HOTĂRÂRE nr. 449 din 15 aprilie 2009pentru modificarea şi completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, aprobată prin Legea nr. 55/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin motive neimputabile, în sensul art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege: a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 lit. b), e), f), h) şi j), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; b) încetarea raportului de muncă la iniţiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (4^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; c) încetarea de drept a raportului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav în cazul decesului persoanei cu handicap grav, în temeiul art. 39 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare; d) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. a) din aceeaşi lege; e) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 98 alin. (1) lit. e) şi h) şi art. 99 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract când sunt clasaţi «inapt pentru serviciu militar» sau «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară; g) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; h) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract care nu mai îndeplinesc condiţiile specifice, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, respectiv al ministrului administraţiei şi internelor, pentru ocuparea funcţiei; i) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari angajaţi pe bază de contract ca urmare a retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care urmează să aibă acces de către autorităţile competente; j) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilităţi de reînnoire, din cauza reducerii funcţiilor ca urmare a desfiinţării, restructurării sau a dislocării unităţii, precum şi în situaţia în care una dintre părţi nu mai optează pentru reînnoirea contractului; k) încetarea contractului soldaţilor şi gradaţilor voluntari la împlinirea limitei de vârstă în serviciu, stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale."2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) şi la art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal."3. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj în condiţiile art. 34 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege, dacă dovedesc că acele venituri, determinate potrivit art. 6, nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada. (2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege activităţile economice desfăşurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale."4. La articolul 18, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) va conţine şi date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora, date care se verifică şi se certifică de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă. (3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se verifică şi se certifică în ceea ce priveşte datele referitoare la baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pe baza declaraţiilor lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj depuse de angajator."5. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Neeliberarea de către angajator a adeverinţei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie, potrivit art. 113 lit. j) din lege, şi se sancţionează cu amendă prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de către organele de control măsuri active ale structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care au competenţa constatării şi sancţionării celorlalte contravenţii prevăzute de lege."6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare."7. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29^1. - Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 48^1 din lege se face în baza schemei de ajutor de stat pentru formare, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."8. Articolele 29^2-29^6 se abrogă.9. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Prin concediere colectivă se înţelege concedierea colectivă definită potrivit art. 68 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare."10. Articolul 36^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36^1. - Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face dovada."11. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 78 din lege, în situaţia în care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."12. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Prin sintagma contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia, prevăzută la art. 79 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, care se calculează la valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna pentru care se face plata."13. La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Contribuţia prevăzută la art. 80 alin. (1) din lege reprezintă contribuţia angajatorului aferentă absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege."14. La articolul 54, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."15. La articolul 59 alineatul (3) punctul A, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaţia de a angaja persoane cu handicap."16. La articolul 59^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia angajatorilor care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap, prevederile art. 85 alin. (2) din lege se aplică atât pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul are obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap, cât şi pentru persoanele cu handicap încadrate în muncă pe durată nedeterminată pentru care angajatorul nu are această obligaţie legală."17. La articolul 60, alineatul (3) se abrogă.18. La articolul 60, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Contribuţia prevăzută la art. 85 alin. (1) din lege reprezintă contribuţia angajatorului aferentă persoanelor încadrate în muncă din categoriile şi în condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege. (5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (4), angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaţia de a angaja persoane cu handicap. "19. La articolul 60, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."20. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."21. La articolul 61^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), drepturile băneşti lunare prevăzute la alin. (1) se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."22. Anexele nr. 1, 14, 15, 16, 19 şi 20 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Drepturile prevăzute de art. 73^1 alin. (1) şi art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, solicitate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, aprobată prin Legea nr. 55/2009, în considerarea unor raporturi de muncă sau de serviciu stabilite înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, se stabilesc în funcţie de valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încadrării în muncă. (2) Dreptul prevăzut de art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitat începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008, aprobată prin Legea nr. 55/2009, în considerarea instalării într-o altă localitate înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, se stabileşte în funcţie de valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data instalării.