PROCEDURĂ din 14 aprilie 2009pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009  Prezenta procedură reglementează modalitatea de acordare a ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 1 (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se acordă la solicitarea angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege şi care, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, menţin raporturile de muncă ori de serviciu cu persoane din rândul absolvenţilor respectivi, pe o perioadă de unu sau 2 ani. (2) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se acordă angajatorilor prevăzuţi la alin. (1) pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu cu persoanele prevăzute la alin. (1), după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, dar nu pentru mai mult de 2 ani. (3) Perioada de unu sau 2 ani prevăzută la alin. (1), precum şi perioada pentru care se acordă ajutorul financiar prevăzută la alin. (2) se calculează începând cu data de întâi a lunii următoare lunii în care se îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 83 alin. (1) din lege.  +  Articolul 2 (1) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se acordă după menţinerea raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de unu sau 2 ani, calculată, potrivit art. 1 alin. (3), de la data de întâi a lunii următoare lunii în care se îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 83 alin. (1) din lege. (2) Angajatorii care au beneficiat, opţional, de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege pentru primul an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu calculat potrivit art. 1 alin. (3) şi care menţin în continuare raporturile de muncă ori de serviciu ale absolvenţilor respectivi pentru cel de-al doilea an beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege pentru cel de-al doilea an de menţinere a raporturilor de muncă sau de serviciu după menţinerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe acest ultim an.  +  Articolul 3Nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege: a) angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale prevăzute de lege; b) angajatorii care nu menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu persoanele din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pe perioada cuprinsă între data îndeplinirii acestei obligaţii şi data de întâi a lunii următoare îndeplinirii obligaţiei, precum şi în continuare pentru perioada de unu, respectiv 2 ani pentru care solicită acordarea ajutorului financiar; c) angajatorii care la data solicitării ajutorului financiar se află în situaţie de insolvenţă, în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora, ale căror activităţi fac obiectul unui aranjament cu creditorii şi cei care se află în alte situaţii similare reglementate de lege; d) angajatorii care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege.  +  Articolul 4 (1) Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană ori a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au sediul, în termen de 60 de zile de la data expirării perioadei de unu sau 2 ani, calculată potrivit art. 1 alin. (3), pentru care au menţinut raporturile de muncă ori de serviciu ale persoanelor din rândul absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, şi pentru care solicită acordarea ajutorului financiar, următoarele documente: a) cerere pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, care va conţine şi o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, cărora le-au menţinut raporturile de muncă ori de serviciu pentru perioada de unu sau 2 ani pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; c) carnetul de muncă, în copie, sau alte acte prevăzute de lege care să ateste menţinerea raporturilor de muncă ori de serviciu pe perioada stabilită pentru a se putea acorda ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege; d) certificat de atestare fiscală, eliberat de instituţia competentă, care să ateste că la data depunerii cererii angajatorul nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale prevăzute de lege; e) situaţie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentând ajutorul financiar solicitat, întocmită pe categorii de contribuţii sociale, pentru fiecare absolvent în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; f) statele de plată, în copie certificată de angajator, care să prevadă distinct drepturile salariale ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu sunt menţinute după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum şi contribuţiile sociale datorate de angajator pentru absolvenţii respectivi şi semnătura acestora. (2) În situaţia în care expirarea perioadei de unu sau 2 ani, calculată potrivit art. 1 alin. (3), pentru care angajatorii au menţinut raporturile de muncă ori de serviciu ale persoanelor din rândul absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din lege, este anterioară intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea prezentei proceduri, termenul de 60 de zile în care se poate solicita ajutorul financiar se calculează începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea prezentei proceduri. (3) Angajatorii îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor comunicate şi solicitarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege în termenul prevăzut la alin. (1). (4) Termenul prevăzut la alin. (1) şi (2) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege.  +  Articolul 5 (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti soluţionează cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege în termen de 45 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1). (2) În situaţia în care se constată că angajatorul nu depune toate documentele pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege sau că nu sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru acordarea acestui ajutor financiar, cererea angajatorului se respinge prin decizie motivată a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4. (3) În situaţia în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile de acordare a ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din lege, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va aproba cererea prin decizie a directorului executiv, care va conţine şi cuantumul sumei reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege care face obiectul restituirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5. (4) Decizia de aprobare sau de respingere a cererii se comunică angajatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia şi poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din lege se virează, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor a căror cerere a fost aprobată, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii. (6) Soluţionarea cererii se efectuează în ordinea înregistrării documentaţiei pentru acordarea ajutorului financiar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul. (7) Plata ajutorului financiar se efectuează în ordinea aprobării cererilor pentru acordarea ajutorului financiar.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 la procedurăNr. de înregistrare angajator: ...........................CătreAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului...................../Municipiului BucureştiCEREREpentru acordarea ajutorului financiar prevăzut laart. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilorpentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificărileşi completările ulterioare..............(angajatorul).........., cu sediul/adresa în ............................., judeţul ................................., telefon ................................., cod fiscal (CUI) ..........................., cont IBAN nr. ..........................., deschis la Banca ........................................., reprezentat prin dna/dl ...................................., având funcţia de ............................., vă solicit să aprobaţi restituirea sumei de .......................... lei, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada ..........................., prin plata acestei sume în contul: cont IBAN nr. ........................... deschis la Banca .................................. .Sub sancţiunile aplicate falsului în declaraţii, declarăm următoarele:1. suma solicitată prin prezenta cerere şi documentele anexate acesteia, reprezentând ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu cuantumul contribuţiilor sociale definite potrivit art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de angajator potrivit legii şi virate în perioada ......................................, pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din aceeaşi lege, ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au fost menţinute în continuare, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de ...........an(i), calculată potrivit prevederilor legale;2. la data solicitării ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul .................. nu se află în situaţie de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora, activităţile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se află în alte situaţii similare reglementate de lege.Anexăm prezentei cereri următoarele documente (Se vor preciza toate documentele anexate cererii.):1. ........................................................................2. ..................................................................................................................................................Data Angajator...................... Director general sau altă persoană autorizată,..........................................  +  Anexa 2 la procedură
  *Font 8*
      Nr. de înregistrare angajator:...........................
