LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor organizează întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unităţi administrativ-teritoriale şi pe localităţi componente ale acestora."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe, prin animale se înţelege următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol."3. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol; d) clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe;......................................................................................... f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură; g) orice instalaţii pentru agricultură şi silvicultură."4. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) numărul de gospodării ale populaţiei, de clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi/sau animală, precum şi de utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură;".5. La articolul 5, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populaţiei, cu tot terenul în proprietate şi cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţiile-anexe, animalele pe care le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului. (3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe. De asemenea, toate gospodăriile populaţiei din localităţi care aparţin din punct de vedere administrativ de oraşe, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol deţinut de aceste unităţi administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti..................................................................................... (5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă ţară, dar care au pe raza localităţii terenuri, animale sau clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate şi după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului."6. La articolul 6, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti iau măsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.............................................................................................. (4) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât şi cel în format electronic, se reînnoieşte o dată la 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenţa la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv. În situaţia în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă poziţie în registrul agricol, se face menţiunea "poziţie nouă"."7. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Prefecţii şi împuterniciţii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea şi ţinerea evidenţei registrului agricol, iar primarii şi secretarii comunelor, oraşelor, municipiului şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea corectă a datelor înscrise în acestea........................................................................................... (3) Instituţiile publice prevăzute la alin. (2) elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor respective, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."8. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol. (3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz."9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În prezenţa celor care fac declaraţia privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidenţa tehnico-operativă de care dispun, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi răspund împreună cu secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi cu persoana însărcinată cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate."10. La articolul 11 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cuvenite, numărul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării."11. La articolul 12, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) până la 1 martie, pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale pe întregul an precedent; b) până la 31 mai, pentru datele privind construcţiile noi (clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe), mijloacele de transport, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură; c) până la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol respectiv."12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Obligaţiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin grija secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz."13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Datele centralizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se comunică de către secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi se trimit, după caz, atât direcţiilor teritoriale de statistică, cât şi direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul Naţional de Statistică, după caz. (2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului şi a secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz. (3) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti se transmit în format electronic atât la direcţiile teritoriale de statistică, cât şi la direcţiile agricole pentru dezvoltare rurală, la termenele prevăzute în normele tehnice."14. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Neurmărirea de către secretarul comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a modului cum îşi îndeplineşte sarcinile personalul cu atribuţii privind completarea datelor în registrul agricol sau a modului de păstrare a acestuia se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei."15. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz."16. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz."17. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Legislaţia subsecventă Ordonanţei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol rămâne în vigoare până la înlocuirea acesteia în condiţiile prezentei ordonanţe."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 98.----