ORDIN nr. 5 din 23 aprilie 2009privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 30 aprilie 2009



  Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale pct. 402 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi al art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare a situaţiilor care se transmit periodic Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare, de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. c) din acelaşi regulament. (2) De asemenea, prezentul ordin stabileşte frecvenţa şi modalităţile de transmitere a formularelor menţionate la alin. (1) către Banca Naţională a României. (3) Prevederile prezentului ordin, referitoare la expunerile din credite/plasamente, înregistrate faţă de instituţii de credit, sunt aplicabile numai în cazul instituţiilor de credit.  +  Articolul 2 (1) Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexa la prezentul ordin. (2) Formularele de raportare se completează de împrumutători pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă, prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, avându-se în vedere următoarele:- ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului;- toate operaţiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.  +  Articolul 3 (1) În cazul reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi raportează două seturi de formulare, respectiv la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit şi la nivelul întregii reţele. (2) În vederea întocmirii raportărilor la nivelul reţelei, casele centrale ale cooperativelor de credit agregă datele aferente organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul întregii reţele. Pentru acest scop, operaţiunile de credit/plasament desfăşurate între organizaţiile cooperatiste din cadrul aceleiaşi reţele se exclud.  +  Articolul 4Formularele de raportare se transmit de către împrumutători Băncii Naţionale a României, după cum urmează: a) în cazul instituţiilor de credit:- prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare;- pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Direcţiei supraveghere; b) în cazul instituţiilor financiare nebancare:- în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro;- pe suport hârtie, semnate de persoanele autorizate, formularele fiind adresate Direcţiei supraveghere.  +  Articolul 5Formularele de raportare se transmit de către împrumutători periodic, după cum urmează: a) în cazul instituţiilor de credit - lunar, în termen de 17 zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeşte raportarea; b) în cazul instituţiilor financiare nebancare - trimestrial, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.  +  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 6Prezentul ordin se aplică de la data la care începe aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Instituţiile de credit transmit Băncii Naţionale a României, prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), primele raportări în format electronic, inclusiv cea aferentă lunii septembrie 2009, sub formă de fişiere Excel.  +  Articolul 8Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 52 şi 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.  +  Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 23 aprilie 2009.Nr. 5.  +  Anexa SITUAŢIAclasificării expunerilor din credite, înregistrate faţă dedebitorii din afara sectorului instituţiilor de credit,precum şi a necesarului de provizioanespecifice de risc de credit la data de [../../..]Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei/instituţiei financiare nebancare:.......                                                              
    RON
    Nr. crt.Categorii de clasificareExpuneri brute dinExpuneri nete*1) dinCoef.Necesar de provizioane specifice de risc pentru
    principaldobândăprincipaldobândăprincipaldobândă
    AB123456 = 3 x 57 = 4 x 5
    I - credite acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit (alţii decât debitorii, persoane fizice), pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
    1Standard         0    
    2În observaţie         0,05    
    3Substandard         0,2    
    4Îndoielnic         0,5    
    5Pierdere total, din care:         1    
    6- categoria 1*)         1    
    7- categoria 2**)         1    
    8Total (rd. 1 la 5)         X    
    II - credite acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit (alţii decât debitorii, persoane fizice), pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
    9Standard        
    10În observaţie    
    11Substandard    
    12Îndoielnic    
    13Pierdere total, din care:    
    14- categoria 1*)    
    15- categoria 2**)    
    16Total (rd. 9 la 13)    
    III - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    17Standard         0    
    18În observaţie         0,05    
    19Substandard         0,2    
    20Îndoielnic         0,5    
    21Pierdere total, din care:         1    
    22- categoria 1*)         1    
    23- categoria 2**)         1    
    24Total (rd. 17 la 21)         X    
    IV - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
    25Standard        
    26În observaţie    
    27Substandard    
    28Îndoielnic    
    29Pierdere total, din care:    
    30- categoria 1*)    
    31- categoria 2**)    
    32Total (rd. 25 la 29)    
    V - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
    33Standard         0,07    
    34În observaţie         0,08    
    35Substandard         0,23    
    36Îndoielnic         0,53    
    37Pierdere total, din care:         1    
    38- categoria 1*)         1    
    39- categoria 2**)         1    
    40Total (rd. 33 la 37)         X    
    VI - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
    41Standard        
    42În observaţie    
    43Substandard    
    44Îndoielnic    
    45Pierdere - total, din care:    
    46- categoria 1*)    
    47- categoria 2**)    
    48Total (rd. 41 la 45)    
    49Total (rd. 8+16+24+32+40+48)         X    
  -----------*1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garanţiilor aferente. Notă *) categoria 1: expuneri reprezentând credite clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile şi în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor. Notă **) categoria 2: expuneri reprezentând credite clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor.SITUAŢIAclasificării expunerilor din credite/plasamente,înregistrate faţă de instituţiilor de credit,precum şi a necesarului de provizioanespecifice de risc de credit la data de [../../..]Denumirea instituţiei de credit/casei centrale/reţelei:.......
    RON
    Nr. crt.Categorii de clasificareExpuneri brute dinExpuneri nete*1) dinCoef.Necesar de provizioane specifice de risc pentru
    principaldobândăprincipaldobândăprincipaldobândă
    AB123456 = 3 x 57 = 4 x 5
    I - expuneri pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
    1Standard         0    
    2Pierdere total, din care:         1    
    3- categoria 1*)         1    
    4- categoria 2*)         1    
    5Total (rd. 1 la 2)         X    
    II - expuneri pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
    6Standard        
    7Pierdere total din care:    
    8- categoria 1*)    
    9- categoria 2**)    
    10Total (rd. 6 la 7)    
    11Total (rd. 5 + 10)         X    
  Întocmit Semnătură/semnături autorizate................. .................................(nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură)-----------*1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garanţiilor aferente. Notă *) categoria 1: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile şi în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor. Notă **) categoria 2: expuneri reprezentând credite/plasamente clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor.--------------