LEGE nr. 135 din 29 aprilie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie funcţionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experienţă de minimum un an în sectorul public;".2. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită şi în situaţiile în care managerii publici îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor autonome, al structurilor de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Consiliului Legislativ."3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pe întreaga perioadă de formare şi până la data numirii în funcţia publică specifică de manager public, cursanţii şi stagiarii au drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Perioada de formare până la numirea în funcţia publică specifică de manager public constituie vechime în muncă, în funcţia publică şi în specialitatea studiilor absolvite."4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Raporturile de serviciu şi contractele de muncă dintre participanţii la programele de formare şi autorităţile şi instituţiile publice unde aceştia şi-au desfăşurat activitatea ca funcţionari publici sau personal contractual, anterior selecţiei, încetează, în condiţiile legii, de la data înmatriculării participanţilor la programele de formare respective."5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Pe perioada stagiilor în administraţia publică din cadrul programelor de formare, participanţii sunt sprijiniţi şi coordonaţi de persoane care ocupă, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere, denumiţi în continuare mentori, desemnaţi în condiţiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."6. La articolul 15 alineatul (3), înaintea literei a), care devine litera a^1), se introduce o nouă literă, litera a), cu următorul cuprins:"a) nevoile instituţionale şi profilurile propuse de autorităţile şi instituţiile publice;".7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Managerul public îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a unui înalt funcţionar public sau, după caz, în subordinea unui funcţionar public de conducere care ocupă o funcţie publică cel puţin la nivelul funcţiei de director ori o funcţie publică specifică asimilată acesteia."8. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) în cadrul aceleiaşi sesiuni de evaluare, cu privire la aceleaşi persoane."9. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Condiţia de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră îndeplinită prin absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1)."10. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Pe durata derulării proiectelor cu finanţare parţială sau integrală din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), prin excepţie de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea şi derularea acestor programe şi, respectiv, recrutarea şi selecţia, prin concurs naţional se fac în condiţiile stabilite prin contractele de finanţare a acestor proiecte."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 29 aprilie 2009.Nr. 135.__________