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza: a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial; b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei. (2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 reprezintă o sumă egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar. (3) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă."2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care suma cuvenită reprezentând stimulentul financiar este mai mare, diferenţa se plăteşte prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IVNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Angajatorii care nu au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente activităţi de formare profesională pot fi autorizaţi pentru a încadra în muncă ucenici."2. La articolul 46, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Prin valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut la art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna în care se face plata."3. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite lunar conform art. 17 alin. (1) din lege, angajatorii sunt obligaţi să depună la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7^1, însoţit de o copie a fişei de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată, aferente lunii respective, şi, după caz, documente justificative, în copie, care să ateste contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor."4. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."5. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."6. Articolul 49 se abrogă.7. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.8. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VProcedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat."2. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege şi serviciile de formare profesională acordate potrivit art. 66 alin. (5) din lege, precum şi programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj."3. La articolul 41, alineatul (2) partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) şi următoarele acte:".4. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În situaţia persoanelor aflate în detenţie care nu pot prezenta documente de identitate şi acte de studii, eliberate în condiţiile legii, înscrierea la programul de formare profesională se poate face pe baza datelor existente în dosarul individual al persoanei condamnate."5. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) În conformitate cu art. 72 din lege, completarea veniturilor constă în acordarea unei sume lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite şi, după caz, reactualizate conform legii până la data încetării plaţii indemnizaţiei de şomaj potrivit art. 44 lit. a) din lege."6. La articolul 70^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 70^1. - (1) În conformitate cu art. 73^1 alin. (1) şi (2) din lege, completarea veniturilor absolvenţilor constă în acordarea, după caz, a unei prime neimpozabile, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data încadrării, şi/sau a unei sume neimpozabile, egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar mai fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat."7. La articolul 72, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 72. - (1) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data acordării. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 71 se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, beneficiază de o primă de instalare egală cu de 7 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data instalării."8. La articolul 81, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) Subvenţionarea locurilor de muncă potrivit art. 78 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forţa de muncă în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege."9. După articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu următorul cuprins:"Art. 86^1. - Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 78 din lege, în situaţia în care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."10. La articolul 91, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, avut în vedere la acordarea subvenţiilor, este valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata."11. La articolul 92 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subvenţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordată potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata."12. La articolul 98, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă angajatorilor lunar, pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, de 18 luni în cazul absolvenţilor din rândul persoanelor cu handicap de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 96, şi constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuţiei angajatorului aferente absolvenţilor încadraţi, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din lege. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj a absolvenţilor încadraţi pentru care se încheie convenţia."13. La articolul 98, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (7) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."14. La articolul 99, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum şi angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate şi nu le corectează şi depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 80 din lege pentru luna respectivă."15. La articolul 101, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit prevederilor legale, absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, licenţiaţi anterior promoţiei 2005, care au întrerupt perioada de efectuare a stagiaturii, beneficiază, în vederea completării acesteia în condiţiile legii, de drepturile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008. (2) Angajatorii care încadrează în muncă în vederea efectuării rezidenţiatului absolvenţi, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008, beneficiază de măsurile prevăzute în această ordonanţă."16. La articolul 103, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap şi încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie;".17. Articolul 103^1 se abrogă.18. La articolul 106 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are potrivit legii obligaţia de a angaja persoane cu handicap, în situaţia angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap."19. La articolul 106, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (2) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, precum şi angajatorii care au depus documentele prevăzute la alin. (2) completate altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate şi nu le corectează şi depun în termen nu beneficiază de sumele cuvenite potrivit art. 85 din lege pentru luna respectivă."20. La articolul 107, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 107. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenţiei şi constau în: a) scutirea, potrivit legii, de la plata contribuţiei angajatorului aferente persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din lege; b) acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare egale cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata. (2) Suma reprezentând scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a) se determină prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj a persoanelor încadrate din categoriile prevăzute la art. 85 alin. (1) din lege, pentru care se încheie convenţia."21. La articolul 107, alineatul (3) se abrogă.22. La articolul 107, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenţiei până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, şi constă în acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare egale cu valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna pentru care se face plata."23. La articolul 107, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (9) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective."24. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109. - (1) Pot fi beneficiari ai creditelor acordate, în condiţii avantajoase, din bugetul asigurărilor pentru şomaj următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) unităţile cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care se constituie şi funcţionează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; d) persoanele fizice autorizate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; e) şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unităţi cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfăşoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate; f) persoane în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată, în condiţiile legii, care înfiinţează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, unităţi cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, sau desfăşoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate. (2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în condiţiile legii, următoarele persoane juridice sau fizice: a) întreprinderile mici sau mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) unităţile cooperatiste reprezentate de societăţi cooperative meşteşugăreşti şi societăţi cooperative de consum, care sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 1/2005; c) întreprinderile economice reprezentate de întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care se constituie şi funcţionează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; d) şomerii care au dobândit calitatea de persoană fizică autorizată."25. La articolul 110, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase şi fonduri nerambursabile se face cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, în baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."26. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 111. - Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată potrivit art. 26 din lege bugetului asigurărilor pentru şomaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării."27. La articolul 115, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), suma reprezentând reducerea contribuţiei datorate prevăzută la art. 93 din lege se acordă pentru luna pentru care, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente lunii respective, angajatorul depune declaraţia rectificativă."  +  Articolul VIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 406/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 10 august 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VII (1) Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) Hotărârea Guvernului nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (3) Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (4) Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va fi republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian Sârbup. Ministrul apărării naţionale,Dan Tătaru,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2009.Nr. 449.  +  Anexa 1───────(Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)──────────────────────────────────────────────────────────────────────SITUAŢIAprivind locurile de muncă vacanteA. Date de identificare a angajatoruluiDenumire/nume ...........................................Codul unic de înregistrare ..............................Cod CAEN ................................................Forma de proprietate ....................................Forma de organizare .....................................Mărime (număr de personal) ..............................Adresa ..................................................Persoana de contact .....................................Telefon/Fax .............................................E-mail ..................................................B. Date privind locurile de muncă vacante
    Nr. crt.OcupaţiaNumărul de locuri de muncă vacanteOfertă valabilă şi pentru cetăţenii Uniunii Europene (DA/NU)Locali- tatea şi judeţul în care se află locul vacantCondiţii minime de ocupareDurata încadră- rii în muncă*)Perioada contrac- tuluiDurata muncii**)Salariul de încadra- re***)Alte avan- taje****)Valabi- litatea oferteiModul de soluţi- onare a ofer- tei*****)Obser- va- ţii******)
    Denu- mireaCodulCOR(6 carac- tere)Vacant ca urmare a încetării raportu- rilor de muncă sau de serviciuNou- creatVechime în domeniuStudiiAlte condi- ţiiDată înce- putDată sfâr- şit
    1.                                    
    2.                                    
                                         
  Director general sau altă persoană autorizată,..............................................Data ......................................________________ Notă *) Nedeterminată/determinată: .......luni. Notă **) Se va completa după cum urmează:- cod N/........ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru;- cod P/........ore/zi - în situaţia în care este cu program parţial de lucru de....ore/zi. Notă ***) Salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (brut/lunar). Notă ****) Alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, masă). Notă *****) Se va menţiona modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon). Notă ******) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D - pentru cele comunicate şi neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).
