HOTĂRÂRE nr. 468 din 22 aprilie 2009pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 24 aprilie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La punctul 3.2.1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) împrumuturi de la Uniunea Europeană acordate în baza Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002 de înfiinţare a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L53 din 23 februarie 2002."2. După punctul 4.1.c) se introduce un nou punct, punctul 4.1. i), cu următorul cuprins:"4.1.i) Procedura contractării de împrumuturi de la Uniunea Europeană acordate în baza Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002 presupune parcurgerea următoarelor etape:1. Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi supune aprobării Guvernului şi Preşedintelui României, după caz, un memorandum privind acordul de principiu pentru contractarea de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în baza Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 332/2002 şi împuternicirea ministrului finanţelor publice pentru semnarea scrisorii de intenţie, prin care se solicită Comisiei Europene acordarea de asistenţă financiară pentru susţinerea unui set de măsuri de politică economică.2. Semnarea şi transmiterea scrisorii de intenţie, prin care se solicită Comisiei Europene acordarea de asistenţă financiară pentru susţinerea unui set de măsuri de politică economică, care va cuprinde şi descrierea condiţionalităţilor negociate cu Comisia Europeană.3. După adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene (ECOFIN) privind acordarea asistenţei financiare, Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi supune aprobării Guvernului un memorandum cu tema: Aprobarea notei-mandat de negociere a condiţiilor de acordare a împrumutului şi a condiţionalităţilor ataşate tranşei/tranşelor aferente asistenţei financiare. Documentul va conţine principalele elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi propunerile de negociere; negocierea împrumutului se va face în limitele mandatului aprobat.4. După negocierea documentelor juridice ce vor guverna împrumutul, Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi supune aprobării Guvernului şi Preşedintelui României, după caz, Memorandumul cu tema: Aprobarea rezultatului negocierilor şi acordarea deplinelor puteri în vederea semnării documentelor juridice ce guvernează împrumutul: Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut.5. În baza aprobării memorandumului de la paragraful 4, dacă finanţatorul solicită în mod expres, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentelor juridice ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.6. În mod excepţional, datorită urgenţei semnării documentelor juridice ce guvernează împrumutul şi dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va conţine diferenţe de fond substanţiale faţă de propunerea de text a părţii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, care va fi supus aprobării Guvernului şi Preşedintelui României, după caz.7. Semnarea documentelor juridice ce guvernează împrumutul, şi anume Memorandumul de înţelegere şi Acordul de împrumut.8. Documentele juridice ce guvernează împrumutul, astfel semnate şi traduse de către o firmă autorizată, angajată în condiţiile legii de Ministerul Finanţelor Publice, vor fi ratificate sau aprobate prin lege. Dacă este cazul, în cuprinsul actului normativ se va preciza mecanismul intern de implementare a împrumutului, precum şi eventualele documente ce se vor încheia în baza acestuia."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 22 aprilie 2009.Nr. 468.___________