ORDIN nr. 213 din 18 februarie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 213 din 18 februarie 2009
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 363 din 23 martie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2009  Având în vedere prevederile art. 135 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele d), e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) medic curant - orice medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România avizat anual, care îşi desfăşoară activitatea în unităţi prestatoare de servicii medicale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, respectiv cu casele teritoriale de pensii; e) servicii medicale - totalitatea intervenţiilor medicale necesare rezolvării unui caz, respectiv tratamentul medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;........................................................................... j) venitul brut realizat lunar - se defineşte în conformitate cu prevederile cap. A "Contribuţia de asigurări sociale" secţiunea a II-a "Contribuţia de asigurări sociale (capitolul III din lege)" pct. 19 din Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aplicat asiguraţilor prevăzuţi de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare;".2. La articolul 2, litera k) se abrogă.3. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) furnizorii de servicii medicale - unităţile sanitare care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau cu casele teritoriale de pensii."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, angajatorul are obligaţia de a comunică asigurătorului domeniul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, numărul de angajaţi, totalitatea veniturilor brute realizate lunar, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop."5. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Declaraţia pe propria răspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social."6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Contractul individual de asigurare se încheie în formă scrisă şi produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. (4) Contractul individual de asigurare constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii."7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Modificarea venitului asigurat înscris în contractul individual de asigurare se poate realiza prin încheierea unui act adiţional la contractul individual de asigurare existent, în termen de 15 zile de la data când a survenit. (2) Actul adiţional încheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii."8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Persoana asigurată care a suferit un accident de muncă/o boală profesională are dreptul la prestaţiile prevăzute de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare."10. La articolul 14, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) sunt acordate de furnizorii de servicii medicale definiţi conform art. 2 lit. n)................................................................................ (4) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1), acordate pentru cazurile de boli profesionale de unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală cu casele teritoriale de pensii, se decontează conform Procedurii de contractare şi plată a serviciilor medicale acordate pentru cazurile de boli profesionale în unităţile sanitare cu personalitate juridică, stabilită potrivit anexelor nr. 3-6, cuprinzând definiţiile formulelor de calcul utilizate. Modelul de contract se stabileşte prin decizie a preşedintelui CNPAS."11. La articolul 14, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:"(9) În cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale ce afectează lucrătorii români care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral, serviciile medicale vor fi acordate de statul respectiv. (10) Cheltuielile generate de serviciile medicale respective vor fi suportate de instituţia competentă din statul unde este asigurat lucrătorul. Acestea vor fi suportate la nivelul prevăzut în statul în care se acordă aceste servicii."12. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru situaţiile în care fişele de declarare a cazului de boală profesională BP2 nu se mai regăsesc, direcţia de sănătate publică emite la solicitare, în conformitate cu prevederile legale, în baza înregistrărilor pe care le deţine, un duplicat al fişei BP2, ştampilat şi semnat pentru conformitate."13. La articolul 16, alineatele (2), (3), (6), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Furnizorii de servicii medicale vor depune la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale factura însoţită de desfăşurătoarele activităţilor realizate pentru fiecare persoană asigurată, în vederea decontării acestora, potrivit legii. (3) Pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare cu personalitate juridică aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, unităţile sanitare respective vor emite, în vederea decontării, câte o factură şi desfăşurătorul activităţilor realizate, pentru fiecare caz tratat în parte şi distinct pentru prestaţiile medicale acordate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii............................................................................ (6) Decontarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor se va face numai pentru acele servicii generate de caracterul de muncă al accidentului sau de caracterul de profesionalitate al bolii şi numai după confirmarea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 135 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraţilor cu boală profesională confirmată după data de 1 ianuarie 2005, în unităţile sanitare cu personalitate juridică, se suportă de casele teritoriale de pensii cu care au contract de furnizare de servicii medicale, urmând a se efectua decontarea cu casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social angajatorul care a înregistrat boala profesională. (8) Decontarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor români asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române în vigoare, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat cu care România are încheiat acord bilateral, se va realiza în conformitate cu facturile şi documentele justificative emise de instituţia competentă din statul respectiv şi formularele comunitare aferente."14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Casele teritoriale de pensii vor efectua decontarea serviciilor medicale prevăzute la art. 14 alin. (1)-(4) pentru fiecare persoană asigurată, în funcţie de: a) confirmarea caracterului de muncă al accidentului şi a caracterului de profesionalitate al bolii prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 ori adeverinţa de confirmare de la direcţia de sănătate publică, elaborate conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006; b) documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, pentru asiguraţii care au beneficiat de servicii medicale ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale; c) documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică, pentru persoanele internate pentru care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, situaţie în care contravaloarea serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Casa teritorială de pensii sau, după caz, compartimentul de medicina muncii din cadrul INEMRCM are dreptul de verificare a documentelor justificative, de monitorizare pe timpul tratamentului şi de refuz de plată în condiţiile în care serviciile medicale contravin prevederilor legale în vigoare. (3) În vederea decontării cheltuielilor pentru serviciile medicale, CNAS, prin casele de asigurări de sănătate, va depune facturile şi desfăşurătoarele aferente serviciilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, stabilite la alin. (1) lit. b), la casa teritorială de pensii din judeţul respectiv. (4) La sfârşitul fiecărei luni, casele teritoriale de pensii comunică caselor de asigurări de sănătate numele şi codul numeric personal ale asiguraţilor care au primit confirmare de accident de muncă sau boală profesională, precum şi codul bolii conform clasificării internaţionale a bolilor, în cazul bolilor profesionale. (5) Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care casa de asigurări de sănătate a primit confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau a caracterului de profesionalitate al bolii. (6) Decontarea documentelor prevăzute la alin. (5) se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casa teritorială de pensii, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (1). (7) Decontarea între casele teritoriale de pensii şi unităţile sanitare cu personalitate juridică se face în condiţiile prevăzute la alin. (1). (8) Pentru situaţiile în care unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă, costurile aferente vor fi suportate de casele teritoriale de pensii ulterior validării documentelor de către casele de asigurări de sănătate din aceeaşi rază administrativ-teritorială, urmând ca, în termen de 30 de zile de la înaintarea facturilor aferente desfăşurătoarelor activităţilor realizate, casele de asigurări de sănătate să deconteze contravaloarea serviciilor medicale efectuate, mai puţin contravaloarea serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii. (9) Casele teritoriale de pensii vor înainta spre validare caselor de asigurări de sănătate, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative, lista cuprinzând CNP-urile pacienţilor internaţi în clinicile/secţiile de boli profesionale, reprezentând cazuri la care s-a infirmat caracterul profesional al bolii, precum şi documentele justificative aferente. (10) Validarea se va realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de către casele de asigurări de sănătate. (11) În termen de 5 zile de la data validării, casele de asigurări de sănătate comunică caselor teritoriale de pensii CNP-urile pacienţilor, precum şi documentele justificative validate. (12) În vederea decontării serviciilor medicale prevăzute la alin. (8), casele teritoriale de pensii transmit lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care urmează să se facă