ORDIN nr. 438 din 16 aprilie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007 şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 233 din 27 februarie 2009
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Nr. 438 din 16 aprilie 2009
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 15 din 30 martie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 4 mai 2009  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007 şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Anexele nr. I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice şi transpun prevederile anexelor I, IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei 2006/50/CE a Comisiei din 29 mai 2006 de modificare a anexelor IVA şi IVB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 mai 2006, ale Directivei 2006/140/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directiva menţionată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 414 din 30 decembrie 2006, şi ale Directivei 2007/20/CE a Comisiei din 3 aprilie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea diclofluanidului ca substanţă activă în anexa la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94 din 4 aprilie 2007, prevederile Directivei 2007/69/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difetialonei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2007/70/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei 2008/15/CE a Comisiei din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, şi ale Directivei 2008/16/CE a Comisiei din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, ale Directivei 2008/75/CE a Comisiei din 24 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 197 din 25 iulie 2008, ale Directivei 2008/77/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiametoxamului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/78/CE a Comisiei din 25 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea propiconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 26 iulie 2008, ale Directivei 2008/79/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea IPBC ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/80/CE a Comisiei din 28 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea 1-oxid de ciclohexilhidroxidiazen, sarea de potasiu (K-HDO) ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 29 iulie 2008, ale Directivei 2008/81/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea difenacumului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 30 iulie 2008, ale Directivei 2008/85/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tiabendazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008, şi ale Directivei 2008/86/CE a Comisiei din 5 septembrie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tebuconazolului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 239 din 6 septembrie 2008."2. La anexa nr. I la normele metodologice "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia nr. 5 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 şi 14, conform anexei la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul III (1) Prevederile de la poziţia 7 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009. (2) Prevederile de la poziţiile 6, 8 şi 9 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2010. (3) Prevederile de la poziţiile 10, 11, 13 şi 14 din anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2010.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion Bazacp. Ministrul mediului,Doru Laurian Bădulescu,secretar de statPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi Pentru SiguranţaAlimentelor,Marian Zlotea  +  Anexa LISTĂpentru completarea anexei nr. I la normele metodologice"Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană,admise în componenţa produselor biocide"
  *Font 7*
  Po- zi- ţia Denu- mirea comună Denumirea IUPAC/ Numere de identificare Purita- tea minimă a sub- stanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termen limită ptr punere în conformi- tate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excep- ţia produ- selor care conţin mai mult decât o substan- ţă activă, pentru care ter- menul- limită de punere în conformi- tate cu art. 16(3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la sub- stanţele active ale respecti- velor produse Data la care expiră includerea Tip de pro dus Dispoziţii specifice *1)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  6. Tebu- cona- zol 1-(4-clorofenil)-4,4 -dimetil- 3-(1,2,4- triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol Nr. CE: 403-640-2 Nr. CAS: 107534-96-3 950 g/kg 1.04.2010 31.03.2012 31.03.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare. În plus, nu se autorizează produse pentru tratarea în situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.
  7. Dioxid de carbon dioxid de carbon Nr. CE: 204-696-9 Nr. CAS: 124-38-9 990 ml/l 1.11.2009 31.10.2011 31.10.2019 14 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. VI, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când acordă autorizări pentru produse, autoritatea competentă evaluează riscurile şi, în consecinţă, se asigură că sunt luate măsuri sau că sunt impuse condiţii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile.
  8. Propi- cona- zol 1-[[2-(2,4-dicloro- fenil)-4-propil-1,3- ioxolan-2-îl] metil]-1H-1,2,4- triazol Nr. CE: 262-104-4 Nr. CAS: 60207-90-1 930 g/kg 1.04.2010 31.03.2012 31.03.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, în etichetele şi/sau fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare. În afară de acestea, nu se autorizează produse pentru tratarea în situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.
  9. Dife- nacum 3-(3-bifenil-4-îl- 1,2,3,4-tetrahidro- 1-naftil)-4-hidroxi cumarină Nr. CE: 259-978-4 Nr. CAS: 56073-07-5 960 g/kg 1.04.2010 31.03.2012 31.03.2015 14 Deoarece caracteristicile substanţei active îi conferă acesteia caracter potenţial persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă şi toxică, ori caracter foarte persistent, fiind susceptibilă de a fi foarte bioacumulabilă, substanţa activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) paragraful al doilea din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Concentraţia nominală a substanţei active în produse nu trebuie să depăşească 75 mg/kg şi se autorizează numai produse gata de utilizare. 2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, după caz, un colorant. 3. Produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit. 4. Expunerea primară şi secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, restricţionarea utilizării numai în scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente şi securizate.
  10. K-HDO 1-oxid de ciclo- hexilhidroxidiazen, sarea de potasiu Nr. CE: n/a Nr. CAS: 66603-10-9 (Această intrare include şi formele hidratate ale KHDO) 977 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, autoritatea competentă evaluează acele posibile utilizări sau scenarii de expunere a grupelor de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar şi care pot fi expuse la produsul respectiv. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1.Ţinându-se cont de riscurile posibile pentru mediu şi lucrători, produsele autorizate nu trebuie să fie utilizate în alte sisteme decât în sisteme industriale, total automatizate şi închise, cu excepţia cazului în care, în solicitarea de autorizare a produsului, se poate demonstra că riscurile pot fi reduse prin alte mijloace până la niveluri acceptabile, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI. 2. Având în vedere ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate trebuie să fie utilizate cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care în cererea de autorizare a produsului se demonstrează că riscurile pentru utilizatori pot fi reduse prin alte mijloace la niveluri acceptabile. 3. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sugari, produsele nu trebuie să fie utilizate pentru tratarea lemnului care poate veni în contact direct cu sugarii.
  11 IPBC 3-iodo-2-propinil- butilcarbamat Nr. CE: 259-627-5 Nr. CAS: 55406-53-6 980 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
  13 Tia- ben- dazol 2-tiazol-4-îl-1 H- benzoimidazol Nr. CE: 205-725-8 Nr. CAS: 148-79-8 985 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Având în vedere riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare. Nu se autorizează produse pentru tratarea în situ a lemnului de exterior sau pentru lemnul care va fi expus intemperiilor, cu excepţia cazului în care au fost prezentate date care să demonstreze că produsele vor respecta cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI, dacă este necesar prin intermediul unor măsuri adecvate de reducere a riscurilor.
  14 Tia- meto- xam Nr. CE: 428-650-4 Nr CAS: 153719-23-4 980 g/kg 1.07.2010 30.06.2012 30.06.2020 8 Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: Ţinându-se cont de ipotezele elaborate în cadrul evaluării riscului, produsele autorizate pentru utilizare industrială şi/sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie corespunzător, cu excepţia cazului în care se poate demonstra, în solicitarea de autorizare a produsului, că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse prin alte mijloace până la un nivel acceptabil. Ţinându-se cont de riscurile identificate pentru sol şi mediul acvatic, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscului pentru protejarea acestor compartimente. În special, pe etichetele şi/sau în fişele cu date de securitate ale produselor autorizate pentru utilizare industrială este necesar să se indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare într-un loc acoperit sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a se evita pierderi directe pe sol sau în apă, şi că orice eventuale pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.
  -----------