ORDIN nr. 396 din 1 aprilie 2009privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009  În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi j) şi alin. (3) lit. l) şi p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa "Reglementări privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Pistru Popa Eusebiu Manea,secretar de statBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 396.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 2.134/2005REGLEMENTĂRIprivind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţieitehnice periodice a vehiculelor destinate transportuluianumitor mărfuri periculoase - RNTR 3  +  Capitolul 1 Obiectul şi domeniul de aplicare. Abrevieri şi definiţii1.1. Prezentele reglementări definesc cerinţele privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N şi O destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, precum şi omologarea de tip a acestor vehicule în ceea ce priveşte caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor mărfuri periculoase.1.1.1. Categoriile de vehicule N şi O sunt cele definite în RNTR 2.1.2. Prezentele reglementări definesc, de asemenea, cerinţele privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N şi O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, precum şi a remorcilor-cisternă lente destinate transportului anumitor mărfuri periculoase.1.3. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri: a) ADR - Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2009, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare; b) CGEM - Container pentru gaze, cu elemente multiple; c) Directiva 98/91/CE - Directiva 98/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind autovehiculele şi remorcile acestora destinate transportului rutier de mărfuri periculoase şi de modificare a Directivei 70/156/CEE privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora; d) ME - Ministerul Economiei; e) RAR - Regia Autonomă "Registrul Auto Român"; f) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 - Regulamentul CEEONU nr. 13 "Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte frânarea"; g) Regulamentul CEE-ONU nr. 105 - Regulamentul CEEONU nr. 105 "Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase în ceea ce priveşte caracteristicile specifice de construcţie"; h) RNTR 1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică; i) RNTR 2 - Reglementări privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea; j) RNTR 7 - Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere.1.4. În sensul prezentelor reglementări, termenii următori se definesc astfel:1.4.1. agreare ADR: certificarea acordată de RAR care atestă că un vehicul individual destinat transportului de mărfuri periculoase îndeplineşte prescripţiile specifice din partea 9 din anexa B la ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL, OX, AT sau MEMU;1.4.2. masa maximă: masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată);1.4.3. unitate mobilă pentru fabricarea explozivilor (MEMU): un vehicul care are montată o unitate destinată fabricării explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi şi încărcării acestora în găuri de mină. Unitatea se compune din diverse cisterne şi containere pentru transportul în vrac, din echipamente pentru fabricarea explozivilor, precum şi din pompe şi accesoriile acestora. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambalaţi. Deşi definiţia MEMU include expresia "fabricării explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi şi încărcării acestora în găuri de mină", prescripţiile pentru MEMU se aplică numai transportului, şi nu fabricării şi încărcării explozivilor";1.4.4. vehicul: orice vehicul complet, incomplet sau completat destinat transportului rutier de mărfuri periculoase;1.4.5. vehicul EX/II sau vehicul EX/III: vehicul destinat transportului de substanţe sau obiecte explozive (clasa 1);1.4.6. vehicul FL: a) vehicul destinat transportului de lichide având un punct de aprindere care nu depăşeşte 60°C [cu excepţia combustibililor diesel ce satisfac standardul EN 590: 2004, motorinei şi uleiului de încălzire (uşor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere definit în standardul EN 590: 2004], în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sau b) vehicul destinat transportului de gaze inflamabile, în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sau c) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, destinat transportului de gaze inflamabile;1.4.7. vehicul OX: vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen, stabilizat sau în soluţie apoasă stabilizată, conţinând peste 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, nr. ONU 2.015), în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc;1.4.8. vehicul AT: a) vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FL sau OX, destinat transportului de mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sau b) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, altul decât un vehicul FL;1.4.9. vehicul complet: orice vehicul care nu necesită nicio altă completare (de exemplu, autoutilitare furgon, camioane, autotractoare, remorci, construite într-o singură etapă);1.4.10. vehicul incomplet: orice vehicul care necesită completarea în cel puţin o etapă (de exemplu, şasiu-cabină, remorcă şasiu);1.4.11. vehicul completat: orice vehicul care este rezultatul unui proces de omologare în mai multe etape (de exemplu, şasiu sau şasiu-cabină, echipat cu caroserie);1.4.12. vehicul omologat de tip: orice vehicul care a fost omologat în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau cu Directiva 98/91/CE.1.5. Capitolele: 9.2 - Prescripţii referitoare la construcţia vehiculelor, 9.3 - Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete, 9.7 - Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX şi AT) şi 9.8 - Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate din partea 9 din anexa B la ADR sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul 2 Omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase2.1. La cererea producătorului vehiculului sau a reprezentantului acestuia, vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT şi MEMU pot fi omologate de tip de către RAR în ceea ce priveşte caracteristicile specifice vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase, conform prevederilor din Regulamentul CEE-ONU nr. 105 sau din Directiva 98/91/CE.2.2. Prescripţiile tehnice aplicabile din cap. 9.2 din anexa B la ADR sunt considerate ca fiind îndeplinite dacă a fost eliberat un certificat de omologare de tip de către RAR sau de către o altă autoritate competentă, conform Regulamentului CEE-ONU nr. 105 sau Directivei 98/91/CE, cu condiţia ca prescripţiile tehnice ale regulamentului menţionat sau ale directivei menţionate să corespundă celor ale cap. 9.2 din anexa B la ADR şi ca nicio modificare a vehiculului să nu afecteze valabilitatea acestuia.2.3. În cazul vehiculelor MEMU, marca de omologare de tip aplicată în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 105 poate fi marca de omologare prevăzută pentru un vehicul MEMU sau cea pentru un vehicul EX/III. Vehiculele MEMU trebuie desemnate ca atare numai în certificatul de agreare emis conform pct. 3.4.  +  Capitolul 3 Agrearea vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase3.