decontarea serviciilor medicale, către casele de asigurări de sănătate documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătoarele serviciilor medicale realizate de unităţile sanitare cu personalitate juridică. (13) În baza documentelor validate de casele de asigurări de sănătate, casele teritoriale de pensii decontează către furnizorii de servicii medicale contravaloarea prevăzută în aceste documente. (14) Desfăşurătoarele activităţilor realizate de către furnizorii de servicii medicale, menţionate la alin. (1) lit. b), sunt desfăşurătoarele reglementate de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS."15. După articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 18^1 şi 18^2, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului de familie prin scrisoare medicală. (2) Medicul de familie prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, prescripţiile medicale fiind completate în conformitate cu reglementările cuprinse în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec. (3) Pe baza centralizatoarelor cu evidenţe distincte întocmite de furnizorii de medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru prescripţiile ce cuprind medicamentele prescrise de medicii de familie la recomandarea medicilor de medicina muncii, casa de asigurări de sănătate transmite casei teritoriale de pensii, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, solicitarea de decontare, care se va realiza în termen de 30 de zile.Art. 18^2. - (1) Unităţile sanitare cu personalitate juridică, aflate în relaţie contractuală directă cu casele teritoriale de pensii, vor emite, în vederea decontării, câte o factură care să conţină distinct serviciile medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, precum şi desfăşurătorul activităţilor realizate, pentru fiecare caz în parte, precum şi o factură cu celelalte servicii medicale acordate. (2) Contravaloarea cumulată a facturilor aferente serviciilor medicale prestate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, precum şi serviciilor medicale acordate pentru rezolvarea fiecărui caz în parte nu trebuie să depăşească tariful mediu pe caz cu boală profesională confirmată, externat după acordarea de servicii medicale spitaliceşti, tarif negociat între casele teritoriale de pensii şi secţiile/clinicile de boli profesionale aflate în structura spitalelor, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006. (3) Lista serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu personalitate juridică, în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii, a tarifelor aferente acestora, precum şi procedura privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (4) Serviciile prevăzute la art. 135 alin. (13) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor face obiectul unui act adiţional la contractul de furnizare a serviciilor medicale în secţii/clinici de boli profesionale şi cabinete de medicina muncii, încheiat între unităţile sanitare cu personalitate juridică şi casele teritoriale de pensii. (5) Pentru cazurile infirmate, decontarea serviciilor medicale se realizează cu respectarea procedurii stabilite la art. 18 alin. (8)-(14), avându-se în vedere că prestaţiile medicale acordate în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie din bugetul asigurărilor sociale de stat. (6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi care nu au fost validate de casa de asigurări de sănătate, casa teritorială de pensii refuză plata. (7) Decontarea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casele teritoriale de pensii."16. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Tratamentele de recuperare prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d) şi curele balneoclimaterice prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f), precum şi la alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie analizate şi avizate de către medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii. (2) Curele balneoclimaterice prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, includ biletele pentru tratamentul balnear care se acordă pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă. (3) Medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii stabileşte programul individual de recuperare medicală a victimelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale în vederea acordării biletelor pentru tratament balnear. (4) În caz de accident de muncă şi boli profesionale, biletele pentru tratament balnear se eliberează în conformitate cu criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a preşedintelui CNPAS."18. La articolul 22, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Asiguratul beneficiază, în baza unei cereri, de dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice pentru cazurile de accidente de muncă ori boli profesionale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare........................................................................... (5) În cazul în care unui asigurat îi încetează contractul individual de muncă, respectiv contractul individual de asigurare, i se acordă dreptul la prestaţii şi servicii medicale doar dacă face dovada cu documente, potrivit legii, că este victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale cauzate de factori de risc specifici locului/locurilor de muncă în care a fost angajat/pe perioada asigurată."19. La articolul 26, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru acordarea dispozitivelor medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. f) şi la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii vor depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi au domiciliul o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice............................................................................... (3) Pentru accidentele de muncă sau bolile profesionale petrecute anterior aplicării Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, constituie dovadă a accidentului de muncă sau a bolii profesionale orice act oficial emis de către o autoritate competentă."20. La articolul 43, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi asiguraţilor pentru care a intervenit suspendarea de drept a raporturilor de muncă ori de serviciu, ca urmare a incapacităţii temporare de muncă datorate unui accident de muncă sau unei boli profesionale. (3) Casele teritoriale de pensii preiau în plată indemnizaţiile prevăzute la art. 42, după caz: a) pentru persoanele al căror angajator şi-a încetat activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, pentru persoanele asigurate prin contract individual de asigurare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii; b) pentru situaţiile în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia s-a desfăşurat activitatea în funcţii elective ori în funcţii numite în cadrul autorităţii judecătoreşti, inclusiv în cazul şomerilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă ca urmare a unei boli profesionale. (4) Pentru situaţiile în care angajatorul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii, prin faliment, reorganizare judiciară sau administrativă, acesta are obligaţia de a transmite către casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social toate actele doveditoare din care să reiasă această stare de fapt."21. La articolul 44, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (3), solicitantul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă va depune certificatul de concediu medical, copie de pe carnetul de şomer vizat la zi, după caz, şi o cerere-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice............................................................................... (6) Cererea prevăzută la alin. (4), pentru situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (3), se va depune la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are sediul social angajatorul sau la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul."22. La articolul 44, alineatul (5) se abrogă.23. La articolul 45, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de către angajatori sau instituţia care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după caz, odată cu Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat;".24. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Cererea prevăzută la art. 45 se aprobă sau se respinge prin decizie motivată a directorului executiv al casei teritoriale de pensii, în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia. Decizia se comunică atât asiguratului, cât şi angajatorului sau instituţiei care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, după caz."25. La articolul 50, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau cu care România nu are încheiat acord bilateral privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale."26. La articolul 50, litera d) se abrogă.27. La articolul 52, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă: a) media veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni, anterioare manifestării riscului; în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) în cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia; c) veniturile stipulate de către asiguraţii individuali în contractele pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) drepturile acordate în perioada respectivă pentru şomerii care urmează cursuri de recalificare sau de reconversie profesională."28. La articolul 52, alineatul (4) se abrogă.29. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale."30. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre media veniturilor brute realizate lunar din ultimele 6 luni şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul. (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre media veniturilor brute realizate lunar pe baza cărora s-a achitat contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul. (3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, cuantumul indemnizaţiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi pentru reducerea timpului de muncă este egal cu diferenţa dintre venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi venitul brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăşi 25% din baza de calcul."31. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Indemnizaţia pe durata cursurilor de recalificare ori reconversie profesională se acordă lunar şi reprezintă 70% din suma veniturilor brute realizate, avută la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale."32. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Salariul mediu brut care va fi utilizat la acordarea compensaţiei pentru atingerea integrităţii va fi salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care s-a produs accidentul de muncă sau pentru luna în care s-a declarat boala profesională, după caz."33. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune în termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice. (2) Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă de casa teritorială de pensii care a înregistrat cererea, urmând ca decontarea să se facă cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională, după caz, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL"."34. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) În termen de 15 zile de la depunerea cererii, medicul expert al asigurătorului stabileşte prin decizie procentul de pierdere a capacităţii de muncă, în funcţie de care casa teritorială de pensii stabileşte cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii. (2) Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată în baza deciziei medicului expert al asigurătorului care efectuează o singură expertiză medicală pentru asiguraţii care au fost înregistraţi cu un FIAM/BP2, după caz. (3) În cazul asiguraţilor care, în momentul expertizării au mai multe boli profesionale, medicul expert emite o singură decizie, iar compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată."35. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, despăgubirea în caz de deces se acordă, la cerere, unei singure persoane fizice/juridice, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces."36. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, certificat de deces - original şi copie, certificatul medical constatator al decesului în caz de boală profesională, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, şi documente justificative din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz."37. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72^1, cu următorul cuprins:"Art. 72^1. - (1) Casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul va acorda despăgubirea, urmând să efectueze decontarea acesteia cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională, după caz. (2) Pentru efectuarea decontării, casa teritorială de pensie care a efectuat plata va transmite casei teritoriale de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională dosarul în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL", după caz."38. După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu următorul cuprins:"Art. 76^1. - (1) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale române în vigoare, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie, pentru accidente de muncă şi boli profesionale, din bugetul asigurărilor sociale de stat, în baza cererii prevăzute în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) suportate de o persoană fizică sau juridică se decontează ulterior pe baza facturilor şi documentelor justificative ce atestă caracterul de muncă sau, după caz, profesional al bolii, stabilite conform legislaţiei în vigoare. (3) Casa teritorială de pensii, în baza facturilor în original şi a documentelor justificative care atestă caracterul de muncă sau, după caz, profesional al bolii, virează echivalentul sumei din valută în lei, de la data efectuării plăţii în contul persoanei fizice/juridice respective."39. La articolul 80, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, aparatelor acustice, protezelor oculare se acordă de către casa teritorială de pensii care a înregistrat cererea prevăzută în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice şi se decontează ulterior cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL"."40. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) În vederea rambursării costurilor dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală, persoana juridică sau persoana fizică care a suportat cheltuielile depune o cerere la casa teritorială de pensii în raza căreia s-a produs accidentul de muncă ori la casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, urmând ca aceasta să facă decontarea ulterior cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă, în baza dosarului în copie, pe care se va menţiona "CONFORM CU ORIGINALUL"."41. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu următorul cuprins:"Art. 82^1. - Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform prevederilor legislaţiei române în vigoare se va realiza în conformitate cu formularele europene şi documentele justificative trimise de instituţiile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale, care au acordat serviciile respective."42. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVComunicarea şi evidenţa accidentelor de muncă"43. Articolul 83 se abrogă.44. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social şi va cuprinde următoarele documente: a) formular pentru înregistrare a accidentelor de muncă - FIAM; b) proces-verbal de cercetare a accidentului de muncă. (2) Comunicarea incidentelor periculoase transmisă caselor teritoriale de pensii se face prin proces-verbal de cercetare a incidentului periculos."45. Articolele 85-90 se abrogă.46. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 91. - În baza formularelor pentru înregistrare a accidentelor de muncă şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casele teritoriale de pensii vor ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care îşi au sediul social pe teritoriul judeţului respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz."47. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 92. - (1) Direcţiile de sănătate publică transmit casei teritoriale de pensii fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, ştampilată de autoritatea emitentă."48. La articolul 93 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Compartimentul de accidente de muncă şi boli profesionale va lua în evidenţă fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 după confirmarea acesteia de către INEMRCM."49. La articolul 95, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) întocmeşte informări semestriale cu privire la cauzele bolilor profesionale; c) monitorizează activitatea prestată de unităţile sanitare cu personalitate juridică în baza contractelor încheiate cu casele teritoriale de pensii şi acordă la solicitarea acestora consultanţă cu privire la serviciile medicale efectuate de unităţile sanitare pentru cazurile de boli profesionale confirmate, externate/rezolvate."50. La articolul 95, litera d) se abrogă.51. La articolul 99, partea introductivă şi literele a), b), d), e) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 99. - În domeniul prevenirii asigurătorul desfăşoară următoarele activităţi în scopul eliminării ori reducerii accidentelor de muncă sau bolilor profesionale: a) participarea la acţiuni de prevenire la nivel naţional; b) stabilirea de programe de prevenire prioritare în domeniul său de activitate, în baza situaţiilor concrete identificate în timpul vizitelor la locurile de muncă şi a evidenţei evenimentelor înregistrate;............................................................................... d) efectuarea de recomandări cu caracter tehnic pentru remedierea deficienţelor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; e) propunerea efectuării şi finanţării de studii şi analize institutelor de cercetare de specialitate, în vederea fundamentării măsurilor de prevenire prioritare din domeniul de activitate al asigurătorului;............................................................................ i) consilierea angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă."52. La articolul 99, litera j) se abrogă.53. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 105. - Asociaţiile profesionale de asigurare trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii certificat conform standardelor în vigoare."54. Articolul 109 se abrogă.55. La articolul 115, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea decontării serviciilor medicale acordate conform alin. (1), unităţile sanitare cu personalitate juridică vor respecta procedurile prevăzute la art. 15-17, art. 18 alin. (1) şi (4), art. 18^1 alin. (3) şi la 18^2 alin. (1)."56. După articolul 115 se introduce un nou articol, articolul 116, cu următorul cuprins:"Art. 116. - (1) În cazul unei persoane asigurate, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care necesită trimitere la tratament în străinătate, se aplică de către casele de asigurări de sănătate aceeaşi procedură stabilită prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, urmând ca decontarea cheltuielilor respective să fie efectuată de casele teritoriale de pensii, potrivit prevederilor legale. (2) În vederea acordării indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă în caz de accident de muncă sau boală profesională, pentru persoanele asigurate prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 11A la Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, se completează la rubrica "OBSERVAŢII" codurile de indemnizaţie 03 şi 04, după caz, aferente accidentelor de muncă sau bolilor profesionale."57. Anexele nr. 1, 2, 4, 5, 13 şi 15 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.58. Anexa nr. 16 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marius Lazăr,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ion Bazac  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)    Nr. [][][][][] din ziua [][] luna [][] anul [][][][]            DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE       privind asigurarea pentru accidente de muncă                  şi boli profesionale    1. DATE DE IDENTIFICARE:
    S.C.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Localitatea:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Strada:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|