   +  Anexa 2───────(Anexa nr. 14 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)──────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  CONVENŢIE Nr. ..../....Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ....../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin ....., având funcţia de ....., denumită în continuare agenţia, şi autoritatea administraţiei publice locale/firma privată/organizaţia neguvernamentală ......, reprezentată prin ......, având funcţia de ......, denumită în continuare angajatorul, având în vedere, după caz, Contractul de achiziţie publică nr. ..../...., anexat în copie la prezenta convenţie, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni un număr de ...... şomeri înregistraţi la agenţie.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţie este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Agenţia se obligă să subvenţioneze, conform legii, în limita sumelor alocate din buget cu această destinaţie, pe o perioadă de ......*), cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare şomer încadrat în muncă, după cum urmează:_________ Notă *) Perioada poate fi de cel mult 12 luni. a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata; b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori**), calculate la valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna pentru care se face plata.___________ Notă **) Contribuţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.3. Subvenţia: a) se acordă conform prevederilor legale, în limita sumelor alocate din buget cu aceasta destinaţie; b) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă în baza prezentei convenţii, fără a depăşi numărul de ore aferent programului normal de lucru din luna pentru care se acordă subvenţia; c) se acordă lunar în baza cererii de finanţare avizate şi a celorlalte documente prevăzute de lege; d) nu se acordă pe perioada în care autorizarea/acreditarea angajatorului pentru derularea activităţilor subvenţionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este suspendată sau, după caz, retrasă, pentru angajatorii care sunt obligaţi, potrivit legii, să fie autorizaţi/ acreditaţi.4. Pentru acordarea subvenţiei angajatorul se obligă să depună documentaţia necesară la autoritatea administraţiei publice locale şi la agenţie, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege.5. Angajatorul are obligaţia: a) de a comunică agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea subvenţiei, după caz, inclusiv suspendarea/ retragerea autorizării/acreditării pentru derularea activităţilor subvenţionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) de a comunică agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.6. În situaţia în care măsura de stimulare prevăzută la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă cu respectarea reglementarilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis, angajatorului, în calitatea sa de beneficiar de ajutor de minimis, îi revin toate obligaţiile prevăzute pentru beneficiarii de ajutor de minimis prin reglementările legale aplicabile acordării acestui tip de ajutor.7. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea subvenţiei prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, prezenta convenţie se reziliază, debitele urmând a fi recuperate conform legii.8. Agenţia poate rezilia convenţia, în principal: a) în situaţiile prevăzute la pct. 7; b) la solicitarea autorităţii administraţiei publice locale, în situaţia în care aceasta nu are statutul de angajator; c) în cazul retragerii autorizării/acreditării angajatorului pentru derularea activităţilor subvenţionate potrivit art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul angajatorilor care sunt obligaţi, potrivit legii, să fie autorizaţi/acreditaţi; d) la solicitarea angajatorului prin notificarea agenţiei, de la data de întâii a lunii următoare înregistrării notificării la agenţie; e) în caz de forţă majoră constatată de o autoritate competentă.AgenţiaDirector executiv,...................AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,..............................................Avizat───────Autoritatea administraţiei publice locale ...........................  +  Anexă--------la convenţie------------Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .........................Codul de identificare fiscală ..........................Cod CAEN ...............................................Judeţul ................................................Sediul/Adresa ..........................................Contul IBAN/Banca ......................................Telefon/Fax ............................................E-mail/Pagină de internet ..............................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 78din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomajşi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........
  Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Categoria de servicii Ocupaţia Cod COR Numărul şi data încheierii contrac- tului individual de muncă Durata contractului individual de muncă Semna- tura angaja- tului
  0 1 2 3 4 5 6 7
  AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,.......................................NOTĂ: Coloana 3 se va completa cu serviciile derulate în scopul dezvoltării comunităţii locale.
