LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 14 aprilie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 8, litera g1) se modifică și va avea următorul cuprins:«g^1) puterile conferite administratorilor și, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;».2^2. La articolul 8, litera i^1) se abrogă.2. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:16^1. La articolul 134, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat în conformitate cu dispozițiile art. 38 și 39, la cererea consiliului de administrație, respectiv a directoratului.»3. La articolul I, după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 26^1 și 26^2, cu următorul cuprins:26^1. La articolul 153^8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se pot stabili condiții specifice de profesionalism și independență pentru membrii consiliului de supraveghere. În aprecierea independenței unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 138^2 alin. (2).»26^2. La articolul 153^10, alineatul (4) se abrogă.4. La articolul I, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:35^1. La articolul 161 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și al directoratului, în temeiul art. 73^1;».5. La articolul I punctul 38, alineatul (3) al articolului 166 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Dispozițiile art. 73 și 153^16 se aplică și cenzorilor.6. La articolul I, punctul 45 se abrogă.7. La articolul I, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 45^1, cu următorul cuprins:45^1. La articolul 197, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Dispozițiile privitoare la administrarea societăților pe acțiuni nu sunt aplicabile societăților cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligației de auditare.»Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 8 aprilie 2009.Nr. 88.--------