ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 22 aprilie 2009privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 29 aprilie 2009    Situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic pentru acordarea de către Guvernul României a sprijinului financiar utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în vederea irigării culturilor din zonele prognozate a fi afectate de secetă.Riscurile neadoptării prezentului act normativ sunt:- neexecutarea sau executarea cu întârziere a lucrărilor necesare pentru livrarea apei de irigaţii în perioadele de secete prognozate pentru anul 2009;- neacordarea de subvenţii organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii care nu au putut încheia contracte multianuale până la 30 noiembrie 2008, termen reglementat prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, ceea ce va duce la scăderea producţiei agricole şi la plata despăgubirilor pentru culturile calamitate de secetă;- scăderea pronunţată a producţiei agricole prin neutilizarea la capacitatea potenţială a infrastructurii de irigaţii de interes public;- operatorii de reţele sau alţi deţinători de reţele electrice de interes public nu vor furniza energie electrică pentru staţiile de pompare a apei aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare;- nerealizarea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, se completează după cum urmează:1. La articolul 64, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) După avizarea de către consiliile de unitate de administrare şi aprobarea de către consiliul de administraţie al Administraţiei a unor tarife pentru noi puncte de livrare a apei pentru irigaţii sau după aprobarea tarifelor reactualizate, cuantumul aprobat al acestor tarife se transmite pentru publicare la Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, în termen de 5 zile de la aprobare."2. La articolul 68, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru sezonul de irigaţii al anului 2009, termenul prevăzut la alin. (2) este 30 aprilie 2009."  +  Articolul II (1) Cheltuielile pentru tarifele de racordare la reţelele electrice de interes public a staţiilor de pompare a apei aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare se asimilează altor cheltuieli de investiţii, conform art. 46 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările ulterioare, şi se acoperă total de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor comunitare în domeniul ajutorului de stat. (2) Lucrările care privesc instalaţiile electrice se vor realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.  +  Articolul IIIArticolul II din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Liviu Harbuz,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul economiei,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 22 aprilie 2009.Nr. 39.------