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT şi MEMU trebuie să efectueze anual o verificare tehnică ce include efectuarea simultană a: a) agreării, care are drept scop verificarea îndeplinirii cerinţelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 şi 9.8 din anexa B la ADR, după caz; şi b) inspecţiei tehnice periodice conform celor precizate la pct. 4.1.3.2. Agrearea vehiculelor de tipul EX/II, EX/III, FL, OX, AT şi MEMU se efectuează de către reprezentanţele RAR pentru: a) vehiculele complete sau completate noi, fabricate sau importate; b) vehiculele complete sau completate care au mai fost înmatriculate anterior în altă ţară şi care se află la prima înmatriculare în România; c) vehiculele înmatriculate în România.3.3. Agrearea vehiculelor care au fost supuse unor modificări constructive cu scopul de a fi transformate în vehicule pentru transportul anumitor mărfuri periculoase (vehicule EX/II, EX/III, FL, OX, AT şi MEMU) este admisă numai dacă modificarea respectivă a fost efectuată într-un atelier autorizat de către RAR în acest scop şi dacă vehiculele respective îndeplinesc cerinţele specifice pentru omologarea individuală prevăzute în RNTR 7.3.4. Conformitatea îndeplinirii de către vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT şi MEMU a cerinţelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 şi 9.8 din anexa B la ADR, după caz, este atestată printr-un certificat de agreare ADR emis de către RAR.3.5. Certificatul de agreare poate fi emis numai dacă pentru suprastructură este prezentat documentul întocmit de către organismul competent desemnat de către ME, care atestă că respectiva suprastructură specializată corespunde constructiv şi funcţional cerinţelor specifice precizate în ADR, şi numai dacă sunt îndeplinite şi cerinţele referitoare la inspecţia tehnică periodică generală conform celor precizate la pct. 4.1.3.6. Atunci când vehiculele trebuie echipate cu un sistem de frânare de încetinire, producătorul (constructorul) vehiculului sau reprezentantul acestuia trebuie să elibereze o declaraţie de conformitate cu prescripţiile pertinente din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. Această declaraţie trebuie prezentată la prima verificare tehnică în vederea eliberării certificatului de agreare.3.7. Constatările verificărilor referitoare la conformitatea vehiculului cu cerinţele din partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 şi 9.8 din anexa B la ADR, după caz, precum şi cele referitoare la documentele pentru suprastructură se consemnează în documentul prevăzut în anexa nr. 2. Verificarea prescripţiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 şi 9.8 se face în conformitate cu precizările din anexa nr. 3.3.8. Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase se eliberează de către RAR deţinătorului vehiculului, individual şi la cererea scrisă a acestuia, şi este valabil maximum un an, cu posibilitate de prelungire.Dacă certificatul există deja, acesta va fi completat cu următoarea dată la care valabilitatea acestuia încetează; dacă cel existent nu mai poate fi prelungit, se eliberează un nou certificat.3.9. Termenul de valabilitate al certificatului de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase nu poate depăşi termenul menţionat în documentele emise de către organismul competent pentru suprastructură.3.10. În cazul unităţilor de transport formate dintr-un autovehicul tractor şi o remorcă sau semiremorcă se eliberează câte un certificat de agreare pentru fiecare vehicul în parte.3.11. Modelele certificatelor de agreare sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6.Certificatele prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6 sunt valabile pentru transportul în trafic internaţional şi naţional de mărfuri periculoase şi vor fi barate cu o diagonală de culoare roz. Titlul documentului "Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase" şi conţinutul rubricii 11 a acestuia trebuie redactate, în funcţie de alegerea solicitantului, fie în limbile română şi engleză (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4), fie în limbile română şi franceză (conform modelului prevăzut în anexa nr. 5), fie în limbile română şi germană (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6).Certificatul de agreare pentru un vehicul-cisternă pentru deşeuri care operează sub vid trebuie să conţină menţiunea următoare: "vehicul-cisternă pentru deşeuri care operează sub vid", în cazul în care această menţiune este specificată în documentul pentru suprastructură întocmit de către organismul competent desemnat de către ME.  +  Capitolul 4 Inspecţia tehnică periodică a vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase4.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX, AT şi MEMU pentru care se eliberează certificat de agreare trebuie supuse unei inspecţii tehnice periodice generale, efectuată pentru a verifica dacă sunt corespunzătoare cerinţelor generale referitoare la inspecţia tehnică periodică, în conformitate cu reglementările RNTR 1 în vigoare. Această inspecţie tehnică periodică se efectuează de către RAR prin reprezentanţele sale teritoriale.4.2. Reprezentanţele RAR efectuează, de asemenea, inspecţiile tehnice periodice la: a) remorcile-cisternă lente destinate transportului anumitor mărfuri periculoase; b) vehiculele din categoriile N şi O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze.4.3. Perioada de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice este de maximum un an, fără a depăşi termenul menţionat în documentele pentru suprastructură emise de către organismul competent desemnat de către ME.4.4. La prezentarea vehiculelor menţionate la pct. 4.1 şi 4.2 la inspecţia tehnică periodică, deţinătorul va prezenta în plus faţă de documentele precizate în reglementările RNTR 1 şi următoarele documente: a) certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase, pentru vehiculele menţionate la pct. 4.1, dacă acesta a fost eliberat anterior; b) documentul emis de către organismul competent desemnat de către ME, în termen de valabilitate, pentru suprastructurile specializate montate pe vehiculele menţionate la pct. 4.1 şi 4.2.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii5.1. Dispoziţiile tranzitorii aplicabile vehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri periculoase sunt cele precizate în partea 1 cap. 1.6.5 din anexa A la ADR.5.2. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1la reglementări(cuprinzând cap. 9.2, 9.3, 9.7 şi 9.8 din partea 9 din anexa B la ADR)  +  Capitolul 9.2 Prescripţii referitoare la construcţia vehiculelor9.2.1. Conformitatea cu prescripţiile prezentului capitol9.2.1.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX şi AT trebuie să corespundă cerinţelor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX şi AT:- prescripţiile de la pct. 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) la toate vehiculele înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 30 iunie 1997;- prescripţiile de la pct. 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 89 sau Directiva 92/24/CE) se aplică la toate autovehiculele cu o masă maximă mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 1987, şi la toate autovehiculele cu masa maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 2007.
  *Font 7*
  ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ VEHICULE │ ││ SPECIFICAŢII TEHNICE ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ OBSERVAŢII ││ │EX/II│EX/III│ AT │ FL │ OX │ │├──────────┬─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2. │ECHIPAMENT ELECTRIC │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.2. │Cablaj │ │ X │ X │ X │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.3. │Întrerupătorul │ │ │ │ │ │ ││ │bateriei │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.1.│ │ │ │ │ │ │^a) Ultima frază de la 9.2.2.3.1 se ││ │ │ │ │ │ │ │aplică la toate vehiculele înmatriculate ││ │ │ │ X^a) │ │ X^a) │ │pentru prima dată (sau care au intrat în ││ │ │ │ │ │ │ │exploatare, dacă înmatricularea nu este ││ │ │ │ │ │ │ │obligatorie) începând cu 1 iulie 2005. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.2.│ │ │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.3.│ │ │ │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.3.4.│ │ │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.4. │Baterii │ X │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.5. │Circuite alimentate │ │ │ │ │ │ ││ │în permanenţă │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.5.1.│ │ │ │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.5.2.