ORDIN nr. 3.559 din 30 martie 2009privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din Bacău
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 8 aprilie 2009    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din Bacău, pentru nivelurile de învăţământ "preşcolar" şi "primar", cu sediul în str. I. S. Sturdza nr. 77B, localitatea Bacău, judeţul Bacău.  +  Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din Bacău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2009-2010.  +  Articolul 3 (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din Bacău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului. (2) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din Bacău revine fondatorilor.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Româno-Americană din Bacău.  +  Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Americană din Bacău este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Asociaţia "Flagship" din Bacău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Româno-Americană din Bacău, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 30 martie 2009.Nr. 3.559.------------