HOTĂRÂRE nr. 527 din 6 mai 2009privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 8 mai 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (6) şi (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În vederea asigurării managementului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativteritoriale, ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează vor încheia contracte de management cu directorii coordonatori ai serviciilor publice deconcentrate şi cu adjuncţii acestora. (2) Încadrarea persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (1) se face în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice.  +  Articolul 2 (1) Contractul de management se încheie cu ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează serviciul public deconcentrat, respectiv pe o perioadă de maximum 4 ani. (2) În conţinutul contractului de management sunt prevăzute clauzele minimale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, conform modelului-cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Indicatorii specifici de performanţă se stabilesc de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează serviciul public deconcentrat şi constituie anexă la contractul de management încheiat. (4) Ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora funcţionează serviciul public deconcentrat pot stabili clauze suplimentare în funcţie de specificul activităţii acestuia. (5) Contractul de management se reziliază în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul educaţiei, cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 6 mai 2009.Nr. 527.  +  Anexa CONTRACT DE MANAGEMENT- Model-cadru -  +  Articolul 1Părţile contractante1. Instituţia sau autoritatea publică (ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat) ........................, cu sediul în localitatea ..................., str. ....................... nr. ....., judeţul/sectorul ............., cod fiscal .................., reprezentat de doamna/domnul ..........................., în calitate de.................., denumit în continuare angajator,şi2. Doamna/Domnul ............................, în calitate de director coordonator/adjunct al ....................., domiciliată/domiciliat în localitatea .........................................., str. ..................... nr. ....., judeţul/sectorul ..........., posesoare/posesor a/al buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. .........., eliberat/eliberată de .................. la data de .................., CNP .............................,au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2Obiectul contractului2.1. Organizarea, conducerea şi administrarea (serviciul public deconcentrat) ...................., precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acestuia, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate.2.2. Directorul coordonator/adjunct va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.  +  Articolul 3Durata contractuluiPrezentul contract de management se încheie pe o perioadă de ......... ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator/adjunct al ...................... .  +  Articolul 4Drepturile şi obligaţiile directorului coordonator/adjunctA. Directorul coordonator/adjunct are următoarele drepturi: a) să fie remunerat în conformitate cu reglementările legale stabilite pentru instituţiile bugetare, adică cu suma de ............................ lei, compusă din ................................; b) să beneficieze de drepturile băneşti conform normelor legale în vigoare, în concordanţă cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de realizare a obiectivelor stabilite; c) să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile instituţiilor bugetare; d) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; g) dreptul la formare profesională; h) să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea ordonatorului principal de credite în subordinea sau în coordonarea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat; i) să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele privind asigurările sociale de stat; j) să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii serviciului public deconcentrat pe care îl conduce, având acces la toate documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acestuia, potrivit normelor legale în vigoare.B. Directorul coordonator/adjunct are următoarele obligaţii: a) să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului serviciului public deconcentrat; b) să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; c) să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a serviciului public deconcentrat, în concordanţă cu politicile şi deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare; d) să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze/elibereze personalul serviciului public deconcentrat, cu respectarea dispoziţiilor legale; e) să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public deconcentrat, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate; f) să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al serviciului public deconcentrat, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; g) să nu transmită altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract de management decât cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite; h) să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite; i) să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare; j) să reprezinte serviciul public deconcentrat în raporturile cu terţii; k) să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite; l) să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea serviciului public deconcentrat; m) să încheie acte juridice în numele şi pe seama serviciului public deconcentrat, conform competenţelor sale; n) să prezinte lunar conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ierarhic superioare situaţia economico-financiară a serviciului public deconcentrat, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei; o) să stabilească şi să ia măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei; p) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul serviciului public deconcentrat, sub rezerva legalităţii lor; q) să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare; r) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie; s) alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul contract de management.  +  Articolul 5Drepturile şi obligaţiile părţilorA. Angajatorul are următoarele drepturi: a) să pretindă directorului coordonator/adjunct îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; b) să solicite directorului coordonator/adjunct prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare şi a altor documente referitoare la activitatea acesteia; c) să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum şi indicatorii din planul de management, în cazuri temeinic justificate, în condiţiile art. 9; d) să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat directorul coordonator/adjunct prin contract şi să adopte măsuri de recompensare sau sancţionare conform legii.B. Angajatorul are următoarele obligaţii: a) să asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare; b) să asigure condiţiile pentru ca directorul coordonator/adjunct să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale; c) să asigure îndrumare metodologică serviciului public deconcentrat.  +  Articolul 6Planul de management, obiectivele şi indicatorii (1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului coordonator/adjunct sunt stabilite prin prezentul contract de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor instituţionale. (2) Directorul coordonator/adjunct este obligat să elaboreze planul de management, care face parte integrantă din prezentul contract de management. (3) Directorul coordonator/adjunct realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în anexa la prezentul contract de management.  +  Articolul 7Răspunderea părţilor (1) Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management părţile răspund potrivit reglementărilor legale. (2) Răspunderea directorului coordonator/adjunct este angajată şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor dispoziţii emise de ordonatorul principal/secundar de credite. (3) Directorul coordonator/adjunct răspunde pentru daunele produse serviciului public deconcentrat prin orice act al său contrar intereselor serviciului public deconcentrat, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor serviciului public deconcentrat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 8Modificarea contractului (1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. (2) Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului care îi sunt aplicabile.  +  Articolul 9Încetarea contractului (1) Prezentul contract încetează: a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b) la iniţiativa ordonatorului principal de credite, în cazul evaluării directorului coordonator/adjunct ca necorespunzător; c) prin revocarea din funcţie a directorului coordonator/adjunct de către ordonatorul principal de credite pentru neîndeplinirea şi îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de lege şi de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii; d) prin renunţarea de către directorul coordonator/adjunct la prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunţării; e) prin acordul părţilor; f) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului coordonator/adjunct; g) prin desfiinţarea sau reorganizarea serviciului public deconcentrat; h) în alte situaţii prevăzute expres de lege. (2) Revocarea directorului coordonator/adjunct al serviciului public deconcentrat .................. se realizează prin act administrativ al ordonatorului principal de credite şi produce efecte de la data luării la cunoştinţă.  +  Articolul 10LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se soluţionează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ.  +  Articolul 11Dispoziţii finalePrezentul contract de management a fost încheiat şi redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.Ordonatorul principal de credite,....................................Directorul coordonator/adjunct,....................................-------