   +  Anexa 3-------(Anexa nr. 15 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)----------------------------------------------------------------------CONVENŢIENr. ..../..........Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl .........., având funcţia de ......., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ........, cu sediul/adresa în ........, judeţul ........., telefon ........., cod fiscal (CUI) ........ cont IBAN ........, deschis la Banca ......, reprezentată prin dna/dl. ......., având funcţia de ........, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ....... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă: a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă; b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor prevăzuţi la pct. 1 anterior termenului de 3 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată; e) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii; f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; g) să respecte dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în: a) suma reprezentând contribuţia angajatorului aferentă absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din aceeaşi lege; b) subvenţia prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.Agenţia                                     AngajatorulDirector executiv,               Director general sau altă..................                  persoană autorizată,                                            .................  +  Anexă--------la convenţie------------Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .........................Codul de identificare fiscală ..........................Cod CAEN ...............................................Judeţul ................................................Sediul/Adresa ..........................................Contul IBAN/Banca ......................................Telefon/Fax ............................................E-mail/Pagină de internet ..............................TABEL NOMINALcu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privindsistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupăriiforţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenţi*)Anul absolvirii/ Numărul diplomei/ adeverinţeiNumărul şi data încheierii contractului individual de muncă/data angajăriiOcupaţiaCORSemnătura angajatului
    01234567
                   
  AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,..............................................------------- Notă *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:- cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;- cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;- cod C - absolvenţi de învăţământ superior.În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".
   +  Anexa 4-------(Anexa nr. 16 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)----------------------------------------------------------------------Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ..................................Codul de identificare fiscală .........................................Cod CAEN ....................................................................Judeţul ..........................................................................Sediul/Adresa ...............................................................Contul IBAN/Banca ......................................................Telefon/Fax ...................................................................E-mail/Pagină de internet .............................................TABEL NOMINALcu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncăconform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemulasigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea sumelorcuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomajConvenţia nr. ......./.........Luna .......... anul ..........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenţi*)Numărul orelor efectiv lucrate**)Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***)Sume plătite****)Observaţii*****)
    01234567
    1.       ... ...      
    ...       ... ...      
         
    TOTAL:A1B1
    Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la BAS aferentă absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ( % X Total B1)C1
    TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Total A1 + Total C1)
  AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,.....................................-------------- Notă *) Coloana 3 se completează după cum urmează:- cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;- cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;- cod C - absolvenţi de învăţământ superior.În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H". Notă **) Coloana 4 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de absolvent în luna pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului în funcţie de categoria absolventului. Notă ***) Coloana 5 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului în funcţie de categoria absolventului. Notă ****) Coloana 6 se completează cu sumele plătite absolvenţilor reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul prevăzute la art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care nu se includ elementele prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. Notă *****) Coloana 7 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.
   +  Anexa 5-------(Anexa nr. 19 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)----------------------------------------------------------------------CONVENŢIENr. .../.........Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ..........., având funcţia de ..........., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ........., cu sediul/adresa în ......, judeţul ........, telefon .........., cod fiscal (CUI) .........., cont IBAN .........., deschis la Banca .........., reprezentată prin dna/dl ........., având funcţia de ..........., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă:A. pe perioadă nedeterminată un număr de: a) ........ şomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistraţi în evidenţa agenţiei; b) ........ şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, înregistraţi în evidenţa agenţiei; c) ........ persoane cu handicap*);------------- Notă *) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.B. un număr de: a) ............ şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială; b) ............ şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă: a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă; b) să respecte dispoziţiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; c) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenului de 2 ani, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) să depună pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată, precum şi, în situaţia încadrării în muncă a unor persoane cu handicap în condiţiile art. 85 din aceeaşi lege, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că în raport cu numărul de angajaţi angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap; f) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare; g) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în: a) suma reprezentând contribuţia angajatorului aferentă persoanelor încadrate în muncă prevăzute la pct. 1 lit. A.a) şi b), pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) subvenţia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.Agenţia                                    AngajatorulDirector executiv,                    Director general sau altă..................                         persoană autorizată,                                              .................  +  Anexă------la convenţie------------Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .....................Codul de identificare fiscală ......................Cod CAEN ...........................................Judeţul ............................................Sediul/Adresa ......................................Contul IBAN/Banca ..................................Telefon/Fax ........................................E-mail/Pagină de internet ..........................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomajşi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ......./........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane*)Numărul şi data încheierii contractului individual de muncă/ Data angajăriiData îndeplinirii condiţiilor de pensionare**)Ocupaţia CORSemnătura angajatului
    01234567
                   
  AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,.......................................----------- Notă *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:- cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistraţi în evidenţa agenţiei;- cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale înregistraţi în evidenţa agenţiei;- cod C - persoane cu handicap;- cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;- cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială. Notă **) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D şi E.
