit legii. (18) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, a depus în termen documentele care fac dovada calităţii sale şi este de acord cu suma propusă cu titlu de despăgubire, între comisie şi aceasta se încheie un proces-verbal în care se menţionează acordul cu privire la valoarea despăgubirii. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei şi de către persoana interesată. (19) În situaţia în care persoana îndreptăţită nu este de acord cu cuantumul despăgubirii, comisia face menţiune despre această situaţie în procesul-verbal, arătând că persoana îndreptăţită este în drept să se adreseze instanţei de judecată în condiţiile prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei şi de către persoana îndreptăţită sau se menţionează faptul că aceasta nu poate semna ori refuză să semneze. (20) În cazul în care persoana interesată a făcut cererea, dar nu a depus în termen documentele care fac dovada calităţii sale, comisia va face menţiune despre acesta într-un proces-verbal şi va adopta hotărârea prevăzută de art. 7 din lege. (21) În situaţia în care coproprietarii aflaţi în concurs sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse, între aceştia şi comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea, urmând ca plata despăgubirilor să se facă în contul indicat de aceştia. În cazul în care coproprietarii nu pot indica contul bancar pentru efectuarea plăţii, în temeiul hotărârii expropriatorul va consemna sumele datorate ca despăgubire pe numele tuturor. (22) În situaţia în care coproprietarii aflaţi în concurs nu sunt de acord cu cuantumul despăgubirii propuse sau unii dintre aceştia nu se prezintă în faţa comisiei, între coproprietarii prezenţi şi comisie se va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt. În cazul în care coproprietarii prezenţi refuză semnarea procesului-verbal, se va face menţiune despre aceasta în cuprinsul acestuia. În temeiul procesului-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna sumele datorate ca despăgubire pe numele tuturor. (23) În situaţia în care aceeaşi despăgubire este cerută în contradictoriu de mai multe persoane ce se pretind deopotrivă îndreptăţite şi între care există un litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti, comisia va solicita părţilor să prezinte un certificat de grefă din care să rezulte existenţa litigiului. Între comisie şi persoanele aflate în litigiu se va încheia un proces-verbal care va atesta situaţia de fapt. Pe baza acestuia comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părţilor aflate în litigiu. (24) În situaţia în care titularul dreptului de proprietate a înstrăinat imobilul prin simpla tradiţiune a titlului sau prin tradiţiunea titlului însoţită de acte sub semnătură privată, comisia, împreună cu cel puţin una dintre părţi, va încheia un proces-verbal în care se va consemna situaţia de fapt existentă şi se va indica părţilor să procedeze la întocmirea formalităţilor legale de înstrăinare. Pe baza acestui proces-verbal comisia va emite hotărârea în temeiul căreia expropriatorul va consemna despăgubirea pe numele părţilor. (25) În toate cazurile procesele-verbale se înregistrează într-un registru unic, numerotat şi sigilat. Originalele proceselor-verbale se anexează la hotărârile de acordare a despăgubirilor. (26) În situaţia în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar procedura succesorală nu a fost deschisă sau în cazul în care comisia este sesizată de către o persoană în calitate de succesibil al defunctului, dar care nu deţine certificat de moştenitor, comisia consemnează aceasta în procesul-verbal, iar un reprezentant împuternicit al expropriatorului, în calitate de persoană interesată, se va adresa unui notar din circumscripţia în care şi-a avut ultimul domiciliu defunctul, solicitându-i deschiderea procedurii succesorale. (27) Suma reprezentând despăgubirile se va consemna pe numele moştenitorilor aparenţi, cu menţiunea că suma face parte din masa succesorală. Această sumă va fi eliberată la cererea expropriatorului, pe baza certificatului de moştenitor sau pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (28) În situaţia în care procedura succesorală a fost deja deschisă, expropriatorul va consemna suma în condiţiile prevăzute la alin. (27). (29) În cazul în care, ca urmare a procesului de identificare, rezultă că titularul dreptului este decedat, iar moştenitorii aparenţi nu pot fi cunoscuţi sau identificaţi, suma reprezentând despăgubirea se va consemna pe numele notarului public căruia i s-a solicitat deschiderea procedurii succesorale, cu menţiunea că suma face parte din masa succesorală. Suma va rămâne consemnată până la stabilirea moştenitorilor, când se va proceda potrivit alin. (27) teza a doua, sau, după caz, până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru vacanţa succesorală.  +  Articolul 6 (1) În toate cazurile comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor în termen de două zile de la încheierea procesului-verbal, care va cuprinde menţiuni privitoare la: a) data emiterii şi componenţa comisiei; b) elementele de identificare a imobilului afectat: judeţul, localitatea, număr cadastral şi număr de carte funciară, după caz, suprafaţa şi numele proprietarului/deţinătorului; c) datele de identificare a titularului cererii, dacă a fost formulată cererea, numele şi prenumele persoanelor îndreptăţite să primească despăgubiri sau menţiunea conform căreia nu a fost depusă nicio cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 5 din lege; d) acordul/dezacordul persoanelor îndreptăţite să primească despăgubiri cu privire la cuantumul despăgubirilor, exprimat în cuprinsul procesului-verbal, sau menţiunea referitoare la neprezentarea acestuia în faţa comisiei; e) valoarea despăgubirilor şi modul de plată a acestora; f) documentele avute în vedere la emiterea hotărârii; g) concluzia comisiei şi textul de lege pe care se întemeiază; h) calea de atac împotriva hotărârii şi termenul în care poate fi exercitată. (2) Hotărârea comisiei se emite în 4 exemplare originale şi poartă semnăturile membrilor comisiei prezenţi. Hotărârea va avea ca anexă procesul-verbal întocmit în condiţiile prezentelor norme metodologice. În cazul pluralităţii persoanelor interesate, hotărârea se emite într-un număr de exemplare originale corespunzător. (3) Anterior înregistrării cererii expropriatorului de intabulare a dreptului de proprietate în cartea funciară, hotărârea comisiei poate fi revocată pentru motive temeinice. În acest caz titularul cererii va fi notificat. (4) Hotărârea se comunică în original titularului cererii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau poate fi ridicată personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuia cu procură specială autentică, cu semnătură de primire. (5) Hotărârea comisiei se va afla spre consultare la sediul expropriatorului. Hotărârile, cuprinzând şi cuantumul despăgubirilor, se vor afişa în extras atât la sediul consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti în raza căruia se află situat imobilul expropriat, cât şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului. (6) În cazul în care, potrivit hotărârii comisiei, expropriatorul consemnează despăgubirile într-un cont bancar, un exemplar al hotărârii se va comunică unităţii bancare la care s-a deschis contul pe numele titularului/titularilor de drepturi reale.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care plata se va face în numerar, persoanele îndreptăţite se vor prezenta la sediul expropriatorului sau în alt loc indicat de acesta pentru ridicarea despăgubirilor. Eliberarea în numerar a despăgubirilor se face pe baza actului de identitate şi a hotărârii comisiei, în original sau în copie legalizată. (2) În cazul în care există mai multe persoane îndreptăţite să primească despăgubiri, eliberarea sumei în numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică şi specială, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar. (3) Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unităţi bancare, după următoarea procedură: a) în cazul în care există un singur titular de drepturi reale, al cărui drept este recunoscut de comisia constituită de expropriator, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele acestuia; b) în cazul în care există mai mulţi titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despăgubirilor, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanelor care îşi probează dreptul real în faţa expropriatorului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfinţeşte învoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despăgubirilor ce le revin fiecăruia dintre ei; c) în cazul în care există mai multe persoane care pretind în contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor părţilor aflate în litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanei care îşi probează dreptul real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; d) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat şi procedura succesorală a fost deschisă, expropriatorul va consemna despăgubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe numele notarului pe rolul căruia se află procedura succesorală, cu menţiunea că suma reprezintă despăgubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberată de către notar moştenitorilor, pe bază de certificat de moştenitor sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; e) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat şi succesiunea nu a fost deschisă, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. În acest caz, procedura de consemnare şi de acordare a despăgubirilor este cea prevăzută la lit. d). (4) La cererea expropriatorului, unitatea bancară va deschide conturi pe numele persoanelor expropriate pe baza informaţiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor şi la elementele de identificare a imobilului, respectiv număr cadastral şi număr de carte funciară, după caz, ce urmează a fi expropriat. Unitatea bancară va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului şi numai persoanei indicate de către acesta.  +  Articolul 8 (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti potrivit dispoziţiilor art. 9 din lege se vor depune la tribunalul în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele ce fac obiectul exproprierii. (2) Procesele având ca obiect cererile prevăzute de art. 9 din lege se judecă în contradictoriu cu expropriatorul, reprezentat potrivit legii.  +  Articolul 9Metodologia de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (3) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, se va întocmi de către expropriator, conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează: a) pentru terenurile forestiere cu suprafaţa mai mică de 1,0 ha, documentaţiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier naţional conţin următoarele documente:(i) solicitarea expropriatorului de scoatere definitivă/ temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier;(îi) plan de încadrare în zonă;(iii) plan de situaţie al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezultă situaţia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum şi după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;(iv) fişa tehnică de transmitere-defrişare;(v) avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul a fost expropriat fără să mai fie transmis în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, nu este nevoie de aviz;(vi) actul administrativ al autorităţii de protecţie a mediului;(vii) hotărârea de expropriere şi documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru terenurile forestiere cu suprafaţa mai mare sau egală cu 1,0 ha, documentaţiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier naţional conţin următoarele documente:(i) solicitarea de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier naţional, adresată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;(îi) plan de încadrare în zonă;(iii) plan de situaţie al amplasamentului care urmează a fi ocupat. Din plan va rezultă situaţia terenului înainte de a fi scos din fondul forestier, precum şi situaţia terenului după ce va fi realizat obiectivul pentru care s-a solicitat scoaterea;(iv) fişa tehnică de transmitere-defrişare a terenului solicitat pentru scoatere din fondul forestier naţional, întocmită de unităţi abilitate. Fişa tehnică va fi vizată de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare;(v) avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului. În cazul în care terenul forestier a fost expropriat, nu mai este nevoie de acest aviz;(vi) avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier naţional;(vii) acordul de mediu;(viii) hotărârea de expropriere şi documentele care atestă plata, în copie, certificate conform cu originalul, pentru terenurile dobândite în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Serviciile prestate de către ANCPI prin OCPI judeţene în vederea întocmirii documentaţiilor cadastral-juridice de expropriere sunt scutite de plată. Sunt scutite de plată servicii ca: furnizarea de date privind reţelele de referinţă şi punctele de detaliu; furnizarea de produse cartografice analogice, cum ar fi planuri cadastrale, planuri parcelare, planuri de amplasament şi delimitare, hărţi şi orice alte asemenea produse; furnizarea de date şi informaţii cartografice digitale; furnizarea de copii ale actelor de proprietate ale deţinătorilor imobilelor afectate ori de copii ale documentaţiilor cadastrale ale acestor imobile; consultarea documentelor şi eliberarea de copii certificate din arhiva cărţilor funciare ori de extrase de carte funciară de informare, precum şi orice alte servicii necesare pentru întocmirea documentaţiilor cadastral-juridice. (2) Toate serviciile prestate de către ANCPI prin OCPI judeţene cu privire la înregistrarea, recepţionarea şi avizarea documentaţiilor cadastral-juridice privitoare la imobilele afectate de expropriere, precum şi notarea începerii procedurilor de expropriere în cartea funciară a imobilelor afectate de expropriere sunt scutite de plată. (3) Sunt scutite de plată toate operaţiunile privind deschiderea de cărţi funciare şi intabularea dreptului de proprietate al statului român sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi notarea dreptului de administrare corespunzător asupra imobilelor expropriate în scopul realizării lucrărilor de construire de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, precum şi orice alte taxe, tarife şi obligaţii de plată prevăzute de lege şi datorate bugetului de stat şi bugetelor locale în legătură cu operaţiunile efectuate în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Dovada trecerii imobilelor supuse exproprierii din proprietatea privată în proprietatea publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale şi în administrarea expropriatorului se face cu hotărârea comisiei, emisă în condiţiile prezentelor norme metodologice, însoţită de unul dintre următoarele documente: a) copia ordinului de transfer al despăgubirilor în contul titularului/titularilor de drepturi reale, în cazul plăţii prin transfer bancar; b) dovada emisă de notarul la biroul căruia a fost înregistrată cererea de deschidere a procedurii succesorale formulată de expropriator şi dovada consemnării despăgubirii, conform prevederilor legale; c) dovada consemnării despăgubirilor la o unitate bancară. (2) Expropriatorul poate intră în posesia terenurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data la care a fost făcută plata sau, după caz, consemnarea despăgubirii. (3) Expropriatorul poate intră în posesia terenurilor afectate de construcţii cu destinaţia de locuinţă în termen de 10 zile calendaristice de la data la care obligaţia de plată a despăgubirilor a fost îndeplinită. (4) Intabularea dreptului de proprietate publică şi notarea dreptului de administrare corespunzător se face în baza cererii expropriatorului, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în registrele speciale deschise la birourile de carte funciară.  +  Articolul 12Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se aprobă procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional.  +  Articolul 13În cazul lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport rutier aflate în curs de desfăşurare, expropriatorul va opta pentru procedura mai favorabilă.-----------