    Sector:|_| Judeţ: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod Poştal: |_|_|_|_|_|_|
    Telefon:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    E-mail:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Numele şi prenumele:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    (administratorului/directorului general)
    Nr. Înreg. Reg. Comerţului:|_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| Cod fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Cont bancar:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Banca:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII:
     
      Se vor nominali za toate activităţile cu personal angajat în ordinea nr. de persoane din societate   Cod CAEN   Nr. persoane (P)   % din total P  
     
               
    2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|   |_|_|,|_|_|%
    2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|   |_|_|,|_|_|%
    2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|   |_|_|,|_|_|%
    2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|   |1|,|0|0|%
      Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinataceastă declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declarcorectă şi completă.    Numele _____________________ Prenumele __________________    Data _______________________ Funcţia*) _________________                                        Semnătura şi ştampila                                        _____________________-------    *) Director General sau altă persoană autorizată
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la normele metodologice)CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALECASA TERITORIALĂ DE PENSII .................................Nr. de înregistrare ................./......................CONTRACT INDIVIDUAL DE ASIGURARE  +  Articolul 1Părţile contractanteCasa teritorială de pensii ............................................, cu sediul în localitatea ................................, str. ......................... nr. ........., în calitate de asigurător, reprezentată de doamna/domnul ..............................................., în calitate de director executiv, şi ..................................., fiul/fiica lui ..................................... şi al/a ........................................, născut/născută în .............................., la data de ........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...................... nr. ..........................., eliberat/eliberată de ................................ la data de ..........................................., CNP ................................................., cu domiciliul/reşedinţa*) în localitatea ................................................., str. ................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................................, în calitate de asigurat, au încheiat prezentul contract.--------- Notă *) Se referă la asiguraţii individuali care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71.  +  Articolul 2Obiectul contractului2.1. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin acordarea de prestaţii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi, reglementate prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la casa teritorială de pensii.  +  Articolul 3Condiţiile de asigurare3.1. Cota de contribuţie este de 1% din venitul asigurat.3.2. Venitul asigurat este de ................................................. .3.3. Cuantumul contribuţiei este de ........................................... .3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia, deschis la Trezoreria Judeţului/Sectorului........................................... pe seama casei teritoriale de pensii, este .............................................................. .3.5. Plata se poate face şi în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin alte mijloace de plată prevăzute de lege.3.6. Plata contribuţiei se efectuează până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se datorează contribuţia.  +  Articolul 4Obligaţiile asigurătorului4.1. Asigurătorul se obligă la următoarele servicii şi prestaţii, după caz:4.1.1. reabilitare medicală: a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi în unităţi spitaliceşti; b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic; c) servicii medicale, în spitale ori clinici specializate pentru accidente de muncă sau boli profesionale; d) tratament de recuperare a capacităţii de muncă, în unităţi de specialitate; e) servicii de chirurgie reparatorie; f) cure balneoclimaterice;4.1.2. recuperarea capacităţii de muncă: a) în vederea diminuării sau compensării deficienţelor de sănătate suferite prin accidente de muncă sau boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii; b) pentru recuperarea capacităţii de muncă, asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului sau, după caz, de medicul curant;4.1.3. consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expuşi asiguraţii în timpul exercitării activităţii pentru care au fost autorizaţi.4.2. Asigurătorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii: a) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, acordată în condiţiile legii, şi a indemnizaţiei pentru reconversie profesională; b) contravaloarea serviciilor medicale menţionate la pct. 4.1.1 şi 4.1.2; c) compensaţii pentru atingerea integrităţii ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; d) despăgubire în caz de deces.  +  Articolul 5Obligaţiile asiguratuluiAsiguratul are următoarele obligaţii:5.1. să prezinte în termenul prevăzut de lege declaraţia de venituri pe propria răspundere;5.2. să notifice asigurătorului orice modificare privind datele din declaraţia de venituri pe propria răspundere;5.3. să prezinte copie de pe autorizaţia pentru desfăşurarea profesiei autorizate;5.4. să prezinte copia fişei de aptitudine pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizat;5.5. să plătească contribuţia de asigurare stabilită, în termenul prevăzut de prezentul contract;Neplata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale la termenul prevăzut în contract generează dobânzi pentru fiecare zi calendaristică, potrivit legii.5.6. să prezinte în termenele stabilite de lege toate documentele justificative;5.7. să urmeze şi să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul asigurătorului sau, după caz, de medicul curant.  +  Articolul 6Alte clauze6.1. Neplata contribuţiei de către asigurat atrage neacordarea dreptului la prestaţii, până la achitarea contribuţiei datorate şi a majorărilor de întârziere aferente.6.2. Pentru modificările notificate asigurătorului de către asigurat se vor încheia acte adiţionale la contractul de bază. Actul adiţional încheiat la contractul individual de asigurare produce efecte numai pentru viitor, de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.6.3. Neplata contribuţiei de asigurare pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.6.4. Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract individual de asigurare.6.5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu este impozabilă.6.6. Asiguratul are obligaţia de a se prezenta la sediul casei teritoriale de pensii atunci când este solicitat, respectiv la termenul prevăzut în invitaţie.6.7. În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale achitată nu se restituie.6.8. În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.6.9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.Asigurător,director executiv,.........................Asigurat,........................  +  Anexa 3 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)LISTAserviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cupersonalitate juridicăServiciile medicale acordate de clinicile/secţiile de medicina muncii/boli profesionale şi cabinetele de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate, aflate în subordinea spitalelor, sunt în conformitate cu Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, astfel:1. servicii medicale acordate în cabinete de medicina muncii din ambulatoriul de specialitate, aflate în subordinea spitalelor;2. servicii medicale prestate în regim de spitalizare de zi - servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internarea, pentru care serviciile sunt acordate de către medicii din secţiile de spital în cadrul programului normal de lucru, inclusiv evaluarea bolilor profesionale şi a patologiei cronice asociate, evaluarea pacienţilor expuşi la pulberi pneumoconiogene prin comisiile de pneumoconioze organizate la nivelul clinicilor/secţiilor de medicina muncii/boli profesionale în acest scop;3. servicii medicale în regim de spitalizare continuă - servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare.Un serviciu medical spitalicesc reprezintă totalitatea investigaţiilor şi procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.Tarifele pe caz rezolvat pentru cele 3 tipuri de servicii medicale sunt cele negociate de casele teritoriale de pensii cu unităţile spitaliceşti.Din acest pachet de servicii medicale se vor efectua şi deconta doar serviciile medicale aferente bolilor profesionale.1. CONSULTURI/INVESTIGAŢII/SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATEA. Consultaţia medicală de specialitateConsultaţia medicală de specialitate cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, altele decât cele prevăzute la lit. B;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igienico-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.B. Servicii medicale de specialitate
       
    Nr. crt.Denumirea specialităţii/serviciului
    A.Alergologie şi imunologie clinică
    A1Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv şi negativ)
    A2Teste de provocare nazală, oculară, bronşică
    A3Teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste)
    A4Imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate
    A5Peakflow metrie
    A6Spirometrie (efectuare)
    A7Aerosoli/caz (şedinţă)
    A8Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
    B.Cardiologie
      Consultaţia de cardiologie include şi interpretarea EKG.