   +  Anexa 6-------(Anexa nr. 20 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002)----------------------------------------------------------------------Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) ..........................Codul de identificare fiscală ...........................Cod CAEN ................................................Judeţul .................................................Sediul/Adresa ...........................................Contul IBAN/Banca .......................................Telefon/Fax .............................................E-mail/Pagină de internet ..............................TABEL NOMINALcu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomajşi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şicompletările ulterioare, pentru stabilirea sumelorcuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomajConvenţia nr. ......./.........Luna .......... anul ..........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de absolvenţi*)Numărul orelor efectiv lucrate**)Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***)Sume plătite****)Observaţii*****)
    01234567
    1.       ... ...      
    ...       ... ...      
         
    TOTAL:A1B1
    Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la BAS aferentă persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ( % X Total B1)C1
    TOTAL SUME CUVENITE potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Total A1 + Total C1)
  AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,.........................................------------- Notă *) Coloana 3 se completează după cum urmează:- cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistraţi în evidenţa agenţiei;- cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale înregistraţi în evidenţa agenţiei;- cod C - persoane cu handicap;- cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;- cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială. Notă **) Coloana 4 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna de persoanele prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului. Notă ***) Coloana 5 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului. Notă ****) Coloana 6 se completează numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile A şi B, cu sumele plătite acestor persoane reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul prevăzute la art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care nu se includ elementele prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol. Notă *****) Coloana 7 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.
   +  Anexa 7-------(Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007)----------------------------------------------------------------------------------CONVENŢIENr. ...../............Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .............../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ..........., având funcţia de ........., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) .........., cu sediul/adresa în ........, judeţul ........, telefon ..........., cod fiscal (CUI) ......, cont IBAN .........., deschis la Banca ..........., reprezentată prin dna/dl .........., având funcţia de .........., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul încadrează în muncă, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de: a) ........... persoane având statut de elev, în perioada de vacanţă cuprinsă între data de ........ şi data de ...........; b) ........... persoane având statut de student, în perioada de vacanţă cuprinsă între data de ....... şi data de ........... .Tabelul nominal cu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.2. Angajatorul se obligă: a) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, suma cuvenită potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007; b) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare, însoţit de copii de pe pontaj şi statul de plată; c) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii; d) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege; e) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum şi prevederile din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare; f) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.În situaţia în care sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007 sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 7 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările şi completările ulterioare.4. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007; b) respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.5. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii şi pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.Agenţia                                    AngajatorulDirector executiv,                        Director general sau altă..................                        persoană autorizată,.                                                 ................  +  Anexă------la convenţie------------Date de identificare a angajatoruluiAngajatorul (denumirea/numele) .......................Codul de identificare fiscală ........................Cod CAEN .............................................Judeţul ..............................................Sediul/Adresa ........................................Contul IBAN/Banca ....................................Telefon/Fax ..........................................E-mail/Pagină de internet ............................TABEL NOMINALcu elevii şi/sau studenţii încadraţi în muncă în condiţiileLegii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă aelevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioareConvenţia nr. ....../..........Perioada de vacanţă este cuprinsă între data de ..... şi data de ......
