ORDIN nr. 426 din 6 aprilie 2009privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009    Văzând Referatul comun al Direcţiei generale strategii şi politica medicamentului şi al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. I.B. 3.534 din 6 aprilie 2009 şi Adresa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. I.P. 1.644 din 6 aprilie 2009,având în vedere prevederile art. 48 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, preţurile de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 sunt preţurile cu amănuntul maximale cu TVA, prevăzute în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 385/2009, şi calculate pe unitate terapeutică.  +  Articolul 2Lista şi preţurile de decontare ale medicamentelor derivate din sânge sau plasmă umană care se acordă bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 411/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, precum şi orice altă dispoziţie contrară.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori şi distribuitori, Compania Naţională "Unifarm" - S.A., furnizorii publici şi privaţi de servicii medicale, precum şi farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naţionale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 6 aprilie 2009.Nr. 426.___________