      Date de identificare a angajatorului:
      Angajatorul (denumirea/numele).......................
      Codul de identificare fiscală........................
      Codul CAEN.............................................
      Judeţul..................................................
      Sediul/Adresa........................................
      Contul IBAN/Banca.........................................
      Telefon/Fax..........................................
      E-mail/Pagina de internet...............................
                                  TABEL NOMINAL
        cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 84^1 din
          Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
             stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
                             completările ulterioare
  Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Numărul şi data închirierii contractului individual de muncă Numărul şi data convenţiei (art. 80 din Legea nr. 76/ 2002, cu modifică- rile şi completările ulterioare) Data expirării obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/ 2002, cu modifi- cările şi comple- tările ulterioare (zz/ll/aa) Perioada pentru care se solicită acordarea ajutorului financiar (de la zz/ll/aa la zz/ll/aa)
  0 1 2 3 4 5 6
             Data Angajator
      .................... Director general sau altă persoană autorizată,
                                 ...........................................
   +  Anexa 3 la procedură    Nr. de înregistrare angajator:...........................    Date de identificare a angajatorului:    Angajatorul (denumirea/numele).......................    Codul de identificare fiscală........................                                     SITUAŢIE             privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii
    Numele şi prenumele:
    Codul numeric personal (CNP):
    Luna şi anulContribuţia de asigurări socialeContribuţia de asigurări pentru şomajContribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleContribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
    Baza de calcul a contribuţiei angajatoruluiCuantumul contribuţiei angajatoruluiBaza de calcul a contribuţiei angajatoruluiCuantumul contribuţiei angajatoruluiBaza de calcul a contribuţiei angajatoruluiCuantumul contribuţiei angajatoruluiBaza de calcul a contribuţiei angajatoruluiCuantumul contribuţiei angajatorului
    1                
    2                
    ......                
    Total cuantum contribuţie angajator        
    TOTAL GENERAL:
                                       Angajator                  Director general sau altă persoană autorizată,                    .........................................
   +  Anexa 4 la procedurăAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncăa Judeţului ....................../Municipiului BucureştiDECIZIA Nr. ..........din ...............Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă ................................., reprezentată prin director executiv ............................, numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ...........din ................, având în vedere prevederile art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (2) din Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009,DECIDE*):Art. 1. - Se respinge cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată de angajatorul .................................... cod fiscal (CUI) ....................................., la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă................... cu nr. ............................ .Art. 2. - Motivul respingerii cererii îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009, respectiv:..................................................................................................................................................Art. 3. - Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,.................------ Notă *) Prezenta decizie se întocmeşte în 2 (două) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, iar exemplarul 2 se comunică angajatorului care a solicitat acordarea ajutorului financiar.  +  Anexa 5 la procedurăAgenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncăa Judeţului ............../Municipiului BucureştiDECIZIA Nr. ..........din ...............Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă..................., reprezentată prin director executiv......................, numit în baza Ordinului/Deciziei nr............din........, având în vedere prevederile art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (3) din Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 342/2009,DECIDE*):Art. 1. - Se aprobă cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată de angajatorul............................., cod fiscal (CUI)...................., la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă................... cu nr........................... .Art. 2. - Ajutorul financiar prevăzut la art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum de.....................Art. 3. - Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,....................--------- Notă *) Prezenta decizie se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, exemplarul 2 se comunică angajatorului, iar exemplarul 3 se transmite compartimentului din cadrul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă care deţine competenţe cu privire la plată.-------