DECIZIE nr. 542 din 9 aprilie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 29 aprilie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent-şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Elena Bratu în Dosarul nr. 10.083/4/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.La apelul nominal răspunde personal autorul excepţiei, Elena Bratu, şi partea Anca Mirela Săsăreanu, prin procurator Paul Popescu, cu procură judiciară depusă la dosar.Autorul excepţiei solicită desemnarea unui avocat din oficiu.Procuratorul părţii solicită respingerea cererii.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii formulate de autorul excepţiei.Curtea, deliberând, respinge cererea prin care autorul excepţiei solicită desemnarea unui avocat din oficiu.Cauza este în stare de judecată.Elena Bratu solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate pentru motivele invocate în faţa instanţei de judecată.Procuratorul părţii Anca Mirela Săsăreanu solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 14 noiembrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 10.083/4/2007, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă.Excepţia a fost ridicată de Elena Bratu cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 195 din 14 ianuarie 2008, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul excepţiei susţine că dispoziţiile art. 305 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (1) şi (2) şi art. 129. În acest sens, arată că aceste dispoziţii de lege nu permit administrarea de probe noi în recurs, cu excepţia înscrisurilor, ceea ce este de natură să priveze părţile de un grad de jurisdicţie şi de posibilitatea de a se apăra prin administrarea de probe în toate fazele procesului.Instanţa de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituţional.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise ale părţii, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 305 din Codul de procedură civilă, cu următorul conţinut: "În instanţa de recurs nu se pot produce probe noi, cu excepţia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor."Autorul excepţiei susţine că acest text de lege, care nu permite administrarea de probe noi în recurs, cu excepţia înscrisurilor, este aplicabil şi în cazul prevăzut de art. 304^1 din Codul de procedură civilă, atunci când sentinţa instanţei de fond este atacată direct cu recurs, ceea ce contravine dreptului la un proces echitabil şi dreptăţii, ca valoare supremă garantată de Constituţie. Astfel, justiţiabilii sunt privaţi de o cale de atac ordinară şi devolutivă, în care puteau fi administrate probe noi, puteau fi completate sau refăcute probele administrate în fond.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că textul legal criticat a mai fost supus controlului de constituţionalitate, în raport cu aceleaşi prevederi constituţionale şi cu motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 396 din 12 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 septembrie 2005, şi Decizia nr. 475 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 23 iunie 2006, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, arătând că reglementarea condiţiilor şi a procedurii de exercitare a căilor de atac reprezintă prerogativa exclusivă a legiuitorului, în conformitate cu art. 126 din Constituţie, şi nu încalcă drepturile fundamentale ale justiţiabililor.De altfel, instituirea unor reguli speciale de procedură, inclusiv în ceea ce priveşte căile de atac, nu este contrară principiului liberului acces la justiţie, dreptului la un proces echitabil sau dreptăţii, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetăţenilor în utilizarea lor. Atât în sistemul nostru procesual, cât şi în alte ţări, legea poate exclude folosirea unor căi de atac sau poate limita posibilitatea folosirii anumitor instrumente procesuale aflate la îndemâna părţilor, cum sunt probele, fără ca prin aceasta să se încalce litera sau spiritul Legii fundamentale.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, argumentarea şi soluţia reţinute în deciziile de mai sus îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Elena Bratu în Dosarul nr. 10.083/4/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 aprilie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent-şef,Doina Suliman------------