    B1Examen electrocardiografie (efectuare)
    B2Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter)
    B3Interpretare Holter TA
    B4Oscilometrie
    B5Efectuare EKG de efort
    C.Chirurgie
      Consultaţia chirurgicală se punctează separat numai pentru alte afecţiuni decât cele enumerate mai jos.
    CcConsultaţia şi terapia chirurgicală (inclusiv anestezia locală) a:
    Cc.1Panariţiului eritematos
    Cc.2Panariţiului flictenular
    Cc.3Panariţiului periunghial şi subunghial
    Cc.4Panariţiului antracoid
    Cc.5Panariţiului pulpar
    Cc.6Panariţiului osos, articular, tenosinoval
    Cc.7Flegmoanelor superficiale mână fără limfangită
    Cc.8Flegmoanelor lojă tenară, hipotenară, comisurale, tenosinovitelor
    Cc.9Abcesului de părţi moi
    Cc.10Furunculului
    Cc.11Furunculului antracoid, furunculozei
    Cc.12Celulitei
    Cc.13Seromului posttraumatic
    Cc.14Arsurilor termice < 10%
    Cc.15Leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%
    Cc.16Hematomului
    Cc.17Edemului dur posttraumatic
    Cc.18Plăgilor tăiate superficiale
    Cc.19Plăgilor înţepate superficial
    C.1Oscilometrie
    C.2Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    C.3Administrare intravenoasă de medicamente
    C.4Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden)
    D.Dermatovenerologie
    D.c.Consultaţia şi tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie, excizie, sutură, pansament)
    D.1Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune
    D.2Crioterapia/leziune
    D.3Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    E.Gastroenterologie
    E.1Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden)
    F.Hematologie
    F.1Puncţie-biopsie osoasă cu amprentă
    F.2Puncţie aspirat de măduvă osoasă
    G.Nefrologie
    G.1Examen electrocardiografic (efectuare)
    G.2Administrare intravenoasă de medicamente
    G.3Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    H.Oncologie medicală
    Hc.1Consultaţie şi prim ajutor pentru supuraţii
    H.1Infiltraţii peridurale
    H.2Administrare intravenoasă de medicamente
    H.3Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    H.4Bronhoscopie
    H.5Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden)
    I.Oftalmologie
      Consultaţia oftalmologică include şi explorarea funcţiei aparatului lacrimal, determinarea acuităţii vizuale, prescripţia corecţiei optice, examinarea digitală a tensiunii oculare, examinarea motilităţii oculare, examen în lumină difuză.
    I.1Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia
    I.2Determinarea refracţiei [skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*), astigmometrie]
    I.3Explorarea câmpului vizual (perimetrie)
    I.4Explorarea funcţiei binoculare (test Worth, Maddox, sinoptofor) examen diplopie
    I.5Tonometrie; probă provocare; oftalmodinamometrie
    I.6Extracţia corpilor străini
    I.7Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    J.Otorinolaringologie
      Consultaţia ORL include: examen nas-sinusuri, examen buco-faringoscopic, rinoscopie posterioară, examenul laringoscopic şi hipofaringoscopic, examenul otoscopic, examen vestibular, examen nervi cranieni.
    J.1Examen fibroscopic nas, cavum, laringe
    J.2Tamponament posterior
    J.3Puncţie sinusală, lavaj, tratament local/caz
    J.4Extracţie corpi străini
    J.5Tamponament anterior
    J.6Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    J.7Audiometrie la căşti sau în câmp liber vocală sau tonală
    J.8Foniatrie
    J.9Aerosoli/caz
    J.10Tratament chirurgical al sinechiei septo-turbinare
    J.11Impedanţa
    J.12Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale
    K.Pneumologie
    K.1Bronhoscopie
    K.2Spirometrie
    K.3Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
    K.4Extragere bronhoscopică de corpi străini din căile respiratorii
    K.5Peakflow metrie
    K.6Aerosoli/caz (şedinţă)
    K.7Teste cutanate (prick sau IDR) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ)
    K.8Teste de provocare nazală, oculară, bronşică
    K.9Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    K.10Administrare intravenoasă de medicamente
    L.Psihiatrie
    Lc.1Consultaţia iniţială include: anamneză, evaluare psihologică, stabilirea obiectivelor psihoterapeutice şi a metodelor de tratament; durată medie 30 de minute
    Lc.2Consultaţia de control include: efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare specifice (examen psihologic: QI, anchetă socială, teste, scale clinice) şi nespecifice, reevaluări, psihoeducaţia pacientului, familială, terapie educaţională; durată medie 30 de minute
    L.1Examen ultrasonografic extracranian al aa cervico-cerebrale (Doppler, echotomografie şi tehnici derivate)
    L.2Examen electroencefalografic standard
    L.3Examen electroencefalografic cu probe de stimulare
    L.4Examen electroencefalografic cu mapping
    L.5Video-electroencefalografie
    MReumatologie
    M.1Infiltraţii peridurale
    M.2Mezoterapie
    M.3Blocaje nervi periferici
    M.4Blocaje chimice pentru spasticitate (alcool, fenol, toxină botulinică)
    M.5Efectuarea densimetriei osoase (ultrasunete)
    M.6Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    M.7Administrare intravenoasă de medicamente
    N.Urologie
      Consultaţia de urologie include şi montarea, înlocuirea şi scoaterea cateterelor sau sondelor uretrale
    N.1Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    N.2Administrare intravenoasă de medicamente
    O.Medicină internă; geriatrie şi gerontologie
    O.1Administrare intravenoasă de medicamente
    O.2Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
    O.3Aspiraţie gastrică diagnostică şi terapeutică
    O.4Colonoscopie diagnostică
    O.5Examen electrocardiografic (efectuare)
    O.6Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter)
    O.7Interpretare Holter TA
    O.8Oscilometrie
    O.9Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden)
    O.10Spirometrie
    O.11Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
    O.12Teste de provocare nazală, oculară, bronşică
    O.13Aerosoli/caz (şedinţă)
    O.14Examen electrocardiografic de efort (efectuare)
    O.15Extracţie endoscopică corpi străini
    Oa.Medicina muncii
      Consultaţia iniţială de medicina muncii (anamneza, inclusiv profesională, examen clinic, stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului, precum şi stabilirea oportunităţii internării). Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia profesională.
      Consultaţia de control include efectuarea şi/sau interpretarea unor investigaţii complementare specifice, reevaluări, tratament etc. Recomandări privind reabilitarea medicală, reorientarea şi reinserţia profesională.
    Oa.1Peakflow metrie (efectuare, interpretare)
    Oa.2Spirometrie (efectuare, interpretare)
    Oa.3Aerosoli/caz (şedinţă)
    Oa.4Examen electrocardiografic (efectuare, interpretare)
    Oa.5Oscilometrie
    Oa.6Examen electromiografic (efectuare, interpretare)
    Oa.7Audiometrie la căşti (tonală) (efectuare, interpretare)
    Oa.8Administrare de medicamente (im, iv, sc, po)
    Oa.9Examen ecografic general (abdomen şi pelvis) (efectuare, interpretare)
    Oa.10Evaluare psihologică
    Oa.11Psihoterapie
    Oa.12Probe funcţionale cardiovasculare în medicina muncii (efectuare, interpretare)
    Oa.13Acordarea asistenţei medicale de urgenţă pentru cazurile de urgenţă medico-chirurgicală
    Oa.14Transfer alveolo-capilar (efectuare, interpretare)
    Oa.15Gazometrie (efectuare, interpretare)
    Oa.16Pletismografie (efectuare, interpretare)
    Oa.17Interpretare de radiografii pulmonare prin comisia de pneumoconioze
    Oa.18Testul presor la rece (efectuare, interpretare)
    Oa.19Testul de provocare la rece (efectuare, interpretare)
    Oa.20Teste cutanate (prick, scratch, patch sau IDR) cu seturi standard de alergeni - inclusiv profesionali - (maximum 8 teste, inclusiv materialul pozitiv şi negativ) (efectuare, interpretare)
    Oa.21Teste de provocare nazală, oculară, bronşică (efectuare, interpretare)
    Oa.22Teste cutanate la agenţi fizici (maximum 4 teste) (efectuare, interpretare)
    Oa.23Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor (efectuare, interpretare)
    P.1Acupunctura (consultaţie şi proceduri)
    P.2Homeopatie, fitoterapie (consultaţie iniţială şi consultaţii de control)
  2. ANALIZE BIOLOGICE ŞI INVESTIGAŢII PARACLINICE
    Nr. crt.CodDenumirea analizei
    Hematologie
    12.8070Hemoleucograma completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, eritrocitari
    22.8040Numărătoare reticulocite
    32.8030Examen citologic al frotiului sanguin
    42.8100VSH
    52.8601Timp de coagulare
    62.8602Timp de sângerare
    72.8621Timp Quick, activitate de protrombină
    82.8603INR (International Normalised Ratio)
    92.8622APTT
    Biochimie
    102.1120Uree serică
    112.1130Acid uric seric
    122.1140Creatinină serică
    132.1510Calciu ionic seric
    142.1511Calciu seric total
    152.1570Magneziemie
    162.8390Sideremie
    172.1310Glicemie
    182.1420Colesterol seric total
    192.1404Trigliceride serice
    202.1441HDL colesterol (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii)
    212.1443LDL (numai în HTA şi obezitate şi dislipidemii la copii)
    222.1400Lipide totale serice
    232.1020Proteine totale serice
    242.4600TGO
    252.4610TGP
    262.4720Fosfatază alcalină
    272.3210Fibrinogenemie
    282.4680Gama GT
    292.4500LDH
    302.1150Bilirubină totală; directă
    312.4961Electroforeza proteinelor serice
    322.4962Electroforeza lipidelor serice
    332.6021VDRL
    342.6022RPR
    352.6023Confirmare TPHA
    362.2400Test Gutthrie
    372.1560Determinare litiu
    382.1026Hemoglobină glicozilată
    Imunologie
    392.6250ASLO
    402.6692Factor rheumatoid
    412.6691Proteina C reactivă
    422.6731IgA seric
    432.6732IgE seric
    442.6733IgM seric
    452.6734IgG seric
    462.5540Imunofixare
    472.6780Crioglobuline
    482.1091Complement seric
    492.6205Depistare Chlamydii
    502.6206Depistare Helicobacter Pylori
    512.5560Testare HIV
    522.4060TSH
    532.4040FT4
    542.6391Ag Hbe
    552.6392Ag HBs (screening)
    562.6201Anti-HAV IgM
    572.6202Anti-HBc
    582.6203Anti-Hbe
    592.6204Anti HCV
    602.4130STH cu stimulare
    612.4321FSH
    622.4322LH
    632.4323Estradiol
    642.4300Cortizol
    Exsudat faringian
    652.5061Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    662.7011Cultură fungi
    Examene spută
    672.5001Examen microscopic nativ
    682.5041Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen
    692.5031Examen microscopic colorat Gram
    702.5062Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    712.7012Cultură fungi
    Analize de urină
    722.3450Examen complet de urină (sumar + sediment)
    732.5042Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen
    742.5063Urocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    752.2200Determinare glucoză urinară
    762.2030Determinare proteine urinare
    Examene materii fecale
    772.7120Examen coproparazitologic (3 probe)
    782.5064Coprocultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    Examene din secreţii vaginale
    792.5002Examen microscopic nativ
    802.7340Examen microscopic colorat
    812.9160Examen Babeş-Papanicolau
    822.5065Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    832.7013Cultură fungi (inclusiv fungigrama pentru culturi pozitive)
    Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi
    842.5032Examen microscopic colorat
    852.5066Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    862.5070Cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    Examen lichid puncţie
    872.5033Examen microscopic/frotiu
    882.5067Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
    892.9170Citodiagnostic lichid puncţie
    Examen sudoare
    902.2840Ionoforeză pilocarpinică
    Examinări histopatologice
    912.9000Piesă prelucrată la parafină
    922.9021Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic
    932.9020Diagnostic histopatologic pe lamă
    942.9010Examen histopatologic cu coloraţii speciale
    952.9022Citodiagnostic spută prin incluzii parafină
    962.9023Citodiagnostic secreţie vaginală
    972.9024Examen citohormonal
    982.9025Citodiagnostic lichid de puncţie
    992.9030Teste imunohistochimice
    Examinări radiologice
    100             Radiografie craniană standard în două planuri
    101             Radiografie craniană în proiecţie specială
    102             Ex. radiologic părţi ale scheletului în două planuri
    103             Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri
    104             Ex. radiologic centură scapulară sau pelvină fără substanţă de contrast
    105             Ex. radiologic părţi ale coloanei vertebrale, mai puţin coloana cervicală
    106             Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu TV
    107             Ex. radiologic coloana vertebrală completă, mai puţin coloana cervicală
    108             Ex. radiologic coloana cervicală în cel puţin 3 planuri
    109             Ex. radiologic torace ansamblu, inclusiv ex. Rx.-scopic (eventual cu bol opac)
    110             Ex. radiologic organe ale gâtului sau ale planşeului bucal
    111             Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui
    112             Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin două planuri
    113             Ex. radiologic esofag ca serviciu independent, inclusiv radioscopie
    114             Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast nonionică
    115             Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-cecală, inclusiv substanţa de contrast
    116             Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală
    117             Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast nonionică
    118             Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast nonionică
    119             Cistografie de reflux cu substanţă de contrast nonionică
    120             Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil, cu substanţă de contrast nonionică
    121             Pielografie
    122             Flebografia de extremităţi
    123             Tomografia plană
    124             Angiografia carotidiană
    125             Angiografia RM trunchiuri supraaortice
    126             Angiografia RM artere renale sau aortă
    127             P.E.G.
    128             CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast nonionică
    129             CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast nonionică
    130             CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast nonionică
    131             CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) administrată intravenos
    132             CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast (nonionică) administrată intravenos
    133             CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast nonionică/segment
    134             CT membre nativ şi cu substanţă de contrast nonionică/segment
    135             Ecografie generală (abdomen + pelvis)
    136             Ecografie abdomen
    137             Ecografie pelvis
    138             Radioscopie cardiopulmonară
    139             Radiografie retroalveolară
    140             Radiografie panoramică
    141             CT craniu fără substanţă de contrast nonionică
    142             CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică
    143             CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică
    144             CT abdomen fără substanţă de contrast (nonionică) administrată intravenos
    145             CT pelvis fără substanţă de contrast (nonionică) administrată intravenos
    146             CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment
    147             CT membre/segment fără substanţă de contrast
    148             Radiografie de membre
    149             EKG
    150             Spirometrie
    151             Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
    152             Oscilometrie
    153             EEG
    154             Electromiografie
    155             Peak-flowmetrie
    156             Endoscopie gastro-duodenală
    157             Ecocardiografie M + 2 D
    158             Ecocardiografie + Doppler
    159             Ecocardiografie + Doppler color
    160             Ecografie de vase (vene)
    161             Ecografie de vase (artere)
    162             Ecocardiografie
    163             Ecografie de organ
    164             Ecografie fetală
    165             Ecografie transfontanelară
    166             Scintigrafie: osoasă, renală, hepatică, tiroidiană, a căilor biliare, cardiacă
    167             RMN cranio-cerebral nativ
    168             RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ
    169             RMN abdominal nativ
    170             RMN pelvin nativ
    171             RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)
    172             RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast
    173             RMN umăr nativ
    174             RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast
    175             RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
    176             RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ şi cu substanţă de contrast
    177             RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
    178             RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
    179             Osteodensitometrie DEXA
    180             Ergometrie
    181             Electrocardiografie continuă (24 de ore, Holter)
    182             Holter TA
    183             Ecocardiografie transesofagiană
  3. SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE: RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂŢII
  Nr. crt. Serviciul medical
  Consultaţia va cuprinde şi bilanţ articular, bilanţ muscular, întocmirea planului de recuperare
  1. Consultaţia iniţială
  2. Consultaţie de control
  3. Oscilometrie
  4. Infiltraţie în structuri ale ţesutului moale
  5. Puncţie şi infiltraţie intraarticulară
  6. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
  7. Galvanizare
  8. Ionizare
  9. Curenţi diadinamici
  10. Trabert
  11. TENS
  12. Curenţi interferenţiali
  13. Unde scurte
  14. Microunde
  15. Diapuls
  16. Ultrasunet
  17. Sonodynator
  18. Magnetoterapie
  19. Laserterapie
  20. Solux
  21. Ultraviolete
  Stimulări electrice:
  22. Curenţi cu impulsuri rectangulare
  23. Curenţi cu impulsuri exponenţiale
  24. Contracţia izometrică electrică
  25. Stimulare electrică funcţională
  26. Băi Stanger
  27. Băi galvanice
  28. Duş subacval
  29. Aplicaţii cu parafină
  30. Băi sau pensulaţii cu parafină
  31. Masaj regional
  32. Masaj segmentar
  33. Masaj reflex
  34. Limfmasaj
  35. Aerosoli individuali
  36. Pulverizaţie cameră
  37. Hidrokinetoterapie individuală generală
  38. Hidrokinetoterapie parţială
  39. Kinetoterapie individuală
  40. Tracţiuni vertebrale şi articulare
  41. Manipulări vertebrale
  42. Manipulări articulaţii periferice
  43. Kinetoterapie cu aparatură specială covor rulant, bicicletă ergometrică, elcometre, bac vaslit
  4. ANALIZE BIOTOXICOLOGICE NECESARE SUSŢINERII DIAGNOSTICULUI DE PROFESIONALITATE
  *Font 9*
  Nr. crt. Noxa chimică Indicator biotoxicologic Material biologic
  1. Acetonă Acetonă Urină
  2. Alcool izopropilic Acetonă Urină
  3. Alcool metilic Metanol Urină
  4. Aluminiu Aluminiu Urină
  5. Aldrin Aldrin Sânge
  6. Anilină p-Amino-fenol Methemoglobină Urină Sânge
  7. Antimoniu (Stibiu) Antimoniu Urină
  8. Arsen şi AsH(3) Arsen Urină, păr
  9. Benzen Acid S-fenil-mercapturic Fenoli totali Urină Urină
  10. Benzidină Benzidină Urină
  11. Beriliu Beriliu Urină
  12. Bromură de metil Brom Sânge
  13. Cadmiu şi compuşi anorganici Cadmiu Proteine Urină, sânge Urină
  14. Clorbenzen 4-Clorocatechol total p-Clorfenol total Urină Urină
  15. Clorură de metilen COHb Clorură de metilen Sânge Sânge
  16. Compuşi cian (acid cianhidric, cianuri şi cianogen) Tiocianaţi Urină
  17. Crom Crom Urină
  18. Cobalt Cobalt Urină, sânge
  19. DDT DDT Sânge
  20. Dieldrin Dieldrin Sânge
  21. 1,4-diclor benzen 2,5 Diclorfenol total Urină
  22. N,N-dimetil acetamida N-Metil acetamida Urină
  23. N,N-dimetil formamida Metil-formamida Urină
  24. Etilbenzen Acid mandelic Urină
  25. Fenol Fenol total Urină
  26. Fluor - compuşi Fluor Urină
  27. Halotan (2-brom-2-clor-1,1,1 trifluoretan) Acid trifluoro-acetic Sânge
  28. Hexaclorbenzen Hexaclorbenzen Ser
  29. N-hexan 2,5 Hexadionă Urină
  30. Hidrazină Hidrazină Urină
  31. Lindan Gamma Hexaclor ciclohexan Sânge
  32. Mangan Mangan Urină
  33. Mercur şi compuşi Mercur Sânge, Urină
  34. Metiletilcetonă Metiletilcetonă Urină
  35. Metilcloroform Tricloretanol total Metilcloroform Acid tricloracetic Urină, Sânge Sânge Urină
  36. Nichel Nichel Urină
  37. Nichel carbonil COHb Nichel Sânge Urină
  38. Nitrobenzen p-Nitrofenol total Methemoglobină Urină Sânge
  39. Oxid de carbon COHb Sânge
  40. Parathion p-Nitrofenol total Activitate colinesterazică Urină Sânge
  41. Pentaclorfenol Pentaclorfenol Urină
  42. Pesticide organofosforice Activitate colinesterazică Sânge
  43. Plumb Plumb ALA-u CP-u PEL Urină, sânge, păr Urină Urină Sânge
  44. Stiren Acid mandelic Acid fenilglioxalic Stiren Urină Urină Sânge
  45. Sulfură de carbon Acid 2-tio-tiazolidin 4 carboxilic Testul iodazida Urină Urină
  46. Telur Telur Urină
  47. Tetracloretilenă Tricloretilenă Tricloretanol + Acid tricloracetic Urină
  48. Tetraetil de plumb Plumb dietil Plumb total Urină Urină
  49. Toluen Acid hipuric o-Cresol Urină Urină
  50. Uraniu Uraniu Urină
  51. Vanadiu Vanadiu Urină
  52. Xilen Acid metilhipuric Urină
      LEGENDA:
      C = creatinină
      ALA-u = acid delta-amino levulinic urinar
      CP-u = coproporfirine urinare
      PEL = protoporfirine eritrocitare
   +  Anexa 4 (Anexa nr. 5 la normele metodologice)CRITERIIde trimitere şi criterii de internare în clinici/secţii deboli profesionale1. Criterii de trimitere:- suspiciune de boală profesională;- diagnostic de boală profesională confirmată.2. Criterii de internare:- investigarea pacienţilor în vederea stabilirii diagnosticului de boală profesională;- asistenţă medicală preventivă, curativă, de recuperare/reabilitare medicală şi paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv, pentru pacienţii diagnosticaţi cu boli profesionale;- tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită supraveghere medicală continuă;- urgenţe medicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;- alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul şef de secţie.Documente necesare pentru internare în clinici/secţii de boli profesionale:1. bilet de internare cu suspiciunea de boală profesională sau cu diagnostic de boală profesională confirmată, eliberat de medicul de medicina muncii, medicul de familie, medicul de altă specialitate;2. document de obiectivizare a expunerii profesionale:● fişa de identificare a factorilor de risc profesional, semnată şi ştampilată de angajator.NOTĂ:Fac excepţie: situaţia de faliment a întreprinderii şi bolnavii aflaţi în evidenţa clinicii/secţiei de boli profesionale cu boală profesională.● copie de pe carnetul de muncă sau alt document care atestă ruta profesională.3. adeverinţă de salariat/talon de pensie;4. buletin de identitate/carte de identitate;5. adeverinţă de la DSP că este înregistrat cu boala profesională (declarată) din anul .........  +  Anexa 5 (Anexa nr. 13 la normele metodologice)CătreCASA TERITORIALĂ DE PENSIICerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentruaccidente de muncă şi boli profesionale
    1. Date privind angajatorul:
    Denumire angajator:
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    CUI:Nr. înreg. Reg. Comerţului:CNP angajator:
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Durata contractului individual de muncă: nedeterminată |_|/determinată |_|
    2. Date privind solicitantul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    (se completează de către solicitant)
    a. Numele şi prenumele:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Codul numeric personal:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Document de identitate:Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
    Valabil până la data de:zi |_|_| luna |_|_| an |_|_|_|_|
    Domiciliat în localitatea:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Strada:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_ Bloc |_|_|_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_
    Sector/Judeţ:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    b. Calitatea solicitantului:
    |_| angajat:|_| funcţionar public;
    |_| persoana asigurată cu contract individual de asigurare;|_| ucenic, elev sau student;
    |_| şomer|_| alte persoane
    |_| membru de familie;
    c. Prestaţia solicitată:
    1. |_| Indemnizaţie:
    1.a. |_| pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;
    1.b. |_| pentru reducerea timpului de muncă;
    1.c. |_| pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie profesională;
    1.d. |_| pentru incapacitate temporară de muncă.
    Acte necesare:
    Certificat de concediu medicalSeria |_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
      Ziua |_|_| Luna |_|_| Anul |_|_|_|_|
    2. |_| Compensaţie pentru atingerea integrităţii;
    3. |_| Despăgubire în caz de deces;
    Acte necesare:
    Certificat de deces:Seria |_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|
    (original şi copie)Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
    Numele şi prenumele decedatului:
    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
    Codul numeric personal al decedatului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Categorie asigurat: |_| salariat |_| independent
    Înscrierea eronată a datelor, se sancţionează potrivit legii.
  Data Semnătura solicitantului......................... ........................Semnătura şi ştampila Angajatorului.................................Semnătura şi ştampila Instituţiei care administrează bugetulFondului Pentru plata ajutorului de şomaj.................................
   +  Anexa 6 (Anexa nr. 15 la normele metodologice)                                     CERERE                         de rambursare a cheltuielilor    Către    Casa Teritorială de Pensii ..........................................    Subsemnatul/Subsemnata, ...................................., în calitate de                                       (numele şi prenumele)reprezentant al .................................., cu domiciliul/sediul în..............................., str. ..................... nr. ....., bl. ....,sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................., CNP/CUI.................................., cont bancar ...............................,deschis la Banca ...........................................................*1),solicit rambursarea cheltuielilor ocazionate de:    [] transportul de urgenţă [] transport repatriere decedat    [] confecţionarea de: [] ochelari                           [] aparat acustic                           [] proteză oculară    [] achiziţionarea unui dispozitiv medical implantabilpentru: ......................................., cetăţenia ....................,             (numele şi prenumele victimei)vârsta ................, CNP .............................., cu domiciliul în...............................,str. .......................................nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................,locul de muncă la care este încadrat ......................, sediul/domiciliulangajatorului în ................................, str. ......................nr. ......., bl. ....., sc. ........., et. ............, ap. ......., judeţul/sectorul ..................... .    Categoria asigurat: |_| salariat |_| independent    Prezentarea pe scurt a împrejurărilor care au determinat transportul deurgenţă*2) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Cuantumul cheltuielilor este de ... lei.    Anexez la prezenta următoarele documente*3):    Data .................. Semnătura ..................--------*1) Se completează numai în cazul în care solicitantul este persoană juridică.*2) Se completează doar pentru cererile care se referă la transportul de urgenţă.*3) Se anexează, după caz, chitanţe, facturi, declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care solicitantul a fost victima accidentului.-------