LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:e) este aptă, din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției. Comisia medicală se numește prin ordin comun al ministrului justiției și libertăților cetățenești și al ministrului sănătății. Taxele examenului medical pentru candidații declarați admiși se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.2. La articolul I punctul 4, după alineatul (5) al articolului 37^1 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cheltuielile de transport al membrilor Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii care nu au domiciliul în municipiul București se suportă din bugetul Institutului Național al Magistraturii.3. La articolul I punctul 5, alineatul (1^2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:(1^2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1^1) se stabilește prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.4. La articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. La articolul 45, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește membrii și membrii supleanți ai comisiilor prevăzute la alin. (1), pe o perioadă de un an, cu posibilitatea reînvestirii, la propunerea inspectorului-șef al Inspecției judiciare.(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt înlocuiți de membrii supleanți în situațiile în care, din motive întemeiate, nu pot participa la soluționarea lucrărilor.5. La articolul III, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1(1) Cheltuielile de cazare și masă ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, ale cursanților și ale personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Școala Națională de Grefieri, se suportă din bugetul acestei instituții.(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin decizie a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Școlii Naționale de Grefieri.(3) Cheltuielile de transport al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Școala Națională de Grefieri, se suportă din bugetul instituțiilor unde îndeplinesc funcția de bază.(4) Cheltuielile de transport al cursanților și al personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri, care participă la activitățile de formare profesională continuă organizate de Școala Națională de Grefieri, se suportă din bugetul acestei instituții.(5) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cursanții, precum și personalul de instruire al Școlii Naționale de Grefieri, care participă la activitățile de formare organizate de Școala Națională de Grefieri, nu beneficiază de diurnă de delegare de la instituțiile unde îndeplinesc funcția de bază.(6) Cheltuielile de transport al membrilor Consiliului de conducere al Școlii Naționale de Grefieri care nu au domiciliul în municipiul București se suportă din bugetul Școlii Naționale de Grefieri.6. La articolul III punctul 2, alineatul (3) al articolului 67^1 va avea următorul cuprins:(3) Plafonul în limita căruia se poate deconta chiria în condițiile alin. (2) se stabilește anual, pe localități, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiției și libertăților cetățenești, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție.7. La articolul IV punctul 1, articolul 16^1 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 24 aprilie 2009.Nr. 118.----------