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/ student)Data angajăriiNumărul şi data încheierii contractului de muncăTipul contractului de muncă*)Ocupaţia, cod CORNumărul de zile lucrătoare pentru care s-a mai acordat în cursul anului stimulentul financiar**)Semnătura angajatului
    0123456789
                       
                       
  AngajatorDirector general sau altă persoană autorizata,.............................................------------- Notă *) Coloana 6 se completează în acelaşi mod în care se completează rubrica "Tip contract" din cuprinsul "Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj", prevăzută în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în condiţiile legii.
   +  Anexa 8-------(Anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005)-----------------------------------------------------------------------------------CONVENŢIENr. ...../............Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ..........., având funcţia de ..........., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ........., având Autorizaţia nr. ....../........, cu sediul/adresa în .........., judeţul ........., telefon ........., cod fiscal (CUI) ........, cont IBAN ........, deschis la Banca ......., reprezentată prin dna/dl ........, având funcţia de.............., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul, prin prezenta, declară pe propria răspundere următoarele: a) doamna/domnul ............, având CNP ................, este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ................, cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. ........., încheiat în data de ......., cu perioada de probă care expiră la data de ............, durata contractului fiind de la data de .......... la data de ........; b) anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menţionat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menţionată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă; c) persoana menţionată la lit. a) beneficiază de instruire teoretică la un furnizor de formare profesională autorizat, conform prevederilor legale în vigoare, pentru calificarea sau ocupaţia respectivă: DA/NU (se evidenţiază prin încercuirea variantei corecte).2. Angajatorul se obligă: a) să menţină raporturile de muncă ale persoanei prevăzute la pct. 1 pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie; b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru ucenicul pentru care încetează raporturile de muncă plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale ucenicului prevăzut la pct. 1 anterior datei expirării contractului de ucenicie încheiat, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective, şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copie de pe fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată aferente lunii respective şi, după caz, documente justificative, în copie, care să ateste contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor; e) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare; f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare; g) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările ulterioare.4. Sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în: a) subvenţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a) din legea menţionată; b) contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a depăşi 20% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în luna pentru care se face plata, după caz.5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra: a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.Agenţia                                     AngajatorulDirector executiv,                        Director general sau altă..................                         persoană autorizată,                                            .................(L.S.)                                        (L.S.)  +  Anexa 9-------(Anexa nr. 7^1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005)------------------------------------------------------------------------------------Judeţul ...........................................Angajator .........................................Sediul/Adresa .....................................Contul/Banca ......................................Codul fiscal (CUI) ................................Telefon ...........................................TABEL NOMINALcu ucenicii încadraţi în muncă conform prevederilor art. 17din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilireasumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomajLuna .......... anul ..........
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalConvenţia nr. ...../.....Furnizorul de instruire teoretică şi nr. autorizaţieiNumărul orelor efectiv lucrateSuma cuvenită pentru timpul efectiv lucratContravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoreticăTotalul sumelor cuvenite lunar pentru ucenicObservaţii
                  Din document justificativCuvenită potrivit legii    
    012345678910
    1.                    
    ...                    
    TOTAL SUME CUVENITE LUNAR potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare  
  NOTE:1. Coloana 1 - se completează cu numele şi prenumele ucenicului.2. Coloana 2 - se completează cu codul numeric personal al ucenicului.3. Coloana 3 - se completează cu numărul şi data convenţiei încheiate pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare.4. Coloana 4 - se completează cu denumirea furnizorului prin care se asigură instruirea teoretică a ucenicului şi nr. autorizaţiei acestuia.5. Coloana 5 - se completează cu numărul orelor efectiv lucrate de ucenic.6. Coloana 6 - se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat, din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare.7. Coloana 7 - se completează cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică asigurate ucenicului, prevăzută în documentul justificativ, anexat în copie.8. Coloana 8 - se completează cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică cuvenită potrivit art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, cu modificările şi completările ulterioare.9. Coloana 9 - se completează cu suma totală care se cuvine lunar pentru ucenic (coloana 9 = coloana 6 + coloana 8).10. Coloana 10 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.------------