LEGE nr. 94 din 8 aprilie 2009privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 15 aprilie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege asigură cadrul privind adaptarea şi aplicarea eficientă a Programului naţional de securitate a aviaţiei civile, în vederea prevenirii actelor de intervenţie ilicită şi a asigurării securităţii în aviaţia civilă.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea competentă care răspunde de coordonarea şi monitorizarea punerii în aplicare a Programului naţional de securitate a aviaţiei civile este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Principalele atribuţii ale autorităţii competente în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Programului naţional de securitate a aviaţiei civile sunt: a) elaborează şi monitorizează punerea în aplicare a Programului de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile; b) elaborează şi aplică Programul naţional de formare şi instruire periodică în domeniul securităţii aviaţiei civile; c) solicită, aprobă şi urmăreşte aplicarea programelor de securitate elaborate de agenţii aeronautici civili; d) elaborează Programul anual de realizare a auditurilor de securitate în domeniul aviaţiei civile; e) elaborează metodologia privind executarea auditului de securitate în domeniul aviaţiei civile, în funcţie de standardele de aplicare în comunitatea europeană; f) constată şi aplică sancţiunile legale privind nerespectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) Evaluarea şi monitorizarea aplicării Programului naţional de securitate a aviaţiei civile se realizează în cadrul Programului de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile prin audit de securitate în domeniul aviaţiei civile. (2) Controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile include următoarele proceduri: a) auditul de securitate; b) inspecţii; c) expertize; d) teste. (3) Auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile se execută de auditori autorizaţi în acest scop de autoritatea competentă, denumiţi în continuare auditori de securitate. (4) Procedurile prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) se realizează de către personalul cu atribuţii specifice al autorităţii competente, pe baza unui mandat. (5) Pot fi autorizate ca auditori de securitate şi beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt persoane care au sau au avut calitatea de angajat în serviciile specifice de securitate privind aviaţia civilă ale operatorilor de transport aerian, ale aeroporturilor, ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi ale unor instituţii publice de autoritate; b) au absolvit cu diplomă un institut de învăţământ superior; c) au vechime în domeniul aeronautic de minimum 5 ani. (6) Auditorii de securitate autorizaţi sunt evidenţiaţi în Tabelul auditorilor de securitate a aviaţiei civile, care este făcut public şi actualizat de autoritatea competentă. (7) Auditorul de securitate nu poate participa la efectuarea unui audit de securitate la entitatea la care este angajat sau cu care are relaţii economice contractuale.  +  Articolul 4 (1) Procedurile prevăzute la art. 3 alin. (2) se realizează în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 1 iulie 2009. (2) Auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile se realizează obligatoriu, la intervale de 2 ani, la aeroporturile civile din România şi la transportatorii aerieni români.  +  Articolul 5 (1) Auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile se realizează pe baza programelor anuale, aprobate de ministrul transporturilor şi infrastructurii. (2) Auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile se realizează de o echipă de auditori de securitate desemnată prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru fiecare audit, care se compune din 3 sau 5 auditori de securitate, în raport cu complexitatea procedurii. (3) Auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile se finalizează cu un raport de audit, semnat de toţi membrii echipei, care trebuie să conţină constatări şi deficienţele existente, precum şi recomandări pentru remediere, după caz. Dacă semnatarii raportului de audit au puncte divergente, acestea se consemnează obligatoriu în raport. (4) Auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile se consideră finalizat odată cu predarea raportului de audit către autoritatea competentă şi către entitatea supusă auditului. (5) Entitatea supusă auditului de securitate în domeniul aviaţiei civile este obligată ca, în termen de maximum 30 de zile de la primirea raportului de audit, să înainteze autorităţii competente un plan de acţiuni corective care să conţină măsuri de remediere a deficienţelor şi/sau de aplicare a recomandărilor, după caz. (6) Autoritatea competentă decide asupra planului de acţiuni corective prevăzut la alin. (5), decizii care devin obligatorii pentru emitenţii acestuia. (7) Autoritatea competentă dispune monitorizarea realizării planului de acţiuni corective prevăzut la alin. (5).  +  Articolul 6 (1) Rapoartele întocmite de echipele de audit de securitate în domeniul aviaţiei civile sunt secrete şi se află în proprietatea autorităţii competente, accesul la conţinutul acestora făcându-se cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea secretului profesional. (2) Accesul la rapoartele prevăzute la alin. (1) este permis numai entităţilor care au făcut obiectul auditului, persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul autorităţii competente, precum şi structurilor comunitare faţă de care România are obligaţii specifice conform regulamentelor comunitare. (3) Planul de acţiuni corective prevăzut la art. 5 alin. (5) este proprietatea emitentului, accesul la conţinutul acestuia făcându-se în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea secretului profesional. (4) Accesul la planul de acţiuni corective prevăzut la art. 5 alin. (5) este permis numai persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul structurilor entităţii emitente şi din cadrul autorităţii competente, precum şi structurilor comunitare faţă de care România are obligaţii specifice conform regulamentelor comunitare.  +  Articolul 7 (1) Pentru întocmirea unui raport de audit de securitate în domeniul aviaţiei civile, auditorii de securitate beneficiază de o indemnizaţie în cuantum de 4.000 lei/auditor. (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii competente, şi va fi plătită auditorilor după maximum 30 de zile de la predarea raportului de audit către autoritatea competentă şi entitatea supusă auditării.  +  Articolul 8Nerespectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea secretului profesional prevăzut la art. 6 alin. (1) şi (3) atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.  +  Articolul 9Autoritatea competentă transmite anual Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.486/2003 al Comisiei de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aviaţiei civile, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 213 din 23 august 2003, Tabelul auditorilor de securitate a aviaţiei civile prevăzut la art. 3 alin. (6), din care Comisia poate solicita autorităţii competente auditori de securitate care să participe la o inspecţie efectuată de aceasta.  +  Articolul 10La anexa nr. 2 litera A din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale şi rutiere: comandant, ofiţer punte secund, ofiţer punte, şef mecanic, ofiţer mecanic secund, ofiţer mecanic, şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (PNA-TC), inginer de recepţie şi control aeronave, inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC, profesor de legislaţie rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranţă rutieră, auditor de securitate a aviaţiei civile;".  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 8 aprilie 2009.Nr. 94._______________