LEGE nr. 62 din 1 aprilie 2009pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 8 aprilie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 21 mai 2008, cu următoarele modificări:1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Orice măsură sau decizie de discriminare directă ori indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerată discriminatorie."2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă norme privind modul de aplicare a prevederilor alin. (2) lit. b)."3. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1)-(4), ale art. 7 alin. (1), (6) şi (7), precum şi ale art. 14."4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac de către CNCD, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 62.-----------