ORDIN nr. 186 din 17 aprilie 2009privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 6 mai 2009    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei,în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară stabilesc propriile termene pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prin decizie a directorului, în baza unui protocol încheiat cu camera notarilor publici, fără a se depăşi termenele stabilite conform alin. (1). (3) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, cererea va fi soluţionată în termenul cel mai mare dintre termenele stabilite pentru operaţiunile respective. Dacă înscrierile succesive presupun şi intabularea dreptului de ipotecă, va fi ales cel mai scurt termen dintre termenele stabilite pentru operaţiunile respective.  +  Articolul 2Termenele se calculează pe zile lucrătoare. Ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare nu intră în calculul termenului.  +  Articolul 3 (1) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior. (2) Termenul pentru soluţionarea în regim de urgenţă se calculează de la data depunerii cererii şi a dovezii achitării tarifului de urgenţă. Dovada achitării tarifului pentru soluţionarea unei cereri în regim de urgenţă se ataşează la dosar. (3) Cererea pentru furnizarea serviciului în regim de urgenţă, depusă ulterior înregistrării cererii iniţiale, se va înregistra în registrul de corespondenţă, urmând a fi ataşată la cererea iniţială, împreună cu dovada achitării tarifului de urgenţă. (4) În situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.  +  Articolul 4Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal. Cererile însoţite de dovada achitării tarifului de urgenţă pot fi eliberate până la data împlinirii termenului în regim de urgenţă.  +  Articolul 5Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Cererile care nu sunt însoţite de dovada achitării tarifului de urgenţă vor fi eliberate doar la împlinirea termenului în regim normal.  +  Articolul 6 (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin atrage sancţionarea disciplinară a persoanei vinovate. (2) În situaţia în care se constată producerea unui prejudiciu patrimoniului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin furnizarea unui serviciu fără încasarea tarifului corespunzător, sumele de bani neîncasate cu titlu de tarif vor fi recuperate de la persoana responsabilă de producerea prejudiciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al AgenţieiNaţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Mihai BusuiocBucureşti, 17 aprilie 2009.Nr. 186.  +  Anexa LISTAcuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de AgenţiaNaţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi unităţile sale subordonate
    *Font 9*
    ┌─────┬──────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐│Nr. │ │ Codul │ │Termen │Termen ││crt. │Grupe de servicii │ servi-│ Denumirea serviciului │(zile │în regim ││ │ │ciului │ │lucră- │ de ││ │ │ │ │ toare) │ urgenţă ││ │ │ │ │ │ (zile ││ │ │ │ │ │ lucră- ││ │ │ │ │ │ toare) │├─────┴──────────────────┴───────┴──────────────────────────────────────┴────────┴─────────┤│1. Avize, recepţii şi furnizare date │├─────┬──────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┬────────┬─────────┤│1.1. │Avize şi recepţii │1.1.1. │Aviz începere lucrări │ 7 │ 2 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.1.2. │Recepţie tehnică pentru lucrări │ │ ││ │ │ │de măsurători terestre │ 21 │ 7 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.1.3. │Recepţie lucrări fotogrammetrice │ 21 │ 7 │├─────┼──────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│1.2. │Furnizare date │1.2.1. │Înregistrări GNSS de la o staţie │ 3 │ 1 ││ │de cadastru, │ │permanentă, cu anunţ prealabil │ │ ││ │geodezie şi │ │cu 24 de ore │ │ ││ │cartografie ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.2. │Servicii poziţionare GNSS în timp │ │ ││ │ │ │real - ROMPOS │ - │ - ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.3. │Hărţi şi planuri cadastrale şi │ │ ││ │ │ │topografice tipărite │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.4. │Hărţi şi planuri cadastrale şi │ │ ││ │ │ │topografice digitale -raster │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.5. │Hărţi şi planuri cadastrale şi │ │ ││ │ │ │topografice digitale - vectorial │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.6. │Coordonate planimetrice, altimetrice │ │ ││ │ │ │şi 3D │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.7. │Copii certificate ale planurilor şi │ │ ││ │ │ │hărţilor │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.8. │Plan parcelar în format digital │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.9. │Plan parcelar analogic │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.10.│Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.11.│Ortofotoplan rezoluţie 0,1-0,4 m │ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.12.│Aerofotograme │ 7 │ 2 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.13.│Mozaic ortofotoplan rezoluţie 0,5-10 m│ 5 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.14.│Model numeric al terenului cu │ │ ││ │ │ │densitatea punctelor cuprinsă │ │ ││ │ │ │între 1-20 m │ 7 │ 2 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │1.2.15.│Model numeric al terenului cu │ │ ││ │ │ │densitatea punctelor mai mică de 20 m │ 7 │ 2 │├─────┴──────────────────┴───────┴──────────────────────────────────────┴────────┴─────────┤│ 2 Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară │├─────┬──────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┬────────┬─────────┤│2.1. │Prima înregistrare│2.1.1. │Recepţie şi înfiinţare carte funciară │ 21 │ 7 ││ │a imobilelor/ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │unităţilor │2.1.2. │Recepţie (nr. cadastral) │ 9 │ 3 ││ │individuale (u.i.)├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.1.3. │Înfiinţare carte funciară │ 9 │ 3 │├─────┼──────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│2.2. │Dezmembrare/ │2.2.1. │Recepţie dezmembrare/comasare │ 9 │ 3 ││ │comasare ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.2.2. │Înscriere dezmembrare/comasare în │ │ ││ │ │ │cartea funciară │ 9 │ 3 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.2.3. │Dezmembrare pentru exproprieri │ 9 │ 3 │├─────┼──────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│2.3. │Intabulare sau │2.3.1. │Drept de proprietate sau dezmembră- │ 9 │ 3 ││ │înscriere │ │minte, în favoarea persoanelor │ │ ││ │provizorie │ │juridice │ │ ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.3.2. │Drept de proprietate sau dezmembră- │ 9 │ 3 ││ │ │ │minte, în favoarea persoanelor fizice │ │ ││ │ │ │şi a cultelor religioase recunoscute │ │ ││ │ │ │în condiţiile legii │ │ ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.3.3. │Ipoteca/privilegiu │ 2 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.3.4. │Imobile expropriate │ 9 │ 3 │├─────┼──────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│2.4. │Notare │2.4.1. │Fuziune/divizare │ 6 │ 2 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.4.2. │Alte notări (inclusiv radierea) │ 6 │ 2 │├─────┼──────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│2.5. │Rectificare │2.5.1. │Îndreptare eroare materială şi │ │ ││ │ │ │repoziţionare imobil │ 1 │ - ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.5.2. │Rectificare limite imobil şi │ │ ││ │ │ │modificare suprafaţă │ 21 │ 7 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.5.3. │Reconstituire carte funciară │ 3 │ 3 │├─────┼──────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│2.6. │Actualizare │2.6.1. │Înscriere construcţii │ 21 │ 7 ││ │informaţii tehnice├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.6.2. │Extindere sau desfiinţare construcţii │ 21 │ 7 ││ │ │ │şi actualizare categorie de folosinţă,│ │ ││ │ │ │destinaţie sau alte informaţii tehnice│ │ │├─────┼──────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│2.7. │Consultare/ │2.7.1. │Consultare documente din arhivă │ 1 │ - ││ │informare ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.7.2. │Extras de carte funciară pentru │ │ ││ │ │ │informare │ 3 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.7.3. │Extras de carte funciară pentru │ │ ││ │ │ │autentificare │ 2 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.7.4. │Certificat de sarcini │ 5 │ 2 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.7.5. │Copii certificate din mapa de acte şi │ │ ││ │ │ │cărţi funciare │ 3 │ 1 ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.7.6. │Certificat privind identificarea │ 7 │ 2 ││ │ │ │numărului topografic/cadastral şi de │ │ ││ │ │ │carte funciară după numele/denumirea │ │ ││ │ │ │proprietarului │ │ ││ │ ├───────┼──────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤│ │ │2.7.7. │Extras din planul cadastral, pe │ │ ││ │ │ │ortofotoplan │ 5 │ 2 │└─────┴──────────────────┴───────┴──────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘------------