ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 21 aprilie 2009    Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii procedurii de redobândire sau acordare a cetăţeniei române şi importanţa soluţionării cu celeritate de către Comisia pentru cetăţenie a cererilor de redobândire şi acordare a cetăţeniei române,dată fiind necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetăţenie să poată soluţiona în termene rezonabile dosarele cu cererile de redobândire şi acordare a cetăţeniei române,luând în considerare dificultăţile practice cu care se confruntă Comisia pentru cetăţenie în soluţionarea numărului mare de cereri de redobândire şi acordare a cetăţeniei române potrivit art. 10^1 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de necesitatea eliminării, în termen cât mai scurt, a oricărei prelungiri nejustificate a procedurii de redobândire şi acordare a cetăţeniei române,având în atenţie importanţa creării tuturor premiselor necesare unei respectări reale şi eficiente a drepturilor şi intereselor legale, astfel cum au fost ele concepute şi garantate de legiuitor,având în vedere că în lipsa instituirii unor măsuri legislative se vor crea blocaje în soluţionarea cererilor de redobândire şi acordare a cetăţeniei române potrivit art. 10^1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10^1, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10^1. - Foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III pot redobândi ori li se poate acorda cetăţenia română, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) şi e)."2. Articolul 10^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10^2. - Persoanele prevăzute la art. 10^1, care au domiciliul sau reşedinţa în România, pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetăţeniei române la Direcţia cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, după obţinerea dreptului de şedere, potrivit legii."3. La articolul 13, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un preşedinte şi 8 membri, personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta."4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - Cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, formulată potrivit art. 10^1, este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei.Preşedintele Comisiei pentru cetăţenie, prin rezoluţie, dispune: a) solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b) şi e); b) completarea dosarului, în termen de cel mult două luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, sub sancţiunea respingerii cererii ca nesusţinută; c) fixarea termenului la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 10^1, termen care nu va depăşi 5 luni de la data înregistrării cererii."  +  Articolul IICererile depuse în temeiul art. 10^1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi soluţionate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Alina Mihaela Bica,secretar de statViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul afacerilor externe,Eugen Tomac,secretar de statBucureşti, 15 aprilie 2009.Nr. 36.___________