│ │ │ X │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.2.6. │Instalaţie electrică │ │ X │ │ X │ │ ││ │în spatele cabinei │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.3. │ECHIPAMENT DE FRÂNARE│ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.3.1. │Dispoziţii generale │ X │ X │ X │ X │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│ │Sistem de frânare │ │X^b,d)│X^b,d)│X^b,d)│X^b,d)│^b) Aplicabil la vehiculele înmatriculate││ │antiblocare │ │ │ │ │ │pentru prima dată (sau care au intrat în ││ │ │ │ │ │ │ │exploatare, dacă înmatricularea nu este ││ │ │ │ │ │ │ │obligatorie) după 30 iunie 1993 în cazul ││ │ │ │ │ │ │ │autovehiculelor (tractoare şi purtătoare)││ │ │ │ │ │ │ │cu o masă maximă mai mare de 16 tone şi ││ │ │ │ │ │ │ │remorcilor (remorci complete, semiremorci││ │ │ │ │ │ │ │şi remorci cu axă centrală) cu o masă ││ │ │ │ │ │ │ │maximă mai mare de 10 tone. Aplicabil la ││ │ │ │ │ │ │ │autovehicule autorizate să tracteze ││ │ │ │ │ │ │ │remorci cu o masă maximă mai mare de 10 ││ │ │ │ │ │ │ │tone, înmatriculate pentru prima dată ││ │ │ │ │ │ │ │după 30 iunie 1995. Aplicabil la toate ││ │ │ │ │ │ │ │vehiculele care sunt agreate pentru prima││ │ │ │ │ │ │ │dată conform 9.1.2, după 30 iunie 2001, ││ │ │ │ │ │ │ │indiferent de data la care au fost ││ │ │ │ │ │ │ │înmatriculate pentru prima dată sau la ││ │ │ │ │ │ │ │data la care au intrat în exploatare. ││ │ │ │ │ │ │ │^d) Începând cu 1 ianuarie 2010, toate ││ │ │ │ │ │ │ │vehiculele trebuie să fie conforme cu ││ │ │ │ │ │ │ │prescripţiile tehnice ale Regulamentului ││ │ │ │ │ │ │ │CEE-ONU nr. 13 sau cu Directiva 71/320/ ││ │ │ │ │ │ │ │CEE, modificate, aplicabile la data ││ │ │ │ │ │ │ │primei lor înmatriculări sau a punerii ││ │ │ │ │ │ │ │lor în circulaţie, dacă înmatricularea ││ │ │ │ │ │ │ │nu este obligatorie, şi cel puţin cu ││ │ │ │ │ │ │ │prescripţiile tehnice ale Regulamentului ││ │ │ │ │ │ │ │CEE-ONU nr. 13 seria 06 de amendamente ││ │ │ │ │ │ │ │sau cu Directiva 71/320/CEE, modificată ││ │ │ │ │ │ │ │prin Directiva 91/422/CEE. ││ │ │ │ │ │ │ │Remorcile (remorcile complete, semire- ││ │ │ │ │ │ │ │morcile şi remorcile cu axă centrală) ││ │ │ │ │ │ │ │trebuie să fie echipate cu un sistem de ││ │ │ │ │ │ │ │frânare antiblocare de categoria A. ││ │ │ │ │ │ │ │Autovehiculele trebuie să fie echipate ││ │ │ │ │ │ │ │cu un sistem de frânare antiblocare de ││ │ │ │ │ │ │ │categoria 1. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│ │Sistem de frânare de │ │X^c,g)│X^c,g)│X^c,g)│X^c,g)│^c) Aplicabil la autovehiculele ││ │încetinire │ │ │ │ │ │înmatriculate pentru prima dată după 30 ││ │ │ │ │ │ │ │iunie 1993, cu o masă maximă care ││ │ │ │ │ │ │ │depăşeşte 16 tone sau autorizate să ││ │ │ │ │ │ │ │tracteze remorci cu o masă maximă care ││ │ │ │ │ │ │ │depăşeşte 10 tone. ││ │ │ │ │ │ │ │^g) Începând cu 1 ianuarie 2010, toate ││ │ │ │ │ │ │ │vehiculele trebuie să fie conforme cu ││ │ │ │ │ │ │ │prescripţiile tehnice ale Regulamentului ││ │ │ │ │ │ │ │CEE-ONU nr. 13 sau cu Directiva 71/320/ ││ │ │ │ │ │ │ │CEE, modificate, aplicabile la data ││ │ │ │ │ │ │ │primei lor înmatriculări, şi cel puţin cu││ │ │ │ │ │ │ │prescripţiile tehnice ale Regulamentului ││ │ │ │ │ │ │ │CEE-ONU nr. 13 seria 06 de amendamente ││ │ │ │ │ │ │ │sau cu Directiva 71/320/CEE, modificată ││ │ │ │ │ │ │ │prin Directiva 91/422/CEE. ││ │ │ │ │ │ │ │Sistemul de frânare de încetinire trebuie││ │ │ │ │ │ │ │să fie de tip IIA. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4. │PREVENIREA RISCURILOR│ │ │ │ │ │ ││ │DE INCENDIU │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.2. │Cabina vehiculului │ │ │ │ │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.3. │Rezervoare de │ X │ X │ │ X │ X │ ││ │combustibil │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.4. │Motor │ X │ X │ │ X │ X │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.5. │Sistem de evacuare │ X │ X │ │ X │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.6. │Frâna de încetinire a│ │ X │ X │ X │ │ ││ │vehiculului │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7. │Dispozitive de │ │ │ │ │ │ ││ │încălzire cu │ │ │ │ │ │ ││ │combustie │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.1.│ │X^e) │ X^e) │ X^e) │ X^e) │ X^e) │^e) Aplicabil la autovehiculele echipate ││9.2.4.7.2.│ │ │ │ │ │ │după 30 iunie 1999. ││9.2.4.7.5.│ │ │ │ │ │ │Conformitate obligatorie nu mai târziu de││ │ │ │ │ │ │ │1 ianuarie 2010 pentru vehiculele ││ │ │ │ │ │ │ │echipate înainte de 1 iulie 1999. ││ │ │ │ │ │ │ │Se utilizează data primei înmatriculări ││ │ │ │ │ │ │ │atunci când data echipării nu este ││ │ │ │ │ │ │ │disponibilă. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.3.│ │ │ │ │ X^e) │ │^e) Aplicabil la autovehiculele echipate ││9.2.4.7.4.│ │ │ │ │ │ │după 30 iunie 1999. ││ │ │ │ │ │ │ │Conformitate obligatorie nu mai târziu de││ │ │ │ │ │ │ │1 ianuarie 2010 pentru vehiculele ││ │ │ │ │ │ │ │echipate înainte de 1 iulie 1999. ││ │ │ │ │ │ │ │Se utilizează data primei înmatriculări ││ │ │ │ │ │ │ │atunci când data echipării nu este ││ │ │ │ │ │ │ │disponibilă. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.4.7.6.│ │ X │ X │ │ │ │ │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.5. │DISPOZITIV DE │X^f) │ X^f) │ X^f) │ X^f) │ X^f) │^f) Aplicabil la autovehiculele cu masa ││ │LIMITARE A VITEZEI │ │ │ │ │ │maximă mai mare de 12 tone, înmatriculate││ │ │ │ │ │ │ │pentru prima dată după 31 decembrie 1987,││ │ │ │ │ │ │ │şi la toate autovehiculele cu masa maximă││ │ │ │ │ │ │ │mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau ││ │ │ │ │ │ │ │egală cu 12 tone, înmatriculate pentru ││ │ │ │ │ │ │ │prima dată după 31 decembrie 2007. │├──────────┼─────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────────┤│9.2.6. │DISPOZITIV DE │ X │ X │ │ │ │ ││ │CUPLAREA REMORCII │ │ │ │ │ │ │└──────────┴─────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────────────────────────────┘9.2.1.2. MEMU trebuie să satisfacă prescripţiile din prezentul capitol aplicabile vehiculelor EX/III.9.2.2. Echipament electric9.2.2.1. Dispoziţii generaleInstalaţia electrică, în ansamblul său, trebuie să satisfacă prescripţiile de la pct. 9.2.2.2 până la 9.2.2.6, conform tabelului de la 9.2.1.9.2.2.2. Cablaj9.2.2.2.1. Conductorii trebuie astfel dimensionaţi încât să se evite supraîncălzirea. Conductorii trebuie să fie izolaţi în mod corespunzător. Toate circuitele trebuie protejate prin elemente fuzibile sau disjunctoare automate, cu excepţia următoarelor circuite:- de la baterie la sistemele de pornire la rece şi de oprire a motorului;- de la baterie la alternator;- de la alternator la cutia cu elemente fuzibile sau disjunctoare;- de la baterie la demarorul motorului;- de la baterie la cutia de comandă a sistemului de frânare de încetinire (a se vedea paragraful 9.2.3.1.2), dacă acesta este electric sau electromagnetic;- de la baterie la mecanismul electric de ridicare a axei.Circuitele neprotejate de mai sus trebuie să fie cât mai scurte posibil.9.2.2.2.2. Cablurile electrice trebuie ataşate sigur şi plasate astfel încât conductorii să fie protejaţi corespunzător împotriva solicitărilor mecanice şi termice.9.2.2.3. Întrerupătorul principal al bateriei9.2.2.3.1. Un întrerupător pentru întreruperea circuitelor electrice trebuie montat cât mai aproape posibil de baterie. Dacă se utilizează un întrerupător monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de alimentare, şi nu pe cel de legare la masă.9.2.2.3.2. Pentru a facilita funcţiile de deconectare şi reconectare ale întrerupătorului, un dispozitiv de comandă trebuie instalat în cabina conducătorului auto. Acesta trebuie să fie uşor accesibil pentru conducătorul auto şi semnalizat distinct. Acest dispozitiv trebuie protejat împotriva acţionării involuntare, fie printr-un capac de protecţie, fie cu un dispozitiv de comandă cu mişcare dublă, fie prin alte mijloace corespunzătoare. Pot fi instalate dispozitive de comandă suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie identificate în mod distinct şi protejate împotriva unei manevrări involuntare. Dacă dispozitivul (dispozitivele) funcţionează electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor) de comandă trebuie să respecte cerinţele de la 9.2.2.5.9.2.2.3.3. Întrerupătorul trebuie plasat într-o cutie având un grad de protecţie IP65, conform standardului CEI 529.9.2.2.3.4. Conexiunile electrice la întrerupător trebuie să aibă un grad de protecţie IP54. Totuşi, acest lucru nu este necesar dacă aceste conexiuni se află în interiorul unei cutii, care poate fi cea a bateriei. În acest caz, este suficientă protejarea acestor conexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capac din cauciuc, de exemplu.9.2.2.4. BateriiBornele bateriei trebuie să fie izolate electric sau acoperite de capacul izolator al cutiei bateriei. Dacă bateriile sunt situate în altă parte decât sub capota motorului, acestea trebuie fixate într-o cutie pentru baterii ventilată.9.2.2.5. Circuite alimentate în permanenţă9.2.2.5.1. a) Acele părţi ale instalaţiei electrice, inclusiv conductorii, care trebuie să rămână sub tensiune atunci când întrerupătorul bateriei este deschis, trebuie să aibă caracteristicile adecvate pentru utilizare în zone periculoase. Acest echipament trebuie să satisfacă dispoziţiile generale ale standardului CEI 60079, părţile 0 şi 14*1), şi dispoziţiile suplimentare aplicabile ale standardului CEI 60079, părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18*2) . b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14*1), trebuie utilizată clasificarea următoare:------------*1) Dispoziţiile standardului CEI 60079, partea 14, nu prevalează asupra dispoziţiilor prezentei părţi.*2) Implicit, dispoziţiile generale ale standardului european EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 sau 50028 pot fi aplicate.Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv conductorii, care nu este supus prescripţiilor pct. 9.2.2.3 şi 9.2.2.4 trebuie să satisfacă prescripţiile aplicabile zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripţiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducătorului auto. Trebuie îndeplinite prescripţiile aplicabile grupei de explozie IIC, clasa de temperatură T6.Totuşi, pentru echipamentul electric aflat în permanenţă sub tensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinată de echipamentul neelectric situat în acelaşi mediu depăşeşte limita de temperatură T6, clasa de temperatură a echipamentului electric aflat sub tensiune în permanenţă trebuie să fie cel puţin T4. c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflat în permanenţă sub tensiune fie trebuie să îndeplinească prescripţiile standardului CEI 60079, partea 7 ("Securitate crescută"), şi să fie protejaţi de o siguranţă sau un întrerupător automat al circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare, fie, în cazul unui "echipament de siguranţă intrinsec", trebuie să fie protejaţi printr-un dispozitiv de siguranţă plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare.9.2.2.5.2. Conexiunile de derivaţie ale întrerupătorului principal al bateriei pentru echipamentul electric care trebuie să rămână sub tensiune atunci când întrerupătorul bateriei este deschis trebuie protejate împotriva supraîncălzirii printr-o metodă adecvată, cum ar fi un element fuzibil, un întrerupător sau un dispozitiv de siguranţă (limitator de curent).9.2.2.6. Dispoziţii aplicabile părţii instalaţiei electrice plasate în spatele cabineiAnsamblul acestei instalaţii trebuie conceput, realizat şi protejat astfel încât să nu poată provoca o aprindere sau un scurtcircuit în condiţii normale de utilizare a vehiculelor şi să minimizeze aceste riscuri în caz de impact sau de deformare. În special:9.2.2.6.1. CablajConductorii situaţi în spatele cabinei conducătorului auto trebuie protejaţi împotriva şocurilor, abraziunii şi frecării în timpul utilizării normale a vehiculului. Exemple de protecţii adecvate sunt oferite în figurile 1, 2, 3 şi 4 de mai jos. Totuşi, cablurile senzorilor dispozitivelor de frânare antiblocare nu necesită o protecţie suplimentară.9.2.2.6.2. IluminareNu trebuie utilizate becuri cu dulie filetată.9.2.2.6.3. Conexiuni electriceConexiunile electrice dintre autovehicule şi remorci trebuie să fie conforme gradului de protecţie IP54 conform standardului CEI 529 şi trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice orice debranşare accidentală. Exemple de asemenea conexiuni adecvate sunt oferite în standardele ISO 12098:2004 şi ISO9.2.3. Echipament de frânare9.2.3.1. Dispoziţii generale9.2.3.1.1. Autovehiculele şi remorcile destinate să constituie o unitate de transport pentru mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească toate cerinţele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3), cu modificările ulterioare, sau din Directiva 71/320/CEE*4), cu modificările ulterioare, conform datelor de aplicare specificate.9.2.3.1.2. Vehiculele EX/III, FL, OX şi AT trebuie să îndeplinească dispoziţiile din anexa 5 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13*3).---------*3) Regulamentul CEE-ONU nr. 13 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte frânarea).*4) Directiva 71/320/CEE (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 202 din 6.09.1971).9.2.3.2. (Abrogat)9.2.4. Prevenirea riscurilor de incendiu9.2.4.1. Dispoziţii generaleDispoziţiile tehnice de mai jos se vor aplica conform tabelului de la pct. 9.2.1.9.2.4.2. CabinaCu excepţia cazului în care cabina este construită din materiale greu inflamabile, în spatele cabinei trebuie dispus un scut metalic sau dintr-un alt material adecvat, cu o lăţime egală cu cea a cisternei. Toate ferestrele din spatele cabinei sau din scut trebuie să fie închise ermetic, să fie realizate din sticlă securizată, rezistentă la foc, şi să aibă cadre ignifuge. Între cisternă şi cabină sau scut trebuie să existe un spaţiu liber de cel puţin 15 cm.9.2.4.3. Rezervoare de combustibilRezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie să corespundă următoarelor prescripţii: a) în caz de scurgere, combustibilul trebuie să curgă pe sol fără a veni în contact cu părţile încălzite ale vehiculului sau cu încărcătura; b) rezervoarele care conţin benzină trebuie echipate cu un dispozitiv antiflacără eficient, care să se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care permite menţinerea acestui orificiu închis ermetic.9.2.4.4. MotorMotoarele vehiculelor trebuie echipate şi plasate astfel încât să se evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălzirii sau aprinderii. În cazul vehiculelor EX/II şi EX/III, motorul trebuie să fie un motor cu aprindere prin comprimare.9.2.4.5. Sistem de evacuareSistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie îndreptat sau protejat astfel încât să se evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălzirii sau aprinderii. Părţile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de combustibil (diesel) trebuie să se găsească la o distanţă de cel puţin 100 mm sau să fie protejate printr-un ecran termic.9.2.4.6. Frâna de încetinire a vehicululuiVehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire, care emite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spate al cabinei, trebuie prevăzute cu un scut termic între acest sistem şi cisternă sau încărcătură, fixat solid şi astfel dispus încât să permită evitarea oricărei încălziri, chiar localizată, a peretelui cisternei sau a încărcăturii.În plus, acest scut termic trebuie să protejeze sistemul de frânare împotriva scurgerilor, chiar accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept satisfăcătoare o protecţie care are, de exemplu, un scut cu pereţi dubli.9.2.4.7. Dispozitive de încălzire cu combustie9.2.4.7.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice pertinente din Regulamentul CEE-ONU nr. 122*5), cu modificările ulterioare, sau din Directiva 2001/56/CE*6), cu modificările ulterioare, în conformitate cu datele de aplicare specificate în acestea, precum şi prevederile de la 9.2.4.7.2 până la 9.2.4.7.6 aplicabile, conform tabelului de la 9.2.1.--------*5) Regulamentul CEE-ONU nr. 122 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N şi O în ceea ce priveşte sistemele lor de încălzire).*6) Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 referitoare la sistemele de încălzire pentru autovehicule şi remorcile acestora (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 292 din 9 noiembrie 2001).9.2.4.7.2. Dispozitivele de încălzire cu combustie şi conductele lor de evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate şi protejate sau acoperite astfel încât să prevină orice risc inacceptabil de încălzire ori de aprindere a încărcăturii. Această prescripţie se consideră satisfăcută dacă rezervorul şi sistemul de evacuare ale dispozitivului sunt conforme cu dispoziţiile similare celor prescrise pentru rezervoarele de combustibil şi sistemele de evacuare ale vehiculelor de la 9.2.4.3 şi, respectiv, 9.2.4.5.9.2.4.7.3. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să poată fi scoase din funcţiune cel puţin prin următoarele metode: a) întrerupere manuală deliberată din cabina conducătorului auto; b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, aparatul de încălzire poate fi repus în stare de funcţionare manual de către conducătorul auto; c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentru substanţele periculoase transportate.9.2.4.7.4. O funcţionare reziduală este permisă după ce dispozitivele de încălzire au fost întrerupte. Pentru metodele de la pct. 9.2.4.7.3 lit. b) şi c), alimentarea cu aer de combustie trebuie să fie întreruptă prin măsuri adecvate, după un ciclu de funcţionare reziduală de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizate numai dispozitive de încălzire cu combustie pentru care s-a demonstrat că schimbătorul de căldură rezistă la un ciclu de funcţionare reziduală redus de 40 secunde pe durata utilizării normale.9.2.4.7.5. Dispozitivul de încălzire cu combustie trebuie pus în funcţiune manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.9.2.4.7.6. Sistemele de încălzire cu combustie care utilizează combustibili gazoşi nu sunt autorizate.9.2.5. Dispozitiv de limitare a vitezeiAutovehiculele (purtătoare şi tractoarele pentru semiremorci) cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei, conform prescripţiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 89*7) , cu modificările ulterioare. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza să nu depăşească 90 km/h, ţinând seama de toleranţa tehnică a dispozitivului.-----------*7) Regulamentul CEE-ONU nr. 89: Prescripţii referitoare la omologarea:I. vehiculelor, în ceea ce priveşte limitarea vitezei lor maxime;II. vehiculelor, în ceea ce priveşte instalarea unui dispozitiv limitator de viteză (DLV) de tip omologat;III. dispozitivelor limitatoare de viteză (DLV).De asemenea, este posibilă aplicarea dispoziţiilor corespunzătoare din Directiva 92/24/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L129 din 14.05.1992), modificate, cu condiţia ca acestea să fi fost modificate conform ultimului amendament la Regulamentul nr. 89 aplicabil în momentul omologării vehiculului.9.2.6. Dispozitive de cuplare a remorcilorDispozitivele de cuplare ale remorcilor trebuie să îndeplinească prescripţiile Regulamentului CEE-ONU nr. 55*8), cu modificările ulterioare, sau ale Directivei 94/20/CE*9), cu modificările ulterioare, conform datelor de aplicare specificate.-----------*8) Regulamentul CEE-ONU nr. 55 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea pieselor mecanice de cuplare a combinaţiilor de vehicule).*9) Directiva 94/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 1994 (publicată iniţial în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L195 din 29.07.1994).
   +  Capitolul 9.3 Prescripţii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete9.3.1. Materiale care trebuie utilizate pentru construcţia caroseriei vehiculelorÎn componenţa caroseriilor nu trebuie să între materiale susceptibile de a forma combinaţii periculoase cu substanţele explozive transportate.9.3.2. Dispozitive de încălzire cu combustie9.3.2.1. Dispozitive de încălzire cu combustie pot să fie instalate în vehicule EX/II şi EX/III pentru încălzirea cabinei conducătorului auto sau a motorului.9.3.2.2. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să îndeplinească prescripţiile de la pct. 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 şi 9.2.4.7.6.9.3.2.3. Întrerupătorul dispozitivului de încălzire poate fi instalat în exteriorul cabinei conducătorului auto.Nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivelor de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcţionare reziduală.9.3.2.4. Niciun dispozitiv de încălzire cu combustie, rezervor de carburant, surse de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire şi nicio ieşire a ţevilor de evacuare necesare funcţionării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul de încărcare.9.3.3. Vehicule EX/IIVehiculele trebuie concepute, construite şi echipate astfel încât substanţele şi obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare şi de intemperii. Ele trebuie să fie închise sau acoperite cu o prelată. Prelata trebuie să fie rezistentă la sfâşiere şi realizată dintr-un material impermeabil şi greu inflamabil*1). Ea trebuie întinsă bine, astfel încât să închidă suprafaţa de încărcare pe toate laturile.----------*1) În cazul inflamabilităţii, această cerinţă va fi considerată îndeplinită dacă, în concordanţă cu procedura specificată în standardul ISO 3795:1989 "Vehicule rutiere, tractoare şi maşini agricole şi forestiere - Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare", eşantioane ale prelatelor au o viteză de ardere care nu depăşeşte 100 mm/min.Toate deschiderile compartimentului pentru încărcătură al vehiculelor acoperite trebuie să fie prevăzute cu uşi sau panouri ajustate care pot fi zăvorâte. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiţii.9.3.4 Vehicule EX/III9.3.4.1. Vehiculele trebuie concepute, construite şi echipate astfel încât substanţele şi obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare şi de intemperii. Aceste vehicule trebuie să fie închise. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiţii. Suprafaţa de încărcare nu trebuie să prezinte interstiţii. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru reţinerea încărcăturii. Toate îmbinările trebuie să fie etanşe. Toate deschiderile trebuie să poată fi zăvorâte. Ele trebuie plasate şi construite astfel încât să se suprapună la îmbinări.9.3.4.2. Caroseria trebuie să fie realizată din materiale rezistente la căldură şi la flacără, cu o grosime minimă de 10 mm. Materialele clasificate în clasa B-s3-d2 conform standardului EN 13501-1: 2002 sunt considerate ca îndeplinind această cerinţă.Dacă materialul utilizat pentru caroserie este metalic, tot interiorul caroseriei trebuie acoperit cu materiale care îndeplinesc aceeaşi cerinţă.9.3.5. Motorul şi compartimentul pentru încărcăturăMotorul unui vehicul EX/II sau EX/III trebuie să fie plasat în faţa peretelui din faţă al compartimentului pentru încărcătură; totuşi, el poate fi plasat sub compartimentul de încărcare, cu condiţia ca instalarea sa să fie astfel realizată încât căldura emisă în exces să nu constituie niciun risc pentru încărcătură prin creşterea temperaturii la suprafaţa interioară a compartimentului pentru încărcătură peste 80°C.9.3.6. Surse de căldură externe şi compartimentul pentru încărcăturăSistemul de evacuare al vehiculelor EX/II şi EX/III sau alte părţi ale acestor vehicule complete sau completate trebuie construite şi amplasate astfel încât căldura emisă în exces să nu constituie un risc pentru încărcătură prin creşterea temperaturii la suprafaţa interioară a compartimentului pentru încărcătură peste 80°C.9.3.7. Echipamentul electric9.3.7.1. Tensiunea nominală a circuitului electric nu trebuie să fie mai mare de 24 V.9.3.7.2. Corpurile de iluminat din compartimentul pentru încărcătură al vehiculelor EX/II trebuie să fie situate pe plafon şi să fie acoperite, adică fără cabluri sau becuri expuse.În cazul grupei de compatibilitate J, instalaţia electrică trebuie să aibă cel puţin gradul de protecţie IP65 (de exemplu, rezistenţă la flacără Eex d). Orice echipament electric accesibil din interiorul compartimentului pentru încărcătură trebuie să fie protejat suficient de impactul mecanic din interior.9.3.7.3. Instalaţia electrică a vehiculelor EX/III trebuie să satisfacă prescripţiile pertinente de la pct. 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 şi 9.2.2.6.Instalaţia electrică situată în compartimentul pentru încărcătură trebuie protejată împotriva prafului (grad de protecţie cel puţin IP54 sau echivalent) sau, în cazul grupei de compatibilitate J, cel puţin IP65 (de exemplu, rezistenţă la flacără Eex d).  +  Capitolul 9.7 Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX şi AT)9.7.1. Prescripţii generale9.7.1.1. În afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, un vehicul-cisternă cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele lor şi piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare.9.7.1.2. Odată ataşată o cisternă demontabilă la vehiculul purtător, ansamblul trebuie să corespundă prescripţiilor referitoare la vehiculele-cisternă.9.7.2. Prescripţii referitoare la cisterne9.7.2.1. Cisternele fixe sau demontabile metalice trebuie să corespundă prescripţiilor pertinente din cap. 6.8.9.7.2.2. Elementele vehiculelor-baterie şi CGEM trebuie să corespundă prescripţiilor pertinente din cap. 6.2 în cazul buteliilor, tuburilor, rezervoarelor sub presiune şi cadrelor de butelii sau ale cap. 6.8 în cazul cisternelor.9.7.2.3. Containerele-cisternă metalice trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.8; cisternele mobile trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.7 sau, dacă este cazul, celor ale codului IMDG (a se vedea paragraful 1.1.4.2).9.7.2.4. Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.9.9.7.2.5. Cisternele pentru deşeuri care operează sub vid trebuie să corespundă prescripţiilor cap. 6.10.9.7.3. Mijloace de fixareMijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitările statice şi dinamice în condiţii normale de transport, precum şi la eforturile minime, aşa cum sunt definite la 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 până la 6.8.2.1.15 şi 6.8.2.1.16, în cazul vehiculelor-cisternă, vehiculelor-baterie şi vehiculelor purtătoare de cisterne demontabile.9.7.4. Legarea la pământ a vehiculelor FLCisternele metalice sau din material plastic ranforsat cu fibre ale vehiculelor-cisternă FL şi elementele vehiculelor-baterie FL trebuie legate la şasiul vehiculului prin intermediul cel puţin al unei bune conexiuni electrice. Orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimică trebuie evitat.NOTĂ: A se vedea, de asemenea, pct. 6.9.1.2 şi 6.9.2.14.3.9.7.5. Stabilitatea vehiculelor-cisternă9.7.5.1. Lăţimea totală a suprafeţei de sprijin pe sol (distanţa dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta şi stânga ale aceleiaşi axe) trebuie să fie cel puţin egală cu 90% din înălţimea centrului de greutate al vehiculului-cisternă încărcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unităţii purtătoare a semiremorcii încărcate nu trebuie să depăşească 60% din masa totală a ansamblului vehiculului articulat complet.9.7.5.2. În plus, vehiculele-cisternă cu cisterne fixe, de capacitate mai mare de 3 mc, destinate transportului de substanţe periculoase în stare lichidă sau topită şi încercate la o presiune mai mică de 4 bari, trebuie să fie conforme prescripţiilor tehnice ale Regulamentului CEE-ONU nr. 111*1) referitoare la stabilitatea laterală, modificat, conform datelor de aplicare specificate. Aceste prescripţii se aplică vehiculelor-cisternă înmatriculate pentru prima dată începând cu 1 iulie 2003.---------*1) Regulamentul CEE-ONU nr. 111: Prescripţii referitoare la omologarea vehiculelor-cisternă din categoriile N şi O în ceea ce priveşte stabilitatea la răsturnare.9.7.6. Protecţia spate a vehiculelorPartea din spate a vehiculului trebuie prevăzută, pe toată lăţimea cisternei, cu o bară de protecţie suficient de rezistentă la impactul din spate. Între peretele spate al cisternei şi partea din spate a barei de protecţie trebuie să existe un spaţiu de cel puţin 100 mm (această distanţă fiind măsurată faţă de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de accesoriile proeminente în contact cu substanţa transportată). Vehiculele cu rezervoare basculante pentru transportul substanţelor pulverulente sau granuloase şi cisternele pentru deşeuri care operează sub vid, cu rezervor basculant, care se descarcă prin partea din spate, nu trebuie să fie prevăzute cu bară de protecţie dacă echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecţie a rezervoarelor care le protejează în acelaşi mod ca şi bara de protecţie.NOTA 1: Această prescripţie nu se aplică vehiculelor utilizate pentru transportul substanţelor periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM.NOTA 2: Pentru protecţia cisternelor împotriva deteriorării în urma unui impact lateral sau răsturnării, a se vedea pct. 6.8.2.1.20 şi 6.8.2.1.21, iar pentru cisternele mobile, pct. 6.7.2.4.3 şi 6.7.2.4.5.9.7.7. Dispozitive de încălzire cu combustie9.7.7.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să corespundă prescripţiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 şi următoarelor prescripţii: a) întrerupătorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducătorului auto; b) dispozitivul de încălzire poate fi scos din funcţiune din exteriorul compartimentului pentru încărcătură; şi c) nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivului de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcţionare reziduală.În plus, pentru vehiculele FL, trebuie să fie îndeplinite prescripţiile de la 9.2.4.7.3 şi 9.2.4.7.4.9.7.7.2. Dacă vehiculul este destinat transportului de mărfuri periculoase pentru care este prescrisă o etichetă conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, niciun rezervor de combustibil, nicio sursă de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire şi nicio ieşire a ţevilor de evacuare necesare funcţionării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul pentru încărcătură. Se va asigura ca ieşirea pentru aerul cald să nu fie obturată de încărcătură. Temperatura la care încărcătura este supusă nu trebuie să depăşească 50 oC. Aparatele de încălzire instalate în interiorul compartimentelor pentru încărcătură trebuie concepute astfel încât să împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condiţiile de exploatare.9.7.8. Echipamentul electric9.7.8.1. Instalaţia electrică la vehiculele FL, pentru care este necesară o omologare conform pct. 9.1.2, trebuie să satisfacă prescripţiile de la 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 şi 9.2.2.6.Totuşi, orice suplimentări sau modificări ale instalaţiei electrice trebuie să corespundă prescripţiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatură pertinente, conform substanţelor de transportat.NOTĂ: Pentru dispoziţiile tranzitorii, a se vedea pct. 1.6.5.9.7.8.2. Echipamentul electric al vehiculelor FL, situat în zonele în care există sau poate exista o atmosferă explozivă într-o proporţie care necesită luarea de măsuri speciale, trebuie să posede caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie să satisfacă dispoziţiile generale ale standardului CEI 60079, părţile 0 şi 14, şi dispoziţiile suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079, părţile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18*2) . Echipamentul electric trebuie să corespundă prescripţiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatură pertinente, conform substanţelor de transportat.Pentru aplicarea standardului CEI 60079 partea 14*2) trebuie utilizată următoarea clasificare:----------*2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului european EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.ZONA 0------Interiorul compartimentelor cisternei, accesoriile de încărcare şi de golire şi tubulatura de recuperare a vaporilorZONA 1------Interiorul casetelor de protecţie pentru echipamentul utilizat la încărcare şi golire şi zona situată la mai puţin de 0,5 m de dispozitivele de aerisire şi supapele de decompresiune9.7.8.3. Echipamentul electric aflat în permanenţă sub tensiune, inclusiv conductorii, situat în afara zonelor 0 şi 1, trebuie să satisfacă prescripţiile care se aplică zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripţiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducătorului auto, conform CEI 60079 partea 14*2) . Echipamentul electric trebuie să corespundă prescripţiilor aplicabile echipamentului electric din grupa şi clasa de temperatură pertinente, conform substanţelor de transportat.---------*2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispoziţiile generale ale standardului european EN 50014 şi dispoziţiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.  +  Capitolul 9.8 Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate9.8.1. Prescripţii generaleÎn afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, o MEMU cuprinde una sau mai multe cisterne şi containere pentru transportul în vrac, echipamentele lor şi piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare.9.8.2. Prescripţii referitoare la cisterne şi la containerele pentru transportul în vracCisternele, containerele pentru transportul în vrac şi compartimentele speciale pentru coletele de explozivi ale MEMU trebuie să corespundă prescripţiilor din cap. 6.12.9.8.3. Legarea la pământ a MEMUCisternele, containerele pentru transportul în vrac şi compartimentele speciale pentru coletele de explozivi, din metal sau din material plastic ranforsat cu fibre, trebuie legate la şasiul vehiculului prin intermediul cel puţin al unei bune conexiuni electrice. Trebuie evitat orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimică sau care ar putea reacţiona cu mărfurile periculoase transportate în cisterne sau în containerele pentru transportul în vrac.9.8.4. Stabilitatea MEMULăţimea totală a suprafeţei de sprijin pe sol (distanţa dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta şi stânga ale aceleiaşi axe) trebuie să fie cel puţin egală cu 90% din înălţimea centrului de greutate al vehiculului încărcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unităţii purtătoare a semiremorcii încărcate nu trebuie să depăşească 60% din masa totală a ansamblului vehiculului articulat complet.9.8.5. Protecţia spate a MEMUPartea din spate a vehiculului trebuie prevăzută, pe toată lăţimea cisternei, cu o bară de protecţie suficient de rezistentă la impactul din spate. Între peretele spate al cisternei şi partea din spate a barei de protecţie trebuie să existe un spaţiu de cel puţin 100 mm (această distanţă fiind măsurată faţă de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de echipamentele de protecţie ori accesoriile în contact cu substanţa transportată). Vehiculele cu rezervoare basculante care se descarcă prin partea din spate nu trebuie să fie prevăzute cu bară de protecţie dacă echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecţie a rezervoarelor care le protejează în acelaşi mod ca şi bara de protecţie.NOTĂ: Această prescripţie nu se aplică la MEMU ale căror cisterne sunt protejate într-un mod adecvat împotriva impactului din spate prin alte mijloace, cum ar fi echipamente sau conducte care nu conţin mărfuri periculoase.9.8.6. Dispozitive de încălzire cu combustie9.8.6.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să corespundă prescripţiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 şi următoarelor prescripţii: a) întrerupătorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducătorului auto; b) dispozitivul de încălzire trebuie să poată fi scos din funcţiune din exteriorul compartimentului MEMU; şi c) nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivului de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcţionare reziduală.9.8.6.2. Niciun rezervor de combustibil, nicio sursă de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire şi nicio ieşire a ţevilor de evacuare necesare funcţionării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentele pentru încărcătură care conţin cisterne. Se va asigura ca ieşirea pentru aerul cald să nu fie obturată. Temperatura la care este supus oricare echipament nu trebuie să depăşească 50oC. Aparatele de încălzire instalate în interiorul compartimentelor trebuie concepute astfel încât să împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condiţiile de exploatare.9.8.7. Prescripţii suplimentare referitoare la siguranţă9.8.7.1. MEMU trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.9.8.7.2. Protecţia încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal.9.8.8. Prescripţii suplimentare referitoare la securitateEchipamentele pentru fabricarea explozivilor şi compartimentele speciale ale MEMU trebuie prevăzute cu dispozitive de zăvorâre.
   +  Anexa 2la reglementări(faţă)*Font 7*
  ANEXA La raportul de inspecţie tehnică Valabilă pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase Număr de înmatriculare ............... Număr de identificare ...................... Nr. CIV .................... Serie suprastructură .................... Anexă la raportul de verificare nr. ...... din ....................... Tip vehicul ADR ....... EX/II EX/III FL OX AT
  Nr. crt. Obiectul verificării Tipurile de vehicule ADR la care se aplică Codul respingerii Condiţia din ADR RNTR3 C *1) NC *2) NA *3) Obs.
  1. Documente, identificare - certificat de înmatriculare; - CIV; - document suprastructură (inclusiv pentru caroserie vehicule EX şi MEMU); - cerere tip; - declaraţie conformitate dispozitiv frână de încetinire (la prima agreare). EX/II, EX/III, FL, OX, AT MEMU 400 -
  2. Cablaje instalaţie electrică EX/III, FL, OX, AT, MEMU 413 9.2.2.2
  3. Întrerupător general EX/III, FL, MEMU 414 9.2.2.3.1 9.2.2.3.2 9.2.2.3.4
  4. Întrerupător general FL 414 9.2.2.3.3
  5. Baterii de acumulatoare EX/II, EX/III, FL, MEMU 414 9.2.2.4
  6. Circuite alimentate în permanenţă FL FL 413 9.2.2.5.1
  7. Circuite alimentate în permanenţă EX/III, MEMU EX/III. MEMU 413 9.2.2.5.2
  8. Instalaţia electrică din spatele cabinei EX/III, FL, MEMU 413 9.2.2.6
  9. Sistem de frânare EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU 404 9.2.3.1
  10. ABS, frâna de încetinire EX/III, FL, OX, AT, MEMU 405 9.2.3.1
  11. Cabină OX 406 9.2.4.2
  12. Rezervoare de combustibil EX/II, EX/III, FL, OX, MEMU 408 9.2.4.3
  13. Amplasare motor EX/II, EX/III, FL, OX, MEMU 401 9.2.4.4
  14. Sistem de evacuare EX/II, EX/III, FL, MEMU 402 9.2.4.5
  15. Protecţie termică frâna de încetinire EX/III, FL, OX, AT, MEMU 402 9.2.4.6
  16. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule EX EX/II, EX/III 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 9.2.4.7.6 9.3.2.1 9.3.2.2 9.3.2.3
  17. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule FL FL 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.3 9.2.4.7.4 9.2.4.7.5 9.7.7.1
  18. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule OX şi AT OX, AT 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 9.7.7.1
  19. Dispozitive de încălzire cu combustie vehicule MEMU MEMU 415 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 9.2.4.7.6 9.8.6.1
  20. Dispozitiv de limitare a vitezei EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU 416 9.2.5
  21. Dispozitive de cuplare a remorcilor EX/II, EX/III, MEMU 418 9.2.6
  22. Amplasare motor vehicule EX EX/II, EX/III 401 9.3.5
  23. Sistem de evacuare vehicule EX EX/II, EX/III 402 9.3.6
  24. Echipament electric vehicule EX EX/II, EX/III 413 9.3.7.1
  25. Echipament electric vehicule FL FL 413 9.3.8.1
  26. Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule MEMU MEMU 402 9.8.7.1 9.8.7.2
  27. Modificări neomologate şi neconforme EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU 419 -
      Notă: *1) - Corespunde; *2) - Nu corespunde; *3) - Nu este aplicabil(verso)
  OBSERVAŢII PRIVIND RESPINGEREA VEHICULULUI LA VERIFICAREA TEHNICĂ Prima respingere: .............................................................................................. .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . Următoarele respingeri: ........................................................................................ .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. . Menţiuni: .................................................................................................... . .............................................................................................................. . .............................................................................................................. .
  Semnătura de luare la cunoştinţă a persoanei care a prezentat vehiculul Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a efectuat verificarea
  CERTIFICAT DE AGREARE Seria şi numărul ...................................... Data: .................. Valabil până la .............. PERSOANA CARE L-A PRIMIT Nume, prenume .......................................... Act de identitate ...................................... Semnătura:
   +  Anexa 3la reglementăriVerificarea prescripţiilor suplimentare precizate în cap. 9.3, 9.7 şi 9.8
  *Font 9*
  Specificaţii tehnice Verificări efectuate de RAR Verificări efectuate de organismul competent din cadrul ME Verificări în sarcina operatorului de transport
  9.3 Prescriptii suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanţelor şi obiectelor explozive (clasa 1) în colete
  9.3.1 X
  9.3.2
  9.3.2.1 X
  9.3.2.2 X
  9.3.2.3 X
  9.3.2.4 X
  9.3.3 X
  9.3.4
  9.3.4.1 X
  9.3.4.2 X
  9.3.5 X
  9.3.6 X
  9.3.7
  9.3.7.1 X
  9.3.7.2 X
  9.3.7.3 (primul paragraf) X
  9.3.7.3 (al doilea paragraf) X
  9.7 Prescripţii suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule - baterie şi vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere - cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FL, OX, şi AT)
  9.7.1.2 X X X
  9.7.2
  9.7.2.1 X
  9.7.2.2 X
  9.7.2.3 X
  9.7.2.4 X
  9.7.2.5 X
  9.7.3 X
  9.7.4 X
  9.7.5
  9.7.5.1 X
  9.7.5.2 X*1)
  9.7.6 X
  9.7.7
  9.7.7.1 X
  9.7.7.2 X X
  9.7.8
  9.7.8.1 X
  9.7.8.2 X
  9.7.8.3 X
  9.8 Prescripţii suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate
  9.8.2. X
  9.8.3. X
  9.8.4 X
  9.8.5 X
  9.8.6
  9.8.6.1 X
  9.8.6.2 X
  9.8.7
  9.8.7.1 X
  9.8.7.2 X
  9.8.8 X
  --------NOTĂ: *1) Organismul competent desemnat de ME indică dacă vehiculul se încadrează în cerinţele de la pct. 9.7.5.2
   +  Anexa 4la reglementări
  *Font 9*
  (faţă)
  ROMÂNIA REGISTRUL
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLĂ) AUTO
  ŞI INFRASTRUCTURII ROMÂN
  CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the condiţions prescribed by the European Agreement concerning the International Carraige of Dangerous Goods by Road (ADR) CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE Acest certificat atestă ca vehiculul definit mai jos îndeplineste condiţiile cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR)
  1. Seria numărul 2. Constructor: 3. Nr. identificare al vehiculului: 4. Nr. înmatriculare:
  5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:
  6. Definirea vehiculului*1):
  7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): EX/II EX/III FL OX AT MEMU
  8. Sistemul frânei de încetinire*3): [ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. [ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii de transport de: t*4).
  9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): 9.1. Constructorul suprastructurii: 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: 9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: 9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conf. pct. 6.8.4 din ADR (dacă sunt aplicabile)*6):
  10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: Vehiculul îndeplineşte condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J 10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): [ ] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului cisternei şi tuturor dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) sau [ ] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi invelişurilor de protecţie (dacă este aplicabil).
  11. Remarks - Observaţii:
  12. Valabil până la: Ştampila emitentului Localitatea, data, semnătura
  -------*1) Conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Anexa 7 a Rezoluţiei de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa menţiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.
  *Font 9* (verso)
  13. Prelungiri ale valabilităţii:
  Valabilitate prelungită până la: Ştampila emitentului, locul, data, semnătura.
  NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilitaţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.
   +  Anexa 5la reglementari
  *Font 9*
  (faţă)
    ROMÂNIA REGISTRUL
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLĂ) AUTO
    ŞI INFRASTRUCTURII ROMÂN
  CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES Ce certificat atteste que le vehicule designe ci-apres remplit les condiţions requises par l'Accord europeen relatif au transport international de merchandises dangereuses par route (ADR) CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE Acest certificat atestă că vehiculul definit mai jos îndeplineşte condiţiile cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR)
  1. Seria numărul 2. Constructor: 3. Nr. identificare al vehiculului: 4. Nr. înmatriculare:
  5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:
  6. Definirea vehiculului*1):
  7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): EX/II EX/III FL OX AT MEMU
  8. Sistemul frânei de încetinire*3): [ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. [ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii de transport de: t*4).
  9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): 9.1. Constructorul suprastructurii: 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: 9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: 9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conf. pct. 6.8.4. din ADR (dacă sunt aplicabile)*6:
  10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: Vehiculul îndeplineşte condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J 10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): [ ] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului cisternei şi tuturor dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) sau [ ] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi învelişurilor de protecţie (dacă este aplicabil).
  11. Observations - Observaţii:
  12. Valabil până la: Ştampila emitentului Localitatea, data, semnătura
  ----------*1) Conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Anexa 7 a Rezoluţiei de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.*2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa menţiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinand seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2.
  *Font 9*
                                                                                        (verso)
  13. Prelungiri ale valabilităţii:
  Valabilitate prelungită până la: Ştampila emitentului, locul, data, semnătura.
  NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilităţii sale sau dacă vehiculul suferă modificari ale uneia sau mai multe caracteristici principale.
   +  Anexa 6la reglementări
  *Font 9*
      (faţă)
  ROMÂNIA REGISTRUL
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR SIGLA AUTO
  ŞI INFRASTRUCTURII ROMÂN
  ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend bezeichnete Fahrzeug die Anforderungen des Europaischen Ubereinkommens uber die Internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE Acest certificat atestă că vehiculul definit mai jos îndeplineşte condiţiile cerute de Acordul european pentru transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR)
  1. Seria numărul 2. Constructor: 3. Nr. identificare al vehiculului: 4. Nr. înmatriculare:
  5. Numele şi sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului:
  6. Definirea vehiculului*1):
  7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): EX/II EX/III FL OX AT MEMU
  8. Sistemul frânei de încetinire*3): [] Nu este aplicabil acestui vehicul. [] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unităţii de transport de: t*4).
  9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): 9.1. Constructorul suprastructurii: 9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: 9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: 9.4. Anul fabricaţiei suprastructurii: 9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: 9.6. Dispoziţii speciale TC şi TE conform pct. 6.8.4 din ADR (dacă sunt aplicabile)*6):
  10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: Vehiculul îndeplineşte condiţiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) [] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J [] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J 10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): [] pot fi transportate numai substanţele permise conform codului-cisternă şi tuturor dispoziţiilor speciale indicate la pct. 9*5) sau [] pot fi transportate numai următoarele substanţe (Clasa, nr. ONU, şi, dacă este cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): Pot fi transportate numai substanţele care nu sunt susceptibile de a reacţiona periculos cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor şi învelişurilor de protecţie (dacă este aplicabil).
  11. Bemerkungen - Observaţii:
  12. Valabil până la: Ştampila emitentului Localitatea, data, semnătura
  --------*1) conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Anexa 7 a Rezoluţiei de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 97/27/CE.*2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizările) neadecvată(e).*3) se va bifa menţiunea valabilă.*4) se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) substanţele admise pentru cisternele cu codul menţionat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ţinând seama de dispoziţiile speciale, dacă există.*6) nu este necesar când substanţele autorizate sunt precizate la pct. 10.2
  *Font 9*
                                                                                        (verso)
  13. Prelungiri ale valabilităţii:
  Valabilitate prelungită până la: Ştampila emitentului, locul, data, semnătura.
  NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, aşa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